Abeceda kresťana

Bohorodička a žena, ktorá sa nevyspovedala

Bola kedysi jedna Boha-bojná a cnostná dáma, ktorá bola vydatá a mala deti. Nikdy v Cirkvi nechýbala, veľkodušne rozdávala milodary chudobným, postila sa a mala tiež mnoho ďalších cností. Napriek tomu táto nešťastná žena spáchala jeden hriech, ktorý nikdy na spovedi nepriznala. Často išla k svojmu duchovnému otcovi, ktorému to chcela odhaliť; avšak po priznaní všetkých ostatných priestupkov cítila hanbu a nedokázala mu odhaliť aj tento jeden hriech.

Táto dáma často stála a plakala pred ikonou Matky Božej a prosila jej súcitu o odpustenie jej priestupku. Nakoniec zomrela bez vyznania svojho hriechu komukoľvek vo svete. Keď zosnula, jej rodinní príslušníci čakali na jednu z jej dcér zo vzdialeného regiónu, aby dorazila na pohreb, a preto ju nepochovali až do tretieho dňa.

Keď spievali pohrebnú službu v chráme – veľké sú tvoje zázraky, Pane! – táto zosnulá žena sa vrátila späť do života. Posadila sa v rakve a vyhlásila toto: „Veľká je tvoja moc, Vždy-Panna Mária!“. Potom požiadala, aby niekto zavolal jej duchovného otca. Keď prišiel, priznala sa mu k jej skrytému hriechu, a nato všetkým povedala toto:

„Ja úbohá, kvôli hanbe som sa nepriznala k jednému hriechu, ktorého som sa dopustila. Plakala som každý deň za túto chybu s mnohou kajúcnosťou, prosila som Vždy-Pannu Bohorodičku, aby mi preukázala milosrdenstvo a nedovolila, aby som bola odsúdená za tento konkrétny hriech.

Len čo moja úbohá duša vyšla z môjho tela, mnoho démonov ju chytilo ako divé vlky, posmievajúcich sa mi za môj skrytý hriech. Radovali sa z tohto hriechu a predpokladali, že ma kvôli tomu zadržia. Potom, čo ma odtiahli do pekla, kde bola hlboká tma a neznesiteľné utrpenie, sa nečakane objavila prihovárajúca sa za  hriešnikov – Kráľovná Anjelov. Svietila jasnejšie ako slnko a vyžarovala nekonečné Božie svetlo do celej tej pochmúrnej oblasti. Kritizovala démonov za to, že ma vzali bez toho, aby im Pán dal na to oprávnenie. Zachránila ma z ich rúk a povedala im: „Nechajte nás vziať ju k spravodlivému Sudcovi, a nech sa stane čokoľvek, čo rozhodne Jeho súcit“. Potom sa ku mne otočila a povedala: „Neboj sa moja dcéra, pomôžem ti.“

Keď ma vzala ku Christovi Pánovi, videla som Ho, ako sedí na veľkolepom tróne. Hneď som mohla povedať, že bol zo mňa sklamaný a nespokojný, pripravený ma odsúdiť na večnú smrť. Ale naša Pani Bohorodička stála pred Ním s pokorou a povedala: „Modlím sa a prosím Tvoju dobrotu, Môj najsúcitnejší Synu a milujúci Boh. Odpusť tejto úbohej duši skrze Tvoje veľké milosrdenstvo a cez Tvoju nepoškvrnenú a drahocennú Krv, Ktorú si prelial za hriešnikov. Ty vieš o veľkej úcte, ktorú ku mne (počas života) mala, a koľko sĺz vyronila pred mojou ikonou, plačúc za jej hriech.“

Pán však odpovedal: „Ty vieš, moja drahá Matka, že nikto nemôže byť spasený bez tajiny život-zachraňujúcej spovede, ktorú táto duša hlúpo ignorovala. Nepriznala svoj hriech a teraz pre Mňa nie je možné, aby som jej odpustil, lebo v pekle niet pokánia.“

Tajina Spovede

Bohorodička na to odpovedala: „Vpravde môj najsladší Synu. Nikto nemôže byť spasený bez spovede; avšak, Ty si Vládcom života a smrti, Ty si Vševedúci a schopný všetkého. Prosím Ťa, aby si pamätal na početné dobré skutky tejto nešťastnej duše a predovšetkým jej vrúcnu adoráciu a jej obrovskú lásku a vieru voči Mne, a aby si jej prejavil svoj nekonečný súcit, ktorý presahuje všetky hriechy sveta.“

Potom Christos odpovedal: „Aby som ťa nezarmútil, moja drahá Mať, prikazujem tejto duši, aby sa vrátila do svojho tela. Nech vyzná svoj hriech podľa zákona a potom jej môže byť odpustené.“

„Keď to Pán Christos dokončil, môj Anjel strážny vrátil moju dušu do môjho tela a priviedol ma späť k životu, ako ste toho aj boli svedkami. A teraz sa chystám za chvíľu (tri dni) znova zomrieť. Z tohto dôvodu vás prosím všetkých, moju rodinu a priateľov, a moju milovanú dcéru: Prestaňte so svojimi slzami, pretože mi plačom nepomáhate. Namiesto toho si ma dávajte spomínať počas Božských Liturgií a dajte toľko almužien, koľko len môžete v mojom mene. Žite opatrne, pre lásku Božiu, aby ste Ho ničím nezarmútili a úprimne vyznávajte (na spovedi) všetky svoje hriechy, a to bez toho, aby ste z nich čokoľvek ukrývali.“ A keď povedala tieto veci, zosnula ešte raz v Pánovi.