Modlitby

Akafist mučednici Zinaidě

Akafist mučednici Zinaidě

Kondak 1

Z celého  srdce  zpívejme  tento  zpěv  Kristově vyvolené   nevěstě  Zinaidě,  která  mnoho  zmůže svými přímluvami u Boha a pomáhá nám na cestě ke  spáse,  aby  zbavila  běd  všechny,  kdo  se  k ní utíkají. Proto  společně  voláme:  Buď  pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Ikos 1

Blažená mučednice Zinaido, na zemi jsi žila podobná andělům a po smrti ses připojila k andělským zástupům na nebesích. Nyní spolu s anděly  a  svatými mučednicemi  zpíváš trojjedinému   Bohu. Nezapomeň však ani na  nás na zemi, kteří opěvujeme tvůj život a utrpení:

Buď pozdravena, neboť jsi konala to, co je před Bohem správné;

buď pozdravena, věrná služebnice svého Pána.

Buď  pozdravena,  ovečko,  která  jsi  následovala Krista – Beránka;

buď pozdravena, Kristova překrásná nevěsto.

Buď   pozdravena,   neboť   jsi   zazářila   čistotou panenství;

buď pozdravena, neboť ses okrášlila mučednickou krví.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 2

Svatá Zinaido, když jsi spolu se svou sestrou Filonillou  viděla  život a námahy   svého   strýce Pavla,  který  nejdřív  pronásledoval církev  a  pak se okrášlil mnohými  a  podivuhodnými apoštolskými  činy,   šířil   evangelium a  získával věřící,  samy  jste  se  chtěly  z celé duše odevzdat Kristovi. Proto jste zavrhly bláznivé modly, vyučily se od Pavla víře a zpívaly jste Bohu: Aleluja.

Ikos 2

Moudrá Zinaido, Bůh ti ozářil mysl a poznalas marnost tohoto světa, proto sis vyvolila jediné, co je potřebné   a   sloužilas  Bohu.  Spolu   se   svou sestrou Filonillou ses vzdala otcovského jmění, napodobovalas apoštoly a hlásalas Krista. Proto ti lid obrácený tebou k pravé víře takto zpíval:

Buď pozdravena, moudrá   panno,   která   ses odřekla světa, abys získala Krista;

buď pozdravena, neboť jsi svou matku ponechala, aby se přiblížila k Bohu, nebeskému Otci.

Buď pozdravena, podivuhodná učednice velkého apoštola Pavla;

buď pozdravena, neboť  jsi  byla  evangeliu naučená  od  apoštola národů.

Buď   pozdravena,   neboť   jsi   odešla   z  Tarsu   a vydala  ses  na apoštolskou cestu;

buď   pozdravena,   neboť   jsi   lidem   zvěstovala nebeské Království.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 3

Přeslavná   Zinaido,   oděla   ses   do   Kristovy milosti,  a   proto   jsi  obdržela  lékařské  umění  a moc.  Jako  věrná  učednice  ses  podobala samotnému Pánovi    a    procházelas    města    a vesnice,  kde  jsi  hlásala  evangelium  a nezištně léčila všechny lidské nemoci a rány.  Proto, svatá panno,   uzdrav   tobě   darovanou   milostí   i   naše duševní a tělesné nemoci, abychom za to Bohu zpívali: Aleluja.

Ikos 3

Zinaido  se  svou  sestrou  Filonillou  jste  si  v srdci i myšlenkách uchovávaly slova proroka Davida:  „Hle,  jak  je  dobré  a  jak  krásné,  když bratři  žijí  pospolu.“  Když  jste  pak  dorazily  do města Demetrias, našly jste tam jednu jeskyni, kde jste žily andělským a asketickým životem a konaly zázraky. Nepřestaly jste však ani uzdravovat lidi, a tak jste oslavovaly Pána. Takovému vašemu podivuhodnému životu se divíme a voláme:

Buď     pozdravena,     podivuhodná     nezištnice Zinaido;

buď pozdravena, neboť jsi od lidí zahnala mnohé a kruté nemoci.

Buď pozdravena, neboť ses spolu s Filonillou oddávala dlouhému bdění a postům;

buď pozdravena, neboť jsi konala podivuhodné zázraky.

Buďte pozdraveny, Zinaido a Filonillo, neboť jste podle Davida dobře a krásně ukončily svůj život; buďte pozdraveny, rodné sestry, které jste se staly i sestrami v duchu.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 4

Blažené sestry, kolem vás žijící pohané byli naplněni zlobou a závistí, neboť kvůli vám se zmenšil   počet   lidí   uctívajících   modly,   což   je poklona  démonům.  Díky  vašemu  kázání  a zázrakům  proti  vám vzplanuli  zlobou  a  rozhodli se tak z našeptání otce zla a v temnotě svého poskvrnění   vás   zabít,   neboť   nedokázali   Bohu zpívat: Aleluja.

Ikos 4

Blažená Zinaido, moudří lidé slyšeli o tvých mnohých ctnostech a odevšad  se  k tobě  sbíhali  s vírou v Boží uzdravující milost, která v tobě působila. Tak byli rychle uzdravováni, oslavovali Boha a tebe uzdravovatelku a Pánovu služebnici velebili v písních:

Buď  pozdravena,  pomazaná  myrem  Boží milosti;

buď pozdravena, prameni Pánových milostí. Buď pozdravena, rychlá pomocnice trpících; buď pozdravena, průvodkyně zbloudilých.

Buď  pozdravena,  podivuhodná  slávo  zbožných;

buď pozdravena, mocná záštito urážených.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 5

Slavná mučednice, ve městě Demetrias jsi byla podobná Boží hvězdě, která osvěcovala všechny země světlem tvých skutků. Slova evangelní zvěsti jsi  potvrzovala  znameními  a  všechny  jsi  učila zpívat Kristu Bohu, pravému Slunci spravedlnosti: Aleluja.

Ikos 5

Podivuhodná Zinaido, když vidíme tvůj velký soucit  k  lidem,  kteří  se  k  tobě  utíkali  a  byli nemocní  na  těle  i  na  duchu,  prosíme  tě,  abys z nebeských  výšin  ozářila  i  naše  neduživá  těla  a hříchy  potemnělé  duše,  abychom  s  tvou  pomocí povstali a radostně ti zpívali:

Buď  pozdravena,  neboť  myro  tvých  modliteb léčí  všechny neduhy;

buď pozdravena, rychlá a milosrdná uzdravovatelko.

Buď pozdravena, soucitná pomocnice lidí;

buď pozdravena, neboť si všímáš našich tělesných i duševních utrpení.

Buď pozdravena, neboť neodmítáš ty, kdo tě prosí o pomoc;

buď  pozdravena,  neboť  se  za  nás  přimlouváš u Boha.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 6

Slavná panno, svým hlásáním evangelia ses připojila  k  apoštolům  a  i  o  tobě  platila  Pánova slova,   která   řekl   svým   učedníkům:   „Jděte   a hlásejte,  že se  přiblížilo  Boží  Království. Uzdravujte  nemocné, očišťujte malomocné, vyhánějte  zlé  duchy.  Zadarmo  jste  dostali, zadarmo dávejte.“ Tak jste všechny lidi naučili s vírou zpívat Bohu: Aleluja.

Ikos 6

Když  světu  zazářilo  světlo  evangelní  pravdy a  ten  se  začal očišťovat,  začala ve  své bezmocnosti ustupovat démonská temnota. Zlý had však  není  schopen snést  svou  porážku,  a  proto zuřivě útočí na těla mučedníků, ale tím jejich duším jen pomáhá rychleji odejít ke Kristu. Proto i pohané ve své nerozumnosti a naplněni zlobou přišli k jeskyni svatých panen Zinaidy a Filonilly, aby je ukamenovali. Když pak andělé potkali v ráji jejich duše, radostně zazpívali:

Buďte pozdraveny, svaté mučenice, které jste hrdinně  trpěly  a nyní jste byly korunovány vítěznými věnci;

buďte pozdraveny, neboť jste  byly  připočítány  k andělům  a  připojily  jste  se  k zástupům mučedníků.

Buďte  pozdraveny,  neboť  jste  svou  smrtí napodobily prvomučedníka Štěpána;

buďte pozdraveny, neboť mravy jste byly podobné prvomučednici Tekle.

Buďte pozdraveny, neboť když vám zabíjeli těla, vaše  duše  byly v Božích rukou  a  muka  se  jich nedotkla;

buďte pozdraveny, neboť vás v noční temnotě navštívili  synové  temnot,  ale vaše  památka  září jasně po celé zemi.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 7

Mučednice   Zinaido,   když   jsi   chtěla   sloužit Bohu,  opustila  jsi rodičovský dům a za příbytek sis zvolila jeskyni, abys napodobila Pána, který se v ní narodil. Tam jsi žila podle jeho přikázání, která jsi učila zachovávat i jiné lidi. Se svou sestrou jsi mu byla věrná až k mučednické smrti, a proto jste přijaly vítězný věnec a na věky mu v nebi zpíváte: Aleluja.

Ikos 7

Pán řekl svým vyvoleným: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, neboť nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo svůj život položí za bližní.“   A   my,   Bohem   vyvolená   mučednice Zinaido, vidíme, jak jsi toto přikázání věrně zachovávala, neboť jsi ve svém životě velmi milovala Boha i bližní a svůj život jsi položila za Krista,  svého  přítele  a  Ženicha.  Proto  k  tobě  s láskou voláme:

Buď pozdravena, mučednice naplněná milosrdenstvím a láskou k lidem;

buď  pozdravena,  podivuhodná  mučednice,  která jsi své bližní milovala jako sebe.

Buď  pozdravena,  Kristova  věrná  učednice,  která jsi  podivuhodně  zachovávala   Pánova   přikázání; buď  pozdravena,  neboť  jsi  byla zločinci ukamenována  kvůli  Kristu  a  svým  dobrým skutkům.

Buď pozdravena, neboť skrze tyto kameny ses spojila s Kristem –nárožním Kamenem;

buď  pozdravena,  neboť  jsi  jako  čistá  holubice rychle se svou duší vzlétla k Nejčistějšímu.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 8

Podivuhodná mučednice Zinaido, vidíme slavný zázrak, který se s tebou udál, neboť jak píše tvůj strýc  Pavel,  ani  tebe  nemohl  nikdo  odloučit  od Boží  lásky:  ani  utrpení,  ani  tíseň,  ani pronásledování, ani hlad, ani nahota, ani neštěstí, ani meč, ani žádné stvoření, ani život, ani smrt. Se svou  duší  jsi  vzlétla  do  nebeských  příbytků  a spojila ses s Pánem. Svou smrtí ses však neoddělila od lidí, ale milostivě skláníš svůj  sluch  ke  všem, kdo  tě  s  vírou  vzývají,  a  pomáháš  všem,  kdo uctívají tvou památku a zpívají Bohu: Aleluja.

Ikos 8

Mučednice  Zinaido,  ve  svých  modlitbách  jsi volala  k Pánovi: „Nejsladší Ježíši, jsi mou touhou a slastí a celé mé konání směřuje k tobě.“ Když na tebe zlí lidé házeli kameny, celé tvé srdce i duše pro něj hořely, a skrze toto požehnané utrpení jsi vystoupila k Bohu. Blažená panno, oslaď i naše utrpení, abychom k tobě radostně volali:

Buď    pozdravena,    svatá    panno,    která    jsi vroucně  milovala Nejsladšího;

buď   pozdravena,   slavná   mučednice,   která   jsi svou pozemskou bolest proměnila v nebeskou slast. Buď  pozdravena,  neboť  jsi  na  svém  těle  nesla rány svého Pána;

buď pozdravena, neboť jsi mu sloužila jako anděl. Buď    pozdravena,    neboť   ses neděsila zloby nevěřících;

buď   pozdravena,   neboť   jsi   rozveselila   srdce věřících.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 9

Mučednice  Zinaido,  všechno  stvoření  se  diví záři   Boží   milosti,   která   v   tobě   působila,   a bohatství  tvých  ctností:  andělské  čistotě  a statečnosti   v   útrapách   a   utrpení.   Ve   slabém ženském  těle  jsi  velmi milovala  Krista  a  mělas velký  soucit  s lidmi,  jimž  jsi  prokazovala velké dobrodiní, aby zpívali: Aleluja.

Ikos 9

Vítězná  mučednice,  výřeční  řečníci  nejsou schopni náležitě vylíčit tvé boje, jak jsi jako mladá dívka skrze nepřemožitelnou Boží milost zvítězila nad dávným nepřítelem, zahanbila modloslužebný klam a přivedla  ke  Kristu  mnoho  duší.  My  jsme velmi  udiveni  a  svými neobratnými slovy k tobě pokorně voláme:

Buď pozdravena,  neboť  na tebe  radostně  hledí andělé a lidé se diví tvému životu;

buď  pozdravena,  neboť  jsi  démony  přivedla k hořkému pláči a jejich služebníky k bezmocné nenávisti.

Buď  pozdravena,  neboť  jsi  svou  krev  prolila  za Krista;

buď pozdravena, neboť jsi za něj své tělo odevzdala k mučednické smrti.

Buď pozdravena, neboť jsi stejně jako velký Pavel ukončila svůj život a zachovala sis víru;

buď  pozdravena,  neboť  jsi  vstoupila  do příbytků prvorozených na nebesích.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 10

Pán a Spasitel často těšil své učedníky a svými přečistými ústy jim řekl: „Pamatujte na slova, která jsem vám řekl. Služebník není větší než jeho pán. Pokud mě pronásledovali, budou pronásledovat i vás.  Pokud  zachovávali  má  slova,  budou zachovávat  i  vaše.“  A  my vidíme,  že  to  vše  se uskutečnilo   i   na   tobě,   svatá   Zinaido.   Tebe, věrnou Pánovu služebnici, mnozí nevěřící pronásledovali stejně jako tvého Pána, ale také mnoho  lidí  zachovávalo  tvá  slova.  Společně  s nimi za tebe vděčně zpíváme Spasiteli: Aleluja.

Ikos 10

Moudrá mučednice, svému Králi a Bohu ses přinesla  jako příjemná  oběť,  a proto  přebýváš  s Kristem v nebeských příbytcích. Nezapomínej však před jeho trůnem ani na nás, kteří k tobě voláme:

Buď pozdravena, neboť jsi pro Krista radostně snášela potupu;

buď   pozdravena,   neboť   jsi   od   něj   za   své námahy  obdržela spravedlivou odměnu.

Buď   pozdravena,   tichá   ovečko,   jíž   zlí   lidé rozdrtili tělo;

buď  pozdravena,   rychlá   vlaštovko,   jejíž   duši nemohli duchové zloby udržet ve vzdušných mytarstvech.

Buď pozdravena, neboť jsi rychle vstoupila do radosti svého Pána;

buď pozdravena, neboť mu předkládáš naše prosby.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 11

Svatá mučednice, i když ti přinášíme tento zpěv, víme,   že   může  jen  velmi  málo  vychválit  tvé ctnosti, ale protože tvá přímluva za nás nehodné je velmi mocná, přinášíme ti z celého srdce tyto malé zpěvy a s láskou zpíváme Bohu: Aleluja.

Ikos 11

Očekáváme jasný den všeobecného vzkříšení mrtvých  a  strašný  Boží  soud,  děsíme  se  svého zlého jednání a nesmírných hříchů, jimiž neustále hněváme svého Stvořitele a Spasitele. Tebe však, blažená  mučednice,  máme  jako  svou  zastánkyni před   Pánem,   která   se   jako  moudrá   panna   z evangelia o půlnoci radostně setkala s Ženichem, a proto   doufáme,   že   se   ani   nám  díky   tvým přímluvám nezavřou dveře nebeského paláce, když ti zpíváme:

Buď  pozdravena,  moudrá  panno,  která  jsi  s hořící lampou plnou oleje dobrých  skutků  odešla ke Kristu;

buď pozdravena, neboť jsi radostně a vítězně vstoupila  spolu  s vyvolenými  v zářivém  šatu  na Beránkovu svatbu.

Buď  pozdravena,  neboť  společně  s dušemi  těch, kdo  byli  zabiti  pro Pánovo  učení,  zpíváš  píseň před trůnem Beránka zabitého pro hříchy lidstva; buď  pozdravena,  neboť  se  přimlouváš  za  lidstvo u Pána, který přijde soudit svět.

Buď pozdravena, neboť se před Bohem přimlouváš za spásu těch, kdo na zemi nesou Pánovo jméno; buď pozdravena, neboť se modlíš za zemřelé křesťany, aby jim byly odpuštěny hříchy a nebyly jim uzavřeny brány ráje.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 12

Blažená    mučednice,    ještě    za    pozemského života  jsi  obdržela milost léčit tělesné  a  duševní nemoci lidí, kteří k tobě přicházeli, proto věříme, že i ve věčném a blaženém životě u Boha, který tě oslavil,  hojně  uděluješ  tyto milosti a můžeš pomoci  od  každého utrpení a nemoci všem, kdo se  k  tobě  s vírou  utíkají  a  s upřímným srdcem zpívají Bohu: Aleluja.

Ikos 12

Slavná Zinaido, opěvujeme tvou apoštolskou práci,   asketický  život   a   mučednickou   smrt a prosíme  tě,  abys  seslala  svou  nebeskou  pomoc nám,  kteří  žijeme  v  temnotě  vášní  a  pokušení. Svou mocnou přímluvou u Boha pak rychle pozvedni z lůžka bezmocnosti duše i těla těch, kdo ti zpívají:

Buď pozdravena, neboť jsi oslavovaná pro svou velkou askezi;

buď pozdravena, neboť se nyní raduješ v zářivém zástupu mučednic.

Buď  pozdravena,  neboť  se  veselíš  mezi ctihodnými ženami;

buď pozdravena, neboť jsi spolu s Panteleimonem, Kosmou  a  Damiánem  a  všemi  lékaři  oslavována pro svou nezištnou pomoc.

Buď pozdravena, neboť spolu s anděly a všemi svatými přebýváš ve slávě vítězné církve;

buď  pozdravena,  neboť  nezapomínáš  ani  na nás, hříšné údy pozemské církve.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 13

Kristova slavná a tichá služebnice a mučednice Zinaido,  ty  se  za nás  u  něj  neustále  přimlouváš. Proto   nás   přijmi,   když   se   utíkáme   ke  tvému zastání, a upros ho, aby nás zbavil všech nemocí, běd a hrozící smrti, abychom spolu s tebou zpívali Bohu: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Blažená mučednice Zinaido, na zemi jsi žila podobná andělům a po smrti ses připojila k andělským zástupům na nebesích. Nyní spolu s anděly a svatými mučednicemi zpíváš trojjedinému   Bohu. Nezapomeň  však  ani na  nás na zemi, kteří opěvujeme tvůj život a utrpení:

Buď pozdravena, neboť jsi konala to, co je před Bohem správné;

buď pozdravena, věrná služebnice svého Pána.

Buď  pozdravena,  ovečko,  která  jsi  následovala Krista – Beránka;

buď pozdravena, Kristova překrásná nevěsto.

Buď   pozdravena,   neboť   jsi   zazářila   čistotou panenství;

buď pozdravena, neboť ses okrášlila mučednickou krví.

Buď pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

Kondak 1

Z celého  srdce  zpívejme  tento  zpěv  Kristově vyvolené   nevěstě  Zinaidě,  která  mnoho  zmůže svými přímluvami u Boha a pomáhá nám na cestě ke  spáse,  aby  zbavila  běd  všechny,  kdo  se  k ní utíkají. Proto  společně  voláme:  Buď  pozdravena, svatá mučednice Zinaido, přímluvkyně za ty, kdo tě uctívají.

 

Modlitba

Kristova slavná mučednice Zinaido, naše mocná přímluvkyně u Pána, k tobě se utíkáme a modlíme se: Daruj nám účast na stejné lásce k Bohu a bližnímu,  jíž  byla  za  tvého  života  přeplněná  tvá duše. Osviť nás pravdou, ozař naše mysli a srdce světlem Božského učení, nauč nás  věrně napodobovat Krista, milovat Boha a bližního a neochvějně zachovávat Pánova přikázání, abychom se stali pravými dětmi světla. Ve své dobrotě pohlédni na každou duši, která tě uctívá a  očekává od  tebe  pomoc.  Uzdravuj  naše  nemoci,  utěšuj nás v zármutku a pomáhej nám v utrpení, bědách a potřebách. Ochraňuj nás v hodině naší smrti a vše, oč tě prosíme, naplň k našemu užitku. Svými přímluvami  nám  pomoz  dosáhnout  věčné  spásy a  získat Kristovo  Království,  kde  budeme oslavovat  Boha   podivuhodného  v  jeho  svatých, Otce a Syna a Svatého Ducha, na věky věků. Amen.

 

+MODLITBA  ZA  TOHO,  KDO  TENTO AKAFIST PŘELOŽIL A NÁM VŠEM HO ZDARMA A NEZIŠTNĚ VĚNOVAL.