Modlitby

Žalmy 1, 2, 3

Žalm 1

Blahoslavený muž, ktorý sa neriadi radou bezbožných, a nevstúpil na cestu hriešnikov, a nesedel v zbore ničiteľov, jeho vôľa je však v zákone Hospodinovom, a Jeho zákon sa bude učiť dňom i nocou. A bude ako strom zasadený pri prameňoch vôd, ktorý vo svojom čase prináša svoje ovocie a jeho lístie neodpadne; a bude sa mu dariť vo všetkom, čo bude robiť. S bezbožnými to tak nebude, nie tak! Ale sú ako prach, ktorý vietor zmieta z tváre zeme. Preto nevstanú bezbožníci na súde, a hriešnici pred veľradou spravodlivých. Lebo Pán pozná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

 

Žalm 2

Prečo sa národy búria a národy vymýšľajú márne veci? Králi zeme povstávajú a kniežatá sa spolu zhromažďujú proti Pánovi a proti Jeho Pomazanému. Zlomme ich putá, odhoďme ich putá od nás! Ten, kto býva v nebi, sa im bude smiať, Pán sa im vysmeje. Vtedy im vo svojom hneve povie a vydesí ich do zmätku svojím hnevom. A pomazal som svojho kráľa nad Sionom, mojim svätým vrchom, vyhlásim príkaz. Pán mi povedal: Ty si môj Syn; dnes som Ťa zrodil. Požiadaj ma, a dám ti do dedičstva národy a končiny zeme do tvojho vlastníctva. Udrieš ich železným prútom, rozbiješ ich na kusy ako hrnčiarsku nádobu. Preto pochopte králi, učte sa, sudcovia zeme! Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením sa pred Ním radujte! Prijmite pokyn, aby sa Pán nehneval a vy nezahynuli a neopustili cestu spravodlivých, lebo Jeho hnev sa čoskoro rozhorí! Blahoslavení všetci, ktorí v Neho dôverujú!

 

Žalm 3

Hospodine, prečo sa tak rozmnožili moji prenasledovatelia? Mnohí hovoria mojej duši: Nemá spásu vo jeho Bohu. Ale ty, Pane, si môj Zástanca, moja sláva a ty pozdvihuješ moju hlavu. Svojím hlasom volám k Pánovi a On ma vypočul zo svojho svätého vrchu. Usnul som a spal, ale vstal som, lebo Hospodin ma ochráni. Nebudem sa báť tisícov ľudí, ktorí na mňa odvšadiaľ útočia. Vstaň, Pane, zachráň ma, môj Bože! Lebo si zničil všetkých, ktorí sú so mnou v nepriateľstve, rozdrvil si zuby hriešnikov. Spása je od Pána, na Tvojom ľude je Tvoje požehnanie.