Modlitby

Žalm 33 - Ďakovanie Bohu za ochranu

Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, nech je navždy chvála jeho v ústach mojich. Hospodinom sa chváliť bude duša moja, nech to počujú krotkí a zaradujú sa.

Dobrorečte Hospodinu so mnou, jeho Meno spoločne vyvyšujme. Vzýval som Hospodina a vypočul ma, od všetkých súžení ma vyslobodil. Pristúpte k Nemu a osvietení budete, vaše tváre nebudú zahanbené. Tento úbožiak volal a Hospodin ho vyslyšal, zo všetkých jeho súžení ho zachránil. Anjel Hospodinov sa vyzbrojí, aby strážil tých, ktorí sa Boha boja a bude ich brániť. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blažený človek na Neho skladá nádej. Majte bázeň pred Bohom všetci svätí jeho, lebo nič nechýba tým, ktorí sa Ho boja. Bohatí budú strádať a hladovať, ale tým, ktorí hľadajú Hospodina, nič dobrého nebude chýbať.