Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Veriaci spievajú pri obchádzaní chrámu so sviečkami:

Vzkriesenie Tvoje, Christe Spasiteľu,

Anjeli ospevujú na Nebesiach.

Daruj, aby sme aj my na zemi

čistým srdcom Teba oslavovali.

Opakuje sa s malými prestávkami aj pri vstupe do chrámu.

 

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz spieva: Vstal z mŕtvych Christos, smrťou smrť prekonal a súcim v hroboch život daroval.

Veriaci: opakujú to isté

Kňaz: Nech povstane Boh a rozptýlení budú nepriatelia Jeho, nech utečú pred tvárou Jeho tí, ktorí Ho nenávidia.

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz: Ako sa pominie dym, tak nech sa pominú, ako sa roztápa vosk od ohňa.

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz: Tak zahynú hriešnici pred tvárou Božou, spravodliví sa však radujú.

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin – radujme sa a veseľme sa v ňom.

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz: I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Veriaci spievajú: tropár

Kňaz spieva: Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť prekonal.

Veriaci spievajú: A súcim v hroboch život daroval.

Po vchode do chrámu: Veľká ekténia zvyčajná ako na sv. Liturgii...

 

Kánon hlas 1.

Pieseň 1.

Kňaz spieva: Je vzkriesenia deň!

Veriaci: Je vzkriesenia deň, osvetlime sa, ľudia!

           Pascha je Pascha, Hospodinova Pascha!

           Lebo Christos, Boh náš, od smrti k životu a zo zeme k Nebu nás previedol,

           tých, ktorí spievame víťaznú pieseň: Vstal z mŕtvych Christos!

           Očisťme svoje zmysly, aby sme uzreli Christa,

           žiariaceho v neprístupnom svetle vzkriesenia

           a aby sme ho počuli hovoriaceho:

           Radujte sa a veseľte sa, spievajúc víťaznú pieseň.

+ tropár

Pieseň 3.

Kňaz spieva: Poďte, pime nápoj nový!

Veriaci: Poďte, pime nápoj nový, nie zo skaly neplodnej zázračne vyvolaný,

           ale prameň neporušiteľnosti z hrobu Christovho, v ňom sme utvrdení.

           Teraz je všetko naplnené svetlom, Nebo i zem, aj podsvetie.

           Všetko stvorenie nech slávi vzkriesenie Christovo, v ňom je upevnené.

    + tropár

Malá ekténia zvyčajná

Pieseň 4.

Kňaz spieva: Na Božej stráži.

Veriaci: Na Božej stráži

           Boha hlásajúci prorok nech stojí s nami

           a ukáže nám svetlonosného Anjela, jasne hlásajúceho:

           Dnes nastalo svetu spasenie, lebo vstal z mŕtvych Christos, ako všemocný.

           Ako jednoročný baránok, obetovaný bol Christos za všetkých v očisťujúcu Paschu

           a zažiaril nám opäť z hrobu, ako krásne Slnko spravodlivosti.

+ tropár

Pieseň 5.

Kňaz spieva: Vstaňme včasne z rána.

Veriaci: Vstaňme včasne z rána

           a miesto myra prinesme pieseň Vládcovi

           a uzrieme Christa ,slnko spravodlivosti, On osvecuje všetkým život.

           Poďme so svetlami v ústrety Christu, Ktorý vychádza z hrobu ako ženích.

           Pridružme sa k radostným zástupom Anjelov

           a slávme spásonosnú Paschu Božiu.

+ tropár

Pieseň 6.

Kňaz spieva: Zostúpil si do zemskej hlbiny.

Veriaci: Zostúpil si, Christe, do zemskej hlbiny

           a zlámal si večné závory väzniace spútancov

           a po troch dňoch vstal si z hrobu, ako Jonáš z pažeráka morskej ryby.

           Spasiteľu môj, živá obeť, Ty si sa ako Boh dobrovoľne obetoval Otcovi,

           Ty si spolu z mŕtvych vzkriesil

           praotca všetkých Adama.

+ tropár

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ duší našich a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Stichira hlas 6.

Vzkriesenie Christovo uzrúc, pokloňme sa svätému Pánovi

Isusovi, jedinému bezhriešnemu.

Krížu Tvojmu klaniame sa, Christe

a sväté vzkriesenie Tvoje ospevujeme a slávime,

lebo Ty si Boh náš, okrem Teba iného nepoznáme

a meno Tvoje vyznávame.

Pristúpte všetci verní,

pokloňme sa svätému Christovmu vzkrieseniu,

lebo hľa, skrze Kríž

prišla radosť celému svetu.

Navždy dobrorečiac Pánovi

ospevujeme vzkriesene Jeho,

lebo ukrižovanie pretrpel

a svojou smrťou smrť prekonal.

Pieseň 7.

Kňaz spieva: On zachránil z pece ohnivej!

Veriaci: On z pece ohnivej zachránil mládencov,

           stal sa človekom

           a trpí ako smrteľník

           a utrpením svojím odieva smrteľné do krásy neporušiteľnosti.

           To je oslavovaný a nado všetko velebený

           Boh otcov našich.

           Bohomúdre ženy

           ponáhľali sa k Tebe s myrom.

           Tomu, ktorého plačúc hľadali ako mŕtveho,

           klaňali sa s radosťou ako živému Bohu

           a zvestovali Tvojim učeníkom, ó Christe,

           tajomnú Paschu.

+ tropár

Pieseň 8.

Kňaz spieva: Tento významný a svätý deň!

Veriaci: Tento významný a svätý deň,

            jediný kráľ a vládca všetkých sviatkov,

            je sviatkom nad sviatky a slávnosťou nad všetky slávnosti,

           v ňom oslavujme Christa naveky.

           Poďte v slávny deň vzkriesenia

           a požívajme plodov novej révy,

           Božieho veselia a Kráľovstva Christovho,

           ospevujúc Ho ako Boha naveky.

           + tropár

Pieseň 9.

Kňaz spieva: Anjel milostiplnú pozdravil.

Veriaci: Anjel milostiplnú pozdravil:

           Prečistá Panna raduj sa!

           A opakuje: Raduj sa!

           Tvoj Syn vstal tretieho dňa z hrobu

           a mŕtvych vzkriesil

           – veseľte sa ľudia.

           Skvej sa, skvej sa, nový Jeruzalemu,

           lebo žiari na tebe sláva Hospodinova.

           Plesaj teraz a veseľ sa, Sionu!

           A Ty Prečistá Bohorodička ozdob sa

           slávou zo vzkriesenia Toho,

           Ktorého si porodila!

           + tropár

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Teba oslavujú mocnosti Nebeské, Otca i Syna i Svätého Ducha, a Tebe chválu vzdávajú teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Hlas 1. Telesne zosnul si v smrti,

           vstal si tretieho dňa z mŕtvych, Kráľu a Vládca.

           Zobudil si Adama z porušenia a smrť zahladil:

           Pascha nepominuteľná, spása sveta!

 

Stichiry na stichovni – hlas 1. stichirový

   spievajú sa v paschálnom období na Večierni, aj sv. Liturgii pred Prijímaním

Žalmista: Nech povstane Boh a rozptýlení budú nepriatelia Jeho!

Veriaci: Dnes nám nastala posvätná Pascha,

            Pascha nová, svätá.

            Pascha tajuplná, Pascha všetkými ctená,

            Pascha, Christos Vykupiteľ,

            Pascha nepoškvrnená,

            Pascha veľká, Pascha veriacich,

           Pascha, ktorá nám otvára bránu Raja,

           Pascha, ktorá všetkých veriacich posväcuje!

Žalmista: Ako sa pominie dym, tak nech sa pominú!

Veriaci: Poďte, ženy, ktoré ste mali zjavenie,

           povedzte blahú zvesť Sionu:

           Prijmi od nás radostné posolstvo

           o vzkriesení Christovom.

           Plesaj v jasaní a raduj sa, Jeruzalemu,

           lebo si videl vychádzať z hrobu Christa Kráľa ako ženícha.

Žalmista: Tak zahynú hriešnici pred tvárou Božou, spravodliví sa však radujú!

Veriaci: Keď ženy, myro nesúce,

           včasne z rána pristúpili k hrobu Darcu života,

           uzreli Anjela sediaceho na kameni,

           a on zvestoval im a hovoril:

           Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi,

           prečo plačete nad neporušeným, akoby tlel?

           Choďte a zvestujte toto posolstvo

           učeníkom Jeho.

Žalmista: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, radujme sa a veseľme sa v ňom!

Veriaci: Pascha prekrásna, Pascha Vládcu, Pascha!

           Zažiaril nám jasný deň vzkriesenia!

           Pascha vzájomného objímania!

           Ó, Pascha, ty si nás zbavila smútku,

           lebo z hrobu svojho

           dnes ako zo svadobnej komnaty vyšiel Christos!

           Ženy radosťou naplnil a prikázal im:

           Zvestujte to Apoštolom.

Žalmista: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Veriaci: Je vzkriesenia deň, zaskvejme sa slávnosťou

           a druh druha objímajme!

           Hovorme “bratia” aj tým, ktorí nás nenávidia,

           odpusťme všetko pre vzkriesenie a takto zvolajme:

           Vstal z mŕtvych Christos, smrťou smrť prekonal

           a súcim v hroboch život daroval!

+ tropár (3x)

Kňaz: Poučné slovo sv. otca nášho Jána Zlatoústeho...

Vrúcna ekténia

Kňaz: Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje, prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Ešte sa modlíme za blažených a večnej pamäti hodných zakladateľov tohto svätého chrámu a za všetkých skôr zosnulých pravoslávnych otcov i bratov aj sestry, tu a všade inde odpočívajúcich.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.  (3x)

Kňaz: Ešte sa modlíme za tých, ktorí prinášajú dary, a ktorí v tomto svätom a vznešenom chráme preukazujú dobrodenie, za prisluhujúcich, spievajúcich a prítomných ľudí, očakávajúcich od Teba veľké a hojné milosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.  (3x)

Kňaz: Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Prosebná ekténia

Diakon(kňaz):Vykonajme rannú modlitbu našu k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. 

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. 

Aby sme celý deň dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine. 

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Ty si Boh milosti, štedrosti a ľudomilnosti, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Skloňme hlavy svoje pred Hospodinom.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.  (pomaly)

Kňaz sa ticho modlí: Hospodine svätý, Ty na výsostiach prebývaš a k poníženým vzhliadaš a svojím vševidiacim Okom na celé tvorstvo hľadíš, pred Tebou sklonili sme šiju duše svojej a tela svojho, modlíme sa k Tebe: Vystri neviditeľnú Ruku svoju zo svätého Tvojho sídla a požehnaj nám všetkým. Ak sme zhrešili v niečom vedome či nevedomky, odpusť nám ako dobrotivý a ľudomilný Boh a daruj nám Tvoje blahá tohto sveta i veku budúceho.

Lebo Tebe náleží zmilovať sa nad nami a spasiť nás, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Veriaci: Požehnaj!

Kňaz: Požehnaný je Christos Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin. Upevni, Bože ,svätú Pravoslávnu vieru a Pravoslávnych kresťanov na veky vekov.

Kňaz spieva: Vstal z mŕtvych Christos, smrťou smrť prekonal.

Veriaci: A súcim v hroboch život daroval.

Kňaz: Vzkriesený z mŕtvych Christos, ktorý smrťou smrť prekonal a súcim v hroboch život daroval, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej a všetkých svätých nech zmiluje sa nad nami a spasí nás, ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Christos vstal z mŕtvych!

Veriaci: Vpravde vstal z mŕtvych! (3x)

 

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a rozšíreného o preklady farností pravoslávnej Cirkvi na Morave. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.