Modlitby

Kající akafist

Kající akafist

Kondak 1

Jsem nádobou hříchu a bahnem každé nečistoty a konám vše zlé a nesprávné.  Běda mi, můj  Bože.  Běda mi,  můj Stvořiteli. Běda mi, Světlo mé duše. Co ti mám říct, když jsem se vzdálil od tvé tváře, a jak  se  mám  hájit,  když jsem své oči odtrhl od tvého Světla. Stejně jako Adam jsem   přestupoval   tvá   přikázání,  ale   nikdy   jsem ti nepřinesl  oběť  pokání.  Nyní  jsem  poznal  svůj  pád  a  z hlubin své duše v pokání volám: Pane, můj Bože, smiluj se nade mnou padlým a přiveď mě k pokání.

Ikos 1

Ty jsi  můj  Bůh  a  Stvořitel,  Ochránce  mého  života  a Zastánce u Otce. Já jsem tvé stvoření a dílo tvých rukou. Ale běda mi! Vládne ve mně hřích prarodičů a ovládá mě má  zlá  vůle.  Jako  otrok  otročím hříchu  a  tím  hněvám tebe, mého Vládce  a  Boha. Přesto se  však, štědrý Pane, utíkám ke tvé dobrotě a pokorně tě prosím:

Smiluj se nade mnou, můj slavný Stvořiteli;

smiluj se nade mnou, můj podivuhodný Tvůrce.

Smiluj se nade mnou, můj předvěký Bože;

smiluj se nade mnou, můj nesmrtelný Pane.

Smiluj se nade mnou,  můj milosrdný Vládce;

smiluj se nade mnou, můj mocný Králi.

Smiluj se nade mnou, neboť jsi mě přivedl z nebytí k bytí;

smiluj se nade mnou, neboť jsi do mého těla vdechl ducha nesmrtelnosti.

Smiluj   se   nade   mnou,   neboť   jsi   mě   poctil   svým obrazem  a podobou;

smiluj  se  nade  mnou,  neboť  jsi  mě  vyvýšil  nade  vše viditelné.

Smiluj se nade mnou a daruj mi, abych tě poznal a miloval;

smiluj se nade mnou a oživuj mě svou milostí.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 2

Můj  Pane  a  Vládce,  jak  k  tobě  mám  přistoupit  já, pohroužený  do  mnohých  hříchů?  Jakýma  očima  mám pohlédnout  na  tebe,  mého  Stvořitele,  a  jaké  ti  mám přinést  pokání?  Pokud  budu  plakat,  jen svými  slzami poskvrním  zemi,  a  pokud  budu  vzdychat  jako  celník, myslím,  že  jen  zatížím  nebesa.  Přesto  mě  však  očisti pokáním   ode  všeho  poskvrnění  a  mou  duši  projasni světlem své milosrdné tváře, abych k tobě radostně volal: Aleluja.

Ikos 2

Pohrdal  jsem  slovy  tvých  úst  a  nikdy  jsem  nekráčel cestou, jíž mě učíš  v Písmu,  ale  spěchal  jsem  plnit  vůli ďáblovu  a  stále  jsem následoval své hříšné vášně. Nyní jsem  v hořkosti  srdce  poznal  svůj pád.  Proto  se  slzami hledám tebe, mé nehasnoucí Slunce, a v pokání volám: Smiluj se nade mnou, počatým v nepravosti;

smiluj se nade mnou, zrozeným v hříších.

Smiluj se nade mnou, který jsem svůj život prožil nečistě;

smiluj se nade mnou, který jsem nedbal o svou spásu.

Smiluj se nade mnou, i když ti nespěchám sloužit;

smiluj se nade mnou, který jsem žil podle své vůle, či spíš vůle ďábla.

Smiluj se nade mnou, který jsem se vzdálil tobě, svému věčnému Světlu;

smiluj   se   nade   mnou,   který   jsem   zbloudil   v  poušti svých vášní.

Smiluj se nade mnou, který jsem se odcizil tvé dobrotě;

smiluj   se  nade  mnou,  který  jsem  svou  duši  naplnil temnotou hříchů.

Smiluj se nade mnou, který jsem přestupoval tvůj zákon;

smiluj se nade mnou, který jsem nedodržoval tvá přikázání.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 3

Je  dobré  a  správné  se  nevzdalovat  od  tebe,  Zdroje světla,  ale temnota hříchů,  kterou  jsem  k sobě  přitáhl svými  zlými  skutky,  na mě  útočí  jako noc  a  zahaluje mou duši, abych se vzdaloval tobě, svému  Bohu.  Přesto tě  ale,   můj   Stvořiteli,   prosím,   abys   zaplál  bleskem svého  světla  a  rozehnal temnotu  mých  vášní,  abych  ve tvém Světle spatřil světlo a vděčně volal: Aleluja.

Ikos 3

Ve své ubohosti jsem překročil Boží zákon hříchy, o nichž se nedá ani mluvit. Ty však, Bože, který vidíš srdce a vše znáš, neodhaluj má tajemství před svými anděly, ani mě neuvrhni do pekelné propasti, ale smiluj se a odpusť mi veškeré zlo, jehož jsem se dopustil, když ti zpívám:

Smiluj  se  nade  mnou  poskvrněným  mnohými  hříchy;

smiluj  se nade mnou, který jsem vstoupil do pekla místo do ráje.

Smiluj se nade mnou, který jsem si zamiloval víc tmu než světlo; smiluj se nade mnou, který jsem uvržen do ohnivé pece vášní.

Smiluj se nade mnou, který jsem tě zarmoutil zlými slovy;

smiluj se nade mnou, který jsem přestupoval tvá přikázání.

Smiluj se nade mnou, který jsem odsuzoval svého bližního;

smiluj se nade mnou, který jsem pomlouval svého bratra.

Smiluj se nade mnou, který jsem nesplnil sliby, jež jsem ti slíbil;

smiluj  se  nade  mnou,  který  jsem  se  nedržel  rad  svého duchovního otce.

Smiluj  se  nade  mnou,  který  jsem  nadarmo  vzýval  tvé jméno;

smiluj se nade mnou, který jsem před tebou nevykonal nic dobrého.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 4

Životodárná  Trojice,  nerozdílné  a  nesmíšené  Božství, Otče,  Synu a  Svatý  Duchu,  která  jsi  Život  i  Pramen života, pohlédni na mne, kterého jsi stvořila podle svého obrazu a podoby, obnov můj rozum, naprav  mi  myšlení a  ozař  mi  ducha,  abych  ve  své  obnovené přirozenosti moudře zpíval: Aleluja.

Ikos 4

Prach  jsem  a  navrátím  se  v prach,  z něhož  jsem  byl vzat,  jak  jsi sám  řekl,  můj  slavný  Stvořiteli.  Ale  ještě před tím, než mne potká smrt, a před tím, než sestoupím do hrobu, hledím na svůj hříšný život a v slzách volám k tobě, svému Stvořiteli:

Smiluj   se   nade   mnou,   jehož   zahalil   závoj   vášní;

smiluj   se   nade  mnou,  který  jsem  zbloudil  na  svých cestách.

Smiluj se nade mnou, jehož přemohlo lakomství;

smiluj se nade mnou, jehož sžírá závist.

Smiluj  se  nade  mnou,  který  jsem  se  přejídal  a  nikdy nebyl sytý;

smiluj se nade mnou, neboť jsem tě hněval nadměrným pitím.

Smiluj  se  nade  mnou,  který  jsem  nenasytil  hladového;

smiluj se nade mnou, který jsem nenapojil žíznivého.

Smiluj se nade mnou, který jsem nemiloval svého bratra;

smiluj se nade mnou, který jsem někdy nectil své rodiče.

Smiluj se nade mnou, který jsem proti tobě hřešil skutky, slovy i myšlením;

smiluj   se   nade   mnou,   který   jsem   tě   hněval   svými vědomými i nevědomými zlými činy.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 5

Všemohoucí  Bože,  tam,  kde  chceš,  jsou  překonány hranice přirozenosti. Má přirozenost mě svádí ke hříchu a zotročuje mě, ale ty jako Stvořitel člověka uhas její hříšná hnutí  a  obnov  ji  rosou  své milosti, abych ti bez zábran zpíval: Aleluja.

Ikos 5

Kdo  kdy  zhřešil  tak  jako  já  ubohý?  Jakého  hříchu jsem  se nedopustil? Jakou nepravost jsem nespáchal? Jaké zlo jsem si ve své duši nepředstavoval? Běda mi, běda, co mám dělat a kam se mám obrátit?  Ale  ještě  před  tvou spravedlivou     odplatou     tě,     milosrdný    Bože,    jako marnotratný syn pokorně prosím:

Smiluj   se   nade   mnou   ubohým;

smiluj   se   nade   mnou nemilosrdným.

Smiluj se nade mnou krutým; smiluj se nade mnou hněvivým.

Smiluj se nade mnou pyšným;

smiluj se nade mnou hrdým.

Smiluj  se  nade  mnou  poskvrněným;

smiluj  se  nade  mnou smilným

Smiluj   se   nade   mnou   zákeřným;

smiluj   se   nade   mnou pomstychtivým.

Smiluj se nade mnou, který mám srdce z kamene;

smiluj se nade mnou, jehož sžírá svědomí.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 6

Můj   Stvořiteli,   neskrývej   přede   mnou   louče   své milosti, ale ozař mě jimi, pohlédni svým milosrdným zrakem na svého služebníka a nauč mě konat tvou vůli, abych při svých dobrých skutcích radostně volal k tobě, svému nebeskému Otci: Aleluja.

Ikos 6

Temná   noc   mého   hříšného   života   mě   přivedla   k mnohým  hříchům,  takže  jsem  odpadl  od  tebe,  mého věčného  Světla,  a  přiblížil jsem se pekelným  hlubinám, jejichž žár a temnota mě nyní děsí. Mou duši rmoutí ztráta tvých     rajských     příbytků,     které     jsou     připraveny spravedlivým, a  blaženosti  těch,  kdo  v  nich  přebývají, neboť jsem se tomuto věčnému životu vzdálil. Ale dokud žiji a je ve mně můj duch, nejsem  zbaven  této  radostné naděje, a proto k tobě s láskou v srdci volám:

Smiluj se nade mnou líným;

smiluj se nade mnou nevděčným.

Smiluj se nade mnou žvanivým;

smiluj se nade mnou sprostým.

Smiluj se nade mnou, který se prázdně směji;

smiluj se nade mnou lakomým.

Smiluj se nade mnou, který neplním sliby;

smiluj se nade mnou, který se opíjím.

Smiluj  se  nade  mnou  vzdorovitým;

smiluj  se  nade  mnou nepokorným. Smiluj se nade mnou lživým;

smiluj se nade mnou lstivým.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání

Kondak 7

Nebeský  Otče,  své  oči  pozvedám  k nebi  a  v duchu stojím  před tebou, ale má  přirozenost  z hlíny mě  vleče dolů a mé mnohé hříchy stahují mou duši do pekelných hlubin.  Ty  pak,  můj  Stvořiteli,  mě jako  všemohoucí a milosrdný obnov, abych jako orel vzlétl vzhůru a zpíval ti píseň: Aleluja.

Ikos 7

Můj  Bože  a  Stvořiteli,  díky  zlému  nepříteli  je  můj zrak naplněn vší nečistotou a hanebností. Hledím na zlé, jsem  nadšen  z klamů tohoto  světa  a svou  duši  jsem naplnil  všemi  nečistotami.  Svým zrakem ani nezavadím o  to  krásné  ve  světě,  co  by  mě  učilo  poznávat  tě   a milovat.  Nyní  pohasl  můj  duševní  zrak  a  v duchovní slepotě volám k tobě, mému Světlu:

Smiluj  se  nade  mnou,  který  tě  vzývám  v  pokání;

smiluj   se   nade   mnou,   který   před   tebou   padám   se zkroušeným srdcem.

Smiluj se nade mnou, který se ti s vírou klaním;

smiluj se nade mnou, který se k tobě s láskou modlím.

Smiluj se nade mnou, který ti jako slzy přináším svá slova;

smiluj se nade mnou a nezavrhuj mě od své tváře.

Smiluj  se  nade  mnou  a  daruj  mi  pramen  slz,  abych hořce oplakával  své  skutky;

smiluj  se  nade  mnou  a  vyveď  mou  duši z vězení vášní.

Smiluj se nade mnou a v mém nitru obnov přímého ducha;

smiluj se nade mnou a obnov ve mně svůj obraz.

Smiluj se nade mnou,  mé Světlo, a osviť oči mé duše;

smiluj se nade mnou a učiň mě chrámem, v němž budeš přebývat.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 8

Můj  Stvořiteli,  plamen  mé  lásky  k  tobě  ještě  zcela neuhasl   a   můj   duch    po    tobě    prahne.    Slzy    mé zkroušenosti  a  radosti  ještě  zcela nevyschly  a  skrápějí mě  jako  deštivý  oblak.  Pohlcuje  mě  však  zlo, které  se ve mně zahnízdilo, a marnost tohoto světa, který mě obklopuje. Když si pak najdu dobrou chvilku, zpívám ti, Prameni mého života: Aleluja.

Ikos 8

Nepochopitelný   Rozume,   svým   rozumem   jsem   nic dobrého  nepochopil.  Zbloudil  jsem  na  lehkomyslných cestách svého života a upadl jsem do rukou zbojníků. Ti mě zbavili oděvu neporušitelnosti, který jsi mi daroval při mém  křtu.  Nyní  před  tebou  stojím  nahý  a odpadlý od přátelství s tebou. Přesto se však k tobě odvažuji v pokání volat:

Smiluj se nade mnou  a naprav před sebou mé cesty;

smiluj   se  nade  mnou  a  nevstupuj  v  soud  se  svým služebníkem.

Smiluj  se  nade  mnou  a  nepřehlížej  mě,  který  nemám žádné dobré skutky;

smiluj  se  nade  mnou  a  v  den  soudu  mi  neodplácej podle mých skutků.

Smiluj se nade mnou a zbav mě každého působení ďábla;

smiluj se nade mnou a odpusť mi množství mých hříchů.

Smiluj  se  nade  mnou  a  osvoboď  mě  od  muk  ve  mně vládnoucích vášní;

smiluj se nade mnou a přiveď mě na cestu pokání.

Smiluj se nade mnou a daruj mi moudrost, abych konal tvou vůli;

smiluj se nade mnou a hledej mě, tvou zbloudilou ovečku.

Smiluj  se  nade  mnou  a  připočítej  mě  k  ovcím  svého vyvoleného stádce.

Pane,  můj  Bože,  smiluj   se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 9

Podivuhodný Králi, slova mi nestačí, proto mi daruj slzy pokání a po  nich  slzy zkroušenosti,  abych  jimi  smysl poskvrnění své duše, kterou jsem pošpinil svými zlými a planými  skutky.  Tak  ti,  mému Bohu, budu s čistou duší zpívat: Aleluja.

Ikos 9

Pane,  můj  Pane,  své  tělo  hojně  živím,  ale  můj  duch hyne hladem. Dej  mi  poznat  mé  nepravosti  a  daruj  mi touhu  nasytit  svého  ducha  dobrými  skutky.  Daruj  mi, abych od této chvíle kráčel cestou spásy, neboť k tobě s hladovějícím duchem volám:

Smiluj   se   nade   mnou,   nepochopitelná   Moudrosti;

smiluj se nade mnou, nevýslovné Božství. Smiluj se nade mnou, nepřemožitelná Moci; smiluj se nade mnou, nejvyšší Slávo.

Smiluj  se  nade  mnou,  přejasná Kráso;

smiluj  se  nade  mnou, nevýstižná Dokonalosti.

Smiluj se nade mnou, nedostižná Výšino;

smiluj se nade mnou, nekonečné Milosrdenství.

Smiluj se nade mnou, všemohoucí Vládce;

smiluj se nade mnou, mocný Veliteli nebeských mocností.

Smiluj se nade mnou, trojsluneční a trojjasný Bože;

smiluj se nade mnou, Otče, Synu a Svatý Duchu.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 10

Stvořiteli  nebe  a  země,  mé  nitro  je  sžíráno  láskou  k tobě a můj duch se povznáší za tebou do výšin. Ale běda mi! Jaká je má ubohost a nedokonalost. Všechno   v  jediné   chvíli   ztrácím   a   přestupuji   tvá přikázání. Přesto se však bráním hříchu a volám k tobě: Aleluja.

Ikos 10

Toužím  krást  a  jsem  plný  nepravosti,  podvádím  a otročím nečistotě,  lež  a  lest  jsou  mi  stále  na  blízku, sžírám  se  závistí  a přemáhá  mě  lakomství.  Jako  otrok tak   horlivě   sloužím   všem nepravostem.  Ty  pak,  můj milostivý  Stvořiteli,  odežeň  ode  mne všechno toto zlo, neboť s láskou a chvěním volám v pokání:

Smiluj se nade mnou, má Radosti a Veselí;

smiluj se nade mnou, má slavná Naděje.

Smiluj se nade mnou, můj nepomíjející Poklade;

smiluj se nade mnou, mé nevyčerpatelné Bohatství.

Smiluj se nade mnou, Ozáření mé mysli a srdce;

smiluj se nade mnou, Zdraví mého těla a duše.

Smiluj se nade mnou, můj předobrý Učiteli;

smiluj se nade mnou, můj předobrý Ochránce.

Smiluj se nade mnou, skutečná Radosti plačících;

smiluj se nade mnou, naše Útočiště a Naděje.

Smiluj se nade mnou, neboť zahlazuješ naše špatné činy;

smiluj se nade mnou, neboť nás chráníš skrze své anděly.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď mě k pokání.

Kondak 11

Já ubohý jsem už od svého mládí žil nečistě a od té doby pokorně sloužím  tomuto  hříchu.  Čeho  všeho  jsem tak už dopustil a jaké nepravosti jsem spáchal! Poskvrnil jsem všechny smysly své duše i každý  úd   svého  těla. Tak   jsem   propadl   záhubě   a   jsem   zcela nepotřebný. Přesto  tě  však,  tichý  Pane,  prosím,  abys  mě  zbavil smilných tělesných vášní, neboť k tobě volám: Aleluja.

Ikos 11

Nezískal jsem duševní čistotu a svou duši jsem uvrhl do  temnoty hříchů. Běda mi, běda! Pro svou duši  jsem banditou, zcela ji plením a není v ní zdravé místo. Svlékl jsem   oděv,   který   mi   utkal   Bůh,   a  oblékl   jsem   si roztrhaný   šat   poskvrněný   mou   ubohostí.   Co   ti   jen odpovím, štědrý Otče, a jak se mám ospravedlnit, spravedlivý Soudce? I když jsem si na to všechno zvykl, prosím tě o smilování a v hořkosti srdce volám:

Smiluj se nade mnou, plamenná Lásko;

smiluj se nade mnou, vše prozařující Moudrosti. Smiluj se nade mnou, Poklade dobra;

smiluj se nade mnou, Dárce života.

Smiluj se  nade  mnou,  neboť jsi všude a  vše naplňuješ;

smiluj se nade mnou, neboť činíš podivuhodné zázraky.

Smiluj  se  nade  mnou,  neboť  to,  co  není,  znáš  jako existující;

smiluj se nade mnou a neponechávej mě uprostřed hříchu a smrti.

Smiluj  se  nade  mnou,  neboť  oživuješ  mrtvé  duchem;

smiluj se nade mnou, neboť očišťuješ poskvrněná svědomí.

Smiluj se nade mnou, neboť hledíš na naše vzdechy k tobě;

smiluj se nade mnou, neboť svou milost vkládáš do všech děl svých rukou.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 12

Trojhypostasní  Bože,  přikryj  mé  hříchy  nesmírností své  milosti  tak,  jako  jsi  kdysi  přikryl  hříchy  bohootce Davida. Přijmi mé pokání, jako  jsi  přijal  pokání  krále Menašeho.   Povolej   mě,   který   jsem zbloudil na svých cestách, jako jsi povolal pronásledovatele Pavla. A daruj mi, abych ti s láskou stále zpíval: Aleluja.

Ikos 12

Můj Pane a Bože, své mládí jsem prožil nemoudře a učil jsem se lenosti  při  konání  dobra.  Do  srdce  jsem si   nevysadil   semena  duchovního  obilí,  z  nichž  bych sklidil  pokrm  k věčnému  životu,  ale stále  jsem  do  něj zaséval sémě trní a plevele. Nyní ve mně vyrašila zlá síla, která proniká mou duši, zraňuje mé srdce a celé mé bytí naplňuje  bolestí.  Můj  Bože,  smiluj  se  nade mnou  a ohněm  svého Božství ve mně spal všechno trní hříchů, neboť s bolestí volám:

Smiluj  se  nade  mnou,  bezpočátečný  Otče,  předvěký Synu a věčný Duchu;

smiluj se nade mnou, soupodstatná a nerozdílná Trojice.

Smiluj se nade mnou, trojhypostasní Moci;

smiluj se nade mnou, nerozdílné a nesmíšené Božství.

Smiluj se nade mnou, jediné Království a Vládo;

smiluj se nade mnou, jediná vůle a chtění.

Smiluj  se  nade  mnou,  Pane,  jehož  se  bojí  a  třesou  se před ním cherubíni;

smiluj se nade mnou, Vládce, před nímž si zakrývají tváře strašní serafíni.

Smiluj  se nade mnou, neboť se tě bojí slunce a chvěje se před tebou luna;

smiluj  se  nade  mnou,  neboť  před  tebou  dýmají  hory  a řeky obracejí svůj tok.

Smiluj se nade mnou, neboť před tebou se sklání každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí;

smiluj se nade mnou,  neboť tě na nebi i na zemi stále oslavuje všechno stvoření.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 13

Dobrotivý Pane a Stvořiteli, nevzpomínej si na mé nepravosti, jimiž  jsem tě  rozhněval,  ať  skutky,  slovy  či myšlenkami,  vědomě  i nevědomě.  Jako  milosrdný  Bůh mi  vše  odpusť  a  zbav  mě  mých hříchů.  Jako  krůpěje duchovního  deště  na  mě  vylej  svou  milost, abych  od nyní začal konat to, co je milé tobě, mému Stvořiteli, a abych stále zpíval: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Ty jsi  můj  Bůh  a  Stvořitel,  Ochránce  mého  života  a Zastánce u Otce. Já jsem tvé stvoření a dílo tvých rukou. Ale běda mi! Vládne ve mně hřích prarodičů a ovládá mě má  zlá  vůle.  Jako  otrok  otročím hříchu  a  tím hněvám tebe, mého Vládce a  Boha. Přesto se  však, štědrý Pane, utíkám ke tvé dobrotě a pokorně tě prosím:

Smiluj se nade mnou, můj slavný Stvořiteli;

smiluj se nade mnou, můj podivuhodný Tvůrce.

Smiluj se nade mnou, můj předvěký Bože;

smiluj se nade mnou, můj nesmrtelný Pane.

Smiluj se nade mnou, můj  milosrdný Vládce;

smiluj se nade mnou, můj mocný Králi.

Smiluj se nade mnou, neboť jsi mě přivedl z nebytí k bytí;

smiluj se nade mnou, neboť jsi do mého těla vdechl ducha nesmrtelnosti.

Smiluj   se   nade   mnou,   neboť   jsi   mě   poctil  svým obrazem  a podobou;

smiluj  se  nade  mnou,  neboť  jsi  mě  vyvýšil  nade  vše viditelné.

Smiluj se nade mnou a daruj mi, abych tě poznal a miloval;

smiluj se nade mnou a oživuj mě svou milostí.

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď  mě k pokání.

Kondak 1

Jsem nádobou hříchu a bahnem každé nečistoty a konám vše zlé a nesprávné. Běda mi, můj Bože. Běda mi, můj Stvořiteli. Běda mi, Světlo mé duše. Co ti mám říct, když jsem se vzdálil od tvé tváře, a jak  se  mám  hájit,  když jsem své oči odtrhl od tvého Světla. Stejně jako  Adam jsem   přestupoval   tvá   přikázání,   ale   nikdy   jsem   ti nepřinesl  oběť  pokání.  Nyní  jsem  poznal  svůj  pád  a  z hlubin své duše v pokání volám:

Pane,  můj  Bože,  smiluj  se  nade  mnou  padlým  a přiveď mě k pokání.

Modlitba

Pane,  můj  Pane,  stojím  před  tebou  jako  marnotratný syn  a  před tvou dobrotou vyznávám své hříchy. Zhřešil jsem,  Spasiteli,  zhřešil  jsem   před   tebou.   Od   svého mládí  jsem  páchal  hříchy  a  svými nepravostmi jsem si poskvrnil duši i tělo. Zhřešil jsem a jako naši praotcové Adam a Eva jsem neposlouchal tvá přikázání. Zhřešil jsem jako  Kain  a  jako  všichni  hříšníci  Starého  a  Nového zákona.  Svou mysl  jsem  zatemnil  špatnými  myšlenkami a   své   srdce   jsem   zaplnil  nečistotou   a   všemožnými hříšnými  touhami.  Vůli  jsem  si  oslabil leností a zálibou v hříchu.  Celý  jsem  pokryt  ranami  hříchů  a  jsem jako člověk,  který  upadl  do  rukou  lupičů.  Ze  všech  ran  mé duše vytéká hnis. Kdo mě uzdraví? A kdo mě pozvedne z hlubin hříšného života, ne-li ty, dobrotivý  Lékaři? Proto se k tobě, můj Králi a můj Bože,  utíkám  a  v slzách  se modlím. Uzdrav mě a daruj mi zdraví. Očisti  mou  mysl od  nepotřebných  myšlenek  a  mé  srdce  zbav hříšných nečistot, abych mohl s čistým srdcem a myslí oslavovat tebe, mého Stvořitele a Boha. Posil mou vůli ke konání dobrých skutků, abych činil to, co je správné a hodné tvé svatosti. Odpusť   mi   všechny   hříchy,   dobrovolné   i nedobrovolné, i vše, co jsem vědomě i nevědomě učinil. Vždyť  ty  jsi  samotné  Dobro  i  sama  Láska  a  máš moc odpouštět   hříchy.   A   tobě   vzdávám   slávu   spolu   s Otcem  a Svatým Duchem nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

+ MODLITBA ZA TOHO, KDO TENTO AKAFIST PŘELOŽIL A NÁM VŠEM HO ZDARMA A NEZIŠTNĚ VĚNOVAL.