Modlitby

Ranné vianočné Bohoslužby

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Požehnaný je Boh náš, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Veľké okiadzanie chrámu.

Žalmista: Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý ,duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše. Vládca, odpusť prestúpenia naše. Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

           Hospodine, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom našim Bohom.(+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom a Bohom našim.(+)

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Robí znamenie kríža kadidelnicou pred sv. prestolom.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe. (2x)

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe. (2x)

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše. Vládca, odpusť prestúpenia naše. Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

               Hospodine, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom našim Bohom. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom a Bohom našim. (+)

 

Žalm 3.

Hospodine, ako veľa je nepriateľov mojich!

Mnohí povstávajú proti mne.

Mnohí vravia o duši mojej:

Pre neho nie je pomoci u Boha jeho.

Ty, však, Hospodine, si štítom pre mňa a slávou mojou

a povyšuješ hlavu moju.

Hlasom svojím volám k Hospodinovi

a On ma počúva zo svätej hory svojej.

Ľahol som si, usnul a znova sa prebudil,

lebo chráni ma Hospodin.

Nebudem sa báť mnoho tisícov ľudí,

ktorí sa vôkol zbiehajú proti mne.

Povstaň, Hospodine, zastaň sa ma, Bože môj,

pobil si všetkých nepriateľov mojich, zuby bezbožníkov povyrážal.

U Hospodina je spása a požehnanie Tvoje

nad ľuďmi Tvojimi.

Ľahol som si, usnul a znova sa prebudil,

lebo chráni ma Hospodin.        

 

Žalm 38.

Hospodine, nie je nič zdravého v tele mojom,

nemám pokoja v kostiach svojich pre moje hriechy.

Lebo neprávosti moje prevýšili hlavu moju,

ako bremeno ťažké nad moje sily ma zaťažujú.

Páchnu a hnisajú rany moje,

zavinené nerozumnosťou mojou.

Zbedačený som a nadobro umŕtvený,

celý deň sklesnutý chodím.

Vnútornosti moje sú plné ohavností

a nie je nič zdravého v tele mojom.

Omámený som a veľmi ponížený,

stonám bolesťou srdca svojho.

Hospodine, Ty poznáš všetky priania moje

a vzdychy moje pred Tebou neutajím.

Srdce mám nepokojné, opúšťa ma moja sila,

aj svetlo mojich očí i to mi uniká.

Priatelia a moji známi stránia sa odo mňa

a príbuzní moji zďaleka stáť zostávajú.

Vrahovia moji mi nástrahy chystajú

a škodcovia moji hovoria zvrátene,

prelesť zamýšľajú po celý deň.

Ja ale ako hluchý nepočujem

a ako nemý neotváram úst svojich.

Som ako človek hluchý,

v jeho ústach niet ospravedlnenia.

Lebo v Teba, Hospodine, dúfam,

Ty ma vyslyšíš, Kráľu, Bože môj.

Vravím: Len nech sa neradujú nado mnou nepriatelia moji

a keď zakopnú nohy moje, nech sa nepovyšujú.

Veď na rany pripravený som

a moja bolesť predo mnou je stále.

Lebo neprávosti svoje ja vyznávam

a pripomínam si hriechy svoje.

Nepriatelia moji sú veselí a silnejší,

a množia sa tí, čo neprávom ma nenávidia.

Zlom za dobro mi odplácajú,

krivdia mi, pretože dobro nasledujem.

Neopúšťaj ma, Hospodine,

Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.

Zošli mi pomoc, Hospodine, spasenia môjho.    

                    

Žalm 63.

Bože, Bože môj, hľadám Ťa hneď zrána,

po Tebe prahne duša moja.

Po Tebe túži telo moje,

v zemi žíznivej, vyprahnutej a bezvodej.

Preto som chodieval do svätyne Tvojej,

aby som videl Tvoju silu a slávu Tvoju.

Lebo lepšia je Blahodať Tvoja než život,

pery moje neprestanú Teba chváliť.

Tak zvelebovať budem Teba po celý život svoj

a v mene Tvojom pozdvihovať budem svoje ruky.

Radostnými perami ospevujú Ťa ústa moje,

keď na Teba spomínam na lôžku svojom,

keď v noci bdiem a myslím na Teba:

Lebo bol si mi na pomoc a radujem sa v tieni krídiel Tvojich.

Priľnula duša moja k Tebe,

Pravica Tvoja ma podopiera.

Preto tí, ktorí škodia mojej duši,

skončia v hlbinách zeme.

Budú vydaní napospas meču,

stanú sa korisťou šakalov.

Kráľ sa však bude radovať v Bohu,

veseliť sa bude každý, kto pri ňom vydrží verne.

Ale umlčané budú ústa klamárov.

V noci bdiem a myslím na Teba,

lebo si bol mojím Pomocníkom

a radujem sa v tieni krídiel Tvojich.

Priľnula duša moja k Tebe,

Pravica Tvoja ma podopiera.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

 

Kňaz číta potichu modlitby svetla:

 1. Ďakujeme Tebe, Hospodine Bože náš, že si nás pozdvihol z lôžok našich a vložil do našich úst slovo chvály, aby sme sa Ti klaňali a vzývali meno Tvoje sväté. Prosíme o zľutovania Tvoje, ktorých si vždy pre náš život mnoho daroval, aj teraz zošli pomoc svoju tým, ktorí stoja pred tvárou svätej slávy Tvojej a očakávajú od Teba hojných milostí. A daj im, s bázňou i láskou Tebe slúžiacim, aby oslavovali nevýslovnú Blahodať Tvoju.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Z noci prebúdza sa duch náš k Tebe, Bože náš, lebo svetlom na zemi sú zákony Tvoje. Nauč nás konať v bázni Tvojej, čo spravodlivé a sväté je, lebo Teba oslavujeme, vpravde Boha nášho. Nakloň ucho svoje a vyslyš nás, rozpomeň sa, Hospodine, na všetkých prítomných a modliacich sa s nami, na každého z nás a spas ich svojou mocou. Požehnaj ľud svoj a posväcuj dedičstvo svoje. Udeľ pokoj svetu svojmu, Cirkvi svojej, kňazom, drahej vlasti našej a celému ľudu svojmu.

Lebo blahoslavené a zvelebované je prečestné a veľkolepé meno Tvoje, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Z noci prebúdza sa duch náš k Tebe, Bože, lebo svetlom sú nám zákony Tvoje. Nauč nás, Bože, Pravde svojej, zákonom svojim i spravodlivosti svojej. Osvieť oči mysle našej, aby sme nikdy neusnuli v hriechoch spánkom smrti. Odožeň každú temnotu zo sŕdc našich. Daruj nám slnko spravodlivosti a bez úkladov život náš zachovaj pečaťou Svätého Ducha Tvojho. Veď kroky naše cestou pokoja. Daruj nám uzrieť ráno i deň v radosti, aby sme k Tebe vysielali ranné modlitby.

Lebo tvoja je moc a Tvoje je Kráľovstvo i sila a sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Vládca Bože, svätý a nepostihnuteľný, Ty si svetlu prikázal, aby z tmy zažiarilo, Ty si nám dal pokoj v nočnom spánku, a pozdvihol si nás, aby sme oslavovali a prosili Tvoju dobrotivosť, uprosený svojím vlastným milosrdenstvom prijmi aj nás, ktorí sa klaniame Tebe a veľmi Ti ďakujeme, daruj nám všetko o čo prosíme k spaseniu. Ukáž nás ako synov svetla i dňa a ako dedičov večných Tvojich bláh. Rozpomeň sa, Hospodine, v množstve zľutovaní svojich aj na všetok ľud svoj, prítomný a modliaci sa s nami a na všetkých bratov našich, ktorí na zemi, na mori, na každom mieste vlády Tvojej potrebujú Tvojej ľudomilnosti a pomoci. A všetkým daruj veľkú Blahodať svoju, aby sme navždy dušou i telom spasení súc s dôverou oslavovali obdivuhodné a blahoslavené Tvoje meno.

Lebo Ty si Boh milosrdenstva, zľutovania a ľudomilnosti a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Poklad blaha, Prameň večne tryskajúci, Otče svätý, Divotvorca, všemocný a vševládnuci, všetci sa Tebe klaniame a Teba prosíme, vzývajúc milosť Tvoju a štedrosť na pomoc a k ochrane našej pokory. Rozpomeň sa, Hospodine, na sluhov svojich. Prijmi od nás všetkých ranné modlitby ako kadidlo, nedopusť ani jednému z nás nehodným byť, ale obdaruj nás všetkých Blahodaťou svojou. Rozpomeň sa, Hospodine, na tých, ktorí bdejú a spievajú k sláve Tvojej, aj jednorodeného Tvojho Syna a Boha nášho i Svätého Tvojho Ducha, buď im pomocníkom a záštitou, prijmi ich modlitby na Nebeský a duchovný oltár svoj.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Ďakujeme Tebe, Bože spasenia nášho, lebo všetko činíš k dobru života nášho, aby sme vždy na Teba hľadeli, Spasiteľa a dobrodincu našich duší. Ty si nám poslal pokoj v minulej časti noci a pozdvihol nás z našich lôžok a postavil nás, aby sme sa klaňali čestnému menu Tvojmu. Preto prosíme Teba, Hospodine, zošli nám Blahodať a silu, aby sme sa stali hodnými ospevovať Teba s pochopením a prosiť neustále v bázni a s chvením, svoje spasenie pripravujúc pod ochranou Christa Tvojho. Hospodine, pamätaj na tých, ktorí v noci k Tebe volajú, vyslyš ich a zmiluj sa nad nimi. Pokor pod nohami ich neviditeľných a zlých nepriateľov.

Lebo Ty si Kráľ sveta a Spasiteľ duší našich a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Bože a Otče Vládcu nášho Isusa Christa, ktorý si nás pozdvihol z lôžok našich a zhromaždil v hodinu modlitby, daruj nám Blahodať k otvoreniu úst našich a prijmi usilovné vďaku činenie naše a nauč nás spravodlivostiam Tvojim. Lebo ako je potrebné sa modliť nevieme, ak teda Ty, Hospodine, svojím Svätým Duchom nepoučíš nás. Preto prosíme Teba, ak sme niečím zhrešili až do tejto chvíle slovom, či skutkom alebo myšlienkami, vedome i nevedomky, prepáč, odpusť, lebo ak budeš na prestúpenia pozerať, Hospodine, kto obstojí, lebo u Teba je vykúpenie. Ty si jediný Svätý, mocný Pomocník, ochranca života nášho a Teba vždycky ospevujeme.

Nech je moc Kráľovstva Tvojho blahoslavená a zvelebovaná, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Hospodine Bože náš, Ty si bezstarostnosť spánku od nás odohnal a zvolal nás svätým pozvaním, aby sme aj v noci dvíhali ruky svoje a vyznávali spravodlivé Tvoje súdy, prijmi prosby, modlitby, vyznania, nočné služby. A daj nám, Bože, vieru bez zahanbenia, pevnú nádej, lásku nezištnú. Požehnaj naše vchádzanie i vychádzanie, činy, skutky, slová, myšlienky a daj dosiahnuť počiatku dňa nám, ktorí chválime, ospevujeme, dobrorečíme dobrotu Tvojej nevýslovnej láskavosti.

Lebo požehnané je najsvätejšie meno Tvoje a oslavované je Kráľovstvo Tvoje, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Rozsvieť v srdciach našich, ľudomilný Vládca, nehynúce svetlo Tvojho Božského poznania a otvor naše duchovné oči k chápaniu Evanjeliových hlásaní. Vlož do nás aj bázeň pred blahými Tvojimi zákonmi, aby sme telesné žiadosti potlačili, duchovný život viedli, mysleli a konali všetko v čom máš zaľúbenie.

Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím a najsvätejším, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Hospodine Bože náš, Ty si ľuďom skrze pokánie odpustenie daroval a ukázal nám príklad odpustenia, poznania a vyznania hriechov skrze pokánie proroka Dávida, Ty sám, Vládca, zmiluj sa pre veľké milosrdenstvo svoje nad nami, ktorí sme upadli do mnohých a ťažkých hriechov a pre množstvo zľutovaní Tvojich očisť prestúpenia naše. Lebo zhrešili sme, Hospodine, ktorý tajnosti skryté ľudského srdca poznáš a jediný máš moc odpúšťať hriechy. Srdce čisté stvoril si v nás, Duchom statočným nás posilnil a radosť spasenia svojho zjavil si nám. Neodvracaj od nás svoju Tvár, ale ako dobrotivý a ľudomilný dovoľ, aby sme až do posledného výdychu nášho prinášali Tebe obeť spravodlivosti a dary na svätých Tvojich žertvenníkoch.

Milosťou a zľutovaním i ľudomilnosťou jednorodeného Syna Tvojho, s ním zvelebovaný si s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Bože, Bože náš, Ty si duchovné a rozumné mocnosti z vôle svojej stvoril, Teba prosíme a s námahou žiadame: Prijmi náš usilovný chválospev so všetkými tvormi svojimi a daj hojné dary dobrotivosti svojej, lebo pred Tebou skláňa sa každé koleno Nebeských, pozemských i podsvetných bytostí, a všetko čo dýcha, a každé stvorenie ospevuje nevýstižnú slávu Tvoju, lebo Ty si jediný Boh pravý a mnohomilostivý.

Lebo Teba chvália všetky mocnosti Nebeské a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 1. Teba chválime, ospevujeme, zvelebujeme a ďakujeme Tebe, Bože otcov našich, lebo odviedol si tieň noci a ukázal nám znova svetlo denné. Avšak prosíme Tvoju dobrotivosť: Očisť hriechy naše a prijmi prosby naše pre veľké milosrdenstvo Tvoje, lebo k Tebe sa utiekame, milosrdnému a všemocnému Bohu. Rozsvieť v srdciach našich pravé slnko spravodlivosti Tvojej, osvieť rozum náš a zmysly všetky zachovaj, aby sme ako vo dne chodili zbožne po ceste zákonov Tvojich a dosiahli života večného, lebo u Teba je prameň života, a tak sa stali hodnými užívania neprístupného svetla Tvojho.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Veľká ekténia

Kňaz alebo diakon: V pokoji k Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za pokoj z výsosti a spásu duší našich k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za mier celého sveta, za blaho svätých Božích cirkví a zjednotenie všetkých k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za svätý chrám tento a za vchádzajúcich doň s vierou, zbožnosťou a bázňou Božou k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za metropolitu nášho vladyku (meno) a za biskupa nášho vladyku (meno), za dôstojné kňazstvo, diakonstvo v Christu, za celé duchovenstvo a ľud k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za vlasť našu a jej predstaviteľov k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za toto mesto (za túto obec, za tento svätý monastier), za všetky miesta a krajiny, aj za tých, ktorí podľa viery v nich žijú, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za priaznivé počasie, za hojnosť plodov zeme a pokojné časy k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za cestujúcich po zemi, vode aj vzduchom, za chorých, trpiacich, zajatých a za ich spásu k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme boli vyslobodení od zármutku, hnevu a núdze k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý a na veky milosrdenstvo jeho.

Veriaci spievajú (4.hlas): Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kňaz: Vôkol obkľúčili ma a v mene Hospodina som ich zničil.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kňaz: Nezomriem, ale živý budem a hlásať budem skutky Hospodinove.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kňaz: Kameň od staviteľov zavrhnutý, ten stal sa kameňom uholným (základným). Od Boha bol kameň ten a je slávny v očiach našich.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

                       + tropár sviatku:

Narodenie Tvoje, Christe Bože náš, zjavilo svetu svetlo poznania, lebo tí, ktorí hviezdam slúžili, hviezdou naučení boli, klaňať sa Tebe, Slnku spravodlivosti a poznať Teba, Východ z výsosti.

Hospodine, sláva Tebe!

Kňaz: Lebo dobrotivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Hlas 2.

Chváľte meno Hospodinovo,

chváľte, sluhovia Hospodinovi.

Aliluja (3x)

Hospodine, meno Tvoje naveky,

a pamiatka Tvoja rod od rodu.

Aliluja (3x)

Blahoslavený Hospodin zo Sionu,

Ktorý sídli v Jeruzaleme.

Aliluja (3x)

Vyznávajte Hospodina, lebo je dobrý,

a na veky milosrdenstvo jeho.

Aliluja (3x)

Rukou mocnou a ramenom pozdvihnutým

vyslobodil nás od nepriateľov našich.

Aliluja (3x)

Vyznávajte Boha nebeského,

lebo na veky milosrdenstvo jeho.

Aliluja (3x)

Kňaz spieva Velebenie: Velebíme Ťa, velebíme ťa, Darca života, Christe, Ty si sa pre nás telesne narodil z neporušenej a prečistej Panny Márie.

Veriaci: spievajú to isté

                             + koledu Narodil sa Christos…

Kňaz: Lebo blahoslavené je meno Tvoje a oslávené je Kráľovstvo Tvoje, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Hlas 4.

Od mladosti mojej

utláčali ma bolesti mnohé,

Ty však sám ma chráň

a spas ma, Spasiteľu môj.

Vy, ktorí nenávidíte Boží vrch,

zahanbite sa pred Hospodinom,

lebo ako tráva od ohňa,

tak aj vy uschnete.

Sláva Otcu i Synu

i Svätému Duchu

i teraz i navždy,

až na veky vekov. Amin.

Svätým Duchom

oživuje sa každá duša

a čistotou sa povznáša,

ožiarená posvätne jednobytnou Trojicou.

 

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým. Premúdrosť!

Žalmista: Prokimen

           1.Z lona pred zorničkou splodil som Teba, prisahal Hospodin a nebude toho ľutovať.

           2.Riekol Hospodin vládcovi môjmu: Seď po pravici mojej, dokiaľ nepoložím Tvojich nepriateľov ako podnožie nohám Tvojim.

Kňaz: K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Kňaz: Lebo svätý si, Bože náš a vo svätých prebývaš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Všetko čo dýcha, chváľ Hospodina.

Veriaci opakujú to isté: Všetko čo dýcha, chváľ Hospodina. (spievajú v hlase prokimena)

Kňaz: Chváľte Boha vo svätých jeho, chváľte Ho v tvŕdzi mocností jeho.

Veriaci spievajú: Všetko čo dýcha, chváľ Hospodina.

Kňaz: Všetko čo dýcha

Veriaci spievajú: Chváľ Hospodina.

Kňaz: Aby sme boli hodní pozorne počúvať sväté Evanjelium, Hospodina prosme.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Premúdrosť! Evanjeliové čítanie podľa sv. Matúša.

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe.

Kňaz: Vnímajme!   číta Mat. 1, 18-25

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe.

 

Hlas 2. stichirový

Sláva Otcu i Synu,

i Svätému Duchu.

Dnes naplnené je všetko radosťou:

Christos narodil sa z Panny.

I teraz i navždy,

až na veku vekov. Amin.

Dnes naplnené je všetko radosťou:

Christos narodil sa v Betleheme.

Hlas 6. stichirový

Zmiluj sa nado mnou, ó Bože,

podľa veľkého milosrdenstva svojho

a podľa množstva zľutovaní svojich

zahlaď neprávosť moju.

Sláva na výsostiach Bohu

a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.

Dnes víta Betlehem

Toho, ktorý je večne s Otcom.

Dnes Anjeli narodené pachoľa

zbožne oslavujú:

Sláva na výsostiach Bohu

a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.

 

Kňaz: Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu. Navštív svet svojou milosťou a štedrosťou, pozdvihni vlajku kresťanov pravoslávnych a zošli na nás hojne Blahodať svoju. Na príhovory najčistejšej Vládkyne našej, Bohorodičky a vždy Panny Márie, mocou uctievaného a životodarného Kríža, skrze pomoc ctihodných Nebeských beztelesných mocností, dôstojného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všade chválených Apoštolov, svätých otcov našich veľkých učiteľov celého sveta a svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho, arcibiskupa Mikuláša divotvorcu, apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských a ich žiakov Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda, Angelára, svätého mučeníka, zbožného vyznávača kráľa Rastislava Moravského, sv. mučeníka a kniežaťa Václava, sv. mučeníčky kňažnej Ľudmily, ctihodných a bohonosných otcov našich, Ivana, pustovníka českého a Prokopa, igumena Sázavského, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme) a všetkých svätých, prosíme Teba, mnohomilostivý Hospodine, vyslyš nás hriešnych, modliacich sa k Tebe a zmiluj sa nad nami.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Blahodaťou, štedrosťou a ľudomilnosťou Syna svojho, s ním blahoslavený si s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom svojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Kánon hlas 1.

Pieseň 1.

Christos sa rodí, oslavujte Ho.

Christos prichádza z Neba, vítajte Ho.

Christos je na zemi, povznášajte sa.

 

Pieseň 3.

Spievaj Hospodinu všetko pozemské,

a s veselím spievajte ľudia, lebo sa preslávil.

Synu pred vekmi narodenému z Otca

a v čase vtelenému z Panny,

Christu Bohu spievajme:

Svätý si, Kráľu, Ty si povzniesol nádej našu!

 

Kňaz: Znova a ešte v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože,

Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu,

najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu,

Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých,

sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pieseň 4.

Ako ratolesť a kvet z koreňa Jese,

vyrástol si, oslavovaný Christe z Panny,

prišiel si na zem, Bože,

vtelil si sa z Panny, nepoznajúcej muža.

Sláva sile Tvojej,

ó Hospodine.

Pieseň 5.

Bože pokoja, Otče milosrdenstva,

poslal si nám Anjela veľkej svojej rady,

a On mier nám udeľuje,

preto sme k svetlu Bohopoznania privedení

včasne z rána oslavujeme Teba,

Ľudomilu!

Pieseň 6.

Prichádza vteliaci sa Christos Boh náš,

On sa predvečne narodil z Otca,

Ten, ktorý je Vládcom prečistých mocností,

leží v jaskyni

a do plienok je zavinutý

Ten, ktorý rozväzuje spletité putá hriechov.

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ duší našich, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pieseň 7. a 8.

Mládenci, vychovaní v zbožnosti,

pohrdli bezbožným rozkazom,

hroziaceho ohňa sa nenaľakali,

ale uprostred plameňov stáli a volali:

Blahoslavený si, Bože,

Bože otcov našich!

Pec rosonosná

bola predobrazom budúceho divu:

Ako ona nespálila mládencov do nej uvrhnutých,

tak ani oheň Božstva nespálil lono Panny, do ktorého vstúpil.

Preto slávnostne spievajme:

Nech všetko stvorenie zvelebuje a oslavuje Boha po všetky veky!

Kňaz: Bohorodičku, matku Svetla, v piesňach velebíme.

Veriaci spievajú: Zvelebuj, duša moja, Pannu prečistú,

nad Nebeské zástupy ctenejšiu a slávnejšiu,

Bohorodičku.

Pieseň 9.

Tajomstvo divné a nepochopiteľné vidím:

miesto Neba jaskyňu, miesto cherubínskeho prestolu Pannu,

jasle sú miestom, v ňom leží nekonečný Christos Boh,

Jeho ospevujúc velebíme.

 

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Teba oslavujú všetky mocnosti Nebeské a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Všetko, čo dýcha chváľ Hospodina,

chváľte Ho na Nebesiach:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Chváľte Ho všetci Anjeli jeho,

chváľte Ho všetky mocnosti jeho:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Chváľte Ho slnko a mesiac,

chváľte Ho všetky hviezdy a vesmír:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,

i teraz i navždy,

až na veky vekov. Amin.

Dnes Christos v Betleheme rodí sa z Panny,

dnes bezpočiatočný sa počína

a Slovo vteľuje sa.

Mocnosti Nebeské sa radujú,

a zem veselí sa s ľuďmi,

mudrci Vládcovi dary prinášajú.

Pastieri narodeného obdivujú,

my vpravde neustále voláme:

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa!

Kňaz: Sláva Tebe, ktorý si nám zjavil svetlo!

Veriaci spievajú: Veľké slávoslovie

 

Hlas 7.

Sláva na výsostiach Bohu

a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.

Chválime Teba, blahoslavíme Teba,

klaniame sa Tebe, oslavujeme Teba.

Vďaku vzdávame Tebe

pre veľkú slávu Tvoju.

Hospodine, Kráľu nebeský,

Bože, Otče všemohúci,

Hospodine, Synu jednorodený,

Isuse Christe a Duchu Svätý!

Ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

Ty snímaš hriechy sveta,

prijmi prosbu našu.

Ty sedíš po pravici Otca,

zmiluj sa nad nami.

Lebo Ty si jediný svätý, Ty si jediný Kráľ,

Isuse Christe, v sláve Boha Otca. Amin.

Každého dňa Ťa budem chváliť

a velebiť meno Tvoje na veky vekov. Amin.

Daruj, Hospodine,

aby sme deň tento bez hriechov prežili.

Blahoslavený si, Hospodine, Bože otcov našich,

a chválené a zvelebované je meno Tvoje na veky vekov. Amin.

Nech je, Hospodine, milosť Tvoja nad nami,

pretože dúfali sme v Teba.

Blahoslavený si, Hospodine,

nauč ma spravodlivostiam Tvojim.

Hospodine, Ty si útočisko naše

od pokolenia do pokolenia.

Vravel som: Hospodine, zmiluj sa,

uzdrav dušu moju, lebo zhrešil som proti Tebe.

Hospodine, k Tebe som sa utiekal,

nauč ma plniť vôľu Tvoju:

lebo Ty si Boh môj, u Teba je prameň života,

vo svetle Tvojom uzriem svetlo.

Uštedri Blahodať svoju tým,

ktorí poznali Teba.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

 

Vrúcna ekténia

Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje, prosíme Ťa, vyslyš nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za blažených a večnej pamäti hodných svätejších pravoslávnych patriarchov, za zakladateľov tohto svätého chrámu(tohto svätého monastiera) a za všetkých skôr zosnulých pravoslávnych otcov i bratov a sestry, tu a všade inde odpočívajúcich.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za tých, ktorí prinášajú dary, a ktorí v tomto svätom a vznešenom chráme preukazujú dobrodenie, za prisluhujúcich, spievajúcich a prítomných ľudí, očakávajúcich od Teba veľké a hojné milosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Prosebná ekténia

Diakon (kňaz): Vykonajme rannú modlitbu našu

k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože,

Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme celý deň dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Ty si Boh milosti, štedrosti a ľudomilnosti a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Skloňme hlavy svoje pred Hospodinom.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Kňaz sa modlí potichu: Hospodine svätý, Ty na výsostiach prebývaš a k poníženému prihliadaš a svojím vševidiacim Okom na celé tvorstvo hľadíš, pred Tebou sklonili sme šiju duše svojej i tela svojho a modlíme sa k Tebe: Vztiahni neviditeľnú Ruku svoju zo svätého obydlia svojho a požehnaj nám všetkým. Ak sme zhrešili v niečom vedome či nevedomky, odpusť nám ako dobrotivý a ľudomilný Boh a daruj nám blahá Tvoje tohto sveta i veku budúceho!

 

Lebo v Tvojej moci je zmilovať sa nad nami a spasiť nás, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

   Prepustenie:

Kňaz: Premúdrosť!

Veriaci: Požehnaj!

Požehnaný je Christos, Boh náš, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin. Upevni, Bože, svätú pravoslávnu vieru a pravoslávnych kresťanov na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

Veriaci: Teba nad cherubínov ctenejšiu a nad serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku velebíme.

Kňaz: Sláva Tebe, Christe Bože, nádej naša, sláva Tebe!

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x) Požehnaj!

Kňaz: Ten, ktorý pre naše spasenie v jaskyni sa narodil a do jaslí sa uložil, Christos, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej, svätých slávnych a všade chválených Apoštolov, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme), svätých Cyrila a Metoda, apoštolov a učiteľov slovanských, ich žiakov Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu, Angelára, svätého zbožného mučeníka kráľa, vyznávača Rastislava Moravského, svätých mučeníkov českých kniežat Václava a Ľudmily, svätých ctihodných a bohonosných otcov Ivana a Prokopa Sázavského, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II., svätých mučeníkov Jeronýma a Jána, i všetkých svätých nech zmiluje sa nad nami a spasí nás ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.

 

+ Spievajú sa koledy...

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a ďalších prekladov jihlavskej farnosti. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.