Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalm 22

Hospodin ma pasie, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma dá bývať, pri vodách osviežujúcich ma vychová. Dušu moju k sebe obráti, nastaví ma na cestu pravdy pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoje žezlo a Tvoja palica ma potešujú. Pohostenie mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, i čaša Tvoja mocná ma napája. Tvoja milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života i nasťahujem sa do domu Hospodinovho na dlhé časy.

Žalm 23

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Lebo On založil  ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá blížnemu svojmu. Ten príjme blahoslovenie od Hospodina i odmenu od Boha svojej spásy. Toto plemeno hľadajúce Hospodina, hľadajúce tvár Boha Jákobovho. Vezmite vráta, kniežatá vaše, i zdvihnite sa, večné vráta: i vojde Kráľ slávy! Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin mocný a silný, Hospodin silný v boji. Vezmite vráta, kniežatá vaše, i zdvihnite sa, večné vráta: i vojde Kráľ slávy! Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin mocností, On je Kráľ slávy.

 

Žalm 115

Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený! Vo svojej skľúčenosti som povedal: Každý človek je klamár! Čím sa odmením Hospodinu za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Čašu spasenia prijmem a meno Hospodinove prizvem. Modlitby moje Hospodinu odovzdám pred všetkými Jeho ľuďmi. Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. Ó, Hospodine, som Tvojím služobníkom, som Tvojím služobníkom, synom Tvojej služobnice; roztrhal si mi putá. Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. Modlitby moje Hospodinovi prinesiem pred všetkým Jeho ľuďmi,  v nádvoriach domu Hospodinovho i v tvojom strede, Jeruzalem.