Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalm 22

Hospodin ma pasie, nebudem mať nedostatku. Nechal ma bývať na hojných poliach, vychoval ma pri tichých vodách. Dušu moju k sebe obráti, nastaví ma na cestu pravdy pre svoje meno. Aj keby som chodil v temnote, ktorá hrozila smrťou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica sú mi oporou. Prestrel si mi stôl pre mojimi prenasledovateľmi; olejom si mi pomazal hlavu, i Tvoj kalich si mi dal piť lebo jeho moc je veľká. Tvoje milosrdenstvo nech ma sprevádza po všetky dni môjho života a nech navždy prebývam v dome Hospodinovom.

Žalm 23

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a všetko, čo na ňom žije. Lebo On ju založil  ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto vystúpi na vrch Hospodinov alebo kto bude stáť na Jeho svätom mieste? Kto má nevinné ruky a čisté srdce, kto neprisahal nadarmo svojou dušou a krivo neprisahal blížnemu svojmu. Ten dostane požehnanie od Hospodina a milosrdenstvo od Boha svojho Spasiteľa. Také je pokolenie tých, čo Ho hľadajú, tých, čo hľadajú Tvoju tvár, Bože Jákobov. Zdvihnite vráta, kniežatá vaše, i zdvihnite sa, večné vráta: i vojde Kráľ slávy! Kto je ten Kráľ slávy? Hospodin mocný a silný, Hospodin silný v boji. Zdvihnite vráta, kniežatá vaše, i zdvihnite sa, večné vráta: i vojde Kráľ slávy! Kto je ten Kráľ slávy? Hospodin síl, On je Kráľ slávy.

Žalm 115

Uveril som, a preto som povedal: Som veľmi pokorený! Povedal som v pomračení rozumu: Každý človek je klamár! Čím sa odplatím Hospodinu za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Kalich spásy prijmem a meno Hospodinove prizvem. Modlitby moje Hospodinovi odovzdám  pred všetkými Jeho ľuďmi.  Smrť Jeho svätých je vzácna v očiach Hospodinových. Ó, Pane, som Tvoj služobník, som Tvoj služobník, a syn Tvojej služobnice; roztrhal si mi putá. Prinesiem Ti obeť chvály a budem vzývať meno Pánovo. Modlitby moje Hospodinu prinesiem pred všetkým Jeho ľuďmi, v nádvoriach domu Hospodinovho i v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!