Modlitby

Modlitba po dohode

19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. (Mt 18, 19 – 20)

 

Na osnove tohto príkladu sa v Pravoslávnej Cirkvi praktizuje tzv. modlitba po dohode, keď pri nejakej ťažkej situácii (choroby, pohromy, nešťastia a pod.) dvaja alebo viac kresťanov sa spolu dohodnú usilovne sa modliť za zbavenie od všetkého zlého. Takúto modlitbu používali napr.  sv. Ján Kronštadský či otec Konštantín Rovinský, ktorí sami svedčili ako veľmi takáto modlitba pomáha. Boli svedkami mnohých a zázračných prípadov účinnosti tejto modlitby: uzdravovali sa beznádejne chorí, ktorým doktori už nemohli pomôcť, slepým sa navracal zrak, chromým sa navracala chôdza, prestávala medzi ľuďmi nenávisť či zloba atď. Túto modlitbu treba čítať dvom alebo viacerým ľuďom v určitom (dohodnutom) čase, napr. 21:00 hod. každý večer. Keď sa ľudia úprimne modlia s pevnou vierou a ľúbiacim srdcom, tak Boh vypočúva takúto prosbu (pokiaľ je to v súlade s Jeho voľou).

 

Pane Isuse Christe, Synu Boží, Ty si riekol Tvojimi prečistými ústami: Amen, hovorím vám: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. Nespochybniteľné Tvoje slová, Pane, milosrdenstvo Tvoje je bez hraníc, i Tvojmu človekoľubiu niet konca. Kvôli tomu, prosíme Ťa, daruj nám, služobníkov Tvojím (mená) dohodnutým prosiť Ťa o splnenie našej prosby (povedz, čo prosíš). Ale Bože nie ako my chceme, ale ako Ty dáš. Nech bude naveky vôľa Tvoja. Amin.