Duch posledných časov

BESEDA O STRAŠNOM SÚDE

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský o Antichristovi, konci sveta a strašnom Súde.

Ten deň nikto nepozná, vie o ňom len Boh Otec, ale príznaky jeho priblíženia sú dané v Evanjeliu a v Zjavení svätého apoštola Jána Bohoslova. Zjavenie hovorí o udalostiach konca sveta a o Strašnom Súde väčšinou obrazne a utajene, ale svätí otcovia ho vysvetľovali - to je skutočná pravoslávna cirkevná tradícia, ktorá nám hovorí aj o príznakoch priblíženia sa konca sveta a o Strašnom Súde.

Svaty Jan Sanghajsky

Pred koncom pozemského života v ňom budú VOJNY, HLAD, ZEMETRASENIA. Ľudia budú trpieť od strachu, budú žiť v očakávaní nešťastí. Nebude to život s jeho radosťami, ale mučiaci stav odpadnutia od života. Ale bude odpadnutie nielen od života, ale aj od viery, a či Syn človeka, keď príde - nájde vieru na Zemi?


Ľudia budú pyšní, nevďační, budú zavrhovať Zákon Boží: spolu s odpadnutím od života BUDE KLESAŤ MRAVNÝ ŽIVOT. Dobro sa bude stále zmenšovať a zlo narastať.  Práve o tomto čase hovorí svätý apoštol Ján Bohoslov v Zjavení. Sám hovorí, že „bol v Duchu". Svätý bol v ňom, keď mu v rôznych obrazoch bol zjavený údel Cirkvi a sveta, a preto je to Božie Zjavenie.


Údel Cirkvi predstavuje v podobe ženy, ktorá sa skrýva v tých časoch v púšti: neprejavuje sa v živote, ako teraz (za komunizmu – pozn. BŠ) v Rusku. V živote budú mať rozhodujúci význam tie sily, ktoré pripravujú príchod antichrista. Antichrist bude človekom, a nie stelesneným diablom. „Anti" - slovo ozna-čuje starý, alebo „proti". Tento človek chce byť namiesto Christa, zaujať Jeho miesto a mať to, čo by mal mať Christos. Chce vládnuť nad celým svetom a on dostane túto pred záhubou svojou a celého sveta. Bude mať pomocníka Mága, ktorý pomocou falošných zázrakov bude plniť jeho vôľu a zabíjať neuznávajúcich moc antichrista.


Pred záhubou antichrista sa zjavia dvaja svätci, ktorí budú odhaľovaťjeho podstatu. Mág ich zabije a tri dni budú ležať ich telá nepochované a nesmierne sa bude tešiť antichrist a všetci jeho sluhovia, a zrazu títo svätci vstanú z mŕtvych a celé vojsko antichrista bude v zmätení, hrôze a sám antichrist nečakane padne mŕtvy, zabitý silou Ducha.


Ale čo vieme o človekovi - antichristovi? Jeho presný pôvod nie je známy. OTEC JE ÚPLNE NEZVESTNÝ a matka je poškvrnená „panna". Bude Židom z pokolenia Dan. Na toto poukazuje sv. Jakub, keď zomierajúci povedal, že v jeho potomstve je „had pri ceste, ktorý skolí koňa a vtedy jazdec spadne na zem". Tu je obrazne poukázané, že bude pôsobiť prefíkanosťou a zlom. Ján Bohoslov v Zjavení hovorí o spasení synov izraelských, že pred koncom sveta sa množstvo Židov obráti k Christovi, ale v zozname pokolení, ktoré sa budú zachraňovať, nie je rod Dana.


Antichrist hude veľmi múdry a bude obdarený schopnosťou hovorenia s ľudmi. Bude očarujúci a láskavý.

 

VO SVETE SA UŽ PRIPRAVUJE JEHO PRÍCHOD


„Tajomstvo je už v činnosti" a sily pripravujúce jeho príchod bojujú predovšetkým proti zákonnej cárskej vláde. (Preto úhlavní nepriatelia Christa a Cirkvi zvrhli v Rusku cára a vyvraždili celú svätú cársku rodinu - pozn. ZMENY) Svätý apoštol Ján hovorí, že „nemôže sa zjaviť antichrist, pokiaľ nebude odstránený „Udržiavajúci". Svätý Ján Zlatoústy vysvetľuje, že „udržiavajúci" - to je zákonná pobožná moc – (pravoslávna, cárska, monarchistická – pozn. BŠ) vláda.


Taká moc bojuje so zlom. „Tajomstvo", uskutočňujúce sa v svete, to nechce, nechce bojovať so zlom silou vlády: naopak, chce vládu bezzákonnosti a keď to dosiahne, už nič nezabráni zjaveniu sa antichrista. Bude nielen múdry a očarujúci: bude milosrdný a bude robiť dobro, aby upevnil svoju moc a keď ju upevní natoľko, že celý svet ho uzná, len vtedy odkryje svoju tvár. Jeho hlavným mestom bude Jeruzalem, preto, lebo práve tu zjavil Božské učenie i Svoju Osobnosť Spasiteľ a celý svet bol povolaný k blaženstvu dobra a spasenia. Ale svet neprijal Christa a ukrižoval Ho v Jeruzaleme, a ZA ANTICHRISTA SA JERUZALEM STANE HLAVNÝM MESTOM SVETA, KTORÝ UZNÁ VLÁDU ANTICHRISTA.


Dosiahnuc vrchol vlády, antichrist bude žiadať od ľudí uznanie, že on dosiahol to, čo nedosiahla ani jedna pozem-ská vláda a bude žiadať, aby sa mu klaňali ako najvyššj bytosti, ako Bohu.


Vladimír Solovjev dobre opisuje charakter jeho činnosti ako najvyššieho vládcu. Bude všetkým robiť, čo im bude príjemné, pod podmienkou, že uznajú jeho najvyššiu moc. Umožní existenciu života Cirkvi, bude jej povoľovať bohoslužby, sľubovať výstavbu prekrásnych chrámov pod podmienkou uznania ho za „najvyššiu bytosť" a klaňania sa mu. Bude mať osobnú nenávisť k Christovi. Bude žiť touto nenávisťou a tešiť sa z od-stúpenia ľudí od Christa a Cirkvi. Bude masové odpadnutie ľudí od viery, pričom ZRADÍ A VIERU MNOHÍ BISKUPI a na ospravedlnenie budú poukazovať na výborný stav Cirkvi.


Hľadanie kompromisu bude charakteristickou náladou ľudí. Priamosť vyznania zmizne. Ľudia budú neustále ospravedlňovať svoje poklesnutie, láskavé zlo bude udržiavať takú spoločnú náladu a ľudia si zvyknú na odstúpenia od pravdy a budú pociťovať sladkosť kompromisu a hriechu.


Nie je to nový vzťah k ľuďom: rímski imperátori boli pripravení tiež dať slobodu kresťanom, len aby priznali ich božskosťa božskú najvyššiu moc a oni mučili kresťanov len preto, lebo vyznávali: „Bohu Jedinému sa klaňaj a Jemu Jedinému slúž." Celý svet sa mu pokorí a vtedy odkryje tvár svojej nenávisti k Christovi a kresťanstvu. Svätý Ján Bohoslov hovorí, že všetci, ktorí sa mu poklonia, budú mať znak na čele a na pravej ruke. Nie je známe, či to bude skutočné označenie na tele, alebo je to len obrazné vyjadrenie toho, že aj rozumom budú ľudia priznávať nevy-hnutnosť poklonenia sa an-tichristovi a ich vôťa mu bude úplne podrobená. Práve počas takého úplného - vôľou i vedomím - podmanenia si celého sveta sa zjavia aj spomínaní dvaja svätci a budú bez bázne kázať vieru a hovoriť proti antichristovi.


Sväté Písmo hovorí, že pred príchodom Spasiteľa sa zjavia dve „svetlá", dve „horiace olivy", „dvaja svätci". Antíchrist ich zabije silami mága. Kto sú títo spravodliví? Podlá cirkevnej tra¬dície sú to svätci, ktorí ešte ne¬okúsili smrť: prorok Eliáš (Ilija) a prorok Henoch. Existuje proroctvo, že títo spravodliví okúsia smrť na tri dni, a POTOM VSTANÚ Z MŔTVYCH. (Títo dvaja svätci ešte nezomreli, ale boli len vzatí do neba. Stalo sa to podľa Božieho plánu, a obaja musia pred koncom sveta takto mučenícky zomrieť - pozn. BŠ) Ich vzkriesenie však spôsobí nevysloviteľnú hrôzu, strach, zmätenie, vtedy nastane koniec sveta.

 

Apoštol Peter hovorí, že prvý svet bol vytvorený z vody a zahynul od vody. „Z vody" -tiež obrazu chaosu fyzickej masy - bol vytvorený a zahynul - „vodou potopy". „A teraz sa svet uchováva pre oheň". „Zem a všetky skutky na nej zhoria". Všetky živly sa zapália. Tento súčasný svet zanikne V jednom okamihu. Za jednu chvíľu sa všetko zmení a zjaví sa znamenie Syna Božieho - to jest znamenie Kríža. Celý svet, ktorý sa dobrovoľne poklonil antichristovi, „zaplače". Všetko je skončené. Antíchrist je zabitý. Nastane koniec jeho kráľovstva, boja s Christom, koniec a zodpovednosť za celý život, zodpovedanie sa Skutočnému Bohu.


Vtedy sa z palestínskych hôr ZJAVÍ ARCHA ZMLUVY, ktorú spolu so Svätým ohňom sv. prorok Jeremiáš ukryl v hlbokej studni. Keď z tejto studne čerpal vodu, zapálila sa. Ale samotnú Archu nenašli.


Keď sa teraz pozeráme na život, ten, kto dokáže vidieť, vidí, že všetko predpovedané o konci sveta sa plní. Kto je ten človek - antichrist?  Svätý Ján Bohoslov mu obrazne dáva meno 666, ale všetky pokusy pochopiť toto označenie boli márne. (s postupujúcim technickým vyvojom RFID čipov a ich implantovaním do tiel ľudí sa už začína ukazovať, čo číslo 666 naozaj znamená). Život súčasného sveta nám dáva pochopenie dosť jasné o možnosti spálenia sveta, keď sa „všetky živly zapália". Toto pochopenie nám dáva rozklad atómu.


KONIEC SVETA NEOZNAČUJE JEHO ZNIČENIE, ALE ZMENENIE.
Všetko sa zmení, odrazu - za mihnutie oka. Mŕtvi budú vzkriesení v nových telách - svojich, ale obnovených, ako Spasiteľ vstal z mŕtvych v Svojom Tele, boli na ňom stopy rán od klincov a kopije, ale malo nové schopnosti a v takom zmysle bolo novým telom. Nie je jasné - či to bude úplne nové telo, alebo také, s akým boli stvorení. A zjaví sa Hospodin so slávou na oblakoch. Ako to uvidíme? Duchovným videním. Aj teraz pred smrťou svätí ľudia vidia to, čo nevidia ostatní ľudia naokolo. Zatrúbia trúby mocne a nahlas. Zatrúbia v dušiach a v svedomí. Všetko sa ujasní v ľudskom svedomí.

 

Sv. prorok Daniel hovorí o Strašnom Súde, že Starec Sudca sedí na prestole a pred ním je ohnivá rieka. Oheň, to je očisťujúci element. Oheň spaľuje hriech, spaľuje ho a beda, a hriech stáva akoby podstatou samotného človeka, vtedy spaľuje aj samotného človeka. Ten oheň bude horieť vo vnútri človeka: uvidiac Kríž - jedni sa budú tešiť, a druhí upadnú do zúfalstva, zmätenia a hrôzy. Tak sa ľudia naraz rozdelia: v Evanjeliu je napísané, že sa postavia pred Sudcu, JEDNI NAPRAVO, DRUHÍ NAĽAVO - ROZDELILO ICH VNÚTORNÉ SVEDOMIE.


Samotný stav duše človeka ho uvrhne na tú, alebo inú stranu, napravo, alebo naľavo. Čím uvedomelejšie a nástojčivejšie sa človek snažil smerovať v svojom živote k Bohu, tým väčšia bude jeho radosť, keď začuje slová „príďte ku Mne, blahoslovení", a naopak, tie isté slová vyvolajú oheň hrôzy a mučenia u tých, ktorí Ho nechceli, vyhýbali sa Mu, alebo bojovali s Ním a rúhali sa Mu počas života. Strašný Súd nepozná svedkov alebo protokolový zápis. VŠETKO JE ZAPÍSANÉ V DUŠIACH ĽUDSKÝCH A TIETO ZÁPISY, TIETO „KNIHY" SA ROZTVÁRAJÚ.


Všetko sa stáva zjavné všetkým i samému sebe, a stav duše človeka ho určuje na pravú, alebo na ľavú stranu. Jedni idú do radosti, druhí do hrôzy. Keď sa otvoria „knihy", všetci si uvedomia, že korene všetkých hriechov sú v duši človeka. Tu je napríklad pijan: keď zomrelo telo, niekto si pomyslí, zomrel aj hriech. Nie, v duši bola náklonnosť a duši bol hriech sladký, milý. A keď sa z tohto hriechu nekajala, neoslobodila sa od neho, ona na Strašný Súd príde s tým istým želaním sladkosti hriechu a nikdy neuspokojí svoje želanie. Bude v nej utrpenie nenávisti a zloby. Je to pekelný stav. (Toto je nesmierne dôležité si uvedomiť. Náklonnosť k obľúbenému hriechu sa musí snažiť byť vykorenenná tu na Zemi, inak si ju človek berie so sebou do večnosti – pozn. BŠ) „Gehenna ohnivá" - to je vnútorný oheň, je to plameň hriechu, prameň slabosti a zloby a „tu bude plač a škrúpanie zubov" bezmocnej zloby.

SVÄTÝ JÁN ŠANGHAJSKÝ A SANFRANCISKÝ
(1896 -1966, arcibiskup a divotvorec, jeho ostatky uložené v katedrále v San Franciscu v USA sa nerozkladajú a modliaci sa pri nich uzdravujú)

BESEDA O STRAŠNOM SÚDE (Z knihy Slova, San Francisko, 1994, s. 82-86)

alt

Krátené.

Prevzaté z časopisu Zmena.