Modlitby

Akafist archandělovi Rafaelovi

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Svaty Archanjel Rafael

Ikos 1

Andělé a archandělé i všechny andělské zástupy stojí před trůnem   svaté Trojice, kde neustále oslavují Stvořitele nebe a země. S nimi i ty, slavný Rafaeli, zpíváš písně chval Vševládci, proto se přimlouvej za nás na zemi, kteří ti zpíváme tyto chvály:

Buď pozdraven, neboť   stojíš   před   trůnem svaté Trojice;

Buď pozdraven, neboť se všemi nebeskými mocnostmi zpíváš Bohu trojsvatou píseň.

Buď pozdraven, neboť tě Bůh poslal na zem ke službě lidem;

buď pozdraven, neboť stále plníš Boží vůli.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 2

Boží archanděli, když očima víry vidíme tvou moc a ohnivou podobu, odvažujeme se, i když jsme hříšní a nehodní, s láskou a vděčností zpívat spolu s tebou a všemi svatými anděly: Aleluja.

Ikos 2

Boží archanděli Rafaeli, vypros nám čistou mysl osvobozenou od vášní a nezanechávej nás bez ochrany v boji s hříchem a pokušeními tohoto světa. Tak tebou zbaveni věčných muk ti budeme v duchovní radosti zpívat:

Buď pozdraven, beztělesný vojáku nebeského Krále;

buď pozdraven, uzdravovateli nemocných a ochránce cestujících.

Buď pozdraven, Boží sluho, který konáš vůli svého Vládce;

buď pozdraven, neboť jsi od Boha dostal příkaz a moc pomáhat lidem.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 3

Archanděli Rafaeli, nesmírně horlíš pro Boží slávu, proto nám   pomoz překonat všechny úklady nepřítele, které nám nastraží, abychom mohli s vírou a láskou zpívat svému Stvořiteli: Aleluja.

Ikos 3

Boží archanděli, v tobě máme velkého pomocníka a mocného ochránce v boji s nepřátelskými mocnostmi, proto tě prosíme: Buď nám ochráncem na všech cestách našeho života, abychom ti vděčně zpívali:

Buď pozdraven, neboť nám pomáháš po celý čas našeho života;

buď pozdraven, neboť naše kroky vedeš na cestu spásy.

Buď pozdraven, neboť nás učíš zachovávat Pánova

přikázání;

buď pozdraven, neboť nás chráníš před zlem a hříchem.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 4

Boží archanděli, zbav nás bouře pokušení a běd a nezanechávej nás bez pomoci v obtížných dnech našich životů při problémech a nemocích, které na nás doléhají pro naše nepravosti. My pak tebou zbaveni nepřátelských úkladů ti budeme děkovat a zpívat Bohu našemu dobrodinci: Aleluja.

Ikos 4

Archanděli Rafaeli, slyšeli jsme o tvých dobrodiních, která jsi prokázal lidstvu, proto tě pokorně prosíme: Buď nám v našem pozemském utrpení   neustálým   pomocníkem   a   průvodcem do nebeského Království, abychom ti vděčně zpívali:

Buď pozdraven, náš zastánce a přímluvce u Boha;

buď pozdraven, neboť spolu s archanděly Michaelem, Gabrielem, Urielem, Selafielem, Jehudielem, Barachielem a Jeremielem neustále oslavuješ svatou Trojici.

Buď   pozdraven, náš milosrdný orodovníku u Boha;

buď pozdraven, rychlý pomocníku trpících.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 5

Boží archanděli, byl jsi hvězdou, která provázela mladého Tobiáše, když ho jeho otec poslal ke svému příbuznému do daleké země. Nebyl jsi mu však jen společníkem, ale ukázalo se, že jsi i velkým lékařem, neboť jsi mladíkovi přikázal, aby ulovil rybu, vyňal z ní srdce, játra a žluč a jejich pachem zahnal od dívky démona zhoubce a uzdravil jimi slepotu svého otce. Ti ti za to děkovali a zpívali Bohu děkovnou píseň: Aleluja.

Ikos 5

Archanděli, když jsme v tobě poznali Tobiášova spolehlivého společníka, prosíme tě: Buď nám pomocníkem v našem neklidném životě, chraň nás před hříchy, přede vším zlem a před viditelnými i neviditelnými nepřáteli, abychom tak ve zdraví a hojnosti oslavovali nebeského Otce a tobě zpívali:

Buď pozdraven, dobrý průvodce a společníku těch, kdo se vydávají na cesty;

buď pozdraven, neboť jsi mládenci Tobiášovi zajistil pokojnou cestu.

Buď pozdraven, neboť jsi mu byl dobrým rádcem;

buď pozdraven, neboť podle tvých slov byl pachem ze srdce, jater a žluče zahnán démon zhoubce.

Buď pozdraven, neboť pomazání žlučí ryby uzdravilo Tobitovi oči.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich    nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 6

Svatý archanděli, celý svět hlásá tvou službu lidstvu, jemuž zvěstuješ Boží soudy a přimlouváš se za ně. Proto vděčným srdcem a ústy zpíváme Bohu, který nám posílá své anděly: Aleluja.

Ikos 6

Boží archanděli, když jsi Tobitovi zvěstoval Boží vůli, stanuls před ním jako jinoch dobrých mravů a navrhls mu, že budeš jeho syna Tobiáše doprovázet na daleké cestě. A když jsi splnil vše, co ti bylo Bohem přikázáno, vrátil jsi chlapce otci zdravého a odešels do nebes k Pánovi, který tě poslal. Proto k tobě s láskou voláme:

Buď pozdraven, zvěstovateli Božích sudeb a dobrý průvodce na cestách;

buď pozdraven, neboť se u Boha přimlouváš za všechny nemocné a trpící.

Buď pozdraven, neboť naše modlitby přinášíš před trůn všemocného Pána;

buď pozdraven, neboť svým zastáním od nás odvracíš Boží spravedlivý hněv.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 7

Protože Pán chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy, posílá jim ke službě své anděly, aby jim podle svých schopností sloužili. A tobě, slavný archanděli, dal Bůh moc léčit tělesné a duševní nemoci a provázet lidi na cestách. My pak za   tuto tvou službu nám hříšníkům vděčně oslavujeme Boha   andělskou písní: Aleluja.

Ikos 7

Pán nám podivuhodně ukazuje, že lidský život není náhodný, ale vše spočívá v jeho rukou.  A mnoho dobrého nám prokázal skrze svého archanděla   Rafaela.   Proto   děkujeme   Bohu   za jeho velké milosrdenství vůči nám, neboť nám daroval tak velkého pomocníka a lékaře, a dojatě k jeho služebníkovi voláme:

Buď pozdraven, nezničitelná ochrano křesťanů;

buď pozdraven, nezdolatelná překážko pro nepřátele Kristovy víry.

Buď pozdraven, neboť jsi byl od Božího trůnu poslán přinášet radost věřícím;

buď pozdraven, neboť nevěřící přivádíš na cestu pravdy a spravedlnosti.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 8

Archanděli, Tobiáš ze Sáry podle tvých slov vyhnal dýmem z rybích vnitřností zlého ducha a viděl tak podivuhodný zázrak. Tomu se divíme i my a s vírou a bázní zpíváme našemu Stvořiteli: Aleluja.

Ikos 8

Archanděli    Rafaeli, ty za nás neustále oroduješ a chceš, aby všichni lidé byli spaseni. Proto nám, náš zastánce, pomáhej v našem životě a ochraňuj nás před hříšnými skutky a myšlenkami, neboť k tobě voláme:

Buď pozdraven, neboť nám do srdcí vkládáš tichou radost;  

buď pozdraven, neboť naše duše naplňuješ dojetím.

Buď pozdraven, náš věrný průvodce v našem pozemském putování;

buď pozdraven, rychlý pomocníku všech, kdo tě vzývají.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 9

Když   lidé   na   zemi   poznají   tvou   rychlou pomoc, jsou naplněni zbožnou radostí, že mají takového přímluvce u trůnu svaté Trojice, kde ty, Boží archanděli, neustále voláš: Aleluja.

Ikos 9

Svatý archanděli Rafaeli, žádný řečník není schopen popsat tvou   slávu, kterou  máš na nebesích, kde spolu s nebeskými zástupy  stojíš před úžasným trůnem Krále králů a Pána a pánů, u něhož   se přimlouváš, aby se smiloval nad lidmi, kteří tě uctívají. Proto jsme naplněni zbožnou bázní a vděčně k tobě voláme:

Buď pozdraven, Pánův věrný služebníku, který lidem zvěstuješ Boží vůli;

buď pozdraven, představený andělů a zastánce a učiteli lidí.

Buď pozdraven, neboť nám svými modlitbami ozařuješ mysl;

buď pozdraven, neboť ty, kdo tě milují a uctívají, zbavuješ běd a úkladů.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 10

Archanděli Rafaeli, buď pomocníkem nám, kteří chceme dosáhnout spásy, a ochraňuj nás přede všemi bědami a úklady, zvláště pak před pády do hříchů. Neustále nás ochraňuj před léčkami nepřátel, abychom vděčným srdcem i ústy mohli zpívat našemu Stvořiteli: Aleluja.

Ikos 10

Boží archanděli, jsi pevnou záštitou a ochranou všem, kdo se utíkají ke tvému zastání a pomoci, proto nás pod ochranou svých křídel chraň před úklady viditelných i neviditelných nepřátel, abychom tebou uzdraveni z nemocí a ochraňováni na cestě životem k tobě vděčně volali:

Buď pozdraven, neboť ti byla dána moc chránit nás před démonskými útoky;

buď pozdraven, neboť nás zachraňuješ přede všemi ďábelskými léčkami.

Buď pozdraven, neboť naše modlitby přinášíš Bohu jako vůni kadidla;

buď pozdraven, neboť milosrdně léčíš naše duševní i tělesné nemoci.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 11

Andělské zástupy na nebesích neustále opěvují přesvatou Trojici a s bázní volají: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Nebe a země jsou plny tvé slávy.“ Proto i nám, Boží archanděli, pomoz, abychom na zemi s čistým srdcem a ústy zpívali trojjedinému Bohu píseň: Aleluja.

Ikos 11

Můj svícen uhasl, nemám olej dobrých skutků, tíží mě sen hříchů a bojím se, že uslyším hlas: „Hle, ženich přichází!“ Boží archanděli, pomoz mi procitnout  z hříšného  snu  a  naplnit  můj  džbán olejem dobrých skutků, abych ti mohl zpívat:

Buď pozdraven, neboť po Bohu a přesvaté Bohorodičce jsi mou velkou nadějí;

buď pozdraven, neboť skrze své přímluvy mi vyprošuješ křesťanskou smrt.

Buď pozdraven, neboť se mi v hodině mé smrti zjevíš a budeš mou duši bránit před zlými démony;

buď pozdraven, neboť doufám, že skrze tvé přímluvy budu v den   soudu moci stanout po pravici Soudce.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 12

Slavný archanděli Rafaeli, od Boha jsi obdržel velkou milost uzdravovat každou lidskou nemoc a ránu, proto daruj našim tělům i duším uzdravení od nemocí, které nás trápí, abychom ve zdraví zpívali Bohu děkovnou píseň: Aleluja.

Ikos 12

Náš svatý ochránce a zastánce u Pána, opěvujeme tvé mnohé zázraky, které jsi učinil k naší spáse, chválíme tě a prosíme: Neopouštěj nás zde na zemi při našem putování a při strašném Božím soudu buď naším zastáncem a pomocníkem. Pomoz nám bez úhony projít mytarstvy zlých duchů a obdržet nebeské Království, neboť k tobě voláme:

Buď pozdraven, neboť slabé na duchu naplňuješ mocí Boží milosti;

buď pozdraven, dobrý utěšiteli sirotků, nemocných a lidí bez pomoci.

Buď pozdraven, neboť vyčerpané sklíčeností a utrpením oblékáš do výzbroje víry a naděje;

buď pozdraven, neboť ti, kdo tě uctívají, získávají skrze tvé přímluvy odpuštění hříchů.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Kondak 13

Slavný   Boží   archanděli   Rafaeli, přijmi od nás hříšných a nehodných za svou podivuhodnou službu lidstvu tyto malé chvály a díkůvzdání a skrze Boží moc nás ukryj pod svými nehmotnými křídly přede všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli. Upros Krista, abychom zemřeli pokojnou křesťanskou smrtí, abychom byli zbaveni věčných muk a obdrželi nebeské Království, a abychom spolu s tebou a se všemi svatými radostně zpívali Bohu: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

 

Ikos 1

Andělé a archandělé i všechny andělské zástupy stojí před trůnem   svaté Trojice, kde neustále oslavují Stvořitele nebe a země. S nimi i ty, slavný Rafaeli, zpíváš písně chval Vševládci, proto se přimlouvej za nás na zemi, kteří ti zpíváme tyto chvály:

Buď pozdraven, neboť   stojíš   před   trůnem svaté Trojice;

Buď pozdraven, neboť se všemi nebeskými mocnostmi zpíváš Bohu trojsvatou píseň.

Buď pozdraven, neboť tě Bůh poslal na zem ke službě lidem;

buď pozdraven, neboť stále plníš Boží vůli.

Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

 

Modlitba

Svatý a slavný Boží archanděli Rafaeli, náš rychlý pomocníku, zastánce a přímluvce u Boha, který stojíš před trůn svaté Trojice, vypros nám u Pána odpuštění našich hříchů, aby svůj spravedlivý hněv vůči nám, který proti nám vzplanul kvůli našim hříchům, proměnil v milosrdenství. Boží archanděli, neopouštěj nás a pomáhej nám svými přímluvami, neboť oslavujeme tvé svaté jméno. Víme, že jsme velmi hříšní, ale nechceme zemřít ve svých nepravostech. Skrze Pánovu milost posiluj naši slabou vůli ke konání dobrých skutků. Buď nám v našem bolestném životě průvodcem a rádcem, jako jsi jím byl mládenci Tobiášovi, a jako jsi zbavil Tobita mnohaleté slepoty, pomoz i nám zbavit se nemocí, které nás tíží. A když se přiblíží hodina naší smrti, nezanechávej nás bez pomoci před duchy zloby, kteří nám budou bránit k cestě vzhůru. Tak pod tvou ochranou dosáhneme nebeských příbytků, kde budeme spolu s tebou a se všemi svatými oslavovat Otce i Syna i Svatého Ducha na věky věků. Amen.

 

+  MODLITBA ZA TOHO, KDO TENTO AKAFIST PŘELOŽIL A NÁM VŠEM HO ZDARMA A NEZIŠTNĚ VĚNOVAL.