Modlitby

Modlitby po svätom Prijímaní

MODLITBY PO SVÄTOM PRIJÍMANÍ

     Sláva Tebe, Bože. Sláva, Tebe, Bože. Sláva, tebe, Bože.

     Pane Bože môj, ďakujem Ti, že si mňa, hriešneho, neodvrhol, ale uznal  ma hodným byť účastníkom Tvojich Tajín. Ďakujem Ti, že si mne, nehodnému, dal prijať Tvoje najčistejšie a nebeské Dary.  Avšak, Ľudomilný Pane, Ktorý si za nás zomrel i vstal z mŕtvych a daroval nám tieto bázeň vzbudzujúce i životodarne Tajiny pre dobro a posvätenie našich duší i tiel. Daj, aby ony boli aj mne na uzdravenie duše i tela, na odvrátenie každého zla, na osvietenie očí môjho srdca, na uspokojenie mojich duševných síl, aby som bezúhonne veril, úprimne miloval, napĺňal sa múdrosťou, zachovával Tvoje prikázania, rozhojňoval sa Tvojou božskou milosťou a dosiahol Tvoje Kráľovstvo. Nech nimi ochraňovaný stále pamätám na Tvoju milosť, aby som nežil pre seba, ale pre Teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a aby som ukončil tento život s nádejou na večný život. Aby som získal večný život tam, kde neutícha hlas oslavujúcich, a kde sú nekonečne spokojní tí, ktorí vidia nevýslovnú dobrotu Tvojej svätej tváre. Lebo Ty, Christe Bože náš, si pravá túžba a nevýslovná radosť tých, ktorí Ťa milujú, a Teba ospevuje každé stvorenie na veky. Amen.

     Vládca, Christe Bože, Kráľ vekov a Stvoriteľ všetkého, ďakujem Ti za všetko, čo si mi dal dobré i za prijatie Tvojich najčistejších a životodarných Tajín. Dobrý a ľudomilný, prosím Ťa, ochráň ma pod Svojou strechou a v tieni Svojich krídel. Daj, aby som s čistým svedomím až do môjho posledného vzdychu dôstojne prijímal Tvoje Tajiny na odpustenie hriechov a pre večný život. Lebo Ty si Chlieb života, Prameň svätosti, Darca dobra a oslavujeme Ťa  s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

 

     Môj Stvoriteľ, Ktorý mi z vlastnej vôle dávaš za pokrm Svoje Telo, daj, aby ten oheň, ktorý spaľuje nedôstojných, nespálil aj mňa, Ty, vstúp do mojich údov, všetkých kĺbov, môjho vnútra a srdca. Spáľ tŕne všetkých mojich hriechov, očisti dušu a posväť myšlienky, upevni kĺby spolu s kosťami, osvieť pätoro zmyslov a celého ma pripevni k Svojej bázni. Stále ma chráň, stráž a zachovávaj od všetkých skutkov a slov, ktoré škodia duši. Očisti, omy a okrášli ma; polepši, pouč a osvieť ma. Učiň ma Svojím príbytkom jediného Ducha, a nie príbytkom hriechu. Nech od tohto Tvojho príbytku, cez Prijímanie, ako od ohňa uteká každé zlo, každá vášeň. Predstupujem pred Teba so všetkými modliacimi sa svätými, netelesnými  mocnosťami, Tvojím Predchodcom, múdrymi apoštolmi a spolu s nimi aj s Tvojou nepoškvrnenou a čistou Matkou, ktorých prosby, môj Milosrdný Christe, prijmi a svojho služobníka učiň synom svetla. Lebo, Ty, Dobrotivý, si jediným posvätením a svetlom našich duší a Tebe ako Bohu a Vládcovi všetci zdávame chválu po všetky dni.

 

     Pane Isuse Christe, Bože náš, nech mi je Tvoje sväté Telo na večný život a Tvoja čestná Krv na odpustenie hriechov. Nech mi je toto Prijímanie na radosť, zdravie a veselosť. Pri Tvojom druhom strašnom príchode, daj mne hriešnemu stáť po pravici Tvojej slávy, na príhovory Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých.

 

     Najsvätejšia Vládkyňa Bohorodička, svetlo mojej zatemnenej duše, nádej, záštita, útočište, útecha, moja radosť. Ďakujem Ti, že sa ma, nehodného, uznala hodným prijímať najčistejšie Telo a čestnú Krv Svojho Syna. Ty, ktorá si  porodila pravé Svetlo, osvieť duchovné oči môjho srdca. Ty, Ktorá si porodila Prameň nesmrteľnosti, oživ mňa, umŕtveného hriechom. Ako láskyplná Matka Milosrdného Boha, zmiluj sa nado mnou, daj mi ľútosť a skrúšenosť srdca, pokoru mojej mysli a slobodu mojim zajatým myšlienkam. A učiň ma hodným do môjho posledného vzdychu neodsúdene prijímať posvätenie najčistejších Tajín na uzdravenie duše i tela. A daj mi slzy pokánia a vyznania, aby som Ťa ospevoval a oslavoval po všetky dni môjho života, lebo si blahoslavená a velebená naveky. Amen.

 

     Pane, teraz prepúšťaš  Svojho služobníka podľa Tvojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, Tvojho ľudu.

    Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

     Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

     

     Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

     Pane, zmiluj sa. (12x)

Tropár k svätému Jánovi Zlatoústemu, hlas 8.:

Milosť Tvojich úst, žiariaca ako svetlo ohňa, osvietila celý svet. Obdarila celý svet pokladmi nezištnosti a ukázala vznešenosť poníženosti. A, Ty, otče Ján Zlatoústy, poučujúc nás svojimi slovami, pros Slovo Christa Boha, aby spasil naše duše.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu.

Kondak, hlas 6.:

Ján Zlatoústy, z neba si prijal božskú milosť a svojimi ústami učíš každého klaňať sa v Trojici jednému Bohu. Najblaženejší a ctihodný, dôstojne Ťa chválime, lebo si učiteľ, ktorý zjavuje božské veci.

I teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

Bohorodičen:

Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov, neustála Orodovnica u Stvoriteľa, nepohŕdaj hlasmi modlitieb hriešnikov, ale príď, Dobrotivá, na pomoc nám, ktorí k Tebe verne voláme. Bohorodička, modli sa a pros, zastavajúc sa vždy tých, ktorí Ťa uctievajú.

Pane, zmiluj sa. 12x

 

Čestnejšiu ako Cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako Serafíni, bez porušenia porodiacu Boha Slovo, skutočnú Bohorodičku Ťa velebíme.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.