Modlitby

Chválospev k sv. mučeníčke Ľudmile

Kondak 1.

Vyšla si nad českou krajinou ako hviezda ranná, svätá mučeníčka Ľudmila, Bohom vyvolená pochodeň, povolaná z pohanského pokolenia. Ty si rozptýlila tmu modloslužby v českej zemi a osvietila ju svetlom Božskej viery Christovej. Kvietkom si jari duchovnej, pretože k nám otváraš prúdy Blahodate ako jedna z prvých u nás. Aj keď Teba i slovanské Bohoslužby chceli uvrhnúť do zabudnutia, aj tak tu doteraz ospevujeme Tvoju svätosť. S odvahou pred Hospodinom sa neprestávaj prihovárať za nás, duchovné deti svoje, aby sme boli vyslobodení od každého trápenia a upevňujúc sa vo viere, takto po všetky časy zvelebovali Teba:

Raduj sa, blažená kňažná Ľudmila, mučeníčka a osvietiteľka zeme českej!

Čítať Ďalej

Pravoslávna modlitba za obete potratov

Ó, najmilosrdnejší, všetko milostivý a súcitný Pane Isuse Christe, náš Spasiteľu, Synu Boží, prosíme Ťa, najmilostivejší Vládca: vzhliadni so súcitom na svoje deti, ktoré boli odsúdené na smrť nespravodlivým súdom ľudí. A ako si sľúbil, že udelíš Nebeské Kráľovstvo tým, ktorí sa narodili z vody a z Ducha, a ktorí boli v bezúhonnosti života prenesení k Tebe; a Ktorý povedal: "Nechajte detičky prichádzať ku Mne, lebo takých je Kráľovstvo Nebeské" – pokorne sa modlíme podľa Tvojho neomylného zasľúbenia: Daj dedičstvo svojho Kráľovstva množstvu nepoškvrnených detičiek, ktoré boli kruto zavraždené v potratovňách tejto zeme; lebo Ty si vzkriesenie i život, i pokoj všetkých tvojich služobníkov i týchto nevinných, Ó Christe, Bože náš.

Čítať Ďalej

Chválospev k svätému igumenovi Prokopovi Sázavskému

Kondak 1.

Obdivuhodný pôstnik a divotvorec pravdivý, veľký Christov obľúbenec, najdôstojnejší otče Prokop! Ak oslavujeme Hospodina slávy, ktorý Ťa už na zemi preslávil, spievame Ti piesne vďaky, pretože veríme, že príhovormi Tvojimi nás teraz upevňuješ vo viere Pravoslávnej a z každého nebezpečenstva vyslobodzuješ volajúcich k Tebe s nádejou a láskou:

Raduj sa, otče náš Prokop, tichý bojovník za návrat pravej viery!

Čítať Ďalej

Akafist Svätému Veľkomučeníkovi Panteleimonovi

Kondak 1

Vyvolený strasti-trpiteľ Christa a milostivý liečiteľ, ktorý slobodne udeľuje uzdravenie chorým, chválime Ťa v piesňach ako nášho ochrancu. Keď máš odvahu pred Pánom, osloboď od každej ujmy a choroby tých, ktorí k tebe s láskou volajú: Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Čítať Ďalej

Modlitba za ukrajinský ľud

K Hospodinovi modlime sa.

Hospodine, zmiluj sa.

 

Pane a Spasiteľu Isuse Christe, Ty sám si láska, preukazuješ lásku a učíš milovať, na Teba sa spoliehame, v Teba veríme, Ty si všetka naša nádej! Všemohúci Hospodine, Bože náš, prosíme Teba, zastav utrpenie a vojnové násilie na Ukrajine. Udeľ všetkým ľuďom ducha pokoja a dobrú vôľu k mieru. Ty sám pouč tých, ktorí prepadli pokojný ľud, aby pochopili, že nežehnáš útočnej vojne, a zmar všetky ich zlé úmysly. Christe, Darca pokoja, udeľ rýchlo mier všetkým účastníkom vojnového konfliktu, útočníkov zbav nevedomosti a zaslepenosti, uhas plamene vášní a zloby.

Čítať Ďalej

Akafist k Pánovi za pokoj a vzájemnou lásku mezi lidmi

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a Stvořiteli světa, slyš nás hříšné, kteří se modlíme k tobě, našemu prozřetelnému Stvořiteli. Pohlédni z výšin svého svatého příbytku na naše nenávistí vyprahlá srdce a obnov je milostí svého přesvatého Ducha, abychom k tobě i my jako k Dobrodinci a Vládci našich životů volali: Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Čítať Ďalej

Chválospev mučeníkovi a biskupovi Gorazdovi II.

 Kondak 1.

Boží vyvolenec, Christov príkladný sluha! K službe Pravoslávneho biskupa samotným Christom povolaný, skrze Archijerejský zbor Srbskej pravoslávnej Cirkvi, ktorý bol vedený Svätým Duchom, v živote svojom si preukázal vernosť Christu. Svätý otče náš Gorazdu, Tebe prinášame teraz tento náš chválospev; Ty si duchovne vybojoval obdarovanie Blahodaťou od Hospodina, vysloboď nás z každej biedy, volajúcich k Tebe:

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe.  (2x)

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej