Modlitby

Žalmy 1, 2, 3

Žalm 1

Blahoslavený muž, ktorý sa neriadi radou bezbožných, a nevstúpil na cestu hriešnikov, a nesedel v zbore ničiteľov, jeho vôľa je však v zákone Hospodinovom, a Jeho zákon sa bude učiť dňom i nocou. A bude ako strom zasadený pri prameňoch vôd, ktorý vo svojom čase prináša svoje ovocie a jeho lístie neodpadne; a bude sa mu dariť vo všetkom, čo bude robiť. S bezbožnými to tak nebude, nie tak! Ale sú ako prach, ktorý vietor zmieta z tváre zeme. Preto nevstanú bezbožníci na súde, a hriešnici pred veľradou spravodlivých. Lebo Pán pozná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

Čítať Ďalej

Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalm 22

Hospodin ma pasie, nebudem mať nedostatku. Nechal ma bývať na hojných poliach, vychoval ma pri tichých vodách. Dušu moju k sebe obráti, nastaví ma na cestu pravdy pre svoje meno. Aj keby som chodil v temnote, ktorá hrozila smrťou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica sú mi oporou. Prestrel si mi stôl pre mojimi prenasledovateľmi; olejom si mi pomazal hlavu, i Tvoj kalich si mi dal piť lebo jeho moc je veľká. Tvoje milosrdenstvo nech ma sprevádza po všetky dni môjho života a nech navždy prebývam v dome Hospodinovom.

Čítať Ďalej

Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

    Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách, dané Matkou Božou na vyprosovanie detí zabitých v materniciach, treba čítať toľkokrát, koľko bolo potratov – t.j. opakujte tieto modlitby rovnaký počet (úplné pravidlo platí raz pre každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nevynechávajte za deti modlitebné vzdychy.

Čítať Ďalej

Modlitba po dohode

19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. (Mt 18, 19 – 20)

 

Čítať Ďalej

Žalmy pre ťažké životné situácie

Voda nepotopí, oheň nespáli, náboj nezabije, bomba nezničí, keď ku svojmu modlitebnému pravidlu pripojíte ráno, na obed, večer či na ceste, trikrát "Bohorodička Panna, raduj sa", a prečítate žalmy 26, 50 a 90.

 

Tieto tri žalmy treba čítať v ťažkých životných situáciách aj niekoľkokrát denne + 3x vždy doplniť:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

Čítať Ďalej

Krátke a silné modlitby na každý deň

Modlitba za záchranu pred hladom ku svätému prorokovi Eliášovi

(túto modlitbu používal biskup Afanaisij Sacharov, ktorý bol viac ako 30 rokov v stalinskom gulagu a necítil tam nikdy hlad)

V tele Anjel, medzi prorokmi základ, druhý predchodca príchodu Christa, slávny Eliášu, od Anjela stravu prijímajúci, i Sareptskú vdovu v čase hladu kŕmiaci, ty aj nám ctiacim ťa blahodatným kŕmiteľom buď. Amen.

Čítať Ďalej