Články a knihy

Sv. Justín Popovič: Základná pravda Pravoslávia - Bohočlovek

Všetky pravdy Pravoslávia vychádzajú z jednej pravdy a v jednej pravde sa zase stretávajú. Tou pravdou je Bohočlovek Christos. Nech vezmete akúkoľvek pravdu Pravoslávia, zistíte, že jej srdcom je Bohočlovek Christos. V skutočnosti všetky pravdy Pravoslávia nie sú nič viac, než rôzne aspekty jednej Pravdy: Bohočloveka Christa.

CHRISTOS PANTOKRATOR

Pravoslávie je Pravoslávie na základe Bohočloveka. A ničím iným a nikým iným. Odtiaľ tiež vychádza druhý názov Pravoslávia - Bohoľudstvo. V ňom sa nič nedeje po ľudsky a nič nepochádza od človeka. Všetko pochádza od Bohočloveka a deje sa Bohoľudsky. A to znamená, že základnú, večnú pravdu života a sveta človek zakúša a spoznáva len prostredníctvom Bohočloveka. A ešte jedna vec: celú pravdu o človeku, o cieľoch a zmyslu jeho existencie, človek spoznáva len prostredníctvom Bohočloveka. Bez Neho a mimo Neho neexistuje skutočný človek, pretože človek sa stáva skutočným človekom iba skrz Bohočloveka a v Bohočloveku. Mimo Neho sa človek premieňa v prízrak, postrach a nezmysel. A miesto človeka potom máme len pozostatky, fragmenty človeka, zostáva iba prach. A preto je skutočné ľudstvo možné iba v Bohoľudstve. Iná možnosť na svete neexistuje.

Prečo je Bohočlovek základnou pravdou Pravoslávia? Kvôli tomu, že vyriešil všetky problémy, ktoré trápia a mučia ľudského ducha: otázku života a smrti, otázku dobra a zla, otázku neba a zeme, otázku pravdy a lži, lásky a nenávisti, otázku spravodlivosti a nespravodlivosti. Jedným slovom: otázku človeka a Boha.

Prečo je Bohočlovek základnou pravdou Pravoslávia? Pretože svojím pozemským životom najzreteľnejším spôsobom preukázal, že On je vtelená, zčlovečená, zľudštená, večná Pravda, večná Láska, večná Radosť, večná Moc: Všepravda, Všemocnosť. On zniesol z neba na zem všetky Božie dokonalosti. A nielen, že ich zniesol, ale aj nás naučil, aby sme im rozumeli, a dal nám silu urobiť z nich náš život, naše myslenie, naše pocity, naše diela. Odtiaľ tiež vychádza naše povolanie: vteliť tieto Božie dokonalosti do nás samých a do sveta okolo nás.

 Pozrite sa na tých najlepších z najlepších v ľudskom rode. Vo všetkých z nich je Bohočlovek to najlepšie, to najdôležitejšie, to večné. Veď On je: svätosť svätých, mučeníctvo mučeníkov, spravodlivosť spravodlivých, apoštolstvo apoštolov, dobrých dobrota, milosrdenstvo milosrdných, láska milujúcich.

Prečo je Bohočlovek všetko a všetkým v Pravosláví? Vzhľadom k tomu, že On je Jeden z Najsvätejšej Trojice, vtelený Boží Syn, s nikým nezameniteľný Boh, Utešiteľ, Ochranca, Učiteľ a Spasiteľ. Človek zmučený pozemskou tragédiou iba v Ňom, vo všemilostivém Pánovi Isusovi Christovi nachádza Boha, ktorý jediný môže skutočne dať zmysel jeho utrpeniu, Utešiteľa, ktorý ho môže utešiť v každom súžení a zármutku, Ochrancu, ktorý ho môže skutočne ochrániť od všetkého zlého, Učiteľa, ktorý ho môže skutočne naučiť večnej pravde a spravodlivosti a Spasiteľa, ktorý ho môže skutočne zachrániť od smrti a hriechu.
Bohočlovek je všetko a všetkým v Pravosláví, pretože On nekonečne povzniesol človeka: tým ako ho vyzdvihol až do Boha, urobil z neho boha podľa milosti. A uskutočnil to bez toho, aby došlo k umenšeniu človeka na úkor Boha. Úplne naplnil človeka svojimi Božími dokonalosťami. Bohočlovek ako nikto iný na svete oslávil človeka, keď mu daroval večný život, večnú pravdu, večnú lásku, večnú spravodlivosť, večnú radosť, večné dobro, večnú blaženosť. A človek tak skrze Bohočloveka dosiahol Božskej veľkosti.

Kým základnou pravdou Pravoslávia je Bohočlovek, základnou pravdou všetkých ostatných vyznaní je človek, alebo rôzne fragmenty jeho bytia: rozum, vôľa, zmysly, duša, telo, hmota. V žiadnom inom vyznaní sa nestretneme s človekom v jeho celistvosti, všetky ho rozdeľujú na atómy, na jednotlivé časti. A to všetko robia pre slávu veľkosti človeka. Avšak ako je nezmyselné "umenie pre umenie", rovnako tak je nezmyselný "človek pre človeka". Táto cesta vedie do najžalostnejšieho pandemónia, kde najvyšším idolom je človek. A nikde nenájdeme nič úbohejšieho, než je tento idol.

Základná pravda Pravoslávia znie: človek nie je pre človeka, ale pre Boha. Alebo jasnejšie: pre Bohočloveka. Pre nás aj meno človek, pochádza z mena Bohočlovek. Len v Ňom je možné dosiahnuť zmysel ľudského bytia, len v Ňom je možné ospravedlniť existenciu človeka. V tejto pravde sa schádzajú všetky tajomstvá nebies a zeme, hodnoty všetkých svetov, na ktoré človek môže pomyslieť, všetka radosť zo všetkých dokonalostí, ktoré človek môže dosiahnuť. Nech to berieme z akejkoľvek strany, v Pravosláví je Bohočlovek všetkým, a preto je v Ňom zahrnutý aj človek, zatiaľ čo v ostatných vyznaniach je to len a len človek.

V skutočnosti Pravoslávie nie je nič iné ako podivuhodná Osoba Bohočloveka Christa, predĺžená skrz všetky storočia ako Jeho Cirkev. Pravoslávie má svoju vlastnú pečať a svoj ​​vlastný charakter, ktorým sa od ostatných vyznaní odlišuje. Je to žiarivá postava Bohočloveka Isusa. Všetko, čo nemá túto Osobu, nie je pravoslávne. Všetko, čo nemá Bohoľudskú Spravodlivosť, Pravdu, Lásku, Večnosť nie je orthodoxné. Všetky pokusy dosiahnuť Bohoľudského evanjelia v tomto svete metódami tohto sveta, nie sú pravoslávne, ale sú podľahnutím tretiemu pokušeniu diabla na púšti.

Byť pravoslávnym, znamená mať Bohočloveka neustále v duši a Ním žiť, Ním myslieť a Ním jednať. Inými slovami: byť pravoslávnym, znamená byť christonosným, duchonosným. Toto človek môže dosiahnuť, keď v Cirkvi, v tele Christovom, naplní celé svoje bytie od hora až dole Bohočlovekom Christom. Preto sa pravoslávny človek svojimi modlitbami neustále rozpína ​​medzi zemou a nebom, podobne ako dúha spájajúca vrchol neba so zemskou priepasťou. A tak zatiaľ čo svojím telom modlitebne prechádza ponurým mraveniskom zeme, svojou dušou prebýva vysoko tam, kde Christos sedí na pravici Božej. Lebo jeho život je skrytý s Christom v Bohu (Kor 3,1-3).

Bohočlovek je základom všetkých svetov: od atómov ku cherubínom. Ak od Neho nejaké stvorenia odpadne, zrúti sa do hrôzy, bolesti a utrpenia. Odpadol od Neho Lucifer a stal sa Satanom, anjeli ktorí od Neho odpadli, sa stali démonmi. Ak odpadne od Neho človek, stáva sa neľudským. Akékoľvek stvorenie, ak od Neho odpadne, nevyhnutne sa rúti do priepasti chaosu a žiaľu. A keď sa nejaký národ ako celok zriekne Bohočloveka, jeho história sa zmení na cestu peklom a pekelnej hrôzy.

Bohočlovek nie je len základnou pravdou Pravoslávia, ale aj jej silou a všetkou jej mocou, pretože jedine On sám môže zachrániť človeka od smrti, hriechu a diabla. To nikdy nemohol, ani nikdy nebude môcť urobiť žiadny človek, nech by bol akokoľvek výnimočný, ani ľudstvo ako celok. Porážka - taký je vždy výsledok ľudského boja so smrťou, hriechom a diablom, ak človek nie je vedený Bohočlovekom. Iba skrz Bohočloveka Christa môže človek premôcť smrť, hriech a diabla. Z toho je zrejmý zmysel človeka byť naplnený Bohočlovekom v jeho tele - Pravoslávnej Cirkvi. To znamená duchovným zápasom pomocou Božej milosti byť premenený Bohočlovekom a silou Svätého Ducha sa stať všemohúcim, dosiahnuť nesmrteľnosť a zbožštenie, stať sa Bohočlovekom. To je zmysel, skutočný zmysel celého ľudského pokolenia. To je tiež radosť, jediná radosť v tomto svete nesmierneho smútku a jedovatej horkosti.

***
Pravoslávie je pravoslávím skrz Bohočloveka. A my pravoslávni, keď vyznávame Bohočloveka, tak nepriamo vyznávame christovský charakter človeka, božský pôvod človeka, božskú slávu človeka, a tak božskú hodnotu a nedotknuteľnosť osoby. V skutočnosti je boj za Bohočloveka bojom za človeka. Nie humanisti, ale ľudia pravoslávnej, bohoľudskej viery a života skutočne bojujú za pravého človeka, človeka bohoľudského a christovského.

1937

https://www.youtube.com/watch?v=GzweTL_MtUI

https://orthodoxmonarchy.net/files/THE_GOD-MAN_by_saint_Justin_Popovic.pdf