Články a knihy

Metropilita Antónij: Rozhovor pravoslávneho a uniata

ROZHOVOR PRAVOSLÁVNEHO KŇAZA S UNIATSKYM O POBLÚDENÍ VIERY LATINÍKOV - KATOLÍKOV A UNIATOV - GRÉCKOKATOLÍKOV

U n i a t: Prečítal si knihu nášho obhajcu Júlia Hadžegu o pravde katolíckej viery a o prvenstve apoštola Petra a rímskych biskupov?

Pravoslávny: Dvakrát som prečítal túto knihu, ale doteraz som nikdy nepočul, aby sa niekto osmelil pravdu obhajovať lžou.

U n i a t: Akú lož si tam našiel?

Pravoslávny: Pravdu som tam nenašiel, ale zato lži tam je veľmi mnoho. Viem, že rôznymi lživými súvislosťami budeš obhajovať svoje, preto poukážem predovšetkým na tie myšlienky, ktorých nezmysel je pre všetkých jasný a keď autor tejto knihy predkladá tieto pusté výmysly, spolieha sa len na nevedomosť a prostotu svojich čitateľov.

U n i a t: Myslím, že nie on, ale ty si klamár a ohovárač autora tejto knihy. Dokáž, ktoré výmysly sú zjavne klamné.

Pravoslávny: Najprv poukážem nie na najhlavnejšie poblúdenia uniatskej a latinskej (katolíckej) viery, ale na najzaujímavejšie z nich. Na strane 13 čítaj nasledujúce nehanebné slová: "Rímsky pápež Mikuláš I., ktorého aj grécka aj ruská cirkev uctieva ako svätého..." Dal som si toľko námahy a preštudoval všetkých našich svätých i Veľký Trebník, ale ani tohoto nehanebného heretika, ani Ária a Macedónia, ktorí mu predchádzali, som tam nenašiel, ba naopak, v Trebníku som našiel "Poriadok prijatia do Cirkvi tých, ktorí prichádzajú z latinskej herézy", kde sa Mikulášová heréza prikazuje dať do kliatby.

U n i a t: Akú herézu myslíš u pápeža Mikuláša I.?

Pravoslávny: Mikulášovú herézu je možné vidieť v tom, že pokazil Symbol našej božskej viery (Krédo). Druhý Všeobecný snem povedal: "Ktorý od Otca pochádza". Práve tento pápež Mikuláš l. a po ňom všetci latiníci, uniati, luteráni a ďalší západní heretici dodali aj "od Syna" (Filioque - pozn. BŠ). Aj keby tieto slová neobsahovali žiadnu lživú myšlienku, predsa všetci čítajúci Symbol viery v takomto znení sú odsúdení na odlúčenie od Cirkvi, pretože III. Všeobecný snem ukladá anatému (odlúčenie) na každého, kto sa len opováži k Symbolu dodať nejaké slovo. Preto pápež Lev III. a Hadrán, ktorí boli na rímskej katedre, odsúdili toto nové latinské učenie a na stenu zavesili striebornú dosku, na ktorú napísali Symbol v pôvodnom znení, aby nikto nikdy nedodával nasledujúce slová: "Ktorý  pochádza  aj  od  Syna". A tak latiníci a uniati sú už za to odlúčení tretím Všeobecným snemom a samozrejme aj Svätým Duchom.

U n i a t: Neklameš o treťom Všeobecnom sneme?

Pravoslávny: Túto otázku som od teba čakal, pretože taká je morálka latiníkov a uniatov. Keď sa ich nepravda odhalí, hovoria, že fakty, priavádzané protivníkom, nie sú v cirkevných dogmách a kánonoch. Radšej otvor knihu, na ktorú sa odvolávam a čítaj siedme pravidlo tretieho Všeobecného snemu: "Po prečítaní tohoto Symbolu viery Svätý snem prikazuje: Nech nikomu nebude dovolené hlásať, alebo písať, alebo vytvárať inú vieru, okrem tej, ktorú prijali svätí Otcovia, keď sa zišli vo Svätom Duchu v meste Nicea. Ale tí, ktorí sa opovážia vytvárať inú vieru a vnucovať ju tým, ktorí sa chcú obrátiť k poznaniu pravdy z pohanstva, židovstva, alebo akejkoľvek inej herézy, taký, či už je to biskup alebo patriaci ku kléru, nech bude zbavený biskup biskupstva, kňaz kňažstva a laik nech bude odlúčený". Prvé pravidlo II. Všeobecného snemu hovorí: Svätí Otcovia, ktorí sa zišli v Konštantinopole, prikázali: Nech sa nemení Symbol viery tristo osemdesiatich Otcov, ktorí boli na sneme v Nicei, čo je v Byzancii, ale nech zostáva nezmeniteľný a nech bude anatéma na každú herézu..."

U n i a t: Znamená to, že sme sa veľmi prehrešili, keď sme do Symbolu viery vniesli jedno slovo?

Pravoslávny: Myslím, že takouto opovážlivosťou si pripravujete záhubu, aj keby vaše učenie o Svätom Duchu bolo správne. Pozri, ako kresťania prísne zachovávali Symbol viery. Zbožný cisár Justinián chcel k slovám: "Ktorý sa vtelil od Ducha Svätého a Panny Márie" dodať len pol slova a to: "stále Panny" (prisnodivy). Avšak proti tejto, hoci aj správnej zmene, sa svätá Cirkev postavila a nedopustila túto vsuvku dopísať do Symbolu viery, ale prijala od Justiniána modlitbu, ktorú každý deň spievame na svätej liturgii: "Jednorodený Synu a Slovo Božie..." a tam čítame slová: "stále Panny Márie". Ak by ste pozorne čítali knihu, v ktorej sa nachádzajú ustanovenia Všeobecných snemov, nemenili by ste nesprávne dogmy.

U n i a t: Aká je to kniha? Nepoznáme ju.

Pravoslávny: Čítaj jej názov: "Kniha pravidiel svätých Apoštolov a svätých Snemov Všeobecných aj Miestnych a svätých Otcov".

U n i a t: A je všetko pravda, čo bolo povedané na snemoch a svätými Otcami?

Pravoslávny: Či nevedia učitelia - papisti, že tam nie je zapísané všetko učenie Otcov, len to, ktoré bolo potvrdené šiestym a siedmym Všeobecným snemov a tiež ustanovenia len tých deviatich miestnych snemov, ktoré boli potvrdené šiestym a siedmym Všeobecným snemom?

U n i a t: A môže mať autoritu táto kniha, keď nikdy nebola potvrdená našimi pápežmi?

Pravoslávny: Pápeži nielenže nepotvrdzovali, ale nemali právo potvrdzovať rozhodnutia Všeobecných snemov a sami boli na snemoch odsúdení. Snemy napríklad odsúdili a uvalili anatému na pápeža Libéria za ariánstvo a na Honória za monofyzitstvo a celá rímska Cirkev sa tomu bez námietok podriadila. Práve preto latiníci všemožne skrývajú túto knihu pred svojimi prívržencami a keď svoju úniu násilím zavádzali na Podkarpatskej Rusi, aj vtedy ju skrývali, aby tí, ktorých oklamali, nepoznali pravú vieru a tie mnohé prekľatia, ktoré sú Všeobecnými snemami uvalené na vašich pastierov a na všetkých rímskokatolíkov a uniatov, za sobotný pôst, za bezmanželstvo klerikov, za kľakanie v nedeľné dni a na svätú Paschu, za jedenie mlieka a vajec v čase pôstu a za ďalšie iné priestupky.

U n i a t: Keď tak opovážlivo hovoríš mi, povedz mi, prečo vy tak uctievate túto knihu?

Pravoslávny: Preto, lebo je učiteľkou kresťanskej viery, pretože nie je možné, aby sme poznali božskú Bibliu, t. j. Starý a Nový Zákon a mohli ju odlíšiť od mnohých zavrhnutých a falošných heretických evanjelií a apoštolských listov, ak by šiesty Všeobecný snem i miestne snemy, ktoré mu predchádzali, ako napríklad Laodicejský, neurčil, ktoré z týchto kníh sú pravé a ktoré falošné.

U n i a t: Tento snem, ktorý vy nazývate šiestym nie je šiesty, ale Trulský - piatošiesty a my rímskokatolíci a uniati ho neuznávame, rovnako ako ani 9 miestnych snemov.

Pravoslávny: Veľmi dobre poznám túto vašu nerozumnosť a lož. Ale akým spôsobom môžete zavrhovať tento snem, keď prijímate siedmy Všeobecný snem, ktorý svojím prvým pravidlom potvrdil pravidlá Trulského snemu a ním potvrdenie deviatich miestnych snemov, pravidlá Apoštolov a svätých Otcov a navrch toho dodal nasledujúce slová o Otcoch a snemoch: "Všetci, ktorí boli jedným a tým istým Duchom osvietení, uzákonili užitočné a na koho oni uvalia anatému, na tých anatému prijímame aj my a koho zavrhnú, tých aj my zavrhujeme a koho odlúčia, tých aj my odlučujeme". Preto je potrebné, aby každý kresťan mal knihu svätých snemov a čítal ju s horlivosťou a vám - heretikom - je nutné vedieť, že vy ste nielen za pokazenie dogmy o Svätom Duchu, ale aj za mnohé iné odchýlky odlúčení od Cirkvi a od spásy šiestym a siedmym Všeobecným snemom do toho času, dokiaľ neuskutočnite pokánie a nezjednotíte sa tak s Cirkvou.

U n i a t: Tak chváliš knihu Všeobecných snemov, akoby bez nej bolo nerozumné veriť aj svätému Evanjeliu. My, katolíci a uniati, veríme všetkému, čo sa nachádza vo svätej Biblii, hoci neprijímame ustanovenia Trulského snemu.

Pravoslávny: Práve v tom je všetka nerozumnosť, lebo vaša viera je postavená na piesku a nemá pevný základ, aj keď hovoríte, že máte dvadsať latinských snemov. Tie sa však konali už po vašom odchode z lona svätej Cirkvi. Tieto vaše lživé snemy neuznávam a myslím, že viac ako tisícpäťsto rokov od Christovho narodenia ani jeden z vašich snemov nemohol dať svedectvo o knihách Starého a Nového Zákona. Stávate sa preto podobní heretikom - luteránom, ktorí do dnešného dňa nemôžu dať odpoveď na otázku, prečo veria štyrom Evanjeliám a ďalším knihám našej Biblie a tie knihy, ktoré zavrhli naše snemy neuznávajú, hoci samotné sne¬my neprijímajú.

U n i a t: Neviem ti odpovedať, prečo sedem snemov prijímame a prečo zavrhujeme deväť miestnych snemov a 85 pravidiel svätých Apoštolov, ktoré tieto snemy potvrdili, rovnako ako aj piato-šiesty snem, ale zdá sa mi, že uniatske a latinské učenie o pochádzaní Svätého Ducha od Otca i Syna nazývate herézou nie preto, že je nesprávne, ale len preto, že sme sa postavili proti Všeobecnému ustanoveniu, aby k Symbolu viery nebolo dodané ani jedno slovo.

Pravoslávny: V tom máš pravdu. Ale nezabúdaj, že by ste boli odlúčení od svätej Cirkvi aj za to, že toto vaše učenie o pochádzaní Svätého Ducha aj od Syna obsahuje veľkú nepravdu.

U n i a t: Toto som od pravoslávnych nikdy nepočul a myslím, že to nie je možné dokázať nijakým spôsobom. V spomínanej knihe Hadžegu je poukázané na všetky slová Svätého Písma o Svätom Duchu.

Pravoslávny: Nie, priateľu, klameš ty, alebo klame tvoj Hadžega, alebo obaja klamete. Hadžega zamlčal slová svätého Písma, ktoré vyvracajú jeho herézu a zamlčal tiež slová svätých Otcov proti vašej heréze. Vo svojej zlobe dochádza až k tomu, podobne ako všetci latinskí učitelia, že ak sa mu hodí známe miesto zo svätých kníh, doslovne ho cituje a poukazuje, v ktorej kapitole svätého Písma, alebo v ktorej knihe cirkevných dejín sa nachádza. Ak však je falošné jeho učenie, odvoláva sa na sväté knihy, ale nepoukazuje ani na konkrétne knihy, ani na všeobecné pravidlá. Píše napríklad, že ruský patriarcha Nikon skrátil modlitby na svätej liturgii, že šiesty Všeobecný snem zakázal klerikom nosiť dlhé vlasy, že ruský metropolita Filaret hovoril to a to, ale v akej knihe, alebo v ktorom pravidle - o tom mlčí, pretože hovorí lož. A šiesty Všeobecný snem nebol roku 629, ako je v knihe uvedené, ale roku 680 a nebol vtedy ustanovený ani jeden kánon, pretože kánony boli ustanovené na sneme roku 692, ktorý tiež nazývame šiestym, ale latiníci, ako už bolo povedané, ho úplne odmietajú.

U n i a t: Mám pocit, že mi nechceš uvádzať slová Svätého Písma, v ktorých nachádzate odsúdenie nášho učenia o pochádzaní Svätého Ducha od Syna.


Pravoslávny: Otvor tri Evanjeliá na miestach, kde sa hovorí o pokrstení Christa a zo štvrtého vyber slová svätého Jána Krstiteľa, ktoré zachycuje Evanjelista Marek: "V tých dňoch prišiel Isus z galilejského Nazareta a Ján Ho pokrstil v Jordáne. A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica" (Mk 1, 9 - 10), alebo podľa Jána čítaj: "A svedčil Ján, hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. A ja som Ho neznal, ale Ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým" (Jn 1, 32 - 33). Ak by Svätý Duch vychádzal od Otca i Syna, ako by mohol schádzať na Božieho Syna? Avšak Otec Synovi dáva Ducha, čo potvrdzuje aj svätý Ján Krstiteľ, keď o Synovi hovorí: "Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. Boh Mu totiž dáva Ducha v plnosti. Otec miluje Syna a všetko Mu dal do ruky" (Jn 3, 34-35). Či nebláznite, keď hlásate vychádzanie Ducha od Božieho Syna? Ak Duch vychádza od Syna, akým spôsobom na Syna opäť zostupuje? Či snáď bolo niekde povedané, že Duch zostúpil na Boha Otca, od Ktorého Duch skutočne vychádza?

Uniat: Budeš odmietať aj slová Spasiteľa: "Keď však príde Radca, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca" (Jn 15, 26)?

Pravoslávny: Tieto slová vniesol do svojej knihy aj Hadžega a pomocou mnohých lživých výmyslov sa usiluje vytvoriť dojem, že Svätý Duch vychádza aj od Syna, hoci práve tu je povedaná pravda, absolútne protirečiaca tomuto učeniu. Ak by Svätý Duch vychádzal aj od Syna, načo by bolo potrebné dodávať tieto slová: "Ktorého vám Ja pošlem" a znova "ktorý od Otca vychádza". Ak by bolo latinské učenie správne, Spasiteľ by povedal: "Ktorý vychádza od Otca a odo Mňa".

U n i a t: Ale ak by Svätý Duch nevychádzal od Syna, akým spôsobom Ho Syn posiela?

P r a v o s l á v n y: Na to nájdeš odpoveď v tých istých slovách: "A Ja budem prosiť Otca a dám vám iného Radcu, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy..." (Jn 14, 16) a ďalej: " Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí..." (14, 26). Mal by si vedieť, že Svätý Duch vychádza od jedného Otca a prostredníctvom tohoto vychádzania dostáva svoje bytie. Otcom a Synom je posielaný ľuďom, ale nielen Synom, ale aj biskupmi sa dáva všetkým, ktorí sa modlia, ako sa píše v Skutkoch: "Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje skladaním rúk apoštolov, priniesol im peniaze... (Sk 8, 18). Možno povieš, že Svätý Duch nevychádza len od Otca, ale od Otca i Syna i Apoštolov. Beda tvojej nerozumnosti!

U n i a t: Tieto slová som nevedel, alebo presnejšie povedané, zabudol som ich. Na tieto slová nám naši učitelia nepoukazujú.

Pravoslávny: Nielen na saducejoch, ale aj na latiníkoch sa naplňujú Spasiteľove slová: "Blúdite, pretože neznáte Písmo ani moc Božiu" (Mt 22, 29) a ďalej: "Zatvárate Kráľovstvo Nebeské pred ľuďmi, sami nevchádzate do neho a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť" (Mt 23, 13).

U n i a t: Tiež ma zarmucuje, že naši kňazi nielenže sami nečítajú Sväté Písmo, ale ani veriacim ho ne¬dovoľujú čítať.

Pravoslávny: Veriacim zakazujete čítať, aby neodhalili vaše herézy, ale sami čítate zle, lebo kazíte Sväté Písmo, aby ste mohli ospravedlniť svoje falošné učenie. Pozri, akými nerozumnými slovami tvoj Hadžega odpovedá pravoslávnemu a zastáva latiníkov a všetkých protestantov, hovoriac: "Ktorý vychádza od Otca i Syna".

U n i a t: Ak je toto učenie natoľko nerozumné a nezhodne so Svätým Písmom, prečo sa ho vzdelaná Európa pridržiava?

Pravoslávny: Pre svoju hrdosť. Keď toto učenie vzniklo, západná Európa bola veľmi nevzdelaná a mocný kráľ Karol Veľký, ktorý bol prívržencom tejto falošnej dogmy, ho chcel všade rozšíriť. Z toho dôvodu papisti, aby vyhoveli kráľovi, prijali toto lživé učenie a boli zavrhnutí svätou Pravoslávnou Cirkvou za to, že nepovažovali za nič sväté Všeobecné snemy, ale ich dokonca ponížili.

U n i a t: Pamätáš si, ako náš učiteľ Hadžega porovnáva toto učenie so všeobecným?

Pravoslávny: Ani neporovnáva, ani porovnať nemôže. Vymýšľa si smiešne objasnenia, hovoriac, že tohoto falošného učenia o Svätom Duchu sa pridržiavali aj svätí Otcovia, ale nevniesli ho do Symbolu viery zo strachu, aby heretik Macedón a ostatní duchoborci nezačali hovoriť, že aj snem považuje Ducha za stvorenie Božieho Syna, ako nesprávne učia heretici (str. 40). Ale ak by sa snem skutočne bál len Macedóna, neskrýval by pravdu, ale predložil by ju, podobne ako Otcovia štvrtého Všeobecného snemu, ktorí charakterizovali zjednotenie prirodzeností v Božom Synovi slovami: "nezliatne, nezmeniteľné, nerozdeliteľne, nerozlučne". Ak by latinské učenie o pochádzaní Svätého Ducha snem uznával, neskrýval by ani jediné slovo, ale podrobne by ho vysvetlil. Myslím, že latiníci uvádzajú tento snem na obhajobu svojej herézy, hoci jeho rozhodnutia neprijímajú.

U n i a t: Avšak ten istý Hadžega uvádza slová svätého Cyrila Jeruzalemského a svätého Jána Damaského, ktoré sú priaznivé latinskému učeniu.


Pravoslávny: Tieto slová som čítal, ale nič priaznivé pre latinské učenie som v nich nenašiel. Títo Otcovia hovoria, že Syn má všetko, čo má Otec. Z týchto slov latiníci robia falošný úsudok: "Ak má Syn všetko, tak aj Svätému Duchu dáva bytie cez pochádzanie". V tom prípade by bolo možné povedať, že ak Duch má všetko, čo má Otec, potom aj Duch rodí Syna a Syn rodí Syna a ďalšie nezmyselné slová.

U n i a t: Domnievam sa, že ak je aj nesprávne naše učenie o Svätom Duchu, nie je možné ho nazvať zhubným, pretože nezmenšuje ani jednu kresťanskú cnosť a nevovádza ľudí do hriechu.

Pravoslávny: Už som ti povedal, že hriech spočíva v tom, že ste porušili Božie prikázanie o poslušnosti Cirkvi a opovážlivo ste siahli na svätý Symbol viery a neučinili ste za to pokánie. Preto ste vylúčení z Cirkvi a vzťahujú sa na vás strašné Christove slová: "Ak neposlúchne Cirkev, nech ti bude ako pohan a mýtnik". Ani pád prarodičov nepriniesol také zlo preto, že plod, ktorý zjedli, bol jedovatý, ale preto, lebo porušili Božie prikázanie, ako hovorí apoštol Pavel: "Cez neposlušnosť jedného človeka sa mnohí stali hriešnymi" (Rim 5, 19). Preto najväčšie previnenie v pokazení dogmy je neposlušnosť, ktorá odtrhla latiníkov a uniatov od Boha, podobne ako Adamov hriech. Pokazenie dogmy stále so sebou privádza nedorozumenie, čo sa týka cností. Macedónova heréza napríklad zmenšuje horlivosť jej nasledovníkov o duchovný život. O tom budeme hovoriť, keď rozoberieme najhlavnejšie latinské poblúdenia a uniatske prehrešky, za ktoré boli odlúčení od svätej Cirkvi.

U n i a t: Ak sa osmeľuješ nazývať nás odlúčenými od  Cirkvi, prečítam ti nasledujúce slová z knihy Hadžegu: "Keď silný vietor láme konár zo stromu, nie je možné povedať, že strom sa odlámal od konára (str. 11). Grécka cirkev a po nej v 12. storočí aj ruská, sa odtrhli od svojej jedinej matky katolíckej cirkvi (str. 18)".

Pravoslávny: Akým spôsobom sa dcéra stala matkou a matka dcérou? Veď matkou všetkých cirkví je jeruzalemská cirkev, ako spievame aj na nedeľnej večerni: "Raduj sa svätý Sion, matka cirkví, Božský príbytok, lebo ty si po Vzkriesení prvý prijal odpustenie hriechov". Prečo sa rímska cirkev nazýva stromom a ostatné vetvami? Vetvičky predsa rastú zo stromu a od rímskej dostali počiatok len západoeurópske cirkvi, aj to nie všetky, pretože Gália (dnešné Francúzsko) bola posvätená Východom a Španielsko apoštolom Jakubom a Pavlom, nie rímskymi pápežmi.

U n i a t: Hovorím tak preto, lebo pastva nášho pápeža je dvakrát a možno aj trikrát väčšia ako pravoslávnych a strom je predsa väčší ako vetvy.

 

Pravoslávny: Nikdy sa však nestáva, aby strom rástol od vetvy, ako rímska cirkev od jeru-zalemskej. Počet veriacich nemôže byť odôvodne¬ním, lebo sú nám známe aj také časy, kedy ariánov bolo omnoho viac, než pravoslávnych, rovnako aj monoteletistov a ikonoborcov. Boli aj také časy, keď dokonca rímsky pápež Honórius a traja východní patriarchovia sa ukázali ako monoteletisti a len ctihodný Maxim Vyznávač s niekoľkými vernými ostal pravoslávny a nechcel pristupovať k svätému Prijímaniu s monoteletistami. V tom čase, keď bol za pravdu uväznený, mu hovorili: "Pozri, už traja patriarchovia prijímajú s monoteletistami". Čo odpovedal? "Aj keď celý svet bude s nimi prijímať, ja jediný nebudem". Kto v tom čase ostal v pravej Cirkvi, Maxim, alebo jeho nespočetní protivníci?

U n i a t: Musím priznať, že Maxim, hoci som o tom nikdy nepočul.

Pravoslávny: Vo všeobecnosti si počul málo dobrého, podobne ako ostatní latiníci a uniati, pretože sa neriadite Svätým Písmom, knihami svätých Otcov, ani životmi svätých a modlitbami, ale len svojimi latinskými básňami, ktoré ste prevzali od rímskych papistov a neskorších západných spisovateľov, ako napríklad Anzelma, Tomáša Akvinského, Lombarda a ďalších, ktorí čerpajú nie z diel svätých Otcov, ale z pohanskej filozofie Aristotela, ako o nich hovorí ruský teológ, knieža Kurtský, ktorý o tom pred tristo rokmi napísal Ostrožskému kniežaťu.

U n i a t: Aj tak si myslím, že grécko - ruská cirkev a viera sa nijakým spôsobom nemôže nazývať všeobecnou, lebo nemá spoločného vodcu pre celú cirkev, ako my, katolíci, ktorí sa podriaďujeme jednému pápežovi.

Pravoslávny: Predovšetkým sa nikdy neopovažuj našu Cirkev nazývať grécko - ruskou, pretože Pravoslávnu Cirkev tvorí osem patriarchátov, z ktorých jeden je grécky a jeden ruský. Ďalšie sú: dva arabské, jeden srbský, jeden rumunský, jeden bulharský a jeden grécko - arabský v Alexandrii. Okrem toho veľký počet biskupov a veriacich majú ďalšie cirkvi. Ak by sa grécki alebo ruskí pravoslávni kresťania previnili pred Bohom a v Christovej Cirkvi by neostal ani jeden Grék a ani jeden Rus, Pravoslávna Cirkev napriek tomu ostane naveky. Dodnes zostala takou, akou bola v apoštolských časoch.

U n i a t: Ostala, hoci nemá spoločnú hlavu?

Pravoslávny: Má spoločnú hlavu - Pána Isusa Christa, o ktorom apoštol Pavel v listoch k Efezkým a ku Korintským hovorí: "Všetko podrobil pod Jeho nohy" (1 Kor 15, 27) a ďalej: "Christos je hlavou Cirkvi a On je Spasiteľom tela. Ako je teda Cirkev podriadená Christovi..." (Ef 5, 23).

U n i a t: Christos vystúpil na nebo, ale Cirkev odovzdal Petrovi a Peter rímskym pápežom.

Pravoslávny: O týchto rímskych básňach sa porozprávame inokedy. Teraz ti poviem len to, čo prikázali svätí Apoštoli (34. pravidlo) a Všeobecné snemy, totiž aby biskupi každého národa považovali jedného z nich za hlavu, ale pre celú Všeobecnú Cirkev nie je povedané o žiadnej hlave, okrem Pána Isusa Christa.

Pravoslávny: O pokazení Symbolu viery a o odpadnutí rímskej cirkvi od Christovho Tela sme si už povedali, teraz je čas porozprávať sa o prvenstve Cirkvi, ktoré ste neprávom pridelili svojím pápežom.

U n i a t: O zmene Symbolu viery si nado mnou zvíťazil, ale tu budeš porazený, pretože nie my sme vymysleli slová Evanjelia: "Ty si Peter a na tej skale vystavím si Cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu. Dám ti kľúče Kráľovstva Nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach" (Mt 16, 18- 19).

Pravoslávny: Tieto slová rozoberieme, ale najprv ti pripomeniem, že boli povedané Petrovi a nie rímskym pápežom.

U n i a t: Ale Peter bol biskupom v Ríme a všetku svoju moc odovzdal svojím nástupcom.

Pravoslávny: Peter bol aj v Antiochii a antiochijskí patriarchovia sa tiež považujú za jeho nástupcov a majú pečať s vyobrazením Petra a Pavla. Ak aj chceš považovať Petra za rímskeho biskupa, čo je samozrejme pochybné, ako dokážeš, že biskupskú moc a všetky svoje dary odovzdal svojím nástupcom? Veď aj Jána Spasiteľ nazval Synom Presvätej Bohorodičky a jeho nástupcovia v Efezkej cirkvi nemali takýto titul. Apoštol Jakub je nazvaný stĺpom Cirkvi. On predsedal na Apoštolskom sneme v Jeruzaleme a nie Peter, pretože bol tamojším biskupom. Jakub vyriekol uznesenie snemu ako predsedajúci, o čom sa môžeš presvedčiť v Skutkoch apoštolských (Sk 15, 13 - 22). Avšak nikto nepotrebuje, aby jeruzalemský biskup bol predsedajúcim na všetkých snemoch a predkladal všeobecné rozhodnutia.

U n i a t: Ty ma prekvapuješ. Diskutujúci s nami stále súhlasili o hlavenstve pápeža v celej cirkvi, keď súhlasili s naším učením o prvenstve Petra a o jeho biskupstve v Ríme.

Pravoslávny: S prvenstvom Petra nesúhlasím, ale o tom si pohovoríme neskôr. Teraz ti pripomeniem, že mnohé cirkvi mali apoštolov za biskupov, ale ich nástupcovia okrem biskupskej moci nedostali ich dary. Spasiteľ Filipovi a Natanaelovi povedal: "Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka" (Jn 1, 51). Avšak ich nástupcovia v ázijských cirkvách neboli toho dôstojní.

U n i a t: V knihe Hadžegu si prečítaj, že moc rímskych biskupov, ako nástupcov Petra, sa uznávala celou Cirkvou.

Pravoslávny: A ja viem, že sa neuznávala. U tvojho Hadžegu som čítal, že "Peter učil v Ríme ako biskup. Každý jeho nástupca na rímskej katedre má prvenstvo v cirkvi, podobne ako Peter". Odkiaľ to vzal, neviem.

U n i a t: A ďalej čo píše Hadžega: "Aj toto priznáva celá cirkev".

Pravoslávny: Toto píše, ale uvádza slová svätých Otcov, ktoré to vôbec nepotvrdzujú, alebo uvádza vymyslené slová, ktoré svätí Otcovia nehovorili ani nepísali. Tak napríklad svätý Ignác Bohonosec nenazýval rímskeho biskupa hlavou všetkých cirkví. A keď Korintská cirkev prosila od svätého Klimenta Rímskeho radu v cirkevných záležitostiach, to ešte neznamená prvenstvo, pretože aj Vasilija Veľkého sa mnohé cirkvi pýtali na dogmy a kánony a spoliehali sa na jeho rozhodnutie, o čom sa môžeš dozvedieť z knihy Pravidiel a rovnako tak sa obracali aj k svätému Atanázovi Alexandrijskému.

U n i a t: A ďalej je napísané, že Otcovia na štvrtom Všeobecnom sneme nazývajú pápeža hlavou všetkých cirkví.

Pravoslávny: Štvrtý Všeobecný snem toto nehovoril a ak takto hovorili niektorí otcovia, boli to obyčajné koplimenty, chváliace múdrosť svätého Leva, rímskeho pápeža, ale nie pápežskú moc. Vieš, aký titul od starých dôb majú patriarchovia alexandrijský a antiochijský?

U n i a t: Neviem.

Pravoslávny: Ak by si vedel, nehovoril by si ani ty, ani tvoj Hadžega hlúposti o pápežskej moci. Počúvaj! V titule Konštantinopolského patriarchu sa hovorí: "Arcibiskup Konštantinopola, Nového Ríma a patriarcha Sveta". V titule Antiochijského patriar¬chu sú slová: Pastier pastierov, archijerej archijerejov". V titule Alexandrijského patriarchu sú tie isté slová a naviac: "Trinásty Apoštol a Sudca Sveta".

U n i a t: Takéto slová nie sú ani v pápežskom titule. Pravoslávny: Preto mi je smiešne čítať knihu Hadžegu, v ktorej sa usiluje dokázať moc pápežov, poukazujúc na to, že okolití biskupi sa k nemu obracajú o pomoc. A vieš kto sa obrátil k Sudcovi Sveta, t. j. Alexandrijskému patriarchovi? Samotný cisár, keď sa dostal do sporu s Konštantinopolským patriarchom Sergejom. A keď mnohí Otcovia na štvrtom Všeobecnom sneme po prečítaní listu svätého Leva zvolali, že sám Peter hovorí jeho ústami, chválili múdrosť svätého Leva ako odporcu monofyzitstva, ale v žiadnom prípade nie pápežskú moc. O Zlatoústom Otcovia hovorili a písali, že jeho ústa sú ústa Christové, ale nikto sa nesnažil nazývať jeho alebo jeho nástupcov v Konštantinopole jedinými námestníkmi Christa.

U n i a t: Ak je tomu tak, prečo potom Hadžega v týchto zvolaniach vidí prvenstvo pápeža?

Pravoslávny: Je jasné prečo. Žiadne všeobecné výroky o prvenstve pápeža nemohol nájsť, preto sa mu hodilo zbierať zvolania a kompli¬menty v nádeji, že čitatelia nevedia o takých istých zvolaniach a komplimentoch, ktoré boli adresované nielen pápežom, ale aj iným patriarchom a biskupom.

U n i a t: Ale ak popieraš moc pápežov nad celou cirkvou a zachovanie Petrovej moci, na čom sa potom zakladalo ich prvenstvo medzi piatimi patriarchami?

Pravoslávny: Toto je objasnené už nie zvolaniami jednotlivých Otcov, ale priamym a jasným ustanovením druhého, tretieho a štvrtého Všeobecného snemu. Je to 28. pravidlo: "Vo všetkom nasledujúc ustanovenia svätých Otcov, prikazujeme a ustanovujeme práva svätej cirkvi Konštantinopola Nového Ríma, lebo katedre Starého Ríma dali Otcovia privilégium, keďže to bolo cisárske mesto". "Nasledujúc toto rozhodnutie stopäťdesiatich bohumilých biskupov (t. j. druhý Všeobecný snem), ustanovujeme rovnaké privilégia svätej katedre Nového Ríma, rozhodnúc spravodlivo, aby mesto, ktoré dostalo česť byť mestom cisára, malo rovnaké práva so starým cisárskym Rímom, ale v cirkevných záležitostiach bude druhým po ňom".

U n i a t: Pápež toto pravidlo nepotvrdil.

Pravoslávny: Nie pápež potvrdzoval snemy, ale snemy vyzdvihovali pápežov a uvaľovali anatému na pápežov heretikov. Nie v tom je podstata, ale v tom, že tu je privedené svedectvo nielen štvrtého Všeobecného snemu, ale aj druhého Všeobecného snemu, ktoré je založené "na učení starších Ot¬cov".  Rím je vyzdvihnutý medzi inými arcibiskupskými katedrami nie preto, že pápeža považovali za nositeľa Petrovej moci, (ktorú vymysleli neskorší latiníci), ale preto, lebo bol mestom cisára, do ktorého sa schádzali ľudia. Odtiaľ bolo lepšie riadiť svoje okolie, ale nikdy nie celú Cirkev, ktorej Jedinou Hlavou je Christos.

U n i a t: Teda duchovná moc sa musí riadiť svetským poriadkom: kde je cisár, tam sú vyšší hierarchovia?

Pravoslávny: Duchovná moc biskupov je vyššia: on svätí kňazov, posväcuje chrámy, odlučuje od Cirkvi atď., ale metropoliti a patriarchovia sa ustanovujú pre udržiavanie poriadku, aby zvolávali snemy a predsedali im, aby ustanovovali nových biskupov, avšak o otázkach viery rozhodujú snemy biskupov, nie patriarchovia a už vôbec nie pápež.

U n i a t: Dokáž mi na základe ustanovení snemov, že prednosti hierarchov závisia od riešenia takýchto vonkajších záležitosti a že preto sa ustanovujú do hlavných miest.

Pravoslávny: V deviatom pravidle Antiochijského snemu, ktorého ustanovenia sú potvrdené šiestym a siedmym Všeobecným snemom, sa hovorí: "V každej oblasti nech biskupi vyberú jedného biskupa, ktorý bude viesť metropoliu a starať sa o celú oblasť, pretože do metropolie sa sústreďujú všetky záležitosti". Pred¬nosti týchto hierarchov pred ostatnými sú len kvôli styku s hlavnými mestami.

U n i a t: A Rím len kvôli tejto príčine je postavený na úroveň Konštantinopola?

Pravoslávny: Áno, samozrejme. Vieme tiež o povýšení jedného mesta z duchovných príčin. To sa však netýka Ríma, ale Jeruzalema. Hoci nebol hlavným mestom v štáte, ani vo väčšej oblasti, ale bol Matkou Cirkví, Všeobecné snemy sa o ňom takto uzniesli: "Keďže sa upevnil zvyk a stará tradícia ctiť biskupa, ktorý prebýva v Elii, nech má česť a dôstojnosť, patriace metropolitovi" (siedme pravidlo prvého Všeobecného snemu. To isté sa hovorí v 36. pravidle štvrtého Všeobecného snemu). Elia je Jeruzalem, ktorý bol takto nazvaný po židovskom povstaní. Vidíš, tu nie za významnosť mesta, ale za jeho svätosť bol povýšený biskup "podľa starej tradície".

Uniat: A existuje nejaké pravidlo, ktoré dokazuje, že pápeži nemajú moc nad ostatnými cirkvami?

Pravoslávny: Myslíš, že neexistuje? Tvoj Hadžega sa odvoláva na svätého Tarasia, konštantinopolského patriarchu 8. storočia, že písal pápežovi Hadriánovi, akoby zachovával katedru apoštola Petra, ale svätý Tarasios nielenže nepriz¬náva pápežovi prednosti Petra, ale v tom istom liste, ktorý bol potvrdený siedmym Všeobecným snemom, vyžaduje, aby pápež ukončil simóniu. Ešte dôraznejšie ukázal svoju moc nad pápežmi Karthágensky snem, ktorého ustanovenia sú potvrdené šiestym a siedmym Všeobecným snemom. Spomínaný snem zostavil a poslal pápežovi príležitostný kanonický list, vyžadujúc, aby sa nemiešal do záležitostí Karthágenskej cirkvi a zároveň, aby neprijímal žaloby na miestnych biskupov, lebo ak sa nájdu ľudia, ktorí sa budú obracať k pápežovi so žalobami, budú pozbavení svojej hodnosti. Tvoj Hadžega uvádza príklad, že niekto prinášal pápežom žaloby, ale mlčí o tom, že snemy žalobcov za to prísne trestali. Práve tieto prípady žalôb boli častými listami. Z kanonického listu Karthágenskeho snemu Celestiánovi, rímskemu pápežovi, si prečítaj slová: "Prosíme vás, pán brat, aby ste ďalej nedopúšťali ľahko to, čo sa dopočujete odteraz a aby ste ne¬súhlasili s prijímaním do spoločenstva nami odlú¬čených, pretože tvoja dôstojnosť ľahko zistí, že to isté bolo rozhodnuté aj Nicejským snemom" (t. j. prvým Všeobecným snemom). Rozumne a spravodlivo prvý Všeobecný snem rozhodol, že ak by vznikli nejaké nezrovnalosti, musia byť riešené na miestnych snemoch, lebo Otcovia uznávali, že ani jednej oblasti nechýba milosť svätého Ducha, cez ktorú sa pravda vidí a pevne udržiava Christovými kňazmi. Preto každý biskup, ktorý má záujem na spravodlivom riešení, má právo zúčastňovať sa na snemoch vo svojej oblasti a tiež na Všeobecnom sneme. "Vari je niekto, kto by uveril, že náš Boh môže niekoho inšpirovať správnosťou úsudku a nespočetným biskupom, ktorí sa zišli na sneme, to odmietne!" "A sa nepoddávajte prosbám niektorých, ktorí chcú, aby ste sem poslali vašich klerikov vyšetrovať a nedopúšťajte to, aby sme sa neukázali ako vnášajúci nečistú povýšenosť sveta do Christovej Cirkvi, ktorá prináša svetlo prostoty a deň pokornej múdrosti tým, ktorí si želajú vidieť Boha".

U n i a t: Cirkev predsa musí mať na zemi viditeľnú hlavu, pretože Christos, ako píše Hadžega, hoci sa aj považuje za hlavu Cirkvi, ale za "Hlavu neviditeľnú, lebo aj keď bol s apoštolmi, vystúpil na nebo a apoštoli riadili Cirkev pod vedením Petra". A ďalej píše: "Cirkev je podobná kolektívu, ktorý nemôže na zemi existovať bez jedného hlavného vodcu. Tak aj Cirkev musí mať jedného najvyššieho vodcu, jednu hlavu" (str. 23 a 30).

Pravoslávny: Naraz si povedal dve nepravdy. Kolektív často existuje bez vodcu. Školáci napríklad nemajú medzi sebou vodcu, ale riadia ich učitelia, ktorí do tohoto kolektívu nepatria, ale žijú zvlášť. Druhá nepravda pozostáva v tom, že ženúc sa za svetskými starosťami, oslabli ste vo viere a nemôžete prijať, že samotný Spasiteľ riadi Cirkev. "Ajhľa, Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta, amen" (Mt 28, 20), hovorí Pán pred Vystúpením na nebo. Ak by ste čítali sväté knihy a nie vaše schizmatické básne, vedeli by ste zo Skutkov, že sám Spasiteľ ďalej riadi celú Cirkev a nie Apoštoli: Zjavoval sa Petrovi pred obrátením Kornélia, posielal Anjela, aby vyviedol Apoštolov z väzenia, cez Anjela poslal Filipa zvestovať Evanjelium dvoranovi etiópskej kráľovnej. Pán celý čas riadil Pavla, zjavil sa mu v Korinte i v Jeruzaleme. Mnoho takýchto udalostí je opísaných v Skutkoch apoštolských a ešte viac v Petrových a Pavlových listoch, odkiaľ vieme, ako je potrebné učiť a postupovať. Preto hovoríme, že veríme v Jednu, Svätú, Všeobecnú a Apoštolskú Cirkev. Je potreb¬né veriť v neustálu, hoci aj neviditeľnú prítomnosť Pána Isusa Christa v Cirkvi, ktorý ju riadi, ako aj sám hovoril Apoštolom: "Neopustím vás ako siroty, prídem k vám" (Jn 14, 18).

U n i a t: Aj v Starom Zákone bol Veľkňaz. Nový Zákon je predsa lepší ako Starý. Prečo sme zbavení viditeľnej hlavy cirkvi?

P r a v o s l á v n y: To nie je zbavenie, ale privilégium a všetko toto veľmi jasne vysvetlil apoštol Pavel v liste Židom, akoby predvidel vaše latinské výmysly a chytrácke súvislosti. Počúvaj, čo ti prečítam z jedného archijerejského listu: "Ak vám latiníci znova budú hovoriť, ako je potrebné, aby v Christovej Cirkvi bol jeden Velkňaz a námestník Christa, ktorý od nás vystúpil na nebo, podobne ako v Starom Zákone bol jeden Velkňaz, protirečí to Svätému Písmu a takéto latinské Ižeu-čenie predvidel apoštol Pavel vo svojom liste Židom a učí nás, že nástupcom Velkňaza v Starom Záko¬ne nie je nikto iný, jedine Pán náš /suš Christos (Žid 4, 14-16 a 7, 23-28), lebo hovorí, že "tamtí stávali sa kňazmi mnohí,  lebo im smrť prekazila zostať: On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného " (Žid 7, 23 - 24). Boží Apoštol predvidel aj to, že latiníci budú chcieť mať na zemi Christovho námest- níka, keď samotný Christos odíde na nebo, že budú chcieť živého velkňaza, ktorý by sa o nich staral. Na túto lož Apoštol odpovedá, keď hovorí ďalej o Christovi: "Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo cez Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich (za ľudí)" (Žid 7, 25). Prečo tomu latiníci nerozumejú? Kvôli čomu ešte potrebujú inú hlavu a vodcu vo svojej cirkvi? Odpovedáme: kvôli svojej malej viere, lebo pre svoju malovernosť nemôžu Christovi oddať svoj život a riadenie celej Cirkvi. Nepoznajú taktiež našu každodennú jekténiu: "Sami seba i druh druha a celý náš život Christu Bohu oddajme". Kvôli tomu zlé tvory vymysleli toto: Pozemská cirkev potrebuje Veľkňaza, t. j. rímskeho pápeža, telesného a ne¬mocného človeka. Týmito slovami sú však znova odporcami Svätého Písma, keď o Christovi hovoria: "Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by mohol cítiť s našimi slabosťami, podobne pokúšanému vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrden¬stvo a našli milo si na pomoc v pravý čas" (Žid 4, 15 - 16).

U n i a t: Aj teraz si nado mnou zvíťazil. V čom sme my, katolíci, neporaziteľní? Pápežskú moc neuzná¬vate. Budeš snáď popierať aj prvenstvo svätého Petra nad celou cirkvou a tiež nad apoštolmi? Budeš snáď popierať Christom vyrieknuté slová: "Ty si Peter a na tej skale vystavím si Cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu. Dám ti kľúče Kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach" (Mt 16, 18 -19)?

Pravoslávny: Popierať Christove slová sa neopovážim, ale hereticky prekrúcať ti ich nedovolím. Snáď len jedinému Petrovi sú povedané tieto slová?

U n i a t: Sú povedané Petrovi, avšak po Vzkriesení povedal Spasiteľ posledné slová aj všetkým apoštolom, ale o kľúčoch a o základe cirkvi len Petrovi.

P r a v o s l á v n y: Čo sú to za kľúče?

U n i a t: Moc otvárať alebo zatvátať Nebeské Kráľovstvo.

Pravoslávny: Ak je v tom moc Petra, tak ten nemá žiadne prvenstvo pred ostatnými apoštolmi, lebo všetkým spolu s Petrom je povedané ešte niečo viac: "Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa" (Jn 20, 22 - 23).

U n i a t: Ale Petrovi je táto moc daná skôr ako hlavnému apoštolovi za to, že prvý vyznal Christa ako Božieho Syna.

Pravoslávny: Dve nepravdy si povedal v týchto niekoľkých slovách, ale odpúšťam ti, pretože si od detstva naučený hovoriť lož, ktorá sa nachádza v rímskokatolíckych učebniciach i v knihe Hadžegu. Nie apoštol Peter prvý vyznal vieru, ale apoštol Natanael: "Učiteľu, Ty si Syn Boží, Ty si Kráľ Izraelský", za čo dostal od Christa veľké prisľúbenie: "Uvidíte nebo otvorené a Anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka" (Jn 1, 49 - 51). Ak by toto Spasiteľ povedal Petrovi, aj z toho by ste dokázali jeho prvenstvo. Môže sa stať, že niekedy v budúcnosti sa nájdu aj takí heretici, ktorí budú považovať Natanaela a Filipa za hlavu apoštolov a celej Cirkvi. Teda, prvým, kto podľa Evanjelia vyznal Christa ako Božieho Syna, bol apoštol Natanael, ale druhým nebol apoštol Peter, ale všetci apoštoli, ktorí padli Spasiteľovi k nohám po tom, ako chodil po mori a utíšil vietor, keď povedali: "Vpravde Syn Boží si". Táto udalosť je opísaná v 14. kapitole Evanjelia od Matúša, ale o Petrovom vyznaní sa hovorí až v 16. kapitole. Ani ty, ani tvoj Hadžega vôbec nepoznáte Evanjelium.

U n i a t: Ale aj tak moc zväzovať a rozväzovať je Petrovi daná skôr ako ostatným.

Pravoslávny: Lož. Je mu daná spolu s ostatnými po Christovom Vzkrieserní, ako je napísané v 20. kapitole od Jána. Petrovi podľa Evanjelia od Matúša bola len prisľúbená v budúcnosti, podobne ako ešte skôr boli Natanaelovi prisľúbené nebeské videnia.

U n i a t: Napriek tomu ti neodpustím Christové slová: "Na tej skale vystavím si Cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu" (Mt 16, 18). Kto je kameň a základ? No predsa Peter.

Pravoslávny: Ak by ním aj bol Peter, vaši pápeži by z toho nemali žiadny úžitok. O kľúčoch, o zväzovaní a rozväzovaní som ti už vysvetlil, že to je dané všetkým a hľa, čo spievame o kameni pri posvätení nového chrámu: "Iže na kameni viry sozdavyj cerkov tvoju Blaže, v toj prijmi molenija naša". Tvoj Hadžega sám privádza slová Svätého Písma, z ktorých je jasné, že základným kameňom Cirkvi je Christos a ďalšími kameňmi sú apoštoli a proroci (Ef 2, 19 - 20). O tom píše aj apoštol Peter (1Pt 2, 4 - 8), že všetci synovia Cirkvi sú živými kameňmi, ktoré sú postavené na základnom kameni - na Christovi.

U n i a t: Ak je Peter takým kameňom ako ostatní, prečo ho Spasiteľ nazval skalou?

Pravoslávny: Spasiteľ ho tak nazval nie pre moc, ale za horlivosť vo viere, ktorú preukázal pri Kázni na vrchu. Ten, kto počúva Jeho slová a plní ich, bude podobný múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale, ale kto ich neplní, bude podobný mužovi - bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku a keď príde príval rieky, dom sa rozpadne (Mt 7, 24 - 26). Petra Spasiteľ tak nazval pre jeho odhodlanie hneď naplniť to, v čo uveril. Veď on sa dvakrát hodil do mora, aby skôr prišiel k Christovi, ktorý sa zjavil (Mt 14, 29; Jn 21, 7), udrel veľkňazovho sluhu (Jn 18, 10) a vo všeobecnosti to bol človek rozhodný a prchký. Pán Isus Christos dával mená svojím učeníkom nie podľa moci, ktorú dostanú v budúcnosti, ale podľa vlastnosti ich duše, ako Ten, ktorý vidí do srdca každého. O Natanaelovi povedal: Ajhľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto Isti" (Jn 1, 47). Avšak Jána a Jakuba Zebedeových za ich horlivosť vo viere nazval: "Synovia hromu, t. j. Boanerges" (Mk 3, 17).

U n i a t: Napriek tomu Spasiteľ prisľúbil založiť Cirkev na Petrovi ako na skale a aj vaša cirkev ho nazýva základom.

P r a v o s l á v n y: Nie na ňom, ale na kameni viery, ako som ti už vysvetľoval: Ty si Peter (Petros) n na tej skale (Petra) a nie na Petrovi, t. j. na kameni viery vystavím si Cirkev.

U n i a t: Po grécky to je Petra a Petros, ale po hebrejsky je to jedno slovo - Kéfas, nuž a Spasiteľ hovoril po hebrejsky.

Pravoslávny: Nepravda, Spasiteľ v tom čase, podobne ako všetci Židia, hovoril po aramejsky a keď na kríži po hebrejsky zvolal slová: "Eli, Eli, lama sabachtani?" (Ž 22, 2), vojaci ho nepochopili a hovorili: "Eliáša volá tento" (Mt 27, 47). To je jedna vec a druhá vec, prečo sa tvoj Hadžega domýšľa, aké slová hovoril Spasiteľ vo východnom jazyku a aké hebrejské slovo odpovedá gréckemu slovu Petros a Petra? Ak celá vaša viera je založená na domnienkach, aká je jej cena?

U n i a t: Veď aj vaša cirkev nazýva Petra základom viery a Cirkvi.

Pravoslávny: A apoštola Jána nazýva "najčistejším základom našej viery" (bohoslužba 26. septembra), Andreja nazýva najlepším spomedzi apoštolov (30. novembra). To nie je všetko. Poznáš kondak svätého Vasilija Velkého?

U n i a t: Nepoznám.

Pravoslávny: Pretože nečítaš ďakovné modlitby po prijatí svätých Tajín (Sviatostí), podobne ako všetci vaši uniati. Po liturgii Vasilija Velkého a po modlitbách k Prijímaniu čítame o svätom Vasilijovi: "Stal si sa neochvejným základom Cirkvi". O tom píše aj apoštol Pavel k Židom.

U n i a t: Nech je teda po tvojom, ale Peter je hlavným základom po Isusu Christu.

Pravoslávny: To nikto z vás nikdy nedokáže, aj keby hovoril dva dni bez prestania.

U n i a t: Tak ty dokáž, že Apoštoli sa v rovnakom zmysle nazývajú základom Cirkvi.

Pravoslávny: A ak dokážem, vzdáš sa svojho papizmu?

U n i a t: Vzdám sa.

Pravoslávny: Lož, nevzdáš sa, pretože málo veríte v Písmo Sväté a podobne ako starí rímski pohania veríte len v to, aby ste celý svet pokorili pápežovi a Rímu, avšak samotný terajší Rím neuznáva pápeža, preto sa postavil proti nemu a vybral si svetských kráľov.

U n i a t: Priveď mi dôkazy.

Pravoslávny: Na základe slov Apokalypsy ti dokážem, že všetci dvanásti apoštoli sa v rovnakom zmysle nazývajú základom Cirkvi. Hľa, ako sa nám opisuje Christova Cirkev: "A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré zostupuje z neba od Boha... Hradné múry mesta majú dvanásť základných kameňov a na nich mená dvanástich Baránkových apoštolov" (Zj 21, 10 - 14). Zhodne s tým, Spasiteľ v Evanjeliu predpovedal svojím apoštolom, keď mu Peter riekol: "Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa, čo teda budeme mať za to?" Žiadne prvenstvo neprisľúbil Petrovi, ale povedal: "Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón Svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských" (Mt 19, 28). Všetci apoštoli sú sudcami, všetci základmi, všetci kameňmi cirkevnej budovy, uholný kameň je však jeden - Christos: "Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený a tým je Isus Christos" (1 Kor 3, 11).

U n i a t: Spochybňuješ hlavnú dogmu našej cirkvi. Bez nej sa rozpadá pravá katolícka cirkev.

Pravoslávny: Ak by vaša cirkev bola pravou cirkvou, Spasiteľ by apoštolom povedal: "To je váš otec a vodca Peter. Počúvajte ho vo všetkom a potom jeho nástupcov", ale čo im povedal: "Vy sa však nenazývajte učiteľmi, lebo všetkým je jeden učiteľ Christos a vy ste bratia" (Mt 23, 8 ). Vidíš nerozumnosť vášho učenia?

U n i a t: Teraz ťa aj ja zahanbím. Spasiteľ o Petrovi po svojom Vzkriesení povedal: "Keď si zajedli, riekol Isus Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma viac ako títo? Odpovedal mu: Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Isus: Pas mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? A odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Isus: Pas moje ovečky" (Jn 21, 15 - 17).

Pravoslávny: Ty falšuješ aj Evanjelium. Prečo vynechávaš slová: "Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: miluješ ma?" Či snáď vo vašich uniatskych Evanjeliách sa tieto slová vynechávajú? Ani tvoj Hadžega neuvádza tieto slová, keď o tom hovorí.

U n i a t: Vydávame Evanjelium bez vynechávania. Ja som však tieto slová vynechal, pretože sa netýkajú nášho rozhovoru.
Pravoslávny: Nie, veľmi sa týkajú. Hadžega podľa Christových slov píše to, čo hlásajú všetci Iatiníci: "Isus Christos dáva Petrovi moc pásť nielen baránky, ale aj ovečky. Inými slovami Isus Christos postavil svätého Petra za hlavného pastiera nielen prostých ver/ach, ale aj samotných apoštolov" (strana 23).

U n i a t: A či nie tak bolo?

P r a v o s l á v n y: Ak by to bolo tak, prečo by sa Peter zarmútil? Snáď sa vaši pápeži zarmucujú, keď ich vyberajú na tento stolec? Peter však so slzami presvedčuje Christa, že ho miluje, lebo chápe, že tieto tri otázky ho nestavajú nad všetkých apošto¬lov, ako to absolútne nedokázateľné vymyslel Hadžega, ale pokoruje ho len za trojité zrieknutie sa: "Neznám toho človeka" (Mk 14, 71). Christos, od¬púšťajúc mu za jeho slzy a lásku, stavia ho na úroveň s ostatnými apoštolmi, ale nevyvyšuje ho nad nich. Takto ho ospevuje aj naša Cirkev: "Trikratnym voprošenijem ježe Petre ľubiši mja, trikratnoje otrečenije Christos ispravil jesť" (stichira 29. júna).

U n i a t: Celkom zhadzuješ moje chápanie, ale čím dokážeš, že Spasiteľ sa neuspokojil slzami Petrovho pokánia, keď zaspieval kohút, ale potreboval ešte jeho znovuustanovenie na apoštolskú službu?

Pravoslávny: Zopakuj Christove slová pri Tiberiatskom mori.

U n i a t: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma?

Pravoslávny: Vidíš, Spasiteľ ho už nenazýva Petrom, ani nie jednoducho Šimonom, ale Šimonom, synom Jonášovým, akoby dával do pozadia Svoje blízke priateľstvo a akoby sa s ním znova zoznamoval. A ešte skôr, v samotný deň Christovho Vzkriesenia, anjel hovorí ženám myronosicám: "Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley" (Mk 16, 7). Teda Peter už nebol považovaný za jedného z Christových učeníkov až do času, kedy ho sám Zmŕtvychvstalý Spasiteľ nenavrátil do ich spoločenstva, trojnásobným opýtaním sa "Peter, miluješ ma?".

U n i a t: A po opýtaní ho nepostavil nad všetkých? Prečo najprv hovoril: Pas mojich baránkov" a potom "pas moje ovečky?".

Pravoslávny: Ak chceš, baránkami rozumej veriacich, ovcami diakonov a kňazov, avšak nie apoštolov, ako nepravdivé píše Hadžega, ani nie riadenie celej Cirkvi. Z čoho to vyplýva? Hneď po týchto slovách Spasiteľ Petrovi predpovedal, akou smrťou oslávi Boha. "Peter obrátiac sa, videl za sebou ísť učeníka, ktorého Isus miloval... povedal Isusovi, a čo bude s týmto?" Ale Spasiteľ mu ne-dovolil vstupovať do života iného apoštola. "Odpovedal mu Isus: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj" (Jn 21, 20 22).

U n i a t: Teda podľa teba Peter nebol hlavou Cirkvi, ale len jej učiteľom, jedným z jej vyšších dvanástich pastierov?

Pravoslávny: Samozrejme. Veď aj sám o sebe sa takto vyjadruje: "Vašich pastierov prosím ja, spolupastier a svedok Christových utrpení" (1Pt 5, 1) a ďalej: "A keď sa zjaví Arcipastier, prijmete nevednúci veniec slávy" (verš 4). Svoj list zakon¬čuje slovami: "Pozdravuje vás spolu s vami vyvolená Cirkev v Babylone a Marek, syn môj" (1Pt 5, 13).

U n i a t: Avšak tento Babylon je Rím, kde bol biskupom svätý Peter. Nechcel ho totiž nazývať Rímom, aby sa jeho nepriatelia nedozvedeli, kde žije a nezabili ho.

Pravoslávny: Zámerne som spomenul Babylon, očakávajúc, či povieš túto hlúposť, ktorú napísal Hadžega vo svojej knihe. Apoštoli nezatajovali miesto svojho pobytu a Petra aj tak zabili v Ríme. Ak by aj napísal, že je v Ríme, len niektorí by sa dozvedeli, kde sa zdržiava, pretože vtedy neboli tlačiarne a listy apoštolov sa rozširovali pomaly.

U n i a t: Prečo potom svätý Peter nazval Rím Babylonom?

Pravoslávny: Tento list nepísal vôbec v Ríme, ale v Alexandrii, kde sa zdržiaval s Marekom na predmestí mesta, ktoré sa nazývalo Babylon, ako sme sa to dozvedeli zo života egyptských pus-tovníkov. Marek tam bol neskôr chytený pohanmi a zomrel mučeníckou smrťou. Peter zomrel v Ríme, čo my pravoslávni nepopierame, ako to robia lute¬ráni, hovoriac, že Peter v Ríme nikdy nebol.

U n i a t: To znamená, že katolíci si nie stále vymýšľajú, keď hovoria o Petrovi.

Pravoslávny: Ale vymýšľajú si veľmi veľa a bez hanby. Tvoj Hadžega tvrdí: "Na prvom Všeo-becnom sneme v Nicei a na treťom v Efeze svätí Otcovia apoštola Petra nazývajú veľkým vodcom Apoštolov", Nič podobné sa nestalo a naviac, pro¬tokoly prvého Všeobecného snemu sa nezachovali. Apoštol Peter sa pri bohoslužbe na 29. júna nazýva nie vodcom, ale vedúcim.

U n i a t: Vidíš, aj ty ustupuješ katolíkom.

Pravoslávny: Nebudete mať osoh z takéhoto ústupku. Vedúci v cirkevnom chápaní vôbec nie je to, čo v našom svetskom. Vedúci znamená začínajúci. "Vozopiim virnyji, Havriila imušče činonačalnika". Archanjel Gabriel prvý oslávil Bohorodičku a my spievame: "Blahodatnaja, radujsja, s Toboju Hospod".

U n i a t: Vážne môžu naši katolícki teológovia tak úmyselne a tak nehanebne klamať?

Pravoslávny: Áno, Hadžega môže, keď sa domnieva, že čitatelia jeho knihy nevedia o tom, že si vymýšľa. Dúfa, že čím smelšie bude klamať, tým ľahšie získa dôveru naivných. Je známe napríklad, že uniati vyškrtli proskomídiu. U nich kuchár nareže prosfory, kňaz položí kúsky na diskos a nič viac. Pravoslávni kňazi však čítajú všetko, čo je v služebníku na proskomídii. Medzitým Hadžega píše: "Náš obrad je čistejší ako grécky. V gréckej cirkvi sa napríklad málokde proskomídia vykonáva pri boho¬službe a u nás je všetko dodržané". Veď to je to isté, ako keby Judáš povedal Jánovi Teológovi: "Ja som bol stále verný Christovi, ale ty si Ho zradil".

U n i a t: Veľa horkého si povedal týmito slovami. Skutočne naša katolícka cirkev sa úplne oklamala?

Pravoslávny: Lož je to, že Svätý Duch vychádza od Otca i Syna, lož je aj porušenie cirkevného prikázania - neprekrúcať Symbol viery, lož je to, že apoštol Peter bol hlavou apoštolov, hla¬vou celej Cirkvi. Lož je to, že odovzdal nielen bis¬kupskú moc, ale celú plnosť svojich darov, ktoré ste si vymysleli, všetkým rímskym biskupom. Lož je to, aby ich prvotná Cirkev považovala za svoju hlavu.

U n i a t: A dogmy o neomylnosti pápeža, nepoškvrneného počatia Presvätej Panny jej rodičmi Joakimom a Annou, odpustkov a očistca je tiež lož?

Pravoslávny: Nehanebná lož a hlúpa neo¬mylnosť pápeža. Veď poznanie Božej pravdy sa dáva spravodlivosti (Mt 5, 8; Pr 2, 9) a nie hodnosti.

U n i a t: Ale počatie Presvätej Panny sa oslavuje aj vašou cirkvou 9. decembra.

Pravoslávny: Ešte viac sa oslavuje počatie Jána Krstiteľa 23. septembra, ale ani to, ani iné ich neoslobodilo od dedičného hriechu, ale len Vtelenie a vykúpenie Božieho Syna. Ak chceš, porozprávame sa o všetkých ďalších vašich herézach, ale teraz stačí. Ak si želáš poznať pravdu, ak ti je duša drahšia ako lož, v ktorej vyrastáte a starnete, ak sa bojíš Boha, ak miluješ Isusa Christa, dobre si premysli všetko, čo si odo mňa počul, kajaj sa zo svojich bludov a pros o prijatie do Svätej Pra¬voslávnej Cirkvi.

U n i a t: Prerušuješ rozhovor, ale ustúp mi v tom, že naša rímskokatolícka cirkev má viac práv nazý¬vať sa všeobecnou, ako vaša grécko - ruská.

Pravoslávny: Už som ti zakázal, nazývať Pravoslávnu Cirkev grécko - ruskou, pretože tá ostane na zemi, ak, Bože chráň, vyhynú aj všetci Gréci a všetci Rusi. A svoju cirkev zle nazývaš rímsko - katolíckou. Ak by bolo zničené talianske mesto Rím, bude zničená aj vaša cirkev, pretože nebude možné opakovať vaše básne o Ríme, ako miesto prebývania námestníka Christa a hlavy celej cirkvi.

U n i a t: To je pravda, ale my dúfame, že Rím ostane večne.

Pravoslávny: Zbytočná nádej. Veď niekoľko desiatok rokov boli vaši pápeži vyháňaní z Ríma, keď bolo "Aviňonské zajatie pápežov". Vaša viera nie je katolícka, t. j. všeobecná, ale provinciálna -rímska, talianska, ako u mohamedánov. Ak by bolo zničené ich sväté miesto Mekka, bol by to koniec mohamedánstva a ak by bol zničený Rím, bol by to koniec rímskeho katolicizmu.

U n i a t: Už ostáva len to, aby si našu vieru pri¬podobnil k pohanskému mnohobožstvu.

Pravoslávny: Nie ja, ale váš pápež Pius IX. ju pripodobnil k pohanskému mnohobožstvu, ktorý spolu s vatikánskym snemom vymyslel takú hlúposť, že keď novovybraný zasadne na svoj pápež-ský trón, dostáva od Boha silu neomylne rozhodovať o viere a cirkvi. Tak to bolo aj u pohanov, keď si čarodejnica sadla na podstavec pri jaskyni, zjavovali sa jej osudy národa a celého sveta.

U n i a t: A čím protirečí toto naše učenie Christovým slovám? To je moja prvá otázka, druhá a posledná je: prečo našu cirkev nazývaš nielen rímskou, ale aj talianskou?

Pravoslávny: Protirečí slovám Spasiteľa: "Nepovedia o Kráľovstve Božom tu je alebo inde, lebo Kráľovstvo Božie je vo vás" (Lk 17, 21), a talianskou nazývam vašu vieru a cirkev preto, lebo váš pápež každopádne musí byť Talian, ale Spasiteľ cez apoštola Pavla povedal, že v Christu, v Cirkvi "nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýta, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Christos" (Kôl 3, 11). Dúfam, že ma viac nebudeš zdržiavať novými drobnosťami. Odpusť a buď viac spravodlivý.

Metropolita Antónij