alt

PRAVIDLÁ ZBOŽNÉHO ŽIVOTA
(Živý starec )

Tieto pravidlá zbožného života mi odovzdal v den výročia môjho krstu, keď mi Boh pridelil môjho Anjela strážcu, Optinský starec mních Nektarij s týmito slovami : " To je pre teba môj osobný dar".


Otec Nektárij mi ho odovzdal, držiac lístok pozdvihnutý v rukách. Na tomto lístku je nakreslený kríž so slovami: "Pane, zmiluj sa.". Stalo sa to 26.augusta v roku 1925. V prvej chvíli som neporozumel, čo znamená pre mna tento svätý lístok, ale po smrti starca, ktorý zomrel, ostal som sám bez jeho rád. Vo chvíli, keď som velmi potreboval starcovu pomoc, našiel som tento lístok a prečítajúc si ho druhýkrát, pochopil som hodnotu daru dôstojného otca. “Pravidlá zbožného života" boli pre mna v podstate živým starcom.


Prinút sa vstávat vždy skoro ráno v určitom case. Bez zvláštnej príčiny nespi viac ako sedem hodín. Len čo sa zobudíš, ihned sa obráť myšlienkami k Bohu. V najväcšej úcte sa prežehnaj, mysliac na ukrižovaného Pána Isusa Christa, ktorý zomrel na kríži pre naše spasenie.
Bez meškania vstan z postele. Obleč sa a nelenoš dlho v posteli. Obliekajúc sa mysli, že sa nachádzaš v prítomnosti Pána Boha a Anjela strážcu. Spomen si na pád Adama, ktorý sa hriechom zbavil nevinnosti a pros Pána Isusa o milosť zjednotiť sa s Ním. Potom sa rýchlo začni modliť ranné modlitby. Pokľaknúc na kolená modli sa pozorne, s úctou a v najhlbšej pokore tak, ako sa patrí pred zrakom Všemohúceho.


Vyprosuj si unho vieru, nádej a lásku, požehnanie do nastávajúceho dňa, a tiež silu k zhovievavému prijatiu všetkého, co sa Jemu bude pácit a k pretrpeniu všetkých tažkostí, neštastia, strachu, smútku a bolesti duše i tela a to z lásky k Isusovi Christovi. Prijmi pevný zámer všetko robiť pre Pána Boha, všetko príjimať z Jeho otcovskej ruky a mimoriadnu odhodlanost robiť dobro, alebo utekať pred zlom.


Každé ráno, hoci aj štvrt hodiny, zasvät úvahe o pravdách viery, osobitne o nepochopiteľnom tajomstva Vtelenia Božieho Syna a o Jeho druhom strašnom príchode, o pekle a o raji.
Rozmýšlaj takto: možno je tento deň posledný v tvojom živote. Všetko rob tak, ako by si chcel robiť, chystajúc sa teraz predstúpit pred Boží súd. Dakuj Pánu Bohu, že ta zachoval minulej noci a za to, že si ešte živý a nezomrel si v hriechoch. Veď kolko ľudí minulej noci predstúpilo pred Boží súd! Taktiež vzdávaj vďaky Bohu, že máš ešte čas na požehnanie a milosrdenstvo a príležitost na pokánie a na prinavrátenie neba.
Každé ráno premýšlaj o sebe, že iba v tejto chvíli začínaš a chceš byt kresťanom a minulosť bola premárnená.


Po modlitbách a úvahách, ked ti čas dovolí, precítaj si nejakú duchovnú knihu. Cítaj dovtedy, kým sa tvoje srdce neupokorí. Spokojne rozmýšlajúc čítaj dalej a pozorne načúvaj tomu, co Pán hovorí tvojmu srdcu.


Potom sa zaoberaj svojimi povinnostami a všetka tvoja práca nech je na slávu Božiu. Pamätaj, že ta Boh vidí všade, vidí všetku tvoju cinnost, prácu, pocity, myšlienky a želania. Štedro ti odplatí za tvoje dobré skutky. Nezačínaj ani jednu prácu bez modlitby k Pánu Bohu, lebo to čo robíme alebo hovoríme bez modlitby sa neskôr ukáže zlým a škodlivým a to nás usvedčuje, ukazuje nám obraz našej nevedomosti. Sám Pán povedal: "Bezo Mňa nemôžete nič urobiť".


Uprostred svojich námah sa vždy spoliehaj na úspech, poručiac ich požehnaniu Pána. Vykonaj všetku námahu ako pokánie za tvoje hriechy v duchu poslušnosti a zmierenia. Počas práce prednes krátke modlitby, osobitne Isusovu modlitbu. Rozmýšľaj o  Isusovi, ktorý v pote tváre jedol svoj chlieb pracujúc s Jozefom. Ked si svoju prácu dobre zavŕšil, podľa želania svojho srdca, podakuj sa Pánu Bohu. Ked neúspešne, pamätaj, že i to On dopúšta, že čo Boh koná, všetko dobre koná.


V čase obeda si predstav, že Otec nebeský ti ponúka svoju ruku, aby ta nasýtil. Nikdy nevynechaj modlitbu pred obedom, dávaj zo svojho stola aj žobrákom. Po obede sa považuj za jedného z tých 5000 ludí, ktorých Isus Christos zázracne nasýtil. Zo srdca sa podakuj a pros, aby ta nezbavil nebeského pokrmu - Svojho slova a Svojho prečistého Tela a presvätej Krvi !


Ked si želáš pokojný život, tak sa celý obetuj Bohu. Dovtedy nenájdeš vnútorný pokoj, pokial sa neuspokojíš s jediným Bohom, milujúc jedine Jeho. Vždy a vo všetkom mysli na Pána Boha a Jeho svätú lásku k nám hriešnym. Vo všetkom sa snaž plnit Božiu vôlu a konaj iba podla vôle jediného Boha. Pracuj a trp vždy pre Boha.


Staraj sa nie o to, aby si ta vážili a milovali ľudia tohto sveta, ale o to, aby si sa pácil Pánu Bohu, a aby ta tvoje svedomie neusvedcovalo z hriechov. Bdej starostlivo nad samým sebou, nad pocitmi, myšlienkami, popudmi srdca a vášnami. Nic neber na lahkú váhu, co sa týka tvojho vecného spasenia.


V case modlitby zdôraznuj svoje prosby, aby Pán nezabudol na teba vtedy, ked ty zabudneš na Neho. Vo všetkom nech bude tvojím učitelom Pán Ježiš Kristus, na ktorého hľadiac okom svojho umu, pýtaj sa sám seba častejšie, čo by si v tomto prípade pomyslel a urobil Isus Christos. Bud tichý a pokorný, mierny, mlč a trp podla príkladu Ježiša. On ti nedá taký kríž, ktorý by si neuniesol a On sám ti ho pomôže niesť.


Nesnaž sa získať akúkoľvek cnosť bez skrúšenosti a námahy duše. Pros Pána Boha o požehnanie plnit co najlepšie Jeho sväté príkazy, hoci by sa ti zdali veľmi tažké. Vždy, ked splníš Božie príkazy, ocakávaj pokušenie, lebo láska ku Kristovi je skúšaná prekonávaním pokušení.
Neostávaj ani chvílku v nečinnosti, zotrvaj vždy v práci a v činoch, lebo ten, kto nepracuje nie je hoden mena Clovek. Zjednocuj sa s Ježišom, ktorý utiahnúc sa do samoty, modlil sa k Nebeskému Otcovi.
V čase duševných tažkostí alebo nechutí k modlitbe a ku všetkým zbožným úkonom, nezanechávaj pobožnosti, lebo aj Pán Ježiš Kristus sa trikrát modlil, ked jeho duša bola skrúšená až na smrť. Konaj všetko v mene Pána Isusa, a takto všetka tvoja práca bude požehnaním. Chrán sa aj najmenších hriechov, lebo ten, kto sa nechráni malých, isto upadne do velkých a tažkých hriechov.
Ked chceš, aby ta neznepokojovali zlé myšlienky, tak pokorne prijímaj poníženie duše a telesný smútok, nie iba na okamih, ale v každom case a na každom mieste. Hocijakú myšlienku, vzdalujúcu ta od Pána, najmä škaredú telesnú myšlienku vyžen zo srdca cím skôr, akoby si rýchlo zhodil iskru, ktorá ti padla na odev. Ked príde taká myšlienka, úpenlivo sa modli:" Pane, zmiluj sa, Pane pomôž mi, Pane neopúštaj ma, zbav ma pokušenia, tak ako ty chceš". Uprostred pokušení neupadni do rozpakov. Kto dopustí boj, ten dá silu aj k vítazstvu. Neznepokojuj sa, ale dúfaj v Boha. Ak je Boh na tvojej strane, kto je proti tebe? Popros Boha, aby ta zbavil všetkého, co živí tvoju pýchu, hoci by to bolo pre teba velmi nepríjemné.


Želaj si žit a umierať iba pre Pána Boha a celkom mu patriť. Ked zažiješ akékolvek poníženie od ludí, pomysli si, že je to zoslané od Boha k tvojej sláve a takýmto spôsobom budeš v ponížení bez zármutku a hanby. Ked máš co jest a cím sa zaodiet, bud aj ty spokojný podla vzoru Isusa za nás obetovaného.


Nikdy sa nehádaj, veľmi sa neobraňuj a neospravedlňuj. Neposudzuj nadriadených, alebo blížnych, bez potreby a nutnosti. Bud úprimný a pokorný srdcom, s láskou prijímaj poucenia, dohovárania a presviedcania od iných, hoci by si bol múdrejší. Nemaj v srdci nenávist a závist, ale bud mierny v slovách i skutkoch. Čo nechceš, aby sa stalo tebe, to nerob druhému a co si želáš od iných, to urob najprv ty pre nich.


Ked ta niekto navštívi, pozdvihni svoje srdce k Pánu Bohu a modli sa, aby ti daroval pokorného, mierneho a pozorného ducha. Bud láskavý, skromný, opatrný, rozvážny, slepý a hluchý podla okolností. Pomysli si, že Ježiš sa nachádza uprostred tých, s ktorými sa stretávaš a zhováraš. Nehovor nic zbytocné, pamätaj, že cas je krátky a že sa budeš musiet zodpovedat z každého zbytocne vyrieknutého slova. Rozhovoru daj urcitý ciel, snaž sa ho usmernovat pre spásu duší. Viac pocúvaj ako hovor, v mnohovravnosti sa neubrániš hriechu. Pros Pána o poznanie, kedy je cas mlcat a čas hovorit.


Nezaujímaj sa o novinky, zaneprázdnujú ducha. Ked niekomu prinesieš osoh svojimi slovami, vid v tom požehnanie Božie. Ked sa nachádzaš osamote, skúšaj sa, ci nie si horší ako predtým, ci si neupadol do hriechov, ktoré si predtým nerobil. Ak zhrešíš, hned pros Boha o odpustenie s pokorou, zármutkom a nádejou na Jeho milosrdenstvo a ponáhlaj sa kajat pred duchovným otcom, lebo každý hriech zanechaný bez pokánia, ta vedie do smrti. Okrem toho, ak sa nebudeš sužovat nad hriechom, ktorý si urobil, opät do neho skoro upadneš.
Snaž sa každému robit dobro kedykolvek môžeš, nemysli na to, ci to ocení, alebo nie, ci ti bude vdacný, alebo nie. Raduj sa nie z toho, ked niekomu urobíš dobre, ale ked bez pomstychtivosti pretrpíš urážku od druhého, zvlášt od tvojho najbližšieho.


Ked niekto nie je poslušný, nenút ho svojimi recami, sám využi milost, ktorú on stratil, lebo len miernost ti prinesie osoh. No ked sa zlo jedného prenesie na viacerých, to netrp, hladaj v tom nie svoj osoh, ale osoh mnohých, lebo spolocné blaho je dôležitejšie ako osobné.
V case vecere, spomínaj na tajomnú (poslednú) veceru Ježiša Krista, pros Ho, aby ta poctil nebeskou vecerou. Skôr, než si lahneš spat, spytuj si svoje svedomie, pros o svetlo k poznaniu svojich hriechov, rozmýšlaj o nich, pros o odpustenie, slub nápravu, urci presne a jasne v com konkrétne s a chceš polepšit. Potom sa odovzdaj Bohu, ako keby si mal v túto noc predstúpit pred Neho. Zver sa Božej Matke a Anjelovi strážcovi a svätému, ktorého meno nosíš. Predstav si, ako keby postel bola tvojím hrobom a prikrývka bola tvojím rubášom. Prežehnajúc sa a bozkajúc kríž, ktorý na sebe nosíš, zaspi pod ochranou Pastiera Izraela. Toto zachovávajúc nezadriemeš a nenájde ta Pán spat, ked príde.


Ked nemôžeš zaspat, alebo bdieš v nocnom case, tak si spomen na slová: "Uprostred polnoci volaj o pomoc a ženích príde", alebo si spomen na tú poslednú noc, ked sa Ježiš modlil k Otcovi do potu krvi. Modli sa za tých, ktorí trpia tejto noci tažkými bolestami a smrtelným utrpením, za trpiacich a zomrelých a pros Pána, nech ta neprikryje vecná tma. Uprostred polnoci vstan z postele a modli sa, kolko ti len sily stacia. V case choroby vlož nádej predovšetkým na Boha a casto spomínaj a rozmýšlaj o utrpení a smrti Ježiša Krista, pre posilnenie svojho ducha uprostred bolestivých múk. Neprestajne sa modli ako len vieš a môžeš, pros Boha za odpustenie hriechov a v trpezlivost v case bolesti. Všemožne sa zdrž reptania a podráždenosti, ktoré zvyknú sprevádzat bolest. Pán Ježiš Kristus trpel za naše spasenie tie najhoršie bolesti a súženia a my co sme urobili, alebo vytrpeli, za našu spásu?!


Cím castejšie navštevuj služby Božie, zvlášt v case Liturgie. Nedelné a sviatocné dni bezpodmienecne zasvät vdakyvzdaniu. Ked si v chráme, vždy pamätaj, že sa tam nachádzaš v prítomnosti Boha, anjelov a všetkých svätých. Ostávajúcu cast dna po Božej Liturgii zasvät pobožnému cítaniu a iným zbožným skutkom lásky. Den výrocia svojho krstu, ked ti Boh pridelil tvojho Anjela strážcu, prežívaj obzvlášt bohumilo.
Každý rok, raz mesacne si dôsledne spytuj svedomie. Spovedaj sa a prijímaj Sviatost Tela a Krvi Isusa Christa, co možno najcastejšie.
K prijímaniu Sviatostí pristupuj vždy s hladom a ozajstnou túžbou duše, so skrúšeným srdcom, svätou úctou, pokorou, vierou, nádejou a láskou. Co možno najcastejšie rozjímaj o utrpeniach a smrti Ježiša Krista prosiac Ho, aby pláštom svojich zásluh prikryl všetky tvoje hriechy a prijal ta do Svojho Královstva.


Meno Ježiš maj vždy s úctou na perách, v mysli a v srdci. Cím castejšie rozmýšlaj o velkej láske Pána Boha k tebe, v Trojici osláveného a uctievaného, aby si ho aj ty miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.
 
Ak toto budeš zachovávat, budeš mat pokojný život na tejto zemi a blažený v nebi, na veky vekov.
Milost Pána Isusa Christa nech je vždy s tebou.
 
Amen.