Modlitby

Modlitba za vojnou trpiaci ľud

K Hospodinovi modlime sa.

Hospodine, zmiluj sa.

 

Pane a Spasiteľu Isuse Christe, Ty sám si láska, preukazuješ lásku a učíš milovať, na Teba sa spoliehame, v Teba veríme, Ty si všetka naša nádej! Všemohúci Hospodine, Bože náš, prosíme Teba, zastav utrpenie a vojnové násilie. Udeľ všetkým ľuďom ducha pokoja a dobrú vôľu k mieru. Ty sám pouč tých, ktorí prepadli pokojný ľud, aby pochopili, že nežehnáš útočnej vojne, a zmar všetky ich zlé úmysly. Christe, Darca pokoja, udeľ rýchlo mier všetkým účastníkom vojnového konfliktu, útočníkov zbav nevedomosti a zaslepenosti, uhas plamene vášní a zloby.

Čítať Ďalej

Akafist k Pánovi za pokoj a vzájemnou lásku mezi lidmi

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a Stvořiteli světa, slyš nás hříšné, kteří se modlíme k tobě, našemu prozřetelnému Stvořiteli. Pohlédni z výšin svého svatého příbytku na naše nenávistí vyprahlá srdce a obnov je milostí svého přesvatého Ducha, abychom k tobě i my jako k Dobrodinci a Vládci našich životů volali: Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Čítať Ďalej

Chválospev mučeníkovi a biskupovi Gorazdovi II.

 Kondak 1.

Boží vyvolenec, Christov príkladný sluha! K službe Pravoslávneho biskupa samotným Christom povolaný, skrze Archijerejský zbor Srbskej pravoslávnej Cirkvi, ktorý bol vedený Svätým Duchom, v živote svojom si preukázal vernosť Christu. Svätý otče náš Gorazdu, Tebe prinášame teraz tento náš chválospev; Ty si duchovne vybojoval obdarovanie Blahodaťou od Hospodina, vysloboď nás z každej biedy, volajúcich k Tebe:

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

Čítať Ďalej

Modlitby pre malé deti

Ranná modlitba

Hospodine Bože na Nebi, srdce moje Ťa velebí.

Ďakujem Ti, že si ma nocou ochraňoval svojou mocou.

Prosím Teba, aby si mi k dielu celý deň dnes dával silu.

Za rodičov (súrodencov) mojich Ťa prosím, vo svojom srdci ich stále nosím;

v zdraví nás zachovaj a nám z Nebies požehnaj.

Vlasť aj Cirkev našu chráň, záštitou sa našou staň.

Čítať Ďalej

Akafist archandělovi Rafaelovi

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Svaty Archanjel Rafael

Čítať Ďalej

Akafist k Presvätej Bohorodičke

Kondak 1

Kráľovná Nebeského Hostiteľa, Ochrankyňa duší našich, my,  služobníci tvoji, ti ponúkame piesne víťazstva a vďakyvzdania, lebo ty, ó, Matka Božia, si nás vyslobodila z nebezpečenstiev. Ale ako máš neporaziteľnú moc, osloboď nás od konfliktov všetkého druhu, takže ti môžeme volať:

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

Čítať Ďalej