Články a knihy

KONVERZÁCIA MEDZI ABBOM MAKÁRIOM A ANJELOM PÁNA

     Jedného dňa Abba Makários kráčal po púšti. Za ním išiel Anjel Pána, ktorý mu povedal:
     "Vaše požehnanie, svätý otče."
     Abba Makários si myslel, že je to nejaký askéta púšte a odpovedal:
     „Nech ti Pán odpustí, moje dieťa.“

MacariusOFalexandria

     Keď tak kráčali spolu, Abba Makários si všimol postavu a vzhľad mnícha a povedal mu:
     „Moje dieťa, vidím ťa a žasnem! Čo to len máš za prenádherný vzhľad a krásu? Nikdy som nevidel takú krásu v ľudskej tvári. Možno nie si človek? V mene Boha Nebies mi povedz pravdu.“
     Potom sa Anjel uklonil starcovi a povedal:
     „Požehnaj ma otče, ako vidíš, som Anjel a prišiel som ťa učiť neznámym tajomstvám, ktoré si si žiadal poznať.“
     Starec sa uklonil a povedal:
     „Pane, ďakujem Ti, pretože si mi poslal sprievodcu, ktorý ma naučí o veciach neznámych a tajomstvách, ktoré chcem poznať.“

     Anjel znova odpovedal:
„Povedz mi, čo si žiadaš vedieť.“
     Starec mu povedal:
"Svätý Anjel, povedz mi, poznajú sa ľudia navzájom v budúcom živote?"
     A Anjel odpovedal:
     „Rovnako ako v tomto živote, keď ľudia idú spať, pri prebudení stále rozpoznávajú ľudí, ktorých poznali, než šli spať, tak to bude aj v živote, ktorý príde. Ľudia sa navzájom spoznajú, budú spolu komunikovať a radovať sa. To je prípad spravodlivých, ale hriešnici sú zbavení aj o toto.“
     Potom Abba povedal:
     „Povedz mi, čo sa stane potom, keď sa duša odchýli od tela, a prečo sa pamätné obrady konajú pre mŕtvych?

     Anjel odpovedal:
     „Tretí deň po oddelení duše od tela vezmú svätí Anjeli dušu zosnulého a tak sa začína výstup do neba, aby duša mohla uctievať nášho Pána Isusa Christa.
     Medzi zemou a nebom je veľký rebrík a na každom kroku sa nachádza množstvo démonov, ktorí konajú podobným spôsobom ako mýtnici alebo pohraničná stráž. Démoni majú zoznam našich zlých skutkov a takto hovoria: „v určitý deň si ukradol, smilnil alebo si spáchal taký a taký hriech...“ Potom Anjeli odhalia dobré skutky, ako je modlitba, charita, Liturgie, pôsty, a akýkoľvek podobný skutok, ktorý človek vykonal. Anjeli a démoni potom vážia skutky daného človeka. Ak existuje prebytok dobrých skutkov, Anjeli vezmú dušu a vystúpia k ďalšiemu (vyššiemu) kroku.
     Toto sa stáva od jedného kroku k druhému, keď duša vystupuje k nebu. Každá vzdušná mýtnica je zodpovedná za konkrétny druh hriechu alebo zlého skutku. V každom kroku sú démoni stále zúrivejší ako predchádzajúci. V podstate tu dochádza  k tvrdej bitke a neopísateľnému boju o vlastníctvo biednej duše.
     Démoni vyčítajú a terorizujú dušu, hovoriac: ‘Kam ideš? Nebol si to ty, kto smilnil a zašpinil tak svätý krst? Nebol si to ty, kto zašpinil monastiersku (kláštornú) anjelskú schimu? Kam ideš teraz? Obráť sa späť. Choď do pekla, čo je vonkajšia tma, choď späť do ohňa. Vstúp tam, kde červ nezomiera a oheň nie je uhasiteľný.“ Ak je duša odsúdená, démoni ju vezmú pod zem, kde ju čaká temnota, úzkosť a zármutok. Beda tomu dňu, keď sa tento človek narodil.
     Kto by sa mohol týkať teba otče, čo na tom mieste trpia odsúdené duše. Ak je však duša čistá, stúpa do neba s veľkou radosťou, a privítajú ju Anjeli so sviečkami a kadidlom. Potom sprevádzajú dušu ku trónu sudcu, a tam uctievajú nášho Pána Isusa Christa. Potom sú duši ukázaní svätí Apoštoli, svätí Mučeníci, rady Svätých otcov a deväť hierarchií svätých Anjelov.“

     Abba Makários sa potom pýtal na spomienkové (zádušné) obrady, prečo a ako sa slávia. Anjel potom odpovedal:
  „Dobre počúvaj, svätý otec. Prvá spomienková bohoslužba sa koná tretí deň po smrti. Ako sme povedali, duša nevystúpi k uctievaniu Pána až do tretieho dňa. Táto spomienková bohoslužba sa slávi ako obeta Pánovi pre dušu zosnulého. Po uctení Pána sa duša zosnulého vráti so svojimi doprovodnými Anjelmi do zemských reálií. Tam sú duši ukázané rôzne miesta, ktoré (zosnulý človek) navštevoval počas tohto pozemského života. Je to pripomienka pozemských skutkov, dobrých aj zlých.

     Anjeli potom hovoria: „Tu si ukradol, smilnil, masturboval, odcudzoval, zavraždil, dopustil sa krivej prísahy, požičal si peniaze za prehnané úrokové sadzby, stal sa intoxikovaný (opilstvo, drogy), hádal sa a škandalizoval.“

     Potom sú zobrazené aj dobré skutky. „Tu si dával na charitu, tam si sa postil, tam činili pokánie, zúčastňoval sa na Božskej Liturgii, modlil sa, držal vigíliu (bdenie), dával prosby ohľadom modlitby za iných, kľačal v pokore, zostal stáť počas bohoslužieb, prejavoval sebakontrolu.“ A tak to pokračuje, až po deviaty deň.

    Na deviaty deň opäť vystúpia do neba, aby sa klaňali tak, ako tretí deň. Pamätné bohoslužby, ktoré sa konajú na deviaty deň, majú pomôcť zaistiť Pánovu zhovievavosť voči tejto duši. Z tohto dôvodu bolo práve napísané, že tieto príhovory sú nanajvýš dôležité.

    Takže modlitby, charita, Liturgie a pamätné služby (panychídy) pomáhajú dušiam zosnulých. Tieto činnosti majú dokonca schopnosť navrátiť duše z pekla.

     Potom, čo duša uctila Pána po druhýkrát, Anjeli opäť odprevádzajú dušu späť do pozemskej ríše. Anjeli potom ukážu duši Božie milosrdenstvo, raj, zvyšok spravodlivých, „Boží príbytok“, „Abrahámove lono“. Keď vidí toto nevysloviteľné šťastie, je potešená a nadšená a snaží sa umodliť Anjelov, aby tiež mohla zostať v tomto príbytku spolu so spravodlivými.

     Potom je ukázané peklo bezbožných. Anjeli hovoria: „Toto je rieka pekelného ohňa, červ, ktorý nezomiera, to je vonkajšia a vnútorná tma, kde budú odsúdení škrípať zubami.“ Potom sú zobrazené trápenia hriešnikov. Neexistuje, svätý otče, nič horšie alebo hroznejšie ako utrpenie tých, ktorí smilnili alebo kradli. Najmä smilstvo mnícha, mníšky, kňaza alebo jeho manželky.

     Keď sa toto všetko ukázané duši, v štyridsiaty deň je opäť sprevádzané pokloniť sa Pánovi. Z tohto dôvodu sa pamätné bohoslužby mŕtvych konajú štyridsiaty deň. Najmilosrdnejší Boh v ten deň rozhodne, kde má duša prebývať. Tento výsledok je závislý od skutkov a činnosti človeka na zemi. Duša sa teda tam vydá, a bude tam umiestnená až do všeobecného zmŕtvychvstania, takže telo tiež môže byť vzkriesené a získať tak spravodlivú odmenu.“

     Potom starec vzdychol a horko plakal a hovoril:

„Beda tomu dňu, keď sa tento muž narodil!“

     Anjel odpovedal:

     „Áno, ctený otče, to platí pre hriešnika. Pre spravodlivého treba povedať, že požehnaný je deň a hodina jeho narodenia.“

     Starec sa potom opýtal:

     „Môžeš mi tiež povedať túto vec. Existuje nejaký odpočinok alebo koniec pre mučenia hriešnika?“

      Anjel odpovedal:

      „Nie, svätý otče. Ani Kráľovstvo spravodlivých, ani kráľovstvo hriešnikov nemá koniec. Keby niekto odstraňoval z mora každých tisíc rokov jedno zrnko piesku, mal by nádej, že jedného dňa skončí. Peklo bezbožných nemá koniec.“

     Starec pokračoval: „Odpovedz mi tiež na toto. Ktorí svätí sú milosrdnejší k človeku, aby ich mohol umodliť kvôli jeho úbohosti!“

     Anjel odpovedal hovoriac:

     „Všetci svätí sú milosrdní k človeku a majú dobrú dispozíciu. Človek je neďakujúci a nevďačný, a to spôsobuje, že sa svätí nahnevajú. Svätí Anjeli majú tiež veľkú milosť voči človeku, pretože videli mimoriadne skutky, ktoré Boh vykonal pre spásu človeka. Okrem svätých a Anjelov je to Najsvätejšia and Požehnaná Pani, Panna Mária, ktorá sa stará o ľudskú rasu nad všetkých ostatných. Každý, svätý otče, by mal mať neustále jej meno na perách, a tak jej meno oslavovať. Je to práve kvôli jej zásluhám a prosbám, že človek ešte stále existuje. Ale diabol oklamal človeka a učinil ho nevďačným. Človek pohŕda Bohom a svätými, a tak Boh a svätí prejavujú pohŕdanie upadnutou prirodzenosťou človeka.“

     Starec sa následne pýta:

     "Povedz mi, svätý Anjel, ktoré je najhriešnejšie zo všetkých ziel?"

     A Anjel odvetil:

     „Každý hriech, dôstojný starec, oddeľuje človeka od Boha. Ale neľúbosť a rúhanie sa však stoja nad všetkými ostatnými hriechmi. Je to preto, že tieto dva (hriechy) majú schopnosť vrhnúť človeka do hlbín pekla, do vnútorných hĺbok zeme a mora.“

     Potom sa starec spýtal:

     „Akým hriechom Boh pohŕda nad všetkými ostatnými hriechmi?“

     Anjel zareagoval:

     „Boh nad všetkými ostatnými hriechmi opovrhuje márnosťou seba namyslenosti, ktoré je pýchou. Toto jediné zničilo celé ľudstvo. Adam, prvý muž, bol kvôli tomu vyhostený z raja. Vďaka tomuto stratil farizej ovocie všetkej svojej práce. Keď človek upadne do tohto hriechu, je pre neho veľmi ťažké získať späť svoje zmysly.“

    Starec pokračoval:
    „Ktorí muži sú mučení viac ako ostatní?“
     Anjel na to riekol:
     „Povedal som ti, smilník a rúhač. Ale poviem ti tiež, že pod všetkými ostatnými hĺbkami pekla existuje úroveň, ktorá je strašná, nemilosrdná a krutá a je známa ako ‘zabudnutie‘. Tam sú trestaní kňazi a mnísi, ktorí sa dopustili smilstva. Títo zvrátení a bezbožní jedinci budú trpieť veľkým trestom a hanbou. Z tohto dôvodu, dôstojný starec, rád padlých anjelov bude nahradený dobrými kňazmi a mníchmi, a títo budú povýšení na pozíciu veľkej cti.
     Platí to aj pre kňazov, ktorí porušujú Boží zákon. Tí kňazi, ktorí prijímajú úplatky alebo sú skorumpovaní, umožňujú odchýlenie od Božieho zákona, ďalej tých, ktorí opovrhujú svätými bohoslužbami, a ich liturgickými povinnosťami pre sekulárne a svetské starosti, aj keď len za jednu Liturgiu. Budú povinní zodpovedať sa zo svojich skutkov pred Bohom. Čo potom môžem povedať o tých kňazoch, ktorí sa nechajú intoxikovať (opíjať). Beda im, pretože na nich čakajú strašné tresty!“

    Starec následne povedal:

    Prosím, môžeš mi tiež povedať o tých, ktorí s nedeľou, dňom Pána, jednajú s opovrhnutím, majú nejaký pokoj v nadchádzajúcom živote?“

   Anjel odpovedá:
    „Beda im, svätý otec, pretože ich čaká hrozný trest. Kto zaobchádza s nedeľou, svätým dňom nášho Pána s opovrhnutím, pohŕda tým pádom Pánom, a Pán ho bude držať tiež v opovrhnutí. Nedeľa oslavuje deň, keď bol náš Pán vzkriesený, a kto si ctí tento deň, ctí si nášho Pána.
     Kto ctí a slávi dni svätých, zistí, že svätí im pomôžu. Svätí majú pred Hospodinom veľkú smelosť, a ak si od neho niečoho zažiadajú, On ich neodmietne.
     Človek sa odcudzil od strachu (bázne) z Boha, a učiniac to zapríčinil, že jeho priateľom nie je ani Boh, ani žiadny svätý. Ľudia sa zaoberajú sa pozemskými a svetskými činnosťami, ktoré sú prechodné a porušiteľné. Beda im. Uvedom si, ctihodný starče, že každý človek, či už je kňazom, mníchom alebo laikom, ak nerešpektuje Deň nášho Pána, nedeľu, neuvidí tvár Pána a nebude mať nádej na spasenie.
     Teraz, svätý otče, ak by si chcel čokoľvek iné odo mňa vedieť, ​​spýtaj sa. Teraz je už čas, aby som išiel do neba, aby som sa predstavil pred Pánom, a uctieval Ho.“
     Starec zhlboka vzdychol, pričom horlivo plakal:
    „Beda nám! Hľa, dobrý služobník Pána. Aj keď je to Anjel, bez hriechu a nehmotný, nemôže zostať, ale musí vystúpiť (do neba), aby uctieval Pána. Ale my môžeme byť hriešni a materiálni, a nemusíme sa starať o naše spasenie, ale (naopak) prejaviť voči nemu pohŕdanie.“

     Potom sa opýtal Anjela:
     „Prosím ťa, povedz mi, ktorá modlitba je pre mnícha najvhodnejšia?“
     Anjel odpovedal:
     „Ak je vzdelaný, tak Dávidove žalmy, a ak nie, tak modlitba ‘Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym‘! Táto modlitba je najjednoduchšia a najúčinnejšia. Mnoho vzdelaných ľudí sa vzdalo svojich vedomostí, a zachovávaním tejto modlitby boli spasení. Môžu ju používať všetci. Tí, ktorí sú pokročilí v modlitbe, a tiež tí, ktorí len začínajú a nemajú skúsenosti. Kto chce byť spasený, mal by sa tejto modlitby držať vo dne i v noci, či už je vo svojej kélii (cele), alebo von počas mimo chôdze. Je to práve táto modlitba, ktorá sa má konať s ochotou a túžbou, pretože táto modlitba je schopná pomôcť každému, kto chce byť spasený.“
     Starec pokračoval:
     „Keď si ma prišiel učiť, hriešnika, prosím ťa, povedz mi tiež toto: Ak človek, ktorý je ešte stále hriešnik, učí iného, a tým ho oslobodí od hriechu a ukáže mu pravú cestu, má nejakú odmenu?“
     A Anjel hovorí:
     „Každý, kto učí iného a odvedie ho od hriechov tým, že mu ukazuje správnu cestu, zachráni sa a druhá duša je tiež vybratá z pekla. Podobným spôsobom, kto nasmeruje niekoho na zlo, ničí nielen druhého, ale aj sám odovzdáva diablovi svoju dušu. Neexistuje horší hriech, ako nasmerovať inú osobu na zlé skutky. Podobne neexistuje lepšia činnosť ako nasmerovať niekoho na dobré skutky.“
     Keď anjel dokončil tieto rady, sklonil hlavu smerom k starcovi a povedal:
     „Požehnaj mi, svätý otče, a prosím odpusť mi.“
     Nato starec padol na kolená, a uctiac Anjela odpovedal:
     „Choď v pokoji, vystúp pred Najsvätejšiu Trojicu a prihováraj sa za mňa.“
     Keď Anjel odišiel, stúpajúc smerom do neba, Abba Makários vzdal vďaku Bohu a odišiel do svojej kélie, kde tieto udalosti pretlmočil určitému bratovi dobrej viery a spolu askétovi, a tak oslavoval a uctieval Pána na všetky veky. Amen.