Modlitby

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Spevník pravoslávnych kresťanov

 

Kňaz: Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše. Vládca, odpusť prestúpenia naše. Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom naším Bohom. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom a Bohom naším. (+)

Žalm 103

Žalmista: Dobroreč, duša moja, Hospodinu. Hospodine, Bože môj, Ty si obdivuhodne nado všetko veľký. Odený si do slávy a velebnosti. Svetlom priodievaš sa ako rúchom. Nebesá rozostieraš ako závoj. Zhromažďuješ vody u seba vo výšinách. Oblaky používaš ako svoj voz, na perutiach vetra sa vznášaš. Anjelov svojich utvoril si ako vanutie vánku a služobníkov Tvojich ako plameň ohnivý. Založil si zem na pevných základoch a nepohne sa veky vekov; morami ju zahaľuješ ako rúchom; nad horami stáli vody. Keď si im pohrozil, rozpŕchli sa; rachot hromu Tvojho ich zaplašil. Zdvíhajú sa hory ako vlny a klesajú údolia na miesto, ktoré si im určil. Medze si im položil, ktoré neprekročia, nevrátia sa, aby prikryli zem. Určuješ prameňom v roklinách vyvierať, aby medzi horami vody tiekli; napájajú všetku zver poľnú, divé osly zahasia smäd svoj. Pri nich má svoje hniezdo vtáctvo plaché, na ratolestiach štebotajúce. Zavlažuješ hory zo svojej klenby, plodmi diela Tvojho nasycuje sa zem. Tráve dávaš rast pre dobytok, ako aj bylinám pre potrebu ľudí, aby si tak vyviedol chlieb zo zeme, aj víno, ktoré rozveseľuje srdce človeka, takže jeho tvár žiari ako pomazaná olejom. Chlieb srdce človeka posilňuje. Dosýta môžu piť poľné stromy aj cédre libanonské, ktoré Boh vysádzal; tam stavia si vtáctvo hniezda svoje, hniezdo bociana im dominuje. Vysoké hory patria kamzíkom, skaly sú útočiskom zajacov. Boh stvoril mesiac, aby čas odmeriaval; slnko vie, kedy treba zapadať. Privádzaš tmu, i nastáva doba nočná; v tej sa hýbu všetky zvieratá lesné; levy revú za korisťou, žiadajúc od Boha pokrm pre seba. Slnku vychádzať dávaš, zbiehajú sa znova a do brlohov sa ukladajú. Potom vychádza človek k dielu svojmu, aby pracoval až do večera. Aké vznešené sú diela Tvoje, Hospodine! Všetko premúdro si vytvoril. Plná je zem stvorenia Tvojho. More tu veľké a šíre; v ňom sa hemží nespočítateľné množstvo živočíchov malých aj veľkých. Tam plavia sa koráby a veľryby hrajú sa v ňom. Všetko od Teba očakáva, že im dáš pokrm vo vhodnom čase. Ty dávaš im a oni zbierajú; otváraš ruku svoju a všetci sú naplnení blahom. Ak odvrátiš však tvár svoju, zmätkujú; ak odnímaš im ducha, strácajú sa a navracajú sa do hliny svojej. Posielaš ducha svojho, utváraní sú opäť a tak obnovuješ tvárnosť zeme. Sláva Hospodinova trvá na veky. Radosť má zo svojich skutkov Hospodin. Vzhliadne na zem a začne sa chvieť; dotkne sa hôr a dymí sa z nich. Spievať budem Hospodinu po celý život svoj; chváliť budem Boha svojho, dokiaľ živý budem. Kiež by sa mu ľúbilo rozjímanie moje, potom sa radovať budem v Hospodinovi. Nech by vymizli hriešnici zo zeme, aby už nebolo bezbožníkov! Dobroreč, duša moja, Hospodinu! Slnko vie, kedy treba zapadať, privádzaš tmu i nastáva doba nočná. Aké vznešené sú diela Tvoje, Hospodine! Všetko premúdro si vytvoril.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

 

Kňaz číta potichu modlitby svetla:

  1.Hospodine zľutovávajúci sa a štedrý, dlhozhovievavý a mnohomilostivý, vyslyš modlitbu našu a prijmi hlas našej prosby, učiň s nami znamenie dobré – uveď nás na cestu Tvoju, aby sme kráčali v Tvojej pravde. Daj radosť našim srdciam, aby sa báli svätého mena Tvojho, pretože veľký si Ty a tvoríš zázraky. Ty si Boh jediný a nie je nikto iný podobný Tebe, Hospodine; mocný v milosrdenstve svojom a dobrotivý v svojej sile, ktorý pomoc, útechu a spásu daruješ každému, kto dúfa v meno Tvoje sväté.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  2.Hospodine,v hneve svojom nás netrestaj a v svojom rozhorčení nás nekáraj; ale postupuj s nami podľa milosrdenstva svojho, Lekáru a Uzdraviteľu duší našich. Uveď nás do prístavu Tvojej vôle. Osvieť oči sŕdc našich k poznaniu pravdy Tvojej a dopraj nám, aby sme zvyšok tohto dňa aj celý vek života svojho prežili v pokoji a bez hriechov, na príhovory svätej Bohorodičky i všetkých svätých.

Lebo Tvoja je vláda a Kráľovstvo i moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  3.Hospodine,Bože náš, rozpomeň sa na nás, hriešnych a neužitočných svojich sluhov, keď vzývame sväté meno Tvoje; a nedopusť, aby sme boli zahanbení, keď dôverujeme v Tvoju milosť; avšak daruj nám, Hospodine, všetko, o čo prosíme ku spáse. Učiň nás hodnými milovať Teba a báť sa Ťa z celého srdca svojho a vo všetkom plniť Tvoju vôľu.

Lebo dobrotivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  4.Ty si od svätých mocností oslavovaný neutíchajúcimi piesňami a neustálym chválorečením, naplň aj naše ústa chválením Teba, aby sme vyvýšili meno Tvoje sväté. Dopraj nám mať účasť a dedičstvo so všetkými, ktorí sa vpravde boja Teba a zákony Tvoje zachovávajú; na príhovory svätej Bohorodičky a všetkých Tvojich svätých.

Lebo Tebe náleží všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  5.Hospodine,Hospodine,Ty všetko v ruke svojej prečistej udržiavaš, k nám si zhovievavý a zarmucuješ sa nad pokleskami našimi, pamätaj zľutovaní a milosrdenstva svojho; navštív nás Tvojou dobrotou a daj, aby sme milosťou Tvojou zvyšok tohto dňa unikli rôznym úkladom zla a zachovaj život náš nepoškvrneným Blahodaťou najsvätejšieho Ducha svojho.

Milosťou a ľudomilnosťou jednorodeného Syna svojho, s ním zvelebovaný si s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom svojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  6.Bože veľký a obdivuhodný, ktorý spravuješ všetko s nevýslovnou dobrotou a bohatou prozreteľnosťou; Ty si nám pozemské dobrá daroval, zveril nám sľúbené Kráľovstvo a Tvojimi dobrodeniami ukázal nám cestu, ako sa strániť od zla v uplynulej časti tohto dňa; daj, nech aj zvyšok času žijeme bez hriechu a pred svätou slávou Tvojou oslavujeme Teba, jediného blahého a ľudomilného Boha nášho.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  7.Bože veľký a vznešený, ktorý jediný si večný a prebývaš v neprístupnom svetle, všetko si múdro stvoril, oddelil svetlo od tmy a slnku ustanovil, aby vládlo vo dne, mesiacu a hviezdam, aby vládli v noci, a ktorý si nás hriešnych učinil hodnými priblížiť sa tiež tohto dňa s vyznaním pred Tvoju tvár a priniesť Tebe večerné slávoslovie; sám, Ľudomilu, usmerňuj modlitbu našu, aby sa vznášala k Tebe ako kadidlo, a prijmi ju ako vôňu ľúbeznú. Daj, nech prítomný večer a nasledujúca noc sú pokojné. Odej nás výzbrojou svetla, vysloboď nás od hrôz nočných a od každého zla, čo sa zakráda; udeľ nám spánok, k osvieženiu darovaný nám, bez diabolských snov. Vládca, Darca dobra, daj, aby sme na lôžkach svojich s obmäkčeným srdcom pamätali svätého Tvojho mena a osvietení naučením zákonov Tvojich, povstali s duchovnou radosťou k oslave dobroty Tvojej a milosrdenstvu Tvojmu prinášali prosby a modlitby za svoje hriechy a všetkého ľudu Tvojho – navštív ho svojou milosťou na príhovory svätej Bohorodičky.

Lebo blahý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Veľká ekténia: ako na sv. Liturgii...

Na veľkej večierni sa spieva 1.žalm a malá ekténia:

Blažený muž ktorý nechodí podľa rád bezbožných.

Aliluja. (3x)

Lebo pozná Hospodin cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných končí záhubou.

Aliluja. (3x)

Slúžte Hospodinu s bázňou a jasajte jemu s úctou.

Aliluja. (3x)

Blažení všetci, ktorí dúfajú v Neho.

Aliluja. (3x)

Povstaň, Hospodine, spas ma, Bože môj.

Aliluja. (3x)

U Teba, Hospodine je spása a nad ľudom Tvojim požehnanie Tvoje.

Aliluja.(3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Aliluja.(3x)

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože. (3x)

Malá ekténia

Kňaz: Znova a ešte v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Tvoja je vláda a Kráľovstvo, moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Hospodine, k Tebe volám, vyslyš ma; vyslyš ma, Hospodine.

Hospodine, k Tebe volám, vyslyš ma; pozoruj hlas modlitby mojej.

Keď vzývam Teba, vyslyš ma, Hospodine.

Vznášaj sa moja modlitba ako kadidlo pred Tebou. Pozdvihnutie rúk mojich, žertva večerná; vyslyš ma, Hospodine.

 

Stichiry na ”Hospodine, k Tebe volám”

Žalmista:

Na 10: Vyveď zo žalára dušu moju, aby som oslavoval meno Tvoje.

Ak je predvečer nedele – 3 stichiry nedeľné podľa hlasu týždňa z triodu.

        Čakajú spravodliví, že ma odmeníš.

Na 8: Z hlbín volám k Tebe, Hospodine, Hospodine, vyslyš volanie moje.

 

1.hlas – stichirový

Ó obdivuhodný zázrak!

Prameň Života uložený je do hrobu

a hrob sa stáva rebríkom do Neba.

Plesaj, Getsemanská záhrada,

sväté sídlo Bohorodičky.

My spolu s archanjelom Gabrielom spievať budeme:

Blahodatná, raduj sa, lebo s Tebou je Hospodin,

On skrze Teba daruje nám Blahodať veľkú.

       Kiež by Tvoje ucho počúvalo hlasu prosby mojej.

 

Obdivuhodné sú tajomstvá Tvoje, Bohorodička,

veď si sa, Vládkyňa, stala trónom Najvyššieho.

Dnes si sa odobrala zo zeme do Nebies,

sláva Tvoja je božsky krásna a žiari zázrakmi hodnými Boha.

Panny, povzneste sa s Matkou Kráľa na výšiny!

Blahodatná, raduj sa, s Tebou je Boh, On skrze Teba daruje svetu Blahodať veľkú.

Na 6: Ak budeš neprávosti mať na zreteli, Hospodine,

Hospodine, kto obstojí? U Teba však je očistenie.

 

Tvoje zosnutie oslavujú Kniežatstvá i Tróni, Sily a Panstvá,

Mocnosti aj Cherubíni a úžasní Serafíni,

radujú sa pozemšťania, okrášľujú sa oslavou Tvojou.

Klaňajú sa Ti králi s Archanjelmi aj Anjelmi, spievajúc:

Blahodatná, raduj sa, s Tebou je Boh,

On skrze Teba daruje svetu Blahodať veľkú.

        Pre meno Tvoje, Hospodine, čakal som na Teba, očakáva duša moja Tvoje slovo; dúfa duša moja v Hospodina.

6.hlas – stichirový

Mučeníckou krvou si si rúcho svoje ozdobil

a tak si sa dvojnásobnou žiarou priodel.

Teraz stojíš spolu so svätými Anjelmi pred trónom Kráľa slávy;

pros Ho neustále, mučeníku, obdarený najvyšším posvätením,

aby našim dušiam daroval

Jeho milostiplný pokoj a Blahodať veľkú.

Na 4:Od stráže rannej až do noci, od stráže rannej nech dúfa verný v Hospodina.

 

Z vôle Najvyššieho si bol Blahodaťou Svätého Ducha osvietený,

tajomstvo Božie si ľudu zvestoval a hriech prenasledoval,

hriešnikov však láskou napravoval a ku Christovi privádzal;

pros Ho teda stále, vodca posvätený,

aby dušiam našim daroval

Jeho milostiplný pokoj a Blahodať veľkú.

        Lebo u Hospodina je milosť a hojné je u Neho vyslobodenie. On

        vyslobodí verných zo všetkých ich neprávostí.

V Bohu múdry otče, svätiteľu a Christov mučeník,

Ty si slovom Božej pravdy osvetľoval nemúdrych a k spaseniu ich privádzal,

ľudu si zvestoval Svetlo vyžarujúce z Otca.

Pros horlivo za nás Christa, Boha nášho,

aby dušiam našim daroval

Jeho milostiplný pokoj a Blahodať veľkú.

        Chváľte Hospodina, všetky národy; vychvaľujte Ho všetci ľudia!

Keď si vstúpil, vladyko Gorazdu, do krušedolského monastiera,

úplne si odložil vlastnú vôľu a ukázal poslušnosť Cirkvi.

S radosťou si týrania a pohanu pretrpel, modliac sa za všetkých.

My sa modlíme, pastier náš, oslavujúc Tvoju ctihodnú pamiatku:

Pros Hospodina, aby svetu pokoj daroval

a dušiam našim Blahodať veľkú.

        Lebo upevnila sa jeho milosť nad nami a pravda Hospodinova

        pretrváva naveky.

Blažená je moravská zem, že má Teba, svätiteľa Gorazda,

obnoviteľa Pravoslávnej Cirkvi a viery našej nádherný drahokam,

poklad cností a nádobu čistoty, ochrancu pravej múdrosti,

nezištného lekára preťažených bolesťami,

útočisko milosti a utešiteľa v trápeniach.

Pros, svätiteľu, vladyko náš Gorazdu, Hospodina,

aby nám, sláviacim Tvoju ctihodnú pamiatku,

daroval pokoj a Blahodať veľkú.

        Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Bol si dobrotivým a milosrdným pastierom,

Christovým pokračovateľom v apoštolskej postupnosti,

až do konca svojho pozemského života si miloval pastvu, ktorú Ti Boh zveril.

Blažený otče náš Gorazdu, slobodne si prijal utrpenie,

aby si ovečky od prenasledovania zachránil.

Mučenícku smrť si podstúpil z lásky ku Christovi

a získal tak večné prebývanie pri tróne Kráľa slávy.

Jeho pros neustále za nás,

aby od každej duchovnej biedy vyslobodil nás

dnes oslavujúcich v Tebe pôsobiacu Christovu moc a blahodarné milosrdenstvo.

       I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Bohorodičník (dogmatik sviatku Zosnutia):

Na príkaz Boží boli bohonosní Apoštoli zdvihnutí oblakmi vysoko do výšin

a z diaľav sa tak dostavili k prečistému telu Tvojmu, aby ho s láskou pobozkali.

Najvyššie mocnosti Nebeské prišli so svojím Vládcom,

aby s úžasom a bázňou doprevádzali Bohu ľúbezné tvoje telo;

vznešene ho predchádzali a volali vodcom zástupov na výsostiach:

Hľa, prichádza Kráľovná všetkých, Božské dieťa!

Otvorte brány a povzneste ju nad celý svet ako Matku večného Svetla,

lebo skrze ňu sa udiala spása celého ľudstva.

Ani pozrieť na ňu nemožno ani vzdať jej dôstojnú úctu,

lebo jej vznešenosť presahuje každý rozum.

Preto najčistejšia Bohorodička,

prebývajúca ustavične s Kráľom – nositeľom života,

pros Ho, aby zachránil zo všetkých útokov protivníka nový ľud Tvoj;

my záštitu Tvoju svetlonosnú radostne zvelebujeme na veky.

 

Vchod pri veľkej večierni

Kňaz: Večer, za úsvitu a na poludnie chválime a blahoslavíme Teba, vďaku vzdávame Tebe a modlíme sa k Tebe, Vládca všetkých: Nech vznáša sa modlitba naša ako kadidlo pred Tebou; nedopusť, aby sa srdcia naše uchyľovali k slovám či myšlienkam zlým, ale vysloboď nás od všetkých, ktorí úklady konajú dušiam našim; lebo k Tebe, Hospodine, Pane, obrátené sú oči naše a na Teba zložili sme nádej svoju; nedopusť, Bože náš, aby sme boli zahanbení.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kňaz žehná vchod:

Požehnaný vchod svätých Tvojich stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Premúdrosť! Povznesme sa! (Stojme úctivo a pevne)

 

Veriaci: Svetlo tiché, svätej slávy, nesmrteľného Otca nebeského, Svätého, Blaženého; Isuse Christe!

Prijdúc k západu slnka a uzrúc žiaru večernú,

ospevujeme Otca, Syna i Svätého Ducha, Boha. Synu Boží, Ty dávaš život, hodný si po všetky časy hlasmi ctihodnými byť ospevovaný.

Preto svet Teba velebí.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým. Premúdrosť!

Žalmista: Prokimen (verše zo žalmov podľa dňa).

V sobotu večer:1.Hospodin kraľuje, odený je velebou.

  2.Priodel sa Hospodin silou a opásal sa.

  3.Lebo upevnil tak vesmír, že sa nezachveje.

  4.Domu Tvojmu patrí svätosť, Hospodine, naveky.

V nedeľu večer: 1.Ó, teraz dobrorečte Hospodinu, všetci

                           služobníci Hospodinovi.

                          2.Stojaci v chráme Hospodina,

                           v nádvoriach domu Boha nášho.

V pondelok večer: 1.Hospodin ma vyslyší, keď Ho budem vzývať.

 2.Keď som volal, vypočul ma Boh spravodlivosti.

V utorok večer:1.Milosť Tvoja, Hospodine, nasledovať ma

                        bude po všetky dni môjho života.

 2.Hospodin je pastier môj, nebudem mať nedostatku. Na miesta hojnosti ma privedie.

V stredu večer: 1.Bože,v mene svojom spas ma a silou svojou ma napravuj.

  2.Bože, vyslyš modlitbu moju, dopraj sluchu Tvojmu slová úst mojich.

Vo štvrtok večer: 1.Pomoc moja je od Hospodina, ktorý vytvoril Nebo aj zem.

 2.Pozdvihujem oči svoje k horám, odkiaľ príde pomoc moja.

V piatok večer: 1.Bože,ochranca môj si Ty, milosť Tvoja predchádzaj ma.

 2.Vytrhni ma z rúk nepriateľov mojich, Bože a od tých, ktorí povstávajú proti mne, vysloboď ma.

Kňaz: Premúdrosť!

Žalmista: Čítanie z knihy Prísloví…: Múdrosti Šalamúna

Kňaz: Vnímajme!

Žalmista číta Sv. Písmo

Vrúcna ekténia

Kňaz (diakon): Volajme všetci z celej duše a z celej mysle svojej volajme!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Hospodine, Vševládca, Bože otcov našich, prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje, prosíme Ťa, vyslyš nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za metropolitu nášho vladyku(meno) a za biskupa nášho vladyku(meno).

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za našich kňazov, mníšske duchovenstvo a všetkých našich bratov v Christu.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za vlasť našu a jej predstaviteľov, aby sme životy svoje pokojne prežili v čistote a zbožnosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za blažených a večnej pamäti hodných svätejších pravoslávnych patriarchov, za zakladateľov tohto svätého chrámu(tohto svätého monastiera) a za všetkých skôr zosnulých pravoslávnych otcov i bratov, tu a všade inde odpočívajúcich.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za (chorých, trpiacich, cestujúcich a podobne,.. aj mená), aj za tých, ktorí prinášajú dary, a ktorí v tomto svätom a vznešenom chráme preukazujú dobrodenie, za prisluhujúcich, spievajúcich a prítomných ľudí, očakávajúcich od Teba veľké a hojné milosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Daruj nám, Hospodine, aby sme večer tento bez hriechov prežili.

Blahoslavený si, Hospodine, Bože otcov našich,

a chválené a zvelebované je meno Tvoje na veky. Amin.

Nech je, Hospodine, milosť Tvoja nad nami, lebo dúfali sme v Teba.

Blahoslavený si, Hospodine, pouč nás Zákonom Tvojim.

Blahoslavený si, Vládca, nauč nás Zákonom Tvojim.

Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás ustanoveniami Tvojimi.

Hospodine, milosť Tvoja je na veky, neopovrhuj dielami rúk svojich.

Tebe patrí chvála, Tebe náleží pieseň,

Tebe sláva patrí, Otcu i Synu i Svätému Duchu,

i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Prosebná ekténia

Diakon(kňaz):Vykonajme večernú modlitbu našu k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme celý večer dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo dobrotivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Skloňme hlavy svoje pred Hospodinom.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Hospodine, Bože náš, ktorý si Nebesá sklonil a zostúpil pre spasenie pokolenia ľudského, vzhliadni na sluhov svojich aj na dedičstvo svoje; lebo pred Tebou, prísnym a ľudomilným Sudcom, sluhovia Tvoji sklonili hlavu aj šiju svoju; neočakávajú pomoc od ľudí, avšak od Teba očakávajú milosti a túžia po spasení Tvojom. Opatruj ich v každom čase aj teraz večer, ochraňuj ich tiež v nastávajúcej noci pred každým nepriateľom a všetkým pôsobením diabla, pred márnymi myšlienkami a úmyslami zlými.

Nech je vláda Kráľovstva Tvojho blahoslavená a zvelebovaná, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Lítijné stichiry sviatku (2.hlas – stichirový)   Okiadzanie

V Bohu múdry a blažený vladyko náš Gorazdu,

Ty si vylial svoju krv z lásky ku Christu,

pohrdol márnosťou sveta a večnú účasť v sláve Božej si získal,

pros horlivo za nás milostivého Boha,

aby dušiam našim daroval Jeho blahodatný pokoj

a milosť nekonečnú.

 

Povolaný k biskupskej službe Christom – Archijerejom archijerejov,

prinášal si dary nekrvavej obety za Tebe zverený ľud Pravoslávny,

následne si svojou vlastnou krvou vernosť Christovi dokázal,

a zažiaril v našej vlasti ako Christov mučeník.

Pros Ho neustále, aby nášmu národu pokoj daroval,

blúdiacich na pravú cestu obrátil,

Jeho milosťou i zľutovnosťou,

a štedrosťou nás obdaroval.

 

Mnohých si priviedol ku Christovi,

ako svätý Pavol všetkým si bol všetko,

k zástupom mučeníkov si sa pripojil silou získanou

od Christa – Archijereja archijerejov.

Pros Ho stále so zástupmi svätých mučeníkov,

aby dušiam našim daroval Jeho blahodatný pokoj a milosť nekonečnú.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

 

Poďte veriaci, teraz oslávme Christovho svätiteľa,

ktorý vierou v Christa premohol svojich mučiteľov,

pohrdol telesným dočasným žitím

a život večný s Hospodinom dosiahol.

Teba, dobrotivý vladyko Gorazdu,

teraz prosíme my, duchovné deti Tvoje:

Modli sa za nás u Kráľa slávy,

aby spasil duše naše.

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Spievajte ľudia Matke Boha nášho, spievajte,

lebo dnes odovzdáva svoju najjasnejšiu dušu do náručia Najčistejšieho,

Toho, čo od nej bez účasti muža prijal Telo.

Jeho neustále ona horlivo prosí,

aby daroval svetu pokoj

a Blahodať nekonečnú.

Lítijná ekténia

Kňaz: Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu. Navštív svet svojou milosťou a štedrosťou, pozdvihni vlajku kresťanov pravoslávnych a zošli na nás bohaté svoje milosti. Na príhovory najčistejšej Vládkyne našej, Bohorodičky a vždy Panny Márie, mocou uctievaného a životodarného Kríža, skrze pomoc ctihodných Nebeských beztelesných mocností, dôstojného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých slávnych a oslavovaných Apoštolov, svätých otcov našich veľkých učiteľov celého sveta a svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, Justína Popoviča, Nikodéma Svätohorca a Paisija Svätohorca, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských a ich žiakov Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda, Angelára, svätého mučeníka zbožného kráľa Rastislava Moravského, svätého mučeníka a kniežaťa Václava a svätej mučeníčky kňažnej Ľudmily, ctihodných a bohonosných otcov našich, Ivana, pustovníka českého a Prokopa igumena Sázavského, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II., svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme) a všetkých svätých, prosíme Teba, mnohomilostivý Pane, vyslyš nás hriešnych, modliacich sa k Tebe a zmiluj sa nad nami.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (40x)

Ešte sa modlíme za pravú vieru vyznávajúce a Christa milujúce Pravoslávne pokolenie naše.Za jeho víťazstvo, zachovanie, pokoj, zdravie a záchranu. Aby mu Pán a Boh náš vo všetkom dobrom prispel a k pomoci bol, aby pod nohy nášho rodu Pravoslávneho zrazil každého nepriateľa a škodcu jeho.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (30x)

Ešte sa modlíme za svätejších pravoslávnych patriarchov, za metropolitu nášho vladyku (meno), za biskupa nášho vladyku (meno), za igumena (meno), aj za všetko v Christu naše bratstvo, aj za každú dušu kresťanskú trpiacu a zarmútenú, milosti Božej a pomoci žiadajúcu; za záštitu tohto miesta (tejto obce, tohto príbytku) a všetkých v ňom žijúcich; za mier a dobrý stav celého sveta; za blaho svätých Cirkví Božích; za spasenie a pomoc tým, ktorí sa usilovne a s bázňou Božou namáhajú, aj za slúžiacich otcov i bratov našich; za tých, ktorí všetko opustili a v pustatine prebývajú; za uzdravenie chorých; za pokoj a odpočinutie, blahú pamiatku a odpustenie hriechov všetkým skôr zosnulým Pravoslávnym otcom a bratom našim, tu aj všade inde pochovaným; za oslobodenie zajatých, aj za bratov našich v službe a za všetkých slúžiacich vo svätom chráme tomto, volajme:

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (50x)

Ešte sa modlíme, aby ochránené bolo miesto toto (obec táto) aj svätý chrám tento (monastier tento) a všetky miesta a krajiny od hladu, moru, zemetrasenia, potopy, ohňa, meča, vpádu cudzincov a občianskej vojny; aby milostivý a prístupný k našim modlitbám bol blahý ľudomilný Boh náš a odvrátil od nás všetok na nás uvalený hnev a vyslobodil nás od prichádzajúceho spravodlivého trestu svojho a zmiloval sa nad nami.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme, aby Hospodin Boh vypočul hlas modlitby nás hriešnych a zmiloval sa nad nami.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz môže ticho menovať živých aj zosnulých.

Vyslyš nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme aj tých, ktorí sú ďaleko na mori; a milostivý, milostivý buď, Vládca, k hriechom našim a zmiluj sa nad nami.

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu Tvojmu.

Skloňme hlavy svoje pred Hospodinom.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Vševládca mnohomilostivý, Pane Isuse Christe, Bože náš, na príhovory najčistejšej Vládkyne našej, Bohorodičky a vždy Panny Márie, mocou uctievaného a životodarného Kríža, skrze pomoc ctihodných Nebeských beztelesných mocností, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II., dôstojného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých slávnych a všade oslavovaných Apoštolov, svätých slávnych víťazných mučeníkov, ctihodných a bohonosných otcov našich, svätých otcov našich veľkých učiteľov celého sveta a svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, Justína Popoviča, Nikodéma Svätohorca a Paisija Svätohorca, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských a ich žiakov Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda, Angelára, svätého mučeníka zbožného kráľa Rastislava Moravského, svätého mučeníka a kniežaťa českého Václava a svätej mučeníčky kňažnej Ľudmily, ctihodných a bohonosných otcov našich, Ivana, pustovníka českého a Prokopa igumena Sázavského, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes slávime) aj všetkých svätých svojich učiň modlitbu našu Tebe príjemnú, daruj nám odpustenie hriechov našich, ochráň nás záštitou krídel svojich, odožeň od nás každého nepriateľa a odporcu a daruj pokoj životu nášmu, Hospodine, zmiluj sa nad nami aj nad svetom svojím a spas duše naše ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.

Žalmista číta stichiry na stichovni (8.hlas – stichirový)

Ľudia dnes žalmami oslavujú pamiatku Tvoju, otče náš Gorazdu,

aj zbory Anjelské spoločne s mučeníkmi sa dnes radujú,

svätí Apoštoli jasajú nad Tvojím mučeníctvom,

ktorým si preslávil Christa, darujúceho ľuďom Blahodať nekonečnú.

Spravodlivý ako palma rozkvitne, ako céder libanonský sa rozmnoží.

Oblečený v Christovej výzbroji horel si duchovným ohňom,

keď si sa proti bezbožnosti postavil a Tebe zverené stádo bránil.

Pros milostivého Boha, dobrotivý vladyko náš Gorazdu,

aby nám naše hriechy odpustil a vo viere nás upevnil.

 

Sadba v dome Hospodina v nádvoriach Boha nášho rozkvitne.

Poďte veriaci, oslávme pamiatku Christovho svätiteľa,

volajme radostne a s nadšením:

Raduj sa, stojaci teraz pred Kráľom slávy,

raduj sa, že si bol k archijerejskej službe povolaný,

raduj sa, účastník zboru mučeníkov,

raduj sa, príklad viery a vernosti Christovi.

             Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Duchovné dietky, oslávme dnes Christovho svätiteľa Gorazda,

účastníka zboru mučeníkov,

ktorý horel túžbou obetovať sa za pastvu zverenú mu Christom

a tak došiel k Bohu, Spasiteľovi duší našich.

              I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Bohorodičník (sviatku Zosnutia)

Aby nás, Bohorodička, Tvoj Syn Isus a náš Boh,

presvedčil o dvoch Jeho prirodzenostiach,

zomiera ako človek, ale ako Bohočlovek vstal z mŕtvych.

Aj Tebe, Matka Božia, dopustil podľa zákona zomrieť,

aby sa pohľad na Tvoje spasenie nejavil neveriacim ako klam.

Veď Ty, nevesta Nebeská, prešla si do Nebeskej krajiny;

keď si bola nesená z komnaty Tvojho pozemského žitia,

vzduch bol posvätený Tvojím vzostupom,

ako aj bola zem posvätená Tvojím narodením.

Apoštoli Ťa odosielajú a Anjeli Ťa prijímajú.

Preto akonáhle pochovali prečisté telo Tvoje

a zaspievali pieseň nad hrobom,

užasnutí hľadeli a s bázňou vraveli:

Toto je vyslobodenie pravicou Najvyššieho,

On je uprostred Teba a nič neotrasie s Tebou!

Avšak mnoho-ospevovaná Matka, neprehliadaj nás a neopúšťaj,

lebo my sme ľudom Tvojím a ovce pastvy Tvojej

a meno Tvoje vzývame, prosiac Ťa o spásu a veľkú milosť.

Chválospev sv. Simeona

Veriaci: Teraz prepúšťaš služobníka svojho, Hospodine, podľa slova svojho v pokoji, lebo videli oči moje spasenie Tvoje, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo ku zjaveniu pohanom a slávu ľudu Tvojho izraelského.

Žalmista: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami…

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš…

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Pri speve troch sviatočných tropárov kňaz trikrát okiadza lítijník s vínom, olejom, zrnom a piatimi prosforami.

Tropáre podľa typikonu...

Požehnanie počas lítije

Kňaz: K Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Kňaz žehnajúc jedným z chlebov hovorí:

Hospodine, Isuse Christe, Bože náš, Ty si 5 chlebov požehnal a 5 tisícový zástup nimi nasýtil, sám požehnaj chleby tieto, zrno, víno a olej i rozmnož ich v tejto obci a v celom svete; posväť verných, ktorí z nich budú jesť.

Lebo Ty žehnáš a posväcuješ stvorenstvo, Christe, Bože náš a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Veriaci: Nech je meno Hospodinovo blahoslavené naveky. (3x)

Žalm 33.

Žalmista: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, nech je navždy chvála jeho v ústach mojich. Hospodinom sa chváliť bude duša moja, nech to počujú krotkí a zaradujú sa. Dobrorečte Hospodinu so mnou, jeho Meno spoločne vyvyšujme. Vzýval som Hospodina a vypočul ma, od všetkých súžení ma vyslobodil. Pristúpte k Nemu a osvietení budete, vaše tváre nebudú zahanbené. Tento úbožiak volal a Hospodin ho vyslyšal, zo všetkých jeho súžení ho zachránil. Anjel Hospodinov sa vyzbrojí, aby strážil tých, ktorí sa Boha boja a bude ich brániť. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blažený človek na Neho skladá nádej. Majte bázeň pred Bohom všetci svätí jeho, lebo nič nechýba tým, ktorí sa Ho boja. Bohatí budú strádať a hladovať, ale tým, ktorí hľadajú Hospodina, nič dobrého nebude chýbať.

Kňaz: Požehnanie Hospodinovo na vás, Blahodaťou a ľudomilnosťou jeho stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Ak je celonočné bdenie, začína sa ohlasom: Sláva svätej, jednobytnej… a pokračujú ranné Bohoslužby.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Veriaci: Požehnaj!

Požehnaný je Christos, Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin. Upevni, Bože, svätú Pravoslávnu vieru a Pravoslávnych kresťanov na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

Veriaci: Teba nad Cherubínov ctenejšiu a nad Serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku zvelebujeme.

Kňaz: Sláva Tebe, Christe Bože, nádej naša, sláva Tebe!

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x) Požehnaj!

Kňaz: (Vzkriesený) Christos, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II., svätých slávnych a oslavovaných Apoštolov, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme), svätých Cyrila a Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára, apoštolov a učiteľov slovanských, svätého mučeníka zbožného kráľa Rastislava Moravského, svätého mučeníka kniežaťa českého Václava a svätej mučeníčky kňažnej Ľudmily, svätých ctihodných a bohonosných otcov našich, Ivana, pustovníka českého a Prokopa Sázavského, Justína Popoviča, Nikodéma Svätohorca a Paisija Svätohorca, svätých mučeníkov Jeronýma a Jána i všetkých svätých nech zmiluje sa nad nami a spasí nás ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.

Požehnanie Hospodinovo na vás, Blahodaťou a ľudomilnosťou jeho stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a rozšíreného o preklady farností pravoslávnej Cirkvi na Morave. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.