Články a knihy

Čo sa stalo po tom, ako Christos povedal: „Je dokonané!“

Matka Christofora (+2019) z monastiera Svätého Kendeasa (Cyprus) nám hovorí, ako Christos skutočne zostúpil do Hádu (pekla) a pošliapal smrť smrťou. Spomína na dialóg medzi Christom, diablom a prorokmi zo Starého zákona.

"Matka, mohla by si nám prosím povedať, čo sa stalo okamžite po tom, čo Christos povedal: "Je dokonané!"

"Áno! Hneď ako povedal: „Je dokonané“, došlo k veľkému zemetraseniu. Bolo otvorených 120 hrobiek a 120 mŕtvych ľudí bolo vzkriesených. Slnko skrylo svoje lúče a bola tu tma bez mesiaca, bez hviezd, hlboká tma od ... 6. do 9. hodiny (spolu 3 hodiny).

120 mŕtvych ľudí bolo vzkriesených z ich hrobiek, dostali dokonalé vzkriesenie a zjavili sa svojim rodinám a rozprávali sa s nimi 40 dní a 40 nocí.

Medzi týmito mŕtvymi ľuďmi bol svätý Simeon, Boho-Príjemca, ktorý obrezal Christa. Boží ľud, rodina svätého Simeona, Boho-Príjemcu, napísala jeho svedectvo, ktoré popisovalo spôsob, akým Christos navštívil Hádes , zatiaľ čo sám Simeon bol tiež v Háde. Povedal: „Počuli sme tri zaklopania. Bol to Pán. A klepal ako najušľachtilejší Pán a chcel, aby mu otvorili dvere Hádu. Aj keď si mohol otvoriť Hádes ako Panovník, najušľachtilejší akým On bol, požiadal ich, aby Mu otvorili.“

A povedal: „Zdvihnite brány, vládcovia, a pozdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ Slávy“ (Žalm 23, 7) (Pozn. v nepravoslávnych Bibliách je to Žalm 24)

Až do tohto momentu mali byť dvere, ktoré boli uzamknuté na večnosť, otvorené, pretože Kráľ Slávy navštívil peklo a dvere by sa mali pred Ním otvárať. Za dverami pekla bol Diabol. Všetci ostatní démoni ho opustili a nechali ho samého.

Ale Diabol neodišiel. A on odpovedal:

"Ktože je ten Kráľ Slávy? Kto si, že si hovoríš "Kráľ Slávy"? Nepoznám ťa. Neotváram.“

Christos zopakoval svoje slová ešte raz a Diabol zopakoval to isté: „Ktože je ten Kráľ Slávy?“

Po tretíkrát, keď chcel Diabol vedieť, kto je tento Kráľ Slávy, Christos odpovedal takto:

„Hospodin mocností, On je Kráľ Slávy“ a okamžite sa diabol vytratil, dvere samy spadli a dovnútra Hádu vošiel Panovník, Stvoriteľ sveta, Svetlo sveta, Radosť tých, ktorí Ho očakávali ho v pekle. Pretože už proroci predpovedali, že Mesiáš je blízko. A keď ich stretol svätý Ján Predchodca (Krstiteľ) [tento im povedal]: „Radujte sa, Mesiáš prišiel! Ja som bol ten, ktorý Ho pokrstil!“

Prišiel (do hádu) svätý Simeon a povedal im: „Ja som bol ten, kto Ho obrezal.“ Svätý Ján Predchodca prišiel tiež a povedal im „Bol som ten, ktorý som Ho pokrstil“.

A očakávali, že sa On onedlho objaví a zachráni ich pred temnosťou pekla. Hneď ako zaznel Boží hlas, jeho svetlo svietilo viac ako [slnko], Hádes bol naplnený svetlom, radosťou, nádejou a Christos kričal:

„Kde sú prví stvorení ľudia [“πρωτόπλαστοι"], a tí všetci sa k Nemu rútili. Prví ľudia, proroci, svätý Ján Predchodca, svätý Simeon. A začalo sa Nanebovstúpenie. Povedal: „Všetci, ktorí veria vo Mňa, priblížte sa ku Mne, aby som vás vzal do neba.“

Niektorí zostali [pozadu], ktorí neverili, pretože boli satanistami a neboli hodní pokánia. Boh ich neosvetlil. Tí zostali v pekle, satanisti, nepriatelia Boha... ale väčšina z nich – 5000 rokov, čo boli zhromaždení v pekle – väčšina z nich verila v Christa a On prikázal „miriádam anjelských radov“, aby očistili tieto duše Krvou, ktorú On prelial na Kríži. Jedna kvapka krvi stačila na očistenie duší, ktoré boli v Háde 5000 rokov.

Duše odchádzali do neba a boli šťastné, že sú oslobodení od temnoty a pekla a teraz idú do neba. Rozpovedal to svätý Simeon svojej rodine, s ktorou bol v kontakte 40 dní. A nielen Simeon, to isté platí aj pre ostatných 119 dušiach, ktoré hovorili to isté, a s radosťou rozprávali o triumfe Christovho Zmŕtvychvstania.

Vzkriesenie

 

Máme konkrétne dôkazy o svätých, ktorí boli tohto svedkami a hovorili o tom... Preto apoštoli povedali: „Žili sme s Božím Synom. Videli sme Ho, počuli sme Ho, jedli sme s Ním, nemôžeme poprieť to, čo sme videli a počuli. Je to Boží Syn. Svätý Ján Bohoslov hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a tým Slovom bol Boh.“

"Tí, ktorí uverili v Christa, sú nadradení svetu." Vy ste porazili svet. Nebojte sa! Všetci, ktorí uverili v Christa, sú Božími deťam a Božie deti sa nemajú čoho báť...“

Ako povedal Pán: „Áno, budú prenasledovať aj vás kvôli Mne, ale ani vlas z vašej hlavy nebude stratený. Zachránim vás, vezmem vás so sebou do neba a budete sa radovať po stáročia storočí.“

“Neakceptujeme narušenie našej viery! Sme pravoslávni kresťania a zostaneme pravoslávnymi až do svojej smrti. Veríme, že nebo bolo otvorené po Ukrižovaní Christa a On prijíma všetky duše, ktoré sú na svete a odchádzajú (zosínajú), ale nejdú do pekla, pretože veria v Christa, sú poslušní Evanjeliu a nezomrú ani pri druhej smrti, čo znamená duchovná smrť, to jest ísť do pekla. Pretože toto hovorí Christos: „A kto žije a verí vo Mňa, aj keby zomrel, bude žiť.“

 

 

Matka Christofora

Video source: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου