Modlitby

Kanón k Anjelovi Ochrancovi

KANÓN K ANJELOVI OCHRANCOVI

Anjel_strazny

( Hlas 8. )

Pieseň
Spievam Hospodinu, ktorý previedol svoj ľud Červeným morom, lebo iba On sa tak slávne vyvýšil.
Isuse: Pane Isuse Christe, Bože môj, zmiluj sa nado mnou.
Učiň ma hodným, Spasiteľ, dôstojne spievať pieseň a vzdávať chválu Anjelovi, Tvojmu beztelesnému služobníkovi, môjmu učiteľovi a ochrancovi.

Pripev: Svätý Boží Anjel, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Sám teraz v nerozumnosti a lenivosti prebývam, môj učiteľ a ochranca, neopúšťaj ma zmierujúceho sa.

Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Veď môj rozum tvojou modlitbou, aby som činil Božie zámery a získal od Boha odpustenie hriechov a prosím ťa, uč ma nenávidieť zlé.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Modli sa, Panna, za mňa, tvojho služobníka, k Darcovi dobra, s mojím Anjelom ochrancom a uč ma plniť prikázania Tvojho Syna a môjho Tvorcu.


3. Pieseň
Hospodine, Ty si Oporou tým, ktorí sa k tebe utiekajú. Ty si Svetlo tým, čo sú v tme, Teba ospevuje môj duch.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Všetky svoje myšlienky i svoju dušu som vložil do teba, ochranca môj, zbav ma všetkých nepriateľských nástrah.
Svätý Boží Anjel, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Nepriateľ ma ničí a zráža, vnucuje mi činiť vždy svoju vôľu, ale ty, učiteľ môj, neopúšťaj ma zmierujúceho sa.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Daj, aby som srdečne spieval ďakovnú pieseň Tvorcovi a Bohu a tebe, blahému Anjelovi, môjmu ochrancovi: záchranca môj, zbav ma, nepriateľov, ktorí ma sužujú.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Uzdrav, Prečistá, moje veľmi bolestivé rany, ktoré mám v duši, zažeň nepriateľov, ktorí so mnou neustále zápasia.
Z duchovnej lásky spievam ti, ochranca mojej duše, najsvätejší môj Anjel: ochraňuj ma neustále od zlých úkladov, nebeskému životu ma nauč, učiň ma rozumným, posväcuj ma a upevňuj. (Sedálen 2. hlasu).


Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov.
Bohorodička, Panna Prečistá, jediná zástankyňa, ktorá si bez porušenia porodila Vládcu všetkých, Toho, spolu s mojím Anjelom Ochrancom, pros, aby ma zbavil každej nedokonalosti a dal smer mojej mysli a svetlo duši i očistenie hriechov. (Bohorodičen)


4. Pieseň
Počul som, Hospodine, o tajomstve Tvojho úsilia, poznal som Tvoje diela a oslávil Tvoje božstvo.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Pros ľudomilného Boha, ochranca môj, a neopúšťaj ma, ale vždy v pokoji sprevádzaj ma životom a daj mi spasenie isté.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Anjela, ako učiteľa a ochrancu života svojho dostal som ťa od Boha, prosím ťa, svätý, od všetkých bied ma vysloboď.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Moju nečistotu očisti svojou svätosťou, Ochranca môj, Nech som zbavený falošných údelov a stanem sa účastníkom slávy.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Rozpaky ma stíhajú od zla, ktoré ma obklopuje, Prečistá, ty ma však od nich rýchlo zbav, lebo k tebe jedinej som sa utiekal.


5. Pieseň
Zavčas zrána Ti budem spievať: Hospodine, spas nás, lebo ty si náš Boh, okrem Teba iného nepoznáme.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Ochranca môj svätý, ktorý vždy máš blízky prístup k Bohu, pros Ho, aby ma zbavil od zla, ktoré ma sužuje.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Jasným svetlom priezračne osvecuj moju dušu, učiteľ môj a ochranca, od Boha daný Anjel.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Ochraňuj ma bdelosťou od spánku spôsobeného ťažobou hriechov, Anjel Boží, a zobuď ma svojimi príhovormi ku chválospevu.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Mária, Vládkyňa Bohorodička Panna, nádej verných, zbav nepriateľských útokov a obveseľ tých, ktorí ťa ospevujú.

6. Pieseň
Daruj mi svetlé rúcho, aby som si obliekol svetlo ako rúcho, najmilostivejší náš Bože.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Prosím ťa, svätý Anjel, môj dobrý ochranca, daný mi od Boha, vysloboď ma zo všelijakých pascí a zachráň ma od utrpenia.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Osvieť môj rozum, blahý, a presvieť ma, prosím ťa, svätý Anjel, a uč ma, aby som vždy správne uvažoval.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Ochranca môj, z terajších zmätkov vyveď moje srdce a posilni ma ku blahému bdeniu a uč ma tajomne životnej tichosti.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Božie Slovo sa v tebe vtelilo, Bohorodička, ľuďom ťa ukázalo ako nebeské schodisko, lebo skrze teba k nám zostúpil Najvyšší.
Ukáž sa ako milosrdný, svätý Pánov Anjel, ochranca môj, a neodlučuj sa odo mňa poškvrneného, ale presvieť ma svetlom nedotknuteľným a učiň hodným nebeského kráľovstva. (Kondak 4. hlasu)
Svätý, ktorý sa prihováraš, učiň hodným nevýslovnej nebeskej slávy moju dušu, zničenú mnohými zvodmi a daj mi spievať so zástupmi Božích beztelesných síl. Anjel môj, zmiluj sa nado mnou, ochráň ma a presvieť moju dušu dobrými myšlienkami, aby som bol obohatený tvojou slávou a zbavil sa zlomyseľných nepriateľov, a učiň ma hodným nebeského kráľovstva. (Ikos)

7. Pieseň
Keď vtedy z Judska prišli zajatci do Babylonu, zničili plameň pece vierou v Trojicu spievajúc. Blahoslavený si Bože našich otcov.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Anjel Pána, buď mi milostivý a pros za mňa Boha, lebo si zástanca môjho života a učiteľ a ochranca, ktorého mi Boh daroval naveky.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Nedopusť, svätý Anjel, aby lotri ubili moju dušu na ceste, lebo ti bola Bohom daná nepoškvrnená, ale na cestu pokánia ju uveď.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Zlými myšlienkami a skutkami plním svoju dušu, a tak ju zahanbujem: avšak ty ma sprevádzaj, učiteľ môj, a daj mi uzdravenie skrze ušľachtilé myšlienky, aby som vždy kráčal po pravých cestách.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Naplň múdrosťou a Božou silou, Vtelená Múdrosť Najvyššieho, na príhovory Bohorodičky tých, ktorí ti s vierou spievajú: Blahoslavený si, Bože našich otcov.


8. Pieseň
Kráľa nebeského, ktorého ospevujú nebeské zástupy, oslavujte a vyvyšujte naveky.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Predobrotivý Anjel, zoslaný mi Bohom, posilni môj život, tvojho služobníka a neopúšťaj ma naveky.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Si mojím dobrým Anjelom, mojej duši si učiteľom a ochrancom, budem ťa chváliť naveky, blahoslavený.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Staň sa mi záštitou a oporou v deň skúšky všetkých ľudí, keď ohňom budú skúmané dobré i zlé skutky.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Staň sa mi pomocou i útechou, Bohorodička Panna, lebo som tvojím služobníkom a nedopusť, aby som bol zbavený tvojho vedenia.


9. Pieseň
V pravde Bohorodičku ťa vyznávame, tebou zachránení, Panna čistá, so zástupmi beztelesných ťa velebíme.
Isuse: Pane Isuse Christe, Bože môj, zmiluj sa nado mnou.
Jediný môj Spasiteľ, zmiluj sa nado mnou, lebo si milostivý a milosrdný a daj, aby som bol pripojený k zástupu spravodlivých.
Svätý Anjel Boží, ochranca môj, modli sa za mňa k Bohu.
Daruj mi vždy myslieť a tvoriť dobré a užitočné veci, Anjel Pánov, učiň ma silného v chorobách a neporušeného.
Sláva Otcu, i Synu, I Svätému Duchu. Teba prosím, pretože máš odvahu predstúpiť pred nebeského Kráľa, spolu s ostatnými beztelesnými, aby sa zmiloval nado mnou úbohým.
I teraz, i vždy, i na veky vekov. Panna, ktorá máš mnoho odvahy predstúpiť pred Toho, ktorý sa z Teba vtelil, zbav ma pút a daruj mi svojimi modlitbami odpustenie.

Modlitba

Anjel Christov, pred tebou padám a modlím sa k tebe, ochranca môj svätý, ktorý si mi bol daný pri mojom krste k zachovaniu duše i hriešneho tela. Svojou lenivosťou a zlými zvykmi som rozhneval tvoju prečistú svetlosť a odohnal ťa od seba hanebnými skutkami: klamaním, ohováraním, závisťou, odsudzovaním, prehliadnutím, namyslenosťou, nenávisťou, prianím zlého, chtivosťou. smilstvom, popudlivosťou, lakomstvom, prejedaním sa a opilstvom, mnohovravnosťou, zlými myšlienkami, pýchou a nečistým pudom k telesným žiadostiam. Ó, aké špatnosti, ktoré nemajú konca! Veď ako sa na mňa môžeš pozerať, či dokonca ku mne pristúpiť, keď tak zapácham? Akými očami môžeš na mňa pozrieť, Christov Anjel, keď som sa zaplietol do takých hnusných činov? Ako môžem prosiť Boha o odpustenie zlých skutkov, do ktorých upadám každý deň i noc a každú hodinu? Avšak padám pred tebou a modlím sa, ochranca môj svätý, buď milostivý svojmu hriešnemu a nehodnému služobníkovi (meno), skrze svoje sväté modlitby sa staň mojím pomocníkom a zástancom proti zlému môjmu odporcovi a učiň ma hodným Božieho kráľovstva so všetkými svätými, vždycky, teraz i potom, až na veky vekov.

Amen.

Anjel2016