Modlitby

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Pravoslávna Cirkev -  Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše. Vládca, odpusť prestúpenia naše. Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Kajúcne tropáre sv. Jána Damašského:

Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, lebo žiadne ospravedlnenie nevieme, túto modlitbu Tebe, ako Vládcovi svojmu, my hriešni prinášame: zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo v Teba dúfame, nehnevaj sa na nás veľmi, ani sa nerozpamätávaj na hriechy naše, ale vzhliadni aj teraz ako milosrdný na nás a zbav nás nepriateľov našich, lebo Ty si Boh náš a my ľud Tvoj, všetci diela rúk Tvojich a meno Tvoje vyznávame.

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Bránu milosrdenstva otvor nám, požehnaná Bohorodička, aby sme my dúfajúci v Teba nezahynuli, ale oslobodení boli Tebou od každej biedy, lebo Ty si spása pokolenia kresťanského.

 

Pred ikonou Christa s Evanjeliom kňaz vraví: K Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Kňaz: Bože, Spasiteľu náš, Ty si skrze proroka svojho Náthana odpustil hriechy Dávidovi, z jeho hriechov sa kajajúcemu, Ty sám prijmi podľa nezmeniteľnej ľudomilnosti Tvojej aj týchto sluhov svojich (mená), ktorí pokánie činia zo svojich hriechov. Nerozpamätávaj sa, čoho sa dopustili, prepáč a odpusť neprávosti. Lebo si povedal, Hospodine: Nežiadam si smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a živý bol! A prikázal si až do sedemdesiatkrát sedem odpúšťať hriechy. Ako Tvoja velebnosť sa nedá s ničím porovnať, tak aj milosrdenstvo Tvoje je nezmerateľné. Ak budeš mať neprávosti na zreteli, kto obstojí?

Lebo Ty si Boh kajúcnikov a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Alebo druhá modlitba:

Hospodine Isuse Christe, Synu Boha živého, Pastier i Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, Ty si bol zhovievavý k dvom dlžníkom a daroval hriešnici odpustenie jej hriechov. Sám, Vládca, uľav, odpusť, prepáč hriechy, neprávosti, zlyhania úmyselné i neúmyselné, ktoré vedome či nevedomky, v prestúpení a v neposlušnosti boli spáchané týmito sluhami Tvojimi. Ako ľudia telo nosiaci a vo svete žijúci, dali sa diablom oklamať. Vládca blahý a nehnevlivý, Ty sám udeľ rozhrešenie týmto sluhom a odpusť im aj prekliatia, ktoré na seba uvalili, podľa nesmierneho milosrdenstva Tvojho, ak teda padli do hriechov slovom či skutkom, vedome alebo nevedomky, či slovo duchovného neposlúchli, sľuby nesplnili, alebo sa pod zlú prísahu dostali.

Ó Vládca, ľudomilný Hospodine, vyslyš nás, prosiacich o Tvoju dobrotu za týchto Tvojich sluhov a nespomínaj ako mnohomilostivý žiadne ich prehrešenie a zbav ich večných mučení. Veď Ty si riekol, Vládca: Čokoľvek zviažete na zemi, zviazané bude i na Nebi, a čokoľvek rozhrešíte na zemi, rozhrešené bude aj na Nebi.

 

Lebo Ty si jediný bezhriešny a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu; teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kňaz: Hľa, bratia a sestry, Christos tu neviditeľne stojí a prijíma vašu spoveď. Nehanbite sa, ani sa neobávajte, neskrývajte čokoľvek, ale bez váhania povedzte všetko, čoho ste sa dopustili, aby ste prijali odpustenie od Hospodina nášho Isusa Christa. Hľa, pred nami je jeho svätá ikona, ak však zatajíte niečo, dvojnásobný hriech budete mať. Uvedomte si preto, že ste prišli do duchovnej liečebnice, aby ste neodišli neuzdravení.

Nasleduje vyznávanie hriechov...

 

Na záver kňaz hovorí: Od teraz sa musíte vyvarovať tohto všetkého, pretože sa krstíte druhým Krstom podľa tajomstva kresťanského. Boh vám pomáhaj, nech položíte základy začiatku dobrého. Nezľahčujte, že ste sa obrátili, aby ste neupadli znova do rovnakých hriechov. Žite teda ctihodne, správne a zbožne. K tomu vám Boh pomáhaj svojou Blahodaťou.

 

Kňaz vyzve kajúcnikov, aby si kľakli pred ikonou:

Kráľu večný a Vládca Nebies a zeme, Isuse Christe, Bože náš, milostivo počúvaj a vyslyš modlitbu nás hriešnych a nehodných svojich sluhov. Pre nás, Hospodine, si vypil kalich horkosti a bol bezbožnými ukrižovaný, strašné mučenia si na Kríži vytrpel, Vykupiteľu náš, a svoju prečistú Krv si prelial, aby si nás otrávených hriechmi, očistil, uzdravil, posvätil a učinil hodnými svojho Kráľovstva. Avšak my sme sa ukázali nehodnými sluhami lenivého rozumu i srdca. Pretože sme boli omámení hriechom a neprávosťami, prehliadali sme Tvoju veľkú obetu, ktorú si pre nás priniesol a odvrátili sa od Teba, aby sme hľadali spasenie tam, kde nie je. Svoju nádej sme neskladali na Teba, lebo len Ty jediný môžeš poskytnúť pomoc a spásu, ale kládli sme ju na seba a ľudí, klamné veci a prechodné hodnoty tohto sveta. Preto nás na našich chybných cestách stretli všetky problémy a strasti. Opustili sme Teba, bohatý Prameň živej vody a šli sme hľadať vodu v púšti. Opustili sme Teba, Chlieb života a rozhodli sme sa živiť svoje duše škodlivou a plesnivou potravou hriechov. Opustili sme Teba, Svetlo sveta a zablúdili do tmy, v ktorej nie je možné vidieť ani človeka, ani Boha. Opustili sme Teba, jediného, ktorý miluješ človeka, Teba, verného Priateľa všetkých ľudí a odišli sme, aby sme zaklopali na dvere nepriateľské, hľadajúc priateľov medzi nepriateľmi, vysloboditeľov medzi vrahmi a pomocníkov medzi zradcami. Preto činíme pokánie, Vládca všemocný, pomôž nám, aby naše pokánie bolo čo najdokonalejšie.

Počas Veľkého pôstu sa kňaz modlí:

Činíme pokánie hľadiac na Teba pribitého na Kríži z lásky k nám. Činíme pokánie pozerajúc na Tvoju Božiu hlavu korunovanú tŕňovou korunou nepominuteľnej slávy Nebeskej. Činíme pokánie hľadiac na otvorené rany na Tvojom tele a na Tvoju prečistú Krv dobrovoľne preliatu na očistenie a zahojenie našich hriešnych rán. Činíme pokánie a skláňame hlavu aj kolená pred Tvojím Krížom. Kráľu, pomôž nám, aby naše pokánie bolo naozajstné.

Mimo pôstu sa kňaz modlí:

Zmiluj sa nad nami, Isuse, Synu Boží, lebo len milosrdenstvo Tvoje nás môže spasiť. Nenechávaj nás osamotených, lebo bez Teba sme bezmocní. Nevzďaľuj sa od nás, aby sme sa nestali korisťou síl podsvetia. Rýchlo nám pomáhaj k spáse, daruj nám silu požehnania a Blahodať Svätého Ducha, akú si dal Apoštolom a svojim verným. Pomôž, aby sme sa Duchom Tvojím očistili a uzdravili, posvätili i obnovili a tak mohli jednotlivo aj spoločne ako deti svetla a podobní Anjelom oslavovať i chváliť Teba, nášho Spasiteľa, s Otcom i Svätým Duchom Tvojím. Počúvaj milostivo hlas nášho pokánia a vyslyš nás na príhovory svojej prečistej Matky a všetkých svätých. Amin.

 

Kňaz povstane a kajúcnici sklonia hlavy, ľavou rukou drží epitrachil a pokryje ich, modlí sa:

Hospodine, Bože spásy svojich sluhov, milostivý, zľutovávajúci sa a dlho zhovievavý, Ty liečiš našu zlobu a nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a bol živý. Sám aj teraz, ó, Vládca, zmiluj sa nad svojimi sluhami (mená), daruj im pravé pokánie, odpustenie a prepáčenie všetkých hriechov úmyselných i neúmyselných. Zmier ich a zjednoť so svojou svätou Cirkvou v Christovi Isusovi, Hospodinovi našom, s ním Tebe patrí moc a veľkoleposť, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kňaz môže pripojiť aj novšiu modlitbu:

Hospodin a Boh náš, Isus Christos, Blahodaťou a zľutovnosťou svojej ľudomilnosti nech vám odpustí, bratia a sestry (mená), deti duchovné, všetky vaše hriechy, mocou jeho rozhreší vás od všetkých hriechov – v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amin.

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)    

Požehnaj.

Kňaz: Christos, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej, svätých Apoštolov, svätých(mená svätcov, ktoré nosia kajúcnici) a všetkých svätých, nech zmiluje sa nad nami a spasí nás ako Blahý a Ľudomil.

Veriaci: Amin.

 

Modlitba nad kajúcnikom po splnení epitímie

Milosrdný Hospodine, Blahý a plný lásky k človeku, zo svojej zľutovnosti si zoslal jednorodeného svojho Syna na svet, aby roztrhal spis našich prehrešení a uvoľnil putá tým, ktorí boli zviazaní hriechmi, a aby uväzneným zvestoval oslobodenie. Ty, Vládca, tiež tohto sluhu Tvojho (meno) dobrotou svojou osloboď z pút, ktoré nesie. Pomôž mu bez hriechu a v každej dobe i na každom mieste pristupovať k Tvojej velebnosti s dôverou, odvážne a s čistým svedomím prosiť o hojnú milosť Tvoju.

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu; teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

 

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a ďalších prekladov pravoslávnej Cirkvi na Morave. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.

Tags: pokánie, spoveď, modilitba odpustenia hriechov