Duch posledných časov

Všetci nepriatelia Pravoslávia budú zničení

V roku 2001 skupina kňazov a ďalších veriacich zo Samary na čele so svo­jím arcipastierom arcibis­kupom Sergijom nav­štívila Svätú Horu Atos v Grécku. Počas stretnutí so svätohorskými obyvateľmi reč prichádza­la na údely Ruska. V gréc­kom monastieri Vatoped samarského hierarchu oso­bitne prijal 85-ročný starec mních Josif (Josif mlad­ší), učeník znamenitého v Bohu zosnulého svätého Josifa Hesychasta.

Josef_Hesychast_1

Tento podvižník (veľký duchovný askét) teraz žije v kélii neďaleko monastiera a duchovne sa oň stará. Otec Kirion, kto­rý sprevádzal vladyku ako sprievodca, po tomto stret­nutí hovoril toto:

„Starec mal na tvári na­písaný blahodar. On nám povedal o údeloch sveta a nadchádzajúcich hroz­ných udalostiach. Hospo­din dlho trpel naše nezá­konnosti, ako pred veľ­kou potopou, no teraz prichádza hranica trpezlivosti Božej – prišiel čas očistenia. Preplnená je čaša hnevu Božieho. Hospodin dopustí strádania na zničenie nečestných a bohoborcov - všetkých tých, ktorí urobili súčasné neporiad­ky, vyliali špinu a nakazili ná­rod. Hospodin dopustí, že oni so ZASLEPENÝMI UMAMI BUDÚ NIČIŤ JEDEN DRUHÉHO. Mnoho bude obetí a krvi. No veriacim sa báť netreba, hoci aj pre nich budú dni žiaľu, žiaľov bude toľko, koľko Hospo­din dopustí na očistenie. Mať z toho hrôzu netreba. Potom bude vlna nábožnosti v Rusku a na ce­lom svete. Hospodin svojich zaštíti. Ľudia sa vrátia k Bohu.

MY UŽ STOJÍME NA PRAHU týchto udalostí. Teraz sa všet­ko začína, ďalšiu etapu budú mať bohoborci, no oni nedoká­žu uskutočniť svoje plány, Hos­podin nedopustí. Starec povedal, že po vlne nábožnosti bude blíz­ky koniec pozemskej histórie."

Josef_Hesychast_2

Starec nenechal bez svojej bese­dy ani ďalších ruských pútnikov:

„My sa modlíme, aby sa ruský národ dostal do toho svojho normálneho stavu, ktorý bol pred zničením, pretože my máme spoločné korene a prežíva­me pre situáciu národa ruského... Takéto zhoršenie, čo je dnes - to je všeobecný stav na celom sve­te. A tento stav je práve tá hra­nica, za ktorou sa už začína hnev Boží. Došli sme po túto hra­nicu. Hospodin iba pre milosr­denstvo Svoje trpel, ale teraz už trpieť nebude, ale podľa spra­vodlivosti Svojej bude trestaj pretože prišiel čas.

Budú vojny a my budeme za­kúšať veľké ťažkosti. Teraz sa moci na celom svete zmocnili sionisti, a ICH CIEĽOM JE VYKORE­NIŤ KRESŤANSTVO.

Hnev Boží bude taký, že všetci tajní nepriatelia Pravo­slávia budú zničení. Osobitne na to sa posiela hnev Boží, aby ich zničil. Skúšky v nás nema­jú vzbudzovať hrôzu, my vždy musíme mať nádej na Boha. Veď takisto strádali tisíc­ky, milióny mučeníkov, takis­to strádali i novomučeníci, a preto my musíme byť pripra­vení na to a neupadať do hrô­zy. Trpenie, modlitba a nádej na Prozreteľnosť Božiu musia byť. Budeme sa modliť za ob­rodenie kresťanstva po tom, čo nás očakáva, aby nám Hospo­din naozaj dal silu obrodiť sa. No tieto škody prežiť treba... Skúšky sa dávno začali, a tre­ba očakávať veľký výbuch. No potom už bude obrodenie... Teraz je začiatok udalostí, ťaž­kých vojnových udalostí. Hýbateľom tohto zla sú sionisti. Ich diabol pobáda začať, aby bolo zniče­né semeno Pravoslávia v Gréc­ku a v Rusku. To je pre nich HLAVNÁ PREKÁŽKA NA CESTE K SVETOVLÁDE.

A oni prinútia Turkov, aby predsa len prišli tu do Grécka a začali svoje akcie. A Grécko hoci i má vládu, no tej v skutočnosti ako keby i nebolo, pre­tože ona nemá silu. A Turci prí­du tu. To bude chvíľa, keď Rus­ko tiež zdvihne svoje sily, aby odrazilo Turkov.

Udalosti sa budú rozvíjať takto: keď Rusko pôjde na po­moc Grécku, Američania a NATO sa budú snažiť tomu zabrániť, aby sa ne­zjednotili, nezliali dva pra­voslávne národy. Pozdvih­nú ešte i sily - Japoncov a ďalšie národy. Na území bý­valej Byzantskej ríše bude veľké bojisko. Iba zahynu­tých bude okolo 600 milió­nov ľudí. Na všetkom tomto sa aktívne zúčastní Vatikán; aby zabránil znovu zjednoteniu a vzrastu úlohy Pra­voslávia. No to sa skončí úplným zničením vatikán­skeho vplyvu, do samotné­ho základu. Tak sa prejaví Prozreteľnosť Božia...

Bude dopustenie Božie, aby boli ZNIČENÍ TÍ, KTORÍ ZASIEVAJÚ POBLÁZNENIA: pornografiu, narkomániu a podobne. A Hospodin tak oslepí ich umy, že oni budú nenásytne ničiť jeden druhého. Hospodin to oso­bitne dopustí, aby urobil veľkú čistku.

Pokiaľ ide o to, kto vládne štátu, on nebude dlho, a to, čo sa teraz deje, bude nedl­ho, a potom hneď vojna. No po tejto veľkej čistke bude obrodenie Pravoslávia nie iba v Rusku, ale na ce­lom svete, veľká vlna Pra­voslávia. Hospodin dá svoje blahoslovenie (požehnanie), blahodar tak, ako to bolo na počiatku, v prvých storo­čiach, keď ľudia s otvore­ným srdcom išli k Hospo­dinovi. To bude trvať tri - štyri desaťročia, a potom rých­lo nastúpi diktatúra antikrista.

Josef_Hesychast_3

Hľa, také strašné udalosti musí­me prežiť, no nech ony v nás nevzbudzujú hrôzu, pretože Hospodin Svojich zaštíti.

Áno, skutočne, prežívame ťažkosti, hlad, ba i prenasledovanie a mnohé podobné, ale Hospo­din nás nezanechá. A tí, ktorí sú pri moci, musia nabádať svo­jich poddaných byť viac s Hos­podinom, viac v modlitbe pre­bývať, a Hospodin svojich za štíti. No po veľkej čistke i veľ­ké obrodenie...“

(Rus Pravoslavnaja, č. 71, máj 2003)

Preklad: Časopis ZMENA 01/2004