Abeceda kresťana

Samo-vyšetrenie pred spoveďou

Celé brnenie pravdy od svätého Nikolaja Varžanského

19. TÝKAJÚCE SA SVÄTÉHO KRÍŽA CHRISTOVHO

 

PRÍPRAVA NA SPOVEĎ

Počas Veľkého pôstu a ostatných pôstov cirkevného roka je zvykom, že všetci pravoslávni kresťania chodia na spoveď k svojmu kňazovi (či duchovníkovi). Správne by sa to malo robiť niekoľkokrát do roka, pričom presná frekvencia závisí od toho, ako často je človek požehnaný prijatím svätých tajomstiev a od rady a požehnania svojho duchovného otca. Ako príprava na túto sviatostnú spoveď a ako pomoc pri spytovaní si svedomia pred príchodom na spoveď sa niekedy vo farnostiach rozdávajú nasledujúce otázky, a hoci ich zoznam samozrejme nie je vyčerpávajúci, môžu byť pomôckou pre tých našich čitateľov, ktorí sú ortodoxní - pravoslávni kresťania.

 

Hriechy proti Bohu

Modlíte sa k Bohu ráno a večer, pred jedlom a po jedle?

Dovolili ste svojim myšlienkam počas modlitby blúdiť?

Ponáhľali ste sa pri modlitbe alebo ste ju len tak odmrmlali? Alebo pri čítaní/modlení v chráme?

Čítate denne Písmo? Čítate pravidelne iné duchovné pravoslávne spisy?

Čítali ste knihy, ktorých obsah nie je ortodoxný alebo dokonca proti-pravoslávny, či je duchovne škodlivý?

Vyslovovali ste Božie meno bez úcty, žartujúc? Požiadali ste o Božiu pomoc skôr, než začnete s každou činnosťou?

Urobili ste znamenie kríža nedbalo, bezmyšlienkovito? Prisahali ste? Reptali ste proti Bohu?

Zhrešili ste tým, že ste zabudli na Boha?

Nechcelo sa vám chodiť do chrámu? Vynechávali ste bohoslužby?

Zasvätili ste Bohu čo i len časť sviatkov, najmä nedele a Dvanásť veľkých cirkevných Sviatkov?

Naozaj ste sa snažili v týchto dňoch čo najlepšie navštevovať chrám? Alebo ste ich strávili hriešnejšie ako bežné dni?

Ak z nejakého dôvodu nemôžete chodiť do chrámu, pokúsili ste sa napriek tomu venovať časť týchto dní modlitbe a duchovnému čítaniu?

Pripojili ste sa v modlitbe k ľuďom, ktorí nie sú pravoslávnej viery, alebo ste sa zúčastnili na ich (nepravoslávnych) bohoslužbách?

Dodržiavali ste pôsty?

Správali ste sa neúctivo v chráme alebo pred duchovenstvom a mníšstvom?

Smiali ste sa, rozprávali ste sa v chráme, alebo ste sa zbytočne pohybovali, a tým aj odvádzali pozornosť iných ľudí od modlitby a bohoslužby?

Obliekli ste sa do chrámu skromne a slušne?

Snažili ste sa venovať úctivú pozornosť čítaniam, hymnám a modlitbám v chráme?

Usilovali ste sa modliť so službou, pokrižovať sa atď., alebo ste radšej len stáli a snívali?

Pripravili ste sa na bohoslužby vopred, vyhľadali ste si čítania z Písma, ubezpečili ste sa, že máte texty na sledovanie bohoslužby atď., najmä ak bude bohoslužba v jazyku, ktorému bez námahy nerozumiete?

Odišli ste niekedy z chrámu po službách Božích a najmä po prijatí svätých Tajín a okamžite ste sa zapojili do ľahkých rozhovorov, a tak ste zabudli na požehnania a milosti, ktoré ste dostali?

Hanbili ste sa za svoju vieru alebo za znamenie Kríža v prítomnosti iných?

Prejavili ste svoju zbožnosť?

Použili ste svoju pravoslávnu vieru alebo jej učenie len na to, aby ste porazili ostatných alebo ich znevážili?

Použili ste to skôr ako štít alebo ospravedlnenie pre svoju vlastnú nedostatočnosť, než aby ste sa pokorili?

Verili ste v sny, veštenie, astrológiu, znamenia a iné diabolské povery?

Vzdávate vďaku Pánovi za všetko?

Pochyboval si niekedy o Božej prozreteľnosti o sebe?

Snažíte sa aspoň vnímať Jeho zámer vo všetkých veciach, ktoré vás postihnú?

 

Hriechy proti svojim blížnym

Rešpektujete a poslúchate svojich rodičov?

Urazili ste ich hrubosťou alebo protirečením?

(Tieto dve otázky sa vzťahujú aj na kňazov, predstavených, učiteľov a starších.)

 

Urazili ste niekoho?

Pohádali ste sa alebo sa s niekým pobili? Udreli ste niekoho?

Máte vždy úctu k starým ľuďom?

Bývate niekedy nahnevaný, zlý alebo podráždený?

Pomenovali ste niekoho nepeknými menami? Používate vulgárne výrazy?

Posmievali ste sa niektorým, ktorí sú postihnutí, chudobní, starí alebo určitým spôsobom znevýhodnení / hendikepovaní?

Zažili ste voči niekomu zlé pocity, zlú vôľu alebo nenávisť?

Odpustili ste tým, ktorí vás urazili?

Požiadali ste o odpustenie tých, ktorých ste urazili?

Zmierili ste sa so všetkými?

Nechali ste núdznych bez pomoci, keď ste mohli pomôcť?

Navštívili ste chorých alebo starých ľudí, keď vás o to požiadali?

Preukázali ste láskavosť a pozornosť všetkým, pamätajúc, že Boh od vás očakáva práve takýto postoj?

Udreli ste zvieratá bez príčiny alebo ste k nim boli krutí, alebo ste zanedbávali tých, o ktorých sa staráte?

Ukradli si niečo?

Vzali ste si alebo použili veci iných ľudí bez toho, aby ste sa ich opýtali?

Nechali ste si peniaze alebo veci, ktoré vám boli požičané, bez toho, aby ste ich vrátili?

Mrhali ste čas alebo zdroje svojich zamestnávateľov? Vzali ste si veci z práce pre vlastnú potrebu, použili ste firemný telefón alebo iné zariadenia na vlastné účely bez povolenia alebo náhrady?

Ste tvrdohlavý a vždy sa snažíte ísť po svojom?

Boli ste bezohľadný, neohľaduplný k pocitom iných ľudí?

Pokúsili ste sa pomstiť tým, ktorí vás urazili?

Prechovávali ste v sebe odpor?

Oklamali ste ľudí?

Klebetili ste?

Povedali ste nepravdy, polopravdy či nie úplné pravdy?

Súdili ste a odsudzovali iných?

Namáhali ste sa predtým, ako ste pristúpili na spoveď, aby ste boli so všetkými zmierení?

 

Hriechy proti sebe

Bol si hrdý?

Chválite sa svojimi schopnosťami, úspechmi, rodinou, konexiami alebo bohatstvom?

Považujete sa za hodného pred Bohom?

Ste ješitný, (prehnane) ambiciózny? Snažíte sa získať chválu a slávu?

Znášate ľahko, keď vás obviňujú, karhajú alebo sa k vám správajú nespravodlivo?

Premýšľate príliš nad svojím vzhľadom, vonkajším vzhľadom a dojmom, ktorý robíte?

Zhrešili ste myšlienkou, slovom alebo skutkom, pohľadom alebo pohľadom alebo iným spôsobom proti siedmemu prikázaniu? (Cudzoložstvo, smilstvo, všetky mimomanželské sexuálne vzťahy s inými, dotýkanie sa seba samého, masturbácia, zapájanie sa do neprirodzených sexuálnych aktov, fantazírovanie, pornografia atď.)

Závideli ste niekomu niečo?

Boli ste precitlivení?

Boli ste leniví? Plnili ste svoje povinnosti poctivo?

Premárnili ste svoj čas, energiu alebo schopnosti vo veciach, ktoré neprospievajú duši?

Stali ste sa niečím až fanaticky zachváteným/posadnutým? Trpeli ste unylosťou (skľúčenosťou, skleslosťou) či apatiou?

Mali ste myšlienky na samovraždu?

Priniesli ste na seba alebo iných kliatbu alebo ste im zle priali, a boli netrpezliví?

Máte slabosť na alkohol? Pili ste príliš veľa alebo ste sa stali závislými na pití?

Užívali ste iné ako nevyhnutné lieky?

Fajčili ste?

Pozerali ste televíziu príliš veľa alebo bez rozdielu? Oddali ste sa inej podobnej zábave, ktorá mrhá vaším časom a energiou a mohla by vám uškodiť?

Boli ste chamtiví, či už ohľadom jedla alebo majetku?

Dopriali ste si ‘pohodové jedenie‘? Zvykli ste si jesť medzi jedlami?

Boli ste v jedle prieberčiví alebo ste plytvali potravinami a zabúdali ste, koľko ľudí (vôbec) nemá správnu výživu?

Boli ste extravagantný? Boli ste márnotratní?

Staráte sa a hľadáte najprv spásu svojej duše, duchovný život a Božie Kráľovstvo, alebo ste na prvé miesto dali pozemské ohľady/hľadiská?

 

+ Je ešte nejaký iný hriech, ktorý zaťažuje vaše svedomie, alebo ktorý sa hanbíte povedať/vyznať pre spovedníkom a Bohom?

 

 

Každý, kto sa pripravuje na spoveď, musí prosiť Boha, aby pomohol jeho rozhodnutiu povedať všetky svoje hriechy. Kajúcnik by sa mal pripraviť na spoveď a zhromaždiť si myšlienky o svojich hriechoch aspoň deň pred spoveďou. Najcennejšie v Božích očiach je vyznanie hriechu, ktorý najviac ťaží svedomie.

Uvedené otázky majú pomôcť pravoslávnemu kresťanovi preskúmať seba samého a identifikovať symptómy jeho duchovných chorôb; nemali by sa brať ako nejaký druh testu na zistenie, ako dobre sa nám darí, ako keby existovala určitá „úspešná známka“. Pred Božími dokonalosťami vždy zlyháme. Preto sa ako veriaci kresťania vrháme do milosrdenstvo Pána a neveríme vo svoju vlastnú spravodlivosť.

Pamätajte, že naše hriechy nikdy nemôžu prevážiť Božiu lásku k nám. Aj keď sa zdá, že sme zlyhali vo všetkých bodoch uvedených vyššie a ešte viac, nemali by sme klesať na duchu, ale bez hanby vyspovedať svoje hriechy, mali by sme ľutovať krivdy, ktoré sme urobili, mali by sme byť odhodlaní napraviť ich a prijať akýkoľvek nápravný (liečebný pre dušu) prostriedok, ktorý by spovedník na nás kládol (uložil nám ho uskutočniť). Predovšetkým by ste si mali byť istí Božím požehnaním, ktoré vám toto úsilie prinesie.

 

Z The Shepherd, Vol. XVI, č. 6, marec 1996, s. 12-17. Pretlačené v ruštine s požehnaním arcibiskupa Lavra v Trojičnom ruskom pravoslávnom kalendári z roku 1994, Jordanville, N.Y.

Tiež sa oplatí prečítať si o ceste svätej Teodory cez vzdušné mýtnice, pretože to prinesie iný pohľad na hriech v živote človeka a možno umožniť čitateľovi činiť pokánie v ešte väčšej miere.

 

http://orthodoxinfo.com/praxis/selfexam.aspx