Modlitby

Tropáre a kondaky sviatkov Pravoslávnej Cirkvi

Pascha - Vzkriesenie Isusa Christa

Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť prekonal, a súcim v hroboch život daroval.

                                                        

Hlas 8. stichirový

Keď zostúpil si až do hrobu, Nesmrteľný, vtedy si zničil moc podsvetia. Potom si vstal z mŕtvych ako víťaz, Christe Bože, a ženám myronosičkám si zvestoval: Radujte sa! Svojim Apoštolom daroval si pokoj a skleslým poskytuješ vzkriesenie.

 

 

Nedeľa Antipaschy

Hlas 7.

Aj keď si bol v hrobe zapečatený, Christe Bože, učinil si, aby z hrobu zažiaril život. Aj keď boli dvere uzatvorené, prišiel si k učeníkom, lebo si vzkriesenie všetkých. Ducha pravého si obnovil skrze nich v nás podľa svojej veľkej milosti.

 

Hlas 8. stichirový

Keď si vošiel zatvorenými dverami, vzkriesený Christe Bože, Tvoj životodarný bok zvedavou pravicou skúmal Tomáš a volal potom s ostatnými Apoštolmi: Ty si Kráľ a Boh môj!

                  

 

Nedeľa žien myronosičiek

Hlas 2.

Šľachetný Jozef, z dreva sňal prečisté Tvoje telo, plátnom čistým ho ovinul a voňavým balzamom ho pokryl, do hrobu nového ho položil. Avšak tretieho dňa si z mŕtvych vstal, darujúc svetu milosť obrovskú.

 

Zjavil sa Anjel pri hrobe pred ženami a zvolal k myronosičkám: Pomazanie voňavým myrom mŕtvym náleží, ako sa však ukázalo, Christovi je porušenie cudzie. Zaspievajte preto: Vstal z mŕtvych Vládca, darujúci svetu milosť obrovskú.

 

Hlas 1. stichirový

Myronosičkám si zvestoval, aby sa radovali, svojim vzkriesením si utíšil plač pramatky Evy, Christe Bože. Svojim Apoštolom si riekol, aby ohlasovali, že Spasiteľ z hrobu vstal.

 

 Apoštolom-rovní Cyril a Metod

Hlas 4.

Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia, Cyrilu a Metodu, v Bohu múdri, Vládcu všetkých proste, aby všetky národy slovanské utvrdil v Pravosláví a jednomyseľnosti, svetu pokoj daroval a spasil duše naše.

 

Hlas 3.

Uctime posvätnú dvojicu našich osvetiteľov, ktorí nám preložením Božských písiem otvorili prameň Bohopoznania. Z neho až do dneška hojne čerpáme a zvelebujeme vás, Cyrilu a Metodu. Vy stojíte pred trónom Najvyššieho a vrúcne sa modlíte za duše naše.

 

 

Nanebovstúpenie

Hlas 4.

Povzniesol si sa v sláve, Christe Bože náš, radosťou naplniac učeníkov prisľúbením Svätého Ducha, Jeho zostúpenie si im pri požehnaní zvestoval, lebo Ty si Syn Boží, Vykupiteľ sveta.

 

Hlas 6. stichirový

Vykonal si všetko, čo bolo pre nás potrebné, pozemské si zjednotil s nebeským, v sláve si vystúpil na Nebo, Christe Bože. Nijako si sa neoddelil, zostal si pri nás, volal si k tým, ktorí Ťa milujú: Ja som s vami, kto teda je proti vám?

                       

 

Nedeľa sv. Otcov 1. Všeobecného snemu

Hlas 8.

Nado všetko preslávený si, Christe Bože náš, Ty si na zemi našich Otcov ako svetlá umiestnil. A nimi si nás všetkých o pravej viere poučil. Mnohomilosrdný, sláva Tebe!

 

Hlas 8. stichirový

Slová Apoštolov a dogmy Otcov zapečatili jedinú vieru Cirkvi, ktorá odená rúchom pravdy utkaným z bohoslovia z výsosti, správne vykladá a oslavuje veľké tajomstvo zbožnosti.

                  

 

Zoslanie Svätého Ducha-Svätodušné sviatky

Hlas 8.

Blahoslavený si, Christe Bože náš, Ty si rybárov učinil múdrymi, zošlúc im Ducha Svätého a nimi ulovil si celý svet. Ľudomilu, sláva Tebe!

 

Hlas 8. stichirový

Keď zostúpil Najvyšší a ľuďom zmiatol jazyky, rozdelil národy. Avšak Apoštolom porozdeľoval ohnivé jazyky, a tak povolal všetkých k zjednoteniu. Oslavujme teda jedným hlasom Najsvätejšieho Ducha.

 

 

Nedeľa všetkých svätých

Hlas 8.

Cirkev Tvoja, Christe Bože náš, okrášľuje sa krvou mučeníkov celého sveta, ako by sa nachom zaodela a šarlátom purpurovým ozdobená, ich ústami volá k Tebe: Zošli ľuďom svojim hojné zľutovanie. Na zemi žijúcim udeľ pokoj a dušiam našim milosť veľkú.

 

Hlas 8. stichirový

Hospodine, Tvorca celého tvorstva, ako prvotiny stvorení prinášajú Ti krajiny bohonosných mučeníkov. Na ich príhovory ochraňuj skrze Bohorodičku v hlbokom pokoji Cirkev svoju aj ľud Tvoj, Mnohomilostivý.

 

 

Nedeľa všetkých svätých našich krajín

Hlas 8.

Naše krajiny prinášajú Ti, Hospodine, ako zrelý plod Tvojej spasiteľnej sejby všetkých svätých, ktorí sa tu zaskveli. Na ich príhovory zachovaj, Mnohomilostivý, skrze Bohorodičku Cirkev aj vlasť našu v hlbokom pokoji.

 

Hlas 5. stichirový

Dnes prichádza do chrámu zbor svätých, ktorí sa zaľúbili Bohu v krajine našej. Prispievajú nám svojou pomocou, neviditeľne sa za nás modlia k Bohu. Anjeli s nimi slávoslovie prinášajú a všetci svätí Christovej Cirkvi s nimi konajú slávnosť, veď všetci spoločne prosia za nás predvečného Boha.

 

 

Ctihodný Ivan Český

Hlas 6.

Keď ešte v temnote neviery prebýval národ, zjavil si sa v pustatine ako Anjel Boží a svedčil o viere Pravoslávnej Christovej, ctihodný Ivan, pros Christa Boha, aby upevnil dedičstvo otcov a spasil duše naše.

 

Hlas 6. stichirový

Žiarou života svojho naplnil si okolie, príkladom svojim učíš poznávať Božie cesty. Ctihodný Ivan, chválime Ťa, lebo si plameň rozpaľujúci duchovné svetlo.

                    

 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Hlas 4.

Prorok a Predchodca príchodu Christovho, nevieme Ťa patrične chváliť, ale s láskou uctievame Teba. Lebo slávnym a úctyhodným Tvojim narodením rozväzuje sa neplodnosť rodičky aj nemota otcova a svetu sa hlása vtelenie Božieho Syna.

 

Hlas 4. stichirový

Najprv neplodná dnes rodí Christovho Predchodcu, Krstiteľa Spasiteľa, Ktorý je naplnením všetkých proroctiev. A na Tohto prorokmi predpovedaného Ján svoju ruku položil vo vodách Jordánu, a tak sa ukázal byť Boha Slova prorokom, kazateľom aj Predchodcom.

 

 

 Svätý Paisij Svätohorec

Hlas 3.

Ako nádoba Svätého Ducha a voňavý kvet Raja si sa ukázal, Paisij. A v askéze zreteľne rovnako bojujúci ako ctihodní otcovia Atosu. Otče ctihodný, pros Christa Boha, aby svetu daroval Božiu milosť.

 

Hlas 8.

Vo svätej záhrade Bohorodičky, s brojanicou, krížom a svetlom svojej lampády, bojujúc proti tme hriechu. Ty si svietil ako najjasnejšia hviezda a vrúcne volajúc uctievajú Ťa modliaci sa: Raduj sa, otče Paisiju.

 

 

 Svätých Apoštolov Petra a Pavla

Hlas 4.

Najprednejší z Apoštolov a učitelia celého sveta, proste Vládcu všetkých, aby daroval svetu pokoj a našim dušiam Blahodať veľkú.

 

Hlas 4. stichirový

Akými chválospevmi oslávime svätého Petra a Pavla? Oni ako na krídlach celou zemou prešli s blahozvesťou a povzniesli sa na Nebo. Tie ruky nosili Evanjelium Blahodate, to sú dva prúdy premúdrosti. Oni sú dva konce kríža, ním Christos zvíťazil, darujúci nám veľkú milosť.

 

 

 Svätých Apoštolov

Hlas 3.

Apoštoli svätí, proste milosrdného Boha, aby prepáčenie hriechov, udelil dušiam našim.

 

Hlas 4. stichirový

Výhonky révy vinice Christovej stali ste sa, múdri Apoštoli Hospodina. Cnosťami rodíte hrozno a víno spásy nám z vás priteká, požívajúc ho, naplnení sme radosťou. Oslavujeme sviatok vašej ctihodnej pamiatky, proste, aby nám bola darovaná hojnosť Blahodate a odpustenie hriechov.

 

 

 Svätý Ján Hus

Hlas 6.

V plameňoch hranice ohnivej znova narodil si sa pre večný život u Christa, ktorý hlásal: Ja som Pravda. S radosťou si trpel za pravdu, český Predchodca duchovných hrdinov, mučeníku Ján, upevni nás kolísajúcich, aby sme poznanú pravdu udržali až do smrti!

 

Hlas 6. stichirový

Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti! Učíš nás slovami svojimi, svätý Ján z Husi, aby sme pravdy každému dopriali. Pravdu si si zamiloval ako kresťan pravý, a životom aj smrťou verne svedčil o nej. Aby náš blúdiaci národ klamstiev bol zbavený, pros Christa, ktorý večnou Pravdou je.

 

 SvätýJeroným Pražský

Hlas 1.

Obdivuhodný Jeroným z Prahy, vydal si sa na cesty, nezľaknúc sa námahy, aby si našiel vo svete pravé kresťanstvo, ktoré bolo chránené v Byzancii a na Rusi. Pre neohrozené hlásanie viery Pravoslávnej rozzúrili sa farizeji na koncile latinskom, kde sa na Teba vrhli ako vlci na baránka, a učinili Ťa horiacou obetou za Pravoslávie v Čechách. Žiarivá fakľa našej východnej viery, zapáľ srdcia naše zoslaním Blahodate Božej.

 

Hlas 8. stichirový

Pohŕdať nebezpečenstvom, nepodľahnúť ohňu, v ústrety ranám ísť! Ó, Jeronýmu, tak heslo na Tvojom čistom štíte znie, s ním chrabro bojoval si za Pravoslávie. Duch Svätý daroval Ti výrečnosť a znalosti, aby si usvedčoval prázdnotu svetskej chytráckosti. Tvrdil si, že viera Rusov je dokonalá, všetkých si k prijatiu Pravoslávia nabádal. Pre vyznávanie milovanej pravdy Christovej horel si ako jej svedok na hranici. Po mukách plameňov bol si prijatý na nebesiach, dávaj nám odvahu dosvedčiť pravdu Pravoslávia.

 

 

Premenenie Hospodina

Hlas 7.

Ty si sa premenil na hore, Christe Bože, a ukázal si učeníkom slávu svoju, pokiaľ ju zniesť mohli. Na príhovory Bohorodičky nech zasvitne aj nám hriešnym svetlo Tvoje večné, Darca svetla, sláva Tebe.

 

Hlas 7. stichirový

Na hore si sa premenil, Christe Bože, a učeníci uvideli slávu Tvoju, nakoľko len mohli, aby chápali, že trpíš dobrovoľne, až budú hľadieť ako si na kríž pribíjaný. A svetu aby hlásali, že Ty si vpravde Žiara Otcova.

 

 

Zosnutie Presätej Bohorodičky

Hlas 1.

Rodiac, panenstvo si si zachovala, pri zosnutí svet si neopustila, Bohorodička. Prešla si k životu, súc Matkou Života a príhovormi svojimi zbavuješ smrti duše naše.

 

Hlas 1. stichirový

V príhovoroch neúnavnú Bohorodičku a ako zástankyňu neochvejnú našu nádej. Hrob ani skonanie nezajali, lebo ju ako Matku Života do života preniesol Ten, kto sa usídlil v jej lone navždy panenskom.

                      

 

Začiatok Cirkevného nového roku

Hlas 2.

Všetkého stvorenstva Stvoriteľu, Ty si svojou vládou časy a roky ustanovil, požehnaj kruh roku Tvojej dobroty. Vládca, ochraňuj v pokoji ľud a miesto svoje a na príhovory Bohorodičky spas nás!

 

Hlas 2. stichirový

Na výsostiach prebývajúci, Christe Kráľu, všetkého viditeľného i neviditeľného Stvoriteľu a Budovateľu, Ty si dni a noci, časy a roky učinil. Požehnaj teraz kruh roku, zachovaj a ochraňuj v pokoji miesto aj ľud svoj, Bože Mnohomilostivý.

 

 

Narodenie Presvätej Bohorodičky

Hlas 4.

Narodenie Tvoje, Bohorodička Panna, radosť zvestovalo celému svetu. Lebo z Teba vysvitlo Slnko spravodlivosti, Christos Boh náš. On zničil kliatbu, dal nám požehnanie a prekonal smrť, daroval nám život večný.

 

Hlas 4. stichirový

Narodením Tvojim svätým, Najčistejšia, boli Joachim i Anna vyslobodení z hanby bezdetnosti. Adam s Evou takto boli oslobodení zo smrteľného porušenia. Slávi ich aj ľud Tvoj, zbavený odsúdenia za hriechy a volá k Tebe: Neplodná rodí Bohorodičku a živiteľku Života nášho.

 

 

                          Povýšenie najčestnejšieho a oživujúceho Kríža

Hlas 1.

Spas, Pane, ľud svoj a požehnaj dedičstvu Tvojmu! Víťazstvo daruj nad nepriateľmi kresťanom Pravoslávnym a ochraňuj verných Tvojich Krížom svojim!

 

Hlas 4. stichirový

Ty si sa povzniesol, Christe Bože, na Kríži dobrovoľne, obdaruj zľutovaním svojim nový ľud svoj nazývajúci sa menom Tvojim. Svojou mocou nad nepriateľmi daj mu zvíťaziť, radosť Pravoslávnym kresťanom daruj, ktorí prijímajú ako pomoc od Teba zbraň pokoja, znamenie nepremožiteľného víťazstva.

 

 

 Svätá mučeníčka Ľudmila

Hlas 1.

Zanechajúc temnotu modloslužby, s vrúcnou láskou prijala si svetlo Pravoslávnej viery Christovej. Zjavila si sa, svätá Ľudmila, ako hviezda ranná a svetlom svätosti svojej deň pravej Bohoúcty v českej zemi si začala. Matka chudobných, podpora ochromených, svetlo slepých, utešiteľka zarmútených, rosou modlitieb svojich pred Hospodinom zavlaž milostivo srdcia ľudí svojich vo viere nestálych a zarmútených. A rozjasni oči naše, nedopusť, aby sme zahynuli od nepriateľov našich.

 

Hlas 4.

V utrpení svojom zažiarila si skvostne, mučeníčka Ľudmila, preliatím svojej krvi si sa okrášlila a ako krásna holubica si k nebu vzlietla. Prihováraj sa teda stále za uctievajúcich Teba.

 

 

 Svätý mučeník Václav

Hlas 4.

Dnes Anjeli s ľuďmi spolu sa radujú, Nebo i zem oslavujú pamiatku Tvoju, svätý Václav. Aj my hriešni snaživo Ťa vzývame: Pros za nás Boha, aby každej biedy a viditeľných i neviditeľných nepriateľov zbavil nás, ktorí ctíme presvetlú pamiatku Tvoju.

 

Hlas 8. stichirový

Klenot Čechov, nádoba cností, prameň milosti, ochranca pred nepriateľmi! Knieža svojho ľudu na zemi, večný kráľu národa českého na Nebi! Ty si krížom zázračne ozdobený a skláňajú sa pred Tebou nepriatelia, o pomoc Ťa ľud Tvoj prosí: Zažeň légie duchov zlých! Svätý mučeníku, knieža Václav, z tmy bezbožnosti vyvádzaj duše naše, pred trónom Vševládcu sa prihováraj, aby sme dosiahli blaženosti nebeskej.

 

 

Záštita Presvätej Bohorodičky

Hlas 4.

Dnes my, ľud pravoverný, nadšene slávime sviatok. Vo svetle Tvojho navštívenia, Matka Božia, vzhliadame k najčistejšiemu obrazu Tvojmu a s dojatím voláme: Ochraňuj nás uctievanou svojou Záštitou a vysloboď nás od každého zla, prosiac Syna svojho, Christa Boha nášho, aby spasil duše naše.

 

Hlas 3.

Panna sa dnes zjavila v chráme i so zástupmi svätých za nás neviditeľne prosí Boha. Anjeli s archijerejmi sa klaňajú, Apoštoli s prorokmi jasajú, lebo sa za nás prihovára Bohorodička u predvečného Boha.

 

 

 Svätých Otcov 7. Všeobecného snemu

Hlas 8.

Nado všetko preslávený si, Christe Bože náš, Ty si na zemi našich Otcov ako svetlá umiestnil. A nimi si nás všetkých o pravej viere poučil, Mnohomilosrdný, sláva Tebe!

 

Hlas 6. stichirový

Syn pred všetkými vekmi nevypovedateľne vyžiariaci z Otca, v Betleheme zo ženy sa narodil. Stal sa človekom a spojil tak obe prirodzenosti: Božskú a ľudskú. Vediac to, neodmietame maľovanie jeho podoby, ale zbožne ju zobrazujeme a uctievame verne. Cirkev teda, udržujúc vieru pravú, bozkáva ikonu vtelenia Christovho.

 

 Svätý mučeník Dimitrij Solúnsky, myrotočivý

Hlas 3.

Celý svet v Tebe získal, mučeníku, veľkého obrancu v biedach, ktorý premáha pohanov. Pyšného gladiátora Lia si zrazil a odvážneho Nestora si modlitbou povzbudil na zápas víťazný. Tak, svätý Dimitriju, pros Christa Boha, aby nám daroval milosť veľkú!

 

Hlas 2.

Preliatím krvi Tvojej, Dimitriju, Boh odel Cirkev rúchom purpurovým. Tebe dal silu nepremožiteľnú a miesto Tvoje zachováva bez ujmy, lebo si jeho oporou.

 

 Svätých nezištníkov a divotvorcov Kozmu a Damiána

Hlas 8.

Svätí nezištníci a divotvorcovia, Kozma a Damián, navštívte naše choroby. Darom ste dostali, darom nám dávajte.

 

Hlas 2.

Prijmúc dar uzdravovania, prinášate zdravie tým, ktorí sú v núdzi. Vašim navštívením smelosť útočiacich nepriateľov podlomíte, uzdravujúc svet zázrakmi, lekári, divotvorcovia preslávni.

 

 

Archanjela Michala a nebeských beztelesných mocností

Hlas 4.

Nebeských vojsk vrchný vojvodca! Prosíme Ťa stále my, nehodní, aby si nás príhovormi svojimi ohradil a peruťami krídel svojej nehmotnej slávy chránil, lebo pred Tebou zbožne padáme a vrúcne voláme: Z bied vysloboď nás, náčelník zástupov mocností na výsostiach!

 

Hlas 2.

Vojvodcovia Boží, služobníci Božskej slávy, Anjelov náčelníci a ľudí vodcovia! Vyprosujte nám, čo je potrebné a milosti veľké, lebo ste vrchní velitelia beztelesných mocností.

 

 

Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky

Hlas 4.

Dnes predobrazuje sa milostivosť Božia a ohlasuje sa spása ľudstva. V chráme Božom sa objavuje Panna skvejúca sa a predzvestuje všetkým Christa. K nej aj my hlasito voláme: Raduj sa, Ty si naplnením zámerov Tvorcu!

 

Hlas 4. stichirový

Najčistejší chrám Spasiteľov, najdrahší palác a Panna, posvätná pokladnica slávy Božej je dnes uvádzaná do domu Hospodinovho. Spolu s ňou je uvádzaná blahodať Božského Ducha. Ospevujú Boží Anjeli Máriu, lebo ona je sídlom nebeským.

 

 Svätá mučeníčka Katarína

Hlas 4.

Cnosťami ako lúčmi slnečnými si neveriacich mudrcov osvietila, Bohom vyvolená nevesta, blahoslavená Katarína! Ako žiariaca luna v splne svieti chodcom počas noci, tak si zaplašila tmu neviery, presvedčila cárovnú a súčasne usvedčila tyranov. V túžbe po svojom krásnom ženíchovi dospela si do nebeskej siene ku Christovi, a bola ním poctená korunou kráľovskou. Stojac pred ním s Anjelmi, pros za nás, ktorí konáme Tvoju najctihodnejšiu pamiatku.

 

Hlas 2.

Teraz dôstojný zbor všetkých milujúcich mučeníkov nech povstane a uctí Katarínu najmúdrejšiu. Na mučeníckom bojisku totiž, Christa hlásajúc, premohla diabolského hada, keď mudrovanie učených rečníkov skrotila.

 

 Svätý Mikuláš (Nikolaj) Divotvorec

Hlas 4.

Ako pravidlo viery, obraz tichosti a učiteľa zdržanlivosti zjavila Ťa stádu Tvojmu pravda Tvojich skutkov. Preto si dosiahol pokorou povýšenie a chudobou si získal bohatstvo. Predný z pastierov, otče Mikulášu, pros Christa Boha, aby spasené boli duše naše.

 

Hlas 3. stichirový

V Myrách si vykonával posvätnú službu, svätý Mikulášu! Napĺňal si Evanjelium Christovo tak, že si dušu svoju obetoval za ľud svoj a zachraňoval pred smrťou odsúdencov neprevinilých. Tak si sa posvätil, otče ctihodný, a stal si sa veľkým zasvätencom do tajomstiev Božej Blahodate.

 

 

Svätý Spyridon Divotvorec

Hlas 1.

Bohonosný, najposvätenejší náš otče Spyridonu! Ukázal si sa na 1.Všeobecnom sneme ako bojovník za Pravoslávie a divotvorca. Oživil si mŕtvu v hrobe a premenil hada na zlato. Keď si spieval pri Liturgii sväté modlitby, Anjeli Ti prisluhovali. Sláva Tomu, ktorý Ti dal silu! Sláva Tomu,ktorý Ťa korunoval! Sláva Tomu, ktorý skrze Teba spôsoboval uzdravenie pre všetkých!

 

Hlas 1. stichirový

Láskou Christovou ranený v srdci, myseľ si okrídlil žiarou Svätého Ducha, skrze duchovné videnie si získal schopnosť činiť obdivuhodné skutky, bohumilý Spyridonu. Ako svätý kňaz prinášajúci Bohu naše obety, vyprosuješ všetkým Božie svetlo.

 

 

2.nedeľa pred Narodením-svätých praotcov

Hlas 2.

Vierou praotcov si, Christe, ospravedlnil a skrze nich zasnúbil si si Cirkev z pohanov. Zvelebovaní sú touto oslavou praotcovia svätí, lebo z ich rodu vzišiel plod požehnaný: Panna,ktorá bez účasti muža Teba porodila. Skrze jej príhovory, Christe Bože, zmiluj sa nad nami!

 

Hlas 6. stichirový

Trojnásobne blažení mládenci, rukou zhotoveným modlám ste sa nepoklonili, ale ochránení nezobraziteľnou Bytosťou, hrdinsky ste sa preslávili v ohni. A stojac uprostred neznesiteľného plameňa, Boha ste vzývali: Ponáhľaj sa, ó Zľutovný, pomáhaj nám ako Milostivý, lebo čokoľvek chceš, je pre Teba možné.

 

 

Nedeľa pred Narodením

Hlas 2.

Hľa, dielo veľkej viery: traja mládenci plesali uprostred žeravých plameňov, ako by boli v prameni vody oblažujúcej. A prorok Daniel sa javil medzi levmi ako pastier medzi ovcami. Na ich prosby, Christe Bože, spas duše naše.

 

Trojnásobne blažení mládenci, rukou zhotoveným modlám ste sa nepoklonili, ale ochránení nezobraziteľnou Bytosťou, hrdinsky ste sa preslávili v ohni. A stojac uprostred neznesiteľného plameňa, Boha ste vzývali: Ponáhľaj sa, ó Zľutovný, pomáhaj nám ako Milostivý, lebo čokoľvek chceš, je pre Teba možné.

 

 

Predsviatok Narodenia Hospodina

od 2.januára

Hlas 4.

Priprav sa, Betlehem, otvor sa všetkým, Raj! Okrášli sa Efrat, lebo v jaskyni rozkvitne z Panny strom života. Z jej lona zjavil sa duchovný Raj, v ňom je Božský sad. Jediac z Neho, živí budeme a neumrieme ako Adam.

 

Hlas 1. stichirový

Veseľ sa Betlehem, Efrat priprav sa, Lebo k pôrodu pripravuje sa Ovečka nosiaca v lone veľkého Pastiera. Vidia Ho a radujú sa bohonosní otcovia, s pastiermi ospevujú Pannu, ktorá kojí Dieťa.

 

 6. Januára

Hlas 4.

Do súpisu všetkého ľudu vtedy bola zapísaná aj tehotná, muža nepoznajúca Mária, keď prišla so starcom Jozefom do Betlehema, lebo pochádzali z pokolenia Dávidovho. Nadišla však chvíľa pôrodu a nebolo pre nich jediného miestečka k prenocovaniu. No jaskyňa ukázala sa Kráľovnej ako nádherná komnata. Christos sa rodí, aby v ľuďoch pozdvihol dávno padlý obraz Boží!

 

 

Narodenie Isusa Christa

Hlas 4.

Narodenie Tvoje, Christe Bože náš, zjavilo svetu svetlo poznania, lebo tí, ktorí hviezdam slúžili, hviezdou naučení boli, klaňať sa Tebe, Slnku spravodlivosti a poznať Teba, Východ z výsosti. Hospodine, sláva Tebe!

 

Hlas 8. stichirový

Panna dnes Nadprirodzeného rodí a zem poskytuje Nedostupnému jaskyňu. Anjeli s pastiermi Ho oslavujú a mudrci vedení hviezdou putujú, lebo sa pre nás narodilo Dieťatko malé, predvečný Boh.

 

 

Zbor Presvätej Bohorodičky

Hlas 4.

Prečistá Matka Božia, Bohorodička! Zbor Tvoj posvätný okrášlený je ozdobami rozličnými. Dary Ti prinášajú mnohí ľudia zo sveta. Putá hriechov našich roztrhaj milosťou svojou a zachráň, Pani, duše naše.

 

Hlas 6. stichirový

Ten, ktorý sa pred zorničkou rodí z Otca bez matky, Ukázal sa dnes v ľudskom tele na zemi, keď sa bez otca narodil z Teba, Bohorodička. A hviezda teda mudrcom zvestuje to, čo Anjeli s pastiermi ospevujú, nepoškvrnený pôrod Tvoj, Blahodaťou obdarená Panna.

 

   Svätý apoštol Štefan prvomučeník

Hlas 4.

Dobrý boj si bojoval, prvomučeník Christov a apoštol, usvedčil si svojich mučiteľov z bezbožnosti. Kameňovaním si bol zabíjaný rukami bezbožníkov, prijal si veniec z pravice Božej zhora a k Bohu si volal úpenlivo: Hospodine, nepočítaj im to za hriech!

 

Hlas 3. stichirový

Včera k nám telesne prišiel Vládca, dnes z tela odchádza služobník, včera sa telesne narodil Kraľujúci, dnes je kamením zabíjaný slúžiaci. Tak skonáva prvomučeník, božský Štefan.

 

 

Nedeľa po Narodení Christa

Hlas 2.

Zvestuj, svätý Jozefu, bohootcovi Dávidovi blahú zvesť o zázraku, že si prijal zvestovanie od Anjela a bol prítomný narodeniu Christa z Panny, že si oslavoval Boha s pastiermi a s mudrcmi sa klaňal Christovi. Pros Christa Boha, aby spasil duše naše.

 

 

Bohozjavenie

Hlas 1.

Pri krste Tvojim v Jordáne, ó Pane, zjavila sa Trojica, ktorej sa klaniame, lebo Otcov hlas svedectvo vydal o Tebe, nazývajúc Ťa milovaným Synom. A Duch v podobe holubice potvrdil pravdu tohto slova. Ó Christe, Ty si sa zjavil ako Boh a svet osvietil, sláva Tebe!

 

Hlas 4.

Zjavil si sa dnes svetu, Hospodine, a Tvoje svetlo sa zračí na nás. Uviedol si nás do duchovného poznania, aby sme Ťa ospevovali: Prišiel si a zjavil si sa, Svetlo neprístupné.

 

 

Zbor svätého Jána Krstiteľa

Hlas 2.

Pamiatka spravodlivého sa oslavuje chválospevmi, Tebe však, Predchodca, postačí svedectvo Vládcove, lebo si bol vpravde ctihodnejší nad prorokov, a stal si sa hodným pokrstiť Toho, koho si zvestoval. S radosťou si trpel za pravdu a zvestoval si Boha tým, ktorí sú v predpeklí. On sa zjavil v tele a prijal hriech sveta na seba a dáva nám Blahodať veľkú.

 

 

Obetovanie Hospodina-Stretnutie

Hlas 1.

Raduj sa, milostiplná Bohorodička Panna, lebo z Teba zasvitlo Slnko spravodlivosti Christos, Boh náš, On osvecuje tých, ktorí sú v tme. Raduj sa aj Ty, starče spravodlivý, lebo si prijal do náručia Osloboditeľa duší našich, darujúceho nám vzkriesenie.

 

Hlas 1. stichirový

Povedz, Simeon, koho s radosťou berieš v chráme do náručia? Ku komu voláš a jasáš: Teraz som oslobodený, lebo videl som Spasiteľa svojho. On z Panny je zrodený, On je Boh, Slovo z Boha. Vtelil sa pre nás, aby spasil človeka, Jemu sa klaňajme!

 

 Svätý mučeník Václav

Hlas 3.

Svätý mučeník, knieža Václavu, národa slovanského nebeský ochranca, pros milostivého Boha, aby chránil nás a spasil duše naše.

 

Hlas 1. stichirový

S anjelskými zástupmi slúžiš Bohu, blažený z Jeho nevýslovnej krásy a dobroty, načerpal si z nej dobrodenie daru zázrakov, Václavu, knieža blahoslavené, všetkým, ktorí sa k svätosti Tvojej utiekajú s vierou si prameňom podávajúcim uzdravenie.

 

 

Ctihodný Prokop Sázavský

Hlas 2.

Čistotou duše si sa Božsky ozbrojil, neustávajúcej modlitby si sa pevne držal ako kopije. Premohol si légie démonov, Prokopu, otče náš, pros stále za nás všetkých.

 

 

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

Hlas 4.

Dnes začína naše spasenie a zjavuje sa pradávne tajomstvo. Syn Boží stáva sa Synom Panny a Gabriel zvestuje Blahodať. Preto aj my s ním k Bohorodičke volajme: Raduj sa, blahodatná, Hospodin s Tebou.

 

Hlas 6. stichirový

Pradávny zámer Boží zjavil Tebe, Bohorodičke, Gabriel, ktorý stál pred Tebou, pozdravil Ťa a povedal: Raduj sa, zem neobsiata, raduj sa, krík nezhorievajúci, raduj sa, hĺbka nepriehľadná, raduj sa, most vedúci do Neba, raduj sa, rebrík vysoký, ktorý videl Jakub, raduj sa, Božská nádoba s mannou, raduj sa, oslobodenie z kliatby, raduj sa, blahodatná, Hospodin s Tebou!

 

 

Lazárova sobota

Hlas 1.

Aby si ešte pred svojim utrpením dal istotu všeobecného vzkriesenia, z mŕtvych pozdvihol si Lazára, Christe Bože. Preto aj my ako oné deti, nesúce znamenie víťazstva, k Tebe, Víťazovi nad smrťou, radostne voláme: Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

 

Hlas 2. stichirový

Radosť všetkých ,Christos, Pravda, Svetlo, Život a Vzkriesenie sveta, na zemi žijúcim sa zjavil v svojej dobrote, a v podobe vzkriesenia, udeľuje všetkým Božie odpustenie.

 

 

Vchod Hospodina do Jeruzalema

Hlas 4.

Krstom spolupochovaní s Tebou, Christe Bože náš Tvojim vzkriesením učinení sme hodnými života večného a voláme so spevom: Hosana na výsostiach, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

 

Hlas 6. stichirový

Christe Bože, Ty spočívaš na nebesiach na tróne a zároveň sedíš na osliatku, tu na zemi. Prijímaš súčasne chválospev Anjelov i ospevovanie detí volajúcich: Požehnaný, ktorý prichádza, aby povolal Adama.

 

 

Tieto tropáre a kondaky sú preložené s pomocou Božou na základe prekladov svätého novomučeníka Gorazda II.