Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Žalm 67 - Besovské sily sa trasú a utekajú pred týmto žalmom

Žalm 67 - Besovské sily sa trasú a utekajú pred týmto žalmom

Nech Boh vstane z mŕtvych a Jeho nepriatelia nech sú rozptýlení a nech tí, ktorí Ho nenávidia, utekajú pred Jeho tvárou! Ako zmizne dym, nechajte ich zmiznúť! Ako sa vosk topí od ohňa, tak nech zahynú hriešnici pred Božou tvárou;

A nech sa veselia spravodliví, nech sa tešia pred Bohom, nech sa veselia z radosti! Ospevujte Boha, spievajte Jeho Meno! Pripravte cestu Tomu, kto cestuje na západ! Jeho meno je Hospodin, radujte sa pred Ním! Nech sú nepriatelia v zmätku kvôli Nemu, Otcovi sirôt a Ochrancovi vdov! Boh vládne vo svojej svätyni. Boh privádza do svojho domu tých, ktorí sú Mu oddaní, svojou mocou oslobodzuje väzňov od hriechu a vyvádza z hrobu tých, ktorí Ho zarmucujú. Bože, keď si kráčal pred svojím ľudom, keď si kráčal po púšti, Zem sa triasla, nebesia sa roztápali pred Bohom Sinaja, pred Bohom Izraela. Ty, Bože, si hojne pršal na svoj vyvolený ľud, a keď bol slabý, posilňoval si ho. Tvoje zvieratá žijú na púšti; Ty si ich, Bože, vo svojej dobrote určil pre chudobných. Pán dáva veľkú silu reči tým, ktorí hlásajú Evanjelium. Kráľ, ktorý dáva silu svojmu milovanému ľudu, sľúbil, že naplní ich krásny dom korisťou. Ak budeš žiť pokojne vo svojich hraniciach, budeš ako holubica so striebornými krídlami a trblietavým zlatom medzi krídlami. Keď Najvyšší postaví bariéry medzi kráľovstvá kráľov, budeš čistejší ako sneh na vrchu Selmon. Hora Božia, hora hojná, hora plodná, hora hojná! Prečo jej závidíte, úrodné vrchy? Veď samotnému Bohu sa zaľúbilo prebývať na tomto vrchu; Pán na ňom prebýval navždy. Božích vozov sú tisíce a tisíce, zástupy sa radujú; Pán je medzi nimi na Sinaji vo svätyni. Vystúpil si na výsosť a vzal si zajatcov; prijímal dary od ľudí, aj medzi neposlušnými budeš bývať. Nech je zvelebený Hospodin Boh, nech je zvelebený Pán ustavične! Boh, náš Spasiteľ, nám dáva veľa úspechu, Boh náš, Boh zachraňujúci; a Hospodin, Pán, má kontrolu nad bránami smrti. Ale Boh rozdrví hlavy svojich nepriateľov a sekne po zátylku tých, ktorí sú tvrdohlaví vo svojich hriechoch. Hospodin povedal: Vyvediem hriešnika z Bášanu, vyvediem ho z morských hlbín! Nech sú vaše nohy a jazyky vašich psov zmáčané krvou Božích nepriateľov.  Videli sme tvoju procesiu, Bože, procesiu môjho Boha, Kráľa, ktorý prebýva vo svätyni. Vedúci chórov a speváci kráčali vpredu medzi mladými pannami s bubnami. V chrámoch dobrorečte Bohu, Pánovi, potomkovia Izraela! Bol tam Benjamín, najmladší z nich, s radosťou z modlitby, kniežatá kmeňa Júdu, kniežatá kmeňov Zabulon a Nefalim. Upevni, Bože, svojou mocou, posilni naveky, Bože, čo si pre nás urobil! Králi ti prinesú dary pre tvoj chrám v Jeruzaleme. Zabráň našim nepriateľom, ktorí sú ako zver, ktorá žije v tŕstí, ako stádo divých býkov a jalovíc, aby uvrhli do väzenia spravodlivých, očistených ako striebro. Rozptýľ kmene, ktoré hladujú po vojne so tvojím ľudom! Z Egypta prídu muži modlitby; Etiópia bude prvá, ktorá natiahne ruku k Bohu. Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu chvály, spievajte Hospodinu, ktorý vystúpil na Najvyšší z nebies na východe! Hľa, Jeho hlas zahrmel, mocný hlas. Vzdávajte slávu Bohu! Nad Izraelom je Jeho nádhera a Jeho moc nad oblakmi. Boh je zázračný medzi svojimi svätými, Boh Izraela, Ktorý dáva moc a silu svojmu ľudu. Nech je zvelebený Boh!