Modlitby

Modlitby pre malé deti

Ranná modlitba

Hospodine Bože na Nebi, srdce moje Ťa velebí.

Ďakujem Ti, že si ma nocou ochraňoval svojou mocou.

Prosím Teba, aby si mi k dielu celý deň dnes dával silu.

Za rodičov (súrodencov) mojich Ťa prosím, vo svojom srdci ich stále nosím;

v zdraví nás zachovaj a nám z Nebies požehnaj.

Vlasť aj Cirkev našu chráň, záštitou sa našou staň.

Nebeský môj Otecko, opatruj moju dušičku;

ochraňuj ju vo dne v noci od hriechu a od zlej moci.

Daruj mi zdravie, k práci chuť a v mojom srdci dobro prebuď.

Slniečko aj vtáčiky vstali, Kráľovi Bohu chválu vzdali.

Ja z postieľky svojej vstávam, Tebe, Bože, vďaku prinášam,

že si ma chránil, zdravie dal, aj mojich drahých zachoval.

Vládca, Bože na Nebi, detský hlas Ťa velebí.

Posielam Ti modlitbičku za otecka, za mamičku.

Daj im zdravie, spásu daj a mňa v zdraví zachovaj.

 

Modlitba Isuskovi

Nechajte dietky prichádzať ku mne – povedal s láskou Spasiteľ;

preto sa ponáhľam k Tebe, Christe, aby si ma Tvojou láskou zaodel.

Aby si na mňa Ruky vložil, aj ma Ty požehnal

a všetko potrebné telu i duši mi daroval.

 

Modlitba Svätému Duchu

Bože, Svätý Duchu, zošli svoje Svetlo,

aby v našej vlasti pravé duchovné blaho kvitlo.

Osvieť všetkých ľudí, aby svorne žili,

lásky obetavej všetci schopní boli.

Aj nás, deti, osvieť, aby sme vlasti milej

raz mohli prospieť v jednote a sile.

 

Anjelikovi a Bohorodičke

Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku,

opatruj ju vo dne v noci od hriechu a od zlej moci.

Dušu, telo opatruj, Anjelik, ochranca môj.

 

Bohorodička Panna, raduj sa, blahodatná Mária, Pán s Tebou,

požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojej útroby, lebo našim dušiam si porodila Spasiteľa.

 

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

 

Hospodine Isuse Christe, Ty si povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť! Pomôž nám hriešnym, aby sme práce a hry s Tebou začali, konali aj zavŕšili.

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. +Amin.

 

Večerná modlitba

Zapadlo slnko za horou, Bohu sa skláňam s pokorou.

Ó Bože, Ty si môj Pomocník, prijmi moje vrúcne zbožné vďaky,

že si ma chránil celý deň, teraz však daj mi tichý sen.

Nech duch môj v Tebe spočinie a noc mi pokojne uplynie.

Všetkých mojich drahých ochraňuj, Tvojou Blahodaťou nás obohacuj.

A pomôž aj všetkým trpiacim, chorým, v biede žijúcim.

Odpusť mi dnešné hriechy moje, ľutujem ich z celej duše svojej.

Vlasť našu, Cirkev mocne bráň, žehnaj nám Tvoja svätá Dlaň.

 

Modlitba Anjelovi ochrancovi

Anjelik Boží, strážca môj, svätý (meno patróna), buď navždy ochranca môj, mňa stále veď a napravuj, ku všetkému dobrému ma povzbudzuj, cnostiam svätým ma vyučuj, nech žijem tak, ako chce Boh môj.

Telo, svet, diabla chcem premáhať, na Tvoje vnuknutia pozor dávať.

A v tomto svätom spoločenstve nech vytrvám do skonania,

po smrti potom v Nebi večne chválim Boha ustavične. Amin.

 

Modlitba Bohorodičke

Teba nad Cherubínov ctenejšiu a nad Serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku velebíme.

 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

 

Christe náš, Ty si naplnením každého blaha, naplň radosťou a pokojom naše duše a spas nás ako jediný Najmilosrdnejší.

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. +Amin.

 

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.