Články a knihy

Modlitby 4

Modlitby po svätom prijímaní

Keď prijmeš dobrodenia z Darov  životodarných tajomstiev,
spievaj, ďakuj a chváľ Boha z celej sily a vrúcne z duše povedz Bohu:

 Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože.


 

 

Modlitba svätého Bazila Veľkého:

Ďakujem Ti, Pane, Bože môj, že si neodvrhol mňa hriešneho, ale dovolil si mi účasť na Tvojich Sviatostiach. Ďakujem Ti, lebo si mne nedôstojnému dovolil prijať Tvoje najčistejšie a nebeské Dary. Veď Ty, Vládca, milujúci človeka, ktorý si za nás zomrel a vstal z mŕtvych, daroval si nám tieto bázeň vzbudzujúce a životodarné Sviatosti na konanie dobrých skutkov a posvätenie našich duší i tiel. Daj, aby aj mne boli na uzdravenie duše i tela, na odvrátenie každého zla, na osvietenie zraku môjho srdca, na uspokojenie mojich duševných síl, na pevnosť viery, na nepokryteckú lásku, na naplnenie múdrosti. Aby som zachovával Tvoje prikázania, na rozmnoženie Tvojej božskej milosti a na dosiahnutie Tvojho kráľovstva. Ony nech ma zachovajú v Tvojej svätosti, aby som ustavične pamätal na Tvoju dobrotu a nech viac už nežijem pre seba, ale pre Teba, nášho Vládcu a Dobrodinca. A takto, keď raz budem odchádzať z tohto života v nádeji na večný život, vojdem do ustavičného pokoja, kde neprestajne znie hlas plesajúcich a kde nekonečné šťastie napĺňa tých, čo hľadia na nevýslovnú dobrotu Tvojej tváre. Lebo Ty si opravdivá túžba a nevýslovná radosť tých, čo Ťa milujú, Christe, Bože náš, a Teba ospevuje každé stvorenie po všetky veky. Amen.

 

Modlitba svätého Bazila Veľkého:

Vládca, Christe Bože, Kráľ vekov a Stvoriteľ všetkého. Ďakujem Ti za všetko, čo si mi preukázal, za dobrodenia a za prijatie Tvojich najčistejších a životodarných Sviatostí. Preto Ťa prosím, Dobrotivý a Láskyplný, zachovaj ma v Tvojej ochrane a skry ma v tieni Tvojich krídel. Daruj mi, aby som s čistým svedomím až do posledného dychu dôstojne prijímal Tvoje Sviatosti na odpustenie hriechov a pre večný život. Lebo Ty si Chlieb života, Prameň svätosti a Darca dobra a Tebe vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 
Modlitba svätého Simeona Metafrasta:

Stvoriteľ môj, ktorý mi z vlastnej vôle dávaš za pokrm svoje Telo, daj, aby ten oheň, ktorý spaľuje nedôstojných, nespálil aj mňa. Vstúp do mojich údov, všetkých kĺbov, môjho vnútra a srdca. Spáľ tŕne všetkých mojich hriechov, očisti dušu a posväť myšlienky, upevni kĺby spolu s kosťami, osvieť päť zmyslov a pripevni ma celého k svojej bázni. Stále ma chráň, stráž a zachovávaj od všetkých skutkov a slov, ktoré škodia duši. Očisti, omy a okrášli ma; polepši ma, pouč a osvieť. Učiň ma svojím príbytkom jediného Ducha, a nie príbytkom hriechu. Nech od tohto Tvojho príbytku cez prijímanie, ako od ohňa, uteká každé zlo a každá vášeň. Predstupujem pred Teba so všetkými modliacimi sa svätými, beztelesnými mocnosťami,  Tvojím Predchodcom, múdrymi apoštolmi a spolu s nimi aj s Tvojou nepoškvrnenou a čistou Matkou. Milosrdný Christe, prijmi ich prosby a svojho služobníka učiň synom svetla. Lebo Ty, Dobrotivý, si jediným posvätením našich duší a Tebe ako Bohu a Vládcovi všetci vzdávame chválu po všetky dni.

 

Modlitba svätého Jána Zlatoústeho:

Pane Isusu Christe, Bože náš, nech mi je Tvoje sväté Telo na život večný a Tvoja drahocenná Krv na odpustenie hriechov.  Nech mi je toto Prijímanie  na radosť, zdravie a veselosť. A pri Tvojom strašnom druhom príchode daj mne hriešnemu stáť po pravici Tvojej slávy na prosby Tvojej najčistejšej  Matky a všetkých svätých.

 

 

Modlitba k najsvätejšej Bohorodičke:

Najsvätejšia Vládkyňa, Bohorodička, svetlo mojej zatemnenej duše. Moja nádej, ochrana, útočište, potecha a radosť. Ďakujem Ti, lebo si mňa nehodného urobila účastným prijímať najčistejšie Telo a drahocennú Krv svojho Syna. Ty, ktorá si porodila pravé Svetlo, osvieť teraz duchovný zrak môjho srdca. Ty, ktorá si porodila Prameň nesmrteľnosti, oživ mňa usmrteného hriechom. Láskyplná  Matka milosrdného Boha, zmiluj sa nado mnou a daj mi zľutovanie i skrúšenosť v srdci, pokorné zmýšľanie a povznes ma z mojich hriešnych myšlienok. Dovoľ, aby som až do posledného dychu prijímal bez odsúdenia posvätenie z najčistejších Sviatostí na uzdravenie duše aj tela. A daruj mi slzy kajúcnosti a slzy vyznania, aby som Ťa ospevoval a oslavoval po všetky dni môjho života, lebo blahoslavená a velebená si na veky. Amen.

Pane, teraz prepúšťaš  Svojho služobníka podľa Tvojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, Tvojho ľudu.

 

    Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

     Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

    

     Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov.

 

     Pane, zmiluj sa. (12x)

 

Tropár k svätému Jánovi Zlatoústemu, hlas 8.:

Milosť Tvojich úst, žiariaca ako svetlo ohňa, osvietila celý svet. Obdarila celý svet pokladmi nezištnosti a ukázala vnešenosť poníženosti. A, Ty, otče Ján Zlatoústy, poučujúc nás svojimi slovami, pros Slovo Christa Boha, aby spasil naše duše.

 

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu.

 

Sláva, kondak, hlas 6.:

Ján Zlatoústy, z neba si prijal božskú milosť a svojimi ústami učíš každého klaňať sa v Trojici jednému Bohu. Najblaženejší a ctihodný, dôstojne Ťa chválime, lebo si učiteľ, ktorý zjavuje božské veci.

 

I teraz, i vždy, i na veky vekov, amen.

 

A teraz, Bohorodičen:

Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov, neustála Orodovnica u Stvoriteľa, nepohŕdaj hlasmi modlitieb hriešnikov, ale príď, Dobrotivá, na pomoc nám, ktorí k Tebe verne voláme. Bohorodička, modli sa a pros, zastavajúc sa vždy tých, ktorí Ťa uctievajú.

 

Pane, zmiluj sa. 12x

 

Čestnejšiu ako Cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako Serafíni, bez porušenia porodiacu Boha Slovo, skutočnú Bohorodičku Ťa velebíme.

 

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.