Abeceda kresťana

Druhý príchod Isusa Christa – Raj a Kráľovstvo Nebeské; Hádes a Peklo

Otec Atanasios Mytilinaios (1927-2006) o Druhom príchode Christa, pekle, Kráľovstve Nebeskom a vesmíre

Fr. Athanasios

Po druhom príchode Christa budú iní v raji a iní v pekle? Čo sa stane so zemou a celým vesmírom?"

Na takúto otázku som už odpovedal viackrát. Preto (len) v krátkosti odpoviem. Samozrejme, sú medzi nami noví priatelia, chlapci a dievčatá, takže by sme mali vždy poskytnúť odpoveď. Skrátka odpovedám:

Po druhom príchode Christa už nebudú iní v raji a iní v pekle. Mnohokrát som vám povedal, že Raj a Božie Kráľovstvo sú dve rozdielne veci. Sú to dve rozdielne veci. Raj je „miesto“, kde prebývajú duše ľudí. To znamená, keď svätý opustí súčasný život jeho duša ide do raja, kde možno nájsť všetkých svätých bez výnimky. Medzi nimi dokonca aj svätý Ján Predchodca (Krstiteľ) a apoštoli, existuje len jedna výnimka – Theotokos [Presvätá Bohorodička]. Ona je jediná výnimka.

Tam [v Raji] je to „miesto“ Božej slávy. Svojím zostupom do Hádesu premenil Christos časť Hádesu na Raj. Tam si čiastočne užívajú, zdôrazňujem, čiastočne Božiu slávu a očakávajú vzkriesenie z mŕtvych. V raji nie je absolútna radosť, pretože chýba telo. Naša existencia túži po tom, čo získala, duša aj telo. Nečudujte sa tomu...

„Táto sťažnosť“, takpovediac, svätých v raji sa nachádza v Knihe Zjavenia. S nasledujúcou frázou: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, kým budeš súdiť a pomstiť našu krv." [Zjavenie 6, 10] Vraj im dali biele rúcho a povedali, aby ešte chvíľu počkali. Venujte tomu pozornosť, „trochu dlhšie“, „trochu“, čo znamená, že táto situácia sa skončí.

„Až do počtu ich spolu služobníkov a ich bratov, ktorí budú zabití tak, ako boli, bolo dokončené.“ [Zjavenie 6, 11]

Raj teda nie je „miestom“ absolútnej blaženosti. Je to blaženosť, ale existujú len duše a nie celého človeka, aj dušu aj telo.

Peklo je stav, v ktorom sa v tomto čase nikto nenachádza. Ani démoni, ani zlí ľudia.

Sú v Hádese. Démoni cirkulujú. Duše hriešnikov sú takpovediac uväznené v Hádese. Tam čakajú na Boží Súd. Rozsudok sa ešte musí uskutočniť. Keď sa tak stane, diabol, jeho démoni a hriešni ľudia budú súdení.

Jasne to hovorí Christos na konci 25. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Keď príde Christos, uskutoční sa vzkriesenie mŕtvych. To znamená, že si vezmú späť svoje telo – to, čo teraz žiadajú v Raji. Svätí si vezmú späť svoje telo. Nastane súd a potom, diabol spolu s hriešnikmi s fyzickou existenciou – zdôrazňujem „s fyzickou existenciou“ – zamieri do večného pekla. Vtedy sa „iniciuje“ peklo. A práve vtedy zbožní, spravodliví vstúpia do Kráľovstva Nebeského. Vtedy sa večný život „zaháji“ fyzickou prítomnosťou. Ak nás Boh urobí hodnými svojho Kráľovstva, budeme [tam] celou svojou existenciou, telom aj dušou. Za to sa budeme Bohu zodpovedať za všetky hriechy, ktorých sa dopúšťame svojím telom. Deti, počúvate? Najmä telesné hriechy. Počúvate? Počúvate? Dávajte pozor!

Preto apoštol Pavol hovorí: „Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli, ani sodomiti […] nezdedia Kráľovstvo Božie.“ [1. Korinťanom 6, 9-10] Počúvate? Nezdedia Kráľovstvo Božie.

Dávaj pozor! Nezdedia Kráľovstvo Božie, pokiaľ nebudú činiť pokánie. Až potom im bude odpustené. Ale nesmú opakovať také ťažké hriechy.

Apoštol Pavol hovorí, že telom sa budeme zodpovedať Spravodlivému Sudcovi. Vtedy vstúpime do Kráľovstva Božieho alebo Pekla. Raj teda nebude zachovaný. Raj odovzdá duše spravodlivých a Hádes duše bezbožných. Sú to prechodné stavy, Hádes a Raj. Viete, kedy bol Hádes prvýkrát „inaugurovaný“? Keď zomrel prvý človek. A ten prvý muž zomrel Ábel. Potom Adam a Eva, ich potomstvo, celé ľudstvo.

Čo sa týka toho, čo sa deje s vesmírom, čo sa pýtajú otázky, na to sme odpovedali mnohokrát. Stručne povedané, vesmír nie je vymazaný, nie je vymazaný. Povedal som vám to predtým, keď som diskutoval o našej hlavnej téme.

Hovorí to Zjavenie. Preto Christos hovorí: „Čo som stvoril, to zostane“. Boh nezmazal nič z toho, čo stvoril.

Tak sa vesmír, ako hovorí Evanjelista Ján vo svojom Zjavení, zmení. Čo sa s tým stane? Stane sa nanovo. Nezmizne, ale stane sa novým, novým vesmírom. Tento nový vesmír bude priestorom Kráľovstva Božieho. Inak, aký je účel zrekonštruovaného, no neobývaného vesmíru? Aký je účel? Stane sa Kráľovstvom Božím. Teraz, ako bude tento zmenený vesmír vyzerať. Dozvieme sa to až vtedy, keď to uvidíme. Také niečo si nevieme ani len predstaviť... Ako hovorí apoštol Pavol: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo Veci, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú." [1. Korinťanom 2, 9]

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_I8kQEaqFk