Modlitby

Božská Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Služebník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Liturgia katechumenov

Kráľovské dvere sú zatvorené a záves odkrytý. Kňaz s odhalenou hlavou zoberie sv. Evanjelium oboma rukami a pozdvihne ho mierne do výšky a zvolá silným hlasom úvodné požehnanie, súčasne robí znamenie sv. Kríža nad sv. antiminsom.

Kňaz: Požehnané je Kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Potom položí sv. Evanjelium na sv. prestol, bozkáva Evanjelium aj prestol a ďalej stojí chrbtom k ľudu.

Veriaci: Amin.

Čítať Ďalej

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Veriaci spievajú pri obchádzaní chrámu so sviečkami:

Vzkriesenie Tvoje, Christe Spasiteľu,

Anjeli ospevujú na Nebesiach.

Daruj, aby sme aj my na zemi

čistým srdcom Teba oslavovali.

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Proskomídia

Pravoslávna Cirkev -  Proskomídia

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz sa postaví pred kráľovské dvere a urobí, prekrižujúc sa, tri poklony k východu. Potom hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Pravoslávna Cirkev -  Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Čítať Ďalej

Ranné vianočné Bohoslužby

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Požehnaný je Boh náš, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Čítať Ďalej

Chválospev k sv. mučeníčke Ľudmile

Kondak 1.

Vyšla si nad českou krajinou ako hviezda ranná, svätá mučeníčka Ľudmila, Bohom vyvolená pochodeň, povolaná z pohanského pokolenia. Ty si rozptýlila tmu modloslužby v českej zemi a osvietila ju svetlom Božskej viery Christovej. Kvietkom si jari duchovnej, pretože k nám otváraš prúdy Blahodate ako jedna z prvých u nás. Aj keď Teba i slovanské Bohoslužby chceli uvrhnúť do zabudnutia, aj tak tu doteraz ospevujeme Tvoju svätosť. S odvahou pred Hospodinom sa neprestávaj prihovárať za nás, duchovné deti svoje, aby sme boli vyslobodení od každého trápenia a upevňujúc sa vo viere, takto po všetky časy zvelebovali Teba:

Raduj sa, blažená kňažná Ľudmila, mučeníčka a osvietiteľka zeme českej!

Čítať Ďalej

Pravoslávna modlitba za obete potratov

Ó, najmilosrdnejší, všetko milostivý a súcitný Pane Isuse Christe, náš Spasiteľu, Synu Boží, prosíme Ťa, najmilostivejší Vládca: vzhliadni so súcitom na svoje deti, ktoré boli odsúdené na smrť nespravodlivým súdom ľudí. A ako si sľúbil, že udelíš Nebeské Kráľovstvo tým, ktorí sa narodili z vody a z Ducha, a ktorí boli v bezúhonnosti života prenesení k Tebe; a Ktorý povedal: "Nechajte detičky prichádzať ku Mne, lebo takých je Kráľovstvo Nebeské" – pokorne sa modlíme podľa Tvojho neomylného zasľúbenia: Daj dedičstvo svojho Kráľovstva množstvu nepoškvrnených detičiek, ktoré boli kruto zavraždené v potratovňách tejto zeme; lebo Ty si vzkriesenie i život, i pokoj všetkých tvojich služobníkov i týchto nevinných, Ó Christe, Bože náš.

Čítať Ďalej

Chválospev k svätému igumenovi Prokopovi Sázavskému

Kondak 1.

Obdivuhodný pôstnik a divotvorec pravdivý, veľký Christov obľúbenec, najdôstojnejší otče Prokop! Ak oslavujeme Hospodina slávy, ktorý Ťa už na zemi preslávil, spievame Ti piesne vďaky, pretože veríme, že príhovormi Tvojimi nás teraz upevňuješ vo viere Pravoslávnej a z každého nebezpečenstva vyslobodzuješ volajúcich k Tebe s nádejou a láskou:

Raduj sa, otče náš Prokop, tichý bojovník za návrat pravej viery!

Čítať Ďalej

Akafist Svätému Veľkomučeníkovi Panteleimonovi

Kondak 1

Vyvolený strasti-trpiteľ Christa a milostivý liečiteľ, ktorý slobodne udeľuje uzdravenie chorým, chválime Ťa v piesňach ako nášho ochrancu. Keď máš odvahu pred Pánom, osloboď od každej ujmy a choroby tých, ktorí k tebe s láskou volajú: Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Čítať Ďalej