Abeceda kresťana

Svätý starec Efrém Arizónsky: Najkrajšie slová o LÁSKE

Láska je najkrajší kvet v záhrade cností, ktoré spoločne tvoria kyticu rozlišovania.

Je to najživšia farba v rámci dúhy evanjeliového Neba.

Je to perla najvyššej ceny na korune viery.

Je to Kľúč, ktorý otvára všetky dvere medziľudských vzťahov.

Je to Medicína, ktorá lieči každú chorobu duše i tela.

Je to Zrkadlo s tisíckami odrazov Boha.

Je to šťastný úsmev jari.

Je to najmelodickejšia poznámka života.

Je to evanjeliová a anjelská hymna Neba.

Istý svätý sa modlil týmito slovami: "Ó, Pane, dovoľ mi, aby som pomáhal druhým, nie aby iní pomáhali mne. Daj mi silu milovať, nie byť milovaný. Daj mi silu, aby som bol chápavý, nie aby som bol pochopený."

 

Starec Efrem 13

 

Láska, spôsob, akým nás ju učil náš Pán, a nie spôsob, akým je nepochopená a prekrútená ľuďmi, je prejavom obety.

Je to ako duchovná vôňa. [Efez. 4, 18]

Patrí k srdcu, ako ovocie a obeta našej povahy.

Láska sa nemeria podľa toho, ČO dávaš, ale podľa toho, AKO dávaš.

Láska nie je len natiahnuť ruku, ale dať aj srdce.

Ak viete, ako sa podeliť s ostatnými, potom viete, ako milovať!

„Boh miluje veselého darcu“ [2 Kor. 9, 7] hovorí Pavol Korinťanom.

Boh miluje milosrdného človeka, ktorý dáva dychtivo, s veselou tvárou a s vlastnou slobodnou vôľou.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWI6BSjfnw4&t