Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Žalm 1 - Blahoslavenstvo spravodlivých a záhuba bezbožných

Žalm 1 - Blahoslavenstvo spravodlivých a záhuba bezbožných

Blahoslavený muž, ktorý nechodí na zhromaždenia bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí, i na sedeniach ničiteľov nesedí, ale v zákone Hospodinovom je vôľa Jeho, i v zákone Jeho sa poučuje deň i noc.

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie neodpadne; a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci; ale sú ako prach, ktorý zmetie vietor od tváre zeme. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.