Modlitby

Modlitby 3

Modlitby pred svätým Prijímaním

 

     Modlitbami našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen.

     Kráľ Nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, Ktorý si všade, a napĺňaš všetko, Poklad dobra a Darca života; príď, a prebývaj v nás, a očisti nás od každej poškvrny, a zachráň, Dobrotivý, naše duše.


 

     Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný; zmiluj sa nad nami. 3x

     Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na večné veky; amen.

     Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami; Pane, očisti naše hriechy; Vládca, odpusť nám naše neprávosti; Svätý, navštív nás a vylieč naše choroby; pre Tvoje meno.

 

     Otec náš, ktorý si v nebesiach; nech je dôstojne oslavované Tvoje meno, nech príde Tvoje Kráľovstvo; nech sa stane Tvoja vôľa aj na zemi tak, ako sa deje v nebi. Náš chlieb, ktorý je potrebný pre obnovu našej prirodzenosti, daj nám aj dnes; a odpusť nám naše dlhy tak, ako aj my odpúšťame naším dlžníkom; a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zachráň nás od zlého.

 

     Pane, zmiluj sa. 12x

 

     Pokloň sa pri vyslovovaní nasledujúcich troch modlitieb:

     Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

     Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom, naším Bohom.

     Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom, naším Bohom.

 

Pomodli sa žalmy: 22, 23, 115 (Pozor, v Biblii to sú žalmy pod číslom: 23, 24, 116)

 

TROPÁRE, HLAS 8

    

     Pane, Ktorý si sa narodil z Panny, prehliadni moje neprávosti a očisti moje srdce, urob zo mňa chrám pre Tvoje Najčistejšie Telo i Krv: ani ma nezavrhni spred Tvojej Tváre, lebo veľká je Tvoja milosť.

     Sláva: Ako sa stanem ja, nehodný, účastníkom Tvojej svätosti? Lebo aj keď vojdem, aby som s hodnými k Tebe pristúpil, oblečenie ma odhalí ako hriešnika, a tak privolám svojej veľmi hriešnej duši len odsúdenie. Pane, preto očisti nečistotu mojej duše, spas ma ako Ľudomil.

     I teraz: Bohorodička, veľké je množstvo mojich priestupkov, Najčistejšia, k Tebe sa utiekam, lebo potrebujem záchranu: navštív moju chorľavejúcu dušu a pros Tvojho Syna a nášho Boha, aby mi odpustil, lebo som už všetko oľutoval, Jediná požehnaná a blahoslavená.

 

     Cez svätý a veľký Pôst povedz toto: Zatiaľ, čo boli slávni učeníci na večeri osvietení pri umývaní nôh, nečestný Judáš, postihnutý chorobným lakomstvom, predal nespravodlivým sudcom, Teba, spravodlivého Sudcu. Pozri sa, čo máš k tomu sklon, na toho, ktorý sa preto obesil, nenásytná duša chráň sa toho, aby si sa aj ty odvážila toto urobiť svojmu Učiteľovi. Pane, si láskavý ku každému, sláva Tebe.

 

 

 

Kajúci 50. žalm

     Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej veľkej milosti! O to väčšmi ma umy od môjho previnenia a očisti ma od môjho hriechu. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a svoj hriech mám stále pred sebou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil a zlo som páchal pred Tebou, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich výrokoch a nestranný vo svojom súde. Lebo v neprávosti som sa počal a moja matka ma v hriechu porodila. Hľa, Ty obľubuješ pravdu, zjavil si mi svoju nezjavenú a skrytú múdrosť. Pokrop ma yzopom a budem čistý, umy ma a budem čistejší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech sa radujú pokorené kosti. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a vymaž všetky moje neprávosti. Stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov ducha správnosti. Neodvrhni ma od svojej tváre a neodním odo mňa svojho Svätého Ducha. Navráť mi radosť Tvojej záchrany a upevni ma Vládcovským Duchom. Naučím Tvojim cestám nespravodlivých a nečestní sa k Tebe obrátia. Bože, zbav ma od krvi, Bože mojej záchrany; môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Pane, otvor moje pery a moje ústa Ťa budú chváliť. Ak by si chcel obetu, dal by som ju; pálenie celých obetí neprijímaš. Obetou Bohu je duch skľúčený, skľúčené a pokorné srdce Boh neponíži. Bože, poteš svojou priazňou Sion, a nech sa opäť vybudujú steny Jeruzalema. Vtedy prijmeš  obetu pravdy, obety prinášania a pálenie celých obiet, vtedy Ti budú na oltár klásť býčkov.

 

KANÓN K SV. PRIJÍMANIU

(Hlas 2.)

Pieseň 1.

     Poďte, ľudia, spievajme pieseň, Christu Bohu, Ktorý more rozdelil, a vyučoval ľud, čo vyviedol z Egyptského otroctva, lebo tým sa preslávil.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Milostivý Pane, večným chlebom života, nech mi bude Tvoje sväté Telo a drahocenná Krv k uzdraveniu všelijakých chorôb.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Poškvrnený hriešnymi skutkami ja, zatratený, nie som hodný prijímania, Christe, ani prijatia Tvojho najčistejšieho Tela a božskej Krvi, čo mi dávaš.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Zem blahá, klas nepochopiteľne vzklíčený, čo dávaš svetu spasenie, požehnaná Božia nevesta, daj mi spásu pre Chlieb, Ktorý požívam.

 

Pieseň 3.

     Na kameni viery si ma upevnil, proti mojim nepriateľom si ma posilnil. Spevom zaplesal môj duch: Niet Svätého, okrem nášho Boha a spravodlivejšieho nad Teba, Pane.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.


     Christe, daj mi slzy, očisťujúce poškvrnenie môjho srdca, lebo očistený v pokojnom svedomí, s vierou a bázňou prichádzam, aby som prijal Tvoje božské Dary.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Nech mi bude Tvoje najčistejšie Telo a božská Krv na odpustenie mojich hriechov, oslobodenie sa od vášní a zármutku, na prijatie Svätého Ducha k večnému životu, Ľudomil.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Presvätá Matka Chleba oživujúceho, Ktorá si z lásky ku svetu dala nový život, i mňa nehodného učiň teraz hodným  s bázňou okúsiť ten Chlieb, aby som bol živý.

 

Pieseň 4.

     Z Panny si sa narodil, nie ako sprostredkovateľ zmierenia, ani ako anjel, ale Sám vtelený Pán, Ktorý ma spasil, celého človeka: preto Ťa vzývam: Sláva Tvojej moci, Pane.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.


     Mnohomilostivý, s potešením si sa vtelil pre našu spásu a pre ľudské hriechy si sa dal zabiť ako baránok, preto Ťa prosím: očisti moje previnenia.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Zahoj jazvy mojej duše, Pane, celého ma osvieť a mňa, strateného, urob hodným účastniť sa na Tvojej tajomnej božskej večeri.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Vládkyňa, daj milosť i mne a ochraňuj ma, svojho služobníka, v čistote a neporušenosti, aby som bol posvätený prijatím duchovného pokrmu.

 

Pieseň 5.

     Pane, Darca svetla a Tvorca vekov, pouč nás vo svetle Tvojich prikázaní: Lebo okrem Teba iného Boha nepoznáme.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Ako si povedal, Christe, nech sa stane Tvojmu pokornému služobníkovi. Prebývaj vo mne, ako si prisľúbil. Lebo jem Tvoje božské Telo a pijem Tvoju Krv.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Bože, Slovo Božie, nech bude mne, zatemnenému, žiara Tvojho Tela k osvieteniu a Tvoja Krv k očisteniu mojej poškvrnenej duše.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Mária, Matka Božia, príjemnej vône čestný chrám, učiň ma Svojimi príhovormi vyvolenou nádobou, aby som prijal posvätenie Tvojho Syna.

 

Pieseň 6.

     Váľajúc sa v priepasti hriechu, vzývam Tvoje veľké milosrdenstvo: Od smrti ma, Bože, vysloboď.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Spasiteľ, posväť môj rozum, dušu, srdce i telo a učiň ma hodným, Vládca, aby som bez odsúdenia mohol pristúpiť k strašným Tajinám.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Daj, nech sa vzdialim od vášní, aby som dosiahol posilnenie života a bola mi pridaná Tvoja milosť, Christe, prijatím Tvojich svätých Tajín.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.


     Bohorodičen: Bože, Sväté božské Slovo, na prosby Tvojej Svätej Matky, celého ma posväť, teraz prichádzajúceho k Tvojim Božským Tajinám.

     Kondak, hlas 2. Christe, neprehliadaj mňa, strateného, daj mi prijať chlieb, Tvoje Telo i Tvoju božskú a najčistejšiu Krv. Vládca, aby  prijímanie Tvojich strašných Tajín nebolo mne, biednemu, na súd, ale k večnému i nesmrteľnému životu.

 

Pieseň 7.

      Zlatej modle sa múdri mládenci nepoklonili, sami vošli do plameňa, pohanským bohom sa vysmievali a uprostred plameňa vzývali Boha. Zachránil ich anjel, lebo bola vypočutá  modlitba ich úst.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Prameňom dobra nech mi bude prijímanie Tvojich nesmrteľných Tajín, Christe, svetlom i životom bez prehrešenia, k prospievaniu a rozmnoženiu božských cností, lebo si jediná Blahá, preto Ťa oslavujem.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Prichádzam teraz so strachom, láskou, pokorou k Tvojim nesmrteľným a božským Tajinám, aby som bol zbavený utrpenia, nepriateľov, biedy a každého nešťastia, Ľudomil. Učiň ma hodným, aby som Ti spieval: Blahoslavený si, Pane, Bože našich otcov.   

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Spasiteľa Christa nepochopiteľne rodiaca, Blahodatná, prosím teraz Teba, Čistú, ja, Tvoj biedny služobník, ktorý chce teraz pristúpiť k najčistejším Tajinám, očisti ma celého od každej telesnej i duševnej poškvrny.

 

Pieseň 8.

     Boha, Ktorý zostúpil do pece k izraelským mládencom, a plameň na rosu obrátil, vyvyšujte na veky a Jeho skutky ospevujte ako Pánove.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Bože, urob ma, zúfalého, účastníkom Tvojich nebeských, strašných a svätých Tajín, a tajomnej večere, Bože, Spasiteľ môj.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Dobrotivý, k Tvojmu milosrdenstvu prichádzam a  so strachom k Tebe volám: Spasiteľ, prebývaj vo mne a ja v Tebe tak, ako si povedal. Dúfajúc v Tvoju milosť, jem Tvoje Telo a pijem Tvoju Krv.

     Pripev: Svätá Trojica, sláva Tebe.

     Trojičný: Trasiem sa, prijímajúc oheň, aby som nebol spálený ako vosk, a ako tráva! Ó, strašná Tajina, Božie milosrdenstvo, ako prijmem božské Telo a Krv, tento liek, a ako sa stanem nesmrteľný?

 

Pieseň 9.

     Bezpočiatočného Otca Syn, Boh a Pán, vtelil sa, nám sa zjavil z Panny,  ožiaril zatemnených a zhromaždil rozptýlených: preto ospevovanú Bohorodičku velebíme.

     Pripev: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha spravodlivosti.

     Christos je tu, viďte a skúste: Pán, prebývajúci pred naším stvorením, Sám Seba priniesol ako obeť za nás Svojmu otcovi; neustále obetovaný, Ktorý prijímajúcich posväcuje.

     Pripev: Nezavrhni ma spred Tvojej tváre a neodním odo mňa Svojho Svätého Ducha.

     Vládca, nech posvätím dušu i telo, aby som bol osvietený, spasený, aby som bol po prijatí svätých Tajín Tvojím stánkom, majúci v sebe Teba, Dobrodinec, žijúci s Otcom i Svätým Duchom, Mnohomilostivý.

     Pripev: Navráť mi radosť z mojej spásy a posilni ma Vladárskym Duchom.

     Môj Spasiteľ, nech mi je ako oheň, a ako svetlo Tvoje Telo a najčistejšia Krv; nech spaľuje podstatu hriechu, spaľuje tŕnie vášní a celého ma osvecuje, keď sa klaniam Tvojmu Božstvu.

     Pripev: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

     Bohorodičen: Boh sa vtelil z Tvojho čistého Tela, preto Ťa ospevujú všetky rody; Vládkyňa, nebeské mocnosti Ťa oslavujú, lebo vďaka Tebe vzhliadli Vládcu, Ktorý na Seba prijal človečenstvo.

    

     Dôstojné je popravde Ťa zvelebovať ako Bohorodičku i Matku nášho Boha, čestnejšiu ako Cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako Serafíni, bez porušenia porodiacu Boha Slovo, skutočnú Bohorodičku Ťa velebíme.

     Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný; zmiluj sa nad nami. (trikrát)

     Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

     Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami; Pane, očisti naše hriechy; Vládca, odpusť nám naše neprávosti; Svätý, navštív nás a vylieč naše choroby; pre Tvoje meno.

 

 Otec náš, Ktorý si v nebesiach; nech je dôstojne oslavované Tvoje meno, nech príde Tvoje Kráľovstvo; nech sa stane Tvoja vôľa aj na zemi tak, ako sa deje v nebi. Náš chlieb, ktorý je potrebný pre obnovu našej prirodzenosti, daj nám aj dnes; a odpusť nám naše dlhy tak, ako aj my odpúšťame našim dlžníkom; a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zachráň nás od zlého.

     Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc aj sláva, Otca, i Syna, i Svätého Ducha; teraz, i vždy, i na večné veky; amen.

    

     Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, lebo inú odpoveď nevieme, iba túto modlitbu, ktorú my, hriešnici, prinášame Pánovi: Zmiluj sa nad nami.

     Sláva: Pane, zmiluj sa nad nami, lebo v Tebe máme nádej, veľmi sa na nás nehnevaj, ani sa nerozpomínaj na naše hriechy, ale ako Milosrdný vzhliadni teraz na nás a zbav nás našich nepriateľov, lebo Ty si náš Boh a my Tvoji ľudia, všetci sme dielom Tvojich rúk a vzývame Tvoje meno.

     Teraz: Blahoslavená Bohorodička, otvor nám bránu milosrdenstva, aby sme my, dúfajúci v Teba, nezahynuli, ale aby sme boli Tebou oslobodení od každého nešťastia, lebo Ty si spasenie všetkých kresťanov.

Pane, zmiluj sa, (40x + zemné poklony, koľko chceš)

     Verše: Človeče, keď chceš jesť Telo Pána, prichádzaj so strachom, aby si sa nepopálil, lebo to je oheň. Skôr, než budeš k účastníctvu piť božskú Krv, zmier sa ty, rozpálený veľkým hnevom, potom sa nebudeš báť jesť tento Tajomný pokrm. Pred prijatím tejto strašnej (bázeň vzbudzujúcej) žertvy, Životodárneho Tela Pánovho, pomodli sa so strachom tieto modlitby:

 

MODLITBA SV. BASILA VEĽKÉHO, 1.

 

     Vládca, Pane Isuse Christe, Bože náš, Prameň života a nesmrteľnosti, Stvoriteľ celého viditeľného i neviditeľného sveta, večného Otca večný a jednobytný Syn, Ktorý si z preveľkej dobrotivosti prijal na Seba telo, bol ukrižovaný a pochovaný za nás, nehodných a zlomyseľných, a Svojou Krvou si obnovil našu hriechom skazenú prirodzenosť: Ty Sám, nesmrteľný Kráľ, prijmi pokánie mňa, hriešneho, nakloň Svoje ucho ku mne a vypočuj moje slová: zhrešil som, Pane, zhrešil som proti nebu i pred Tebou a nie som hodný pozdvihnúť svoje oči k výsosti Tvojej slávy, lebo rozhneval som Tvoju dobrotivosť, prestúpil som Tvoje prikázania a neposlúchol som Tvoje rozkazy. Ale Ty, Pane, si nepomstivý, dlho zhovievavý  a najmilostivejší, nedal si mi zahynúť s mojimi neprávosťami, stále očakávajúci moje obrátenie: Lebo si povedal, Ľudomil, skrze Svojho proroka: Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a a bol živý. Áno, Vládca, Ty nechceš zahubiť stvorenie Tvojich rúk, ani nemáš záľubu v záhube človeka, ale chceš, aby boli všetci spasení a dospeli k porozumeniu pravdy. Preto i ja, hoci nie som hodný dosiahnuť neba a v tomto dočasnom živote prebývam na zemi, lebo som sa celkom oddal hriechu, holdujem telesných rozkošiam a poškvrnil som Tvoj obraz, ale keďže ja, biedny, som Tvojím dielom a stvorením, nezúfam nad svojím spasením, ale k Tvojmu nesmiernemu milosrdenstvu ja, biedny, s dôverou prichádzam. Prijmi ma, ľudomilný Pane, ako hriešnika, ako lotra, ako mýtnika, ako márnotratného syna a vezmi zo mňa ťažké bremeno mojich hriechov, Ty, Ktorý si na Seba vzal hriech sveta, hojíš ľudské choroby, voláš k Sebe pracujúcich, obťažených a dávaš im odpočinutie, lebo neprišiel si povolať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov. Očisti ma od každej telesnej i duševnej poškvrny, nauč ma prijímať večeru v Tvojej bázni, aby som s čistým svedomím prijímal časť Tvojich svätých Tajín, zjednotiac sa s Tvojím svätým Telom a Krvou,  a mal Teba v sebe žijúceho a prebývajúceho s Otcom i Tvojím Svätým Duchom. Pane Isuse Christe, Bože náš, nech mi nebude na súd prijatie Tvojich najčistejších a oživujúcich Tajín, a ani nech nebude od ich nehodného prijímania choré moje telo a duša, ale daj mi, aby som do posledného dychu mohol bez odsúdenia  prijímať Tvoje sväté Tajiny v obcovaní Svätého Ducha na ceste k večnému životu a k dobrému zodpovedaní sa na Tvojom strašnom Súde, aby som sa stal aj ja so všetkými Tvojimi vyvolenými účastníkom Tvojich nehynúcich bláh , čo si pripravil tým, ktorí Ťa, Pane, milujú a v nich si zvelebený na veky, amen.

 

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 2.

 

     Pane Bože môj, viem, že nie som hodný, ani dostatočný, aby si vošiel pod strechu chrámu mojej duše, pretože som celkom opustený a zničený, niet vo mne slušného miesta, kde by si mohol skloniť hlavu; ale ako si sa zo Svojej výsosti pre nás ponížil, zostúp i teraz ku mne poníženému, a ako si sa ráčil položiť v jaskyni do jasiel, určených pre nerozumné stvorenia, tak vojdi i do jasiel  mojej nerozumnej duše a môjho poškvrneného tela. A ako si neopovrhol vojsť do domu Šimona malomocného a večerať s hriešnikmi, tak vojdi i do domu mojej poníženej duše, malomocnej  a hriešnej. A ako si neodmietol mne podobnú hriešnicu, ktorá prišla k Tebe, a dotkla sa Ťa, tak sa zľutuj i nado mnou, hriešnym, ktorý prichádza, a chce sa Ťa dotknúť; a ako sa Ti nehnusili jej poškvrnené a nečisté ústa, bozkávajúce Tvoje nohy, nech sa Ti nehnusia ani moje ústa, poškvrnenejšie a nečistejšie ako jej, ani moje mrzké a nečisté pery a ešte nečistejší jazyk. Nech mi bude páľava Tvojho najsvätejšieho Tela a Tvojej čestnej Krvi na  posvätenie, osvietenie a posilnenie mojej duše i tela, k uľahčeniu ťažoby mnohých mojich hriechov, k ochrane od všelijakých diabolských pôsobení, k zanechaniu a zabráneniu mojich špatných a zlých návykov, k umŕtveniu náruživosti, k zachovávaniu Tvojich prikázaní, k rozmnoženiu Tvojej božskej milosti a k dosiahnutiu Tvojho Kráľovstva. Pretože prichádzam k Tebe, Christe Bože, nie ako človek, ktorý Tebou pohŕda, ale ako ten, ktorý dúfa v Tvoju nevysloviteľnú dobrotivosť, aby som nezostal príliš vzdialený v obcovaní s Tebou, a aby som sa nestal korisťou duchovného vlka. Preto sa modlím k Tebe, Pane, Jedinému Svätému, posväť moju dušu a telo, rozum i srdce, vnútro a celého ma obnov, zakoreň Svoju bázeň do mojich údov a učiň, aby Tvoje posvätenie odo mňa nikdy neodstúpilo. Buď mojím pomocníkom a zástancom, udržuj môj život v pokoji a učiň ma hodným stáť po Tvojej pravici s Tvojimi svätými na príhovory Tvojej Najčistejšej Matky, Tvojich netelesných služobníkov, najčistejších mocností a všetkých svätých, ktorí žili podľa Tvojej vôle. Amen.

 

MODLITBA SIMEONA METAFRASTA, 3.

 

     Jedine čistý a nesmrteľný Pane, Ktorý si z nevysloviteľnej milosti Svojho ľudomilstva prijal naše smrteľné telo a z panenskej čistoty Ťa nadprirodzene porodila, zostúpením Božieho Ducha  a zasľúbením večného Otca, Christe Isuse, Božia múdrosť, pokoj a moc: Dobrovoľne si prijal kríž, klince, kópiu, smrť, preto nech Tvoje životodárne a spasiteľné utrpenie umŕtvi moje  duševné  a telesné choroby. Tvojím pohrebom si zničil kráľovstvo pekla, pokojne pochovaj aj moje zlé myšlienky dobrým zmýšľaním a znič zlých duchov. Svojím životodárnym vzkriesením v tretí deň si zachránil mŕtveho praotca, zdvihni aj mňa zotročeného hriechmi, predkladajúc mi vzory kajúcnikov. Svojím najslávnejším Nanebovstúpením si zbožštil prijaté Telo a toto si posadením sa po pravici Otca oslávil prijímaním Tvojich svätých Tajín, urob aj mňa hodného dosiahnuť spasiteľné miesto po pravici. Zostúpením Tvojho Ducha Utešiteľa si zo svojich učeníkov urobil čestné nádoby posvätenia, moje útočište, aj mne dosvedči, že som hodný Jeho prítomnosti. Buď blahosklonný pri Tvojom príchode, spravodlivo súď svet a daj aj mne, aby som Ťa videl, môjho Stvoriteľa a Sudcu na oblakoch so všetkými Tvojimi svätými: aby som Ťa naveky velebil a ospevoval s Tvojím večným Otcom, presvätým, blahým a životodarným Tvojím Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

MODLITBA SV. JÁNA DAMASKÉHO, 4.

 

    Vládca, Pane, Isuse Christe, Bože náš, Ty jediný máš moc odpúšťať hriechy: ako Dobrotivý a Ľudomilný prehliadni všetky moje vedomé i nevedomé hriechy a urob ma hodným bez odsúdenia prijať Tvoje najslávnejšie, najčistejšie a životodárne božské Tajiny, nie na príťaž a utrpenie, ani na priloženie hriechov, ale na očistenie, posvätenie a na získanie večného života a Tvojho Kráľovstva, na ochranu, pomoc a na víťazstvo nad protivníkmi, na zbavenie sa mnohých mojich priestupkov, lebo Ty si Boh milosti, štedrosti a Ľudomil, preto Ti vzdávam slávu spolu s Tvojím Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždycky i na veky vekov. Amen.

 

MODLITBA SV. BAZILA VEĽKÉHO, 5.

 

     Pane, viem,  keď nehodne prijímam Tvoje najčistejšie Telo a Tvoju čestnú Krv: že som vinný, jem a pijem  na odsúdenie, nerozoznávajúc Telo a Krv Christa, môjho Boha, no spoliehajúc sa na Tvoju štedrosť, prichádzam k Tebe, ako si povedal: Kto je Moje Telo a pije Moju Krv, zostáva vo mne a Ja v ňom. Zmiluj sa nado mnou a neusvedči mňa, hriešneho, ale v nádeji a láske, ktorú mám k Tebe,  učiň so mnou podľa Tvojej milosti, nech mi je táto sviatosť na uzdravenie, očistenie, osvietenie, ochranu, spasenie  a na posvätenie duše i  tela. Na odohnanie všelijakých prízrakov, zlých skutkov a  diabolskej činnosti       pôsobiacej v mojich údoch. Na nápravu života a bezúhonnosť, na rast cnosti a dokonalosti. Na dodržiavanie prikázaní, na obcovanie vo Svätom Duchu, na ceste do večného života, na dobrú odpoveď na Tvojom strašnom Súde, nie na súd ani na odsúdenie.

 

MODLITBA SV. SIMEONA NOVÉHO BOHOSLOVA, 6.

 

     Christe môj, z nečistých úst, z mrzkého srdca, od nečistého jazyka, prijmi modlitbu poškvrnenej duše a neprehliadni ju pre moje slová, spôsoby a mrzkosti. Christe môj, posmeľ ma, aby som Ti povedal, čo chcem, a nauč ma, čo mi je potrebné robiť a hovoriť. Zhrešil som viac, ako bludárka, ale ukáž mi, kde žiješ, kúpim myro a s nádejou prídem pomazať Tvoje nohy, môjho Boha, Vládcu a Christa môjho. Tak ako si neodvrhol onú hriešnicu, ktorá s dôverou prišla k Tebe, nech sa Ti nehnusím ani ja. Slovo, dovoľ mi dotýkať sa Tvojich nôh,  bozkávať ich a prúdom sĺz, ako drahocenným myrom s nádejou ich pomazať. Slovo, omy a očisti ma mojimi slzami. Zabudni na moje hriechy a odpusť mi. Ty poznáš množstvo mojich hriechov, poznáš moje rany, vidíš i moje jazvy, ale Ty poznáš aj moju vieru, vidíš moju dobrú vôľu a počuješ moje vzdychania. Bože môj , Stvoriteľ a Záchranca, pred Tebou sa nedá zatajiť ani slza, ani časť slzy. Tvoje oči vidia, čo som neurobil a do Tvojej knihy je zapísané ešte aj to, čo som neukončil. Viď moju pokoru, každú moju prácu a odpusť mi, všetky moje hriechy, Bože všetkých, aby som s čistým srdcom, s chvejúcou sa mysľou, zdrvenou dušou prijímal nepoškvrnené a najčistejšie Tajiny, ktorými sa oživí a zbožští každý, kto Ich je a pije s čistým srdcom, lebo Ty, môj Vládca, si povedal: Každý, kto je Moje Telo a pije Moju Krv, zostáva vo mne a Ja v ňom. Pravdivé je každé slovo môjho Boha Vládcu: prijímajúc Božské a zbožšťujúce milosti, už nie som sám, ale som s Tebou, Christe môj, trojslnečné svetlo, ktoré osvetľuje svet. Preto celkom iste nie ja jediný prebývam okrem Teba, Životodarca môjho dýchania, života, radovania a spasenia sveta. Kvôli tomu, že vidíš všetko, pristúpil som k Tebe so slzami a zdrvenou dušou, prosiac odpustenie mojich hriechov,  aby som mohol bez odsúdenia prijať Tvoje životodárne a nepoškvrnené Tajiny, aby si mohol povedať, že som ja, najbiednejší, prebýval s Tebou, aby ma okrem Tvojej milosti ľstivo a klamne nezajal zvodca a neodviedol ma od Tvojich zbožšťujúcich slov. Preto k Tebe prichádzam a vrúcne k Tebe volám: ako si prijal bludného a bludárku, tak, Milostivý, prijmi i mňa, bludného a nečistého. Lebo teraz k Tebe prichádzam s pokornou dušou a viem, Spasiteľ, že tak, ako ja sa proti Tebe neprevinil nikto iný, ani nevykonal také skutky, ako som vykonal ja. Ale taktiež viem, že ani veľkosť previnení, ani množstvo hriechov neprevýši zhovievavosť a ľudomilnosť môjho Boha, ale milosťou súcitu očisťuješ úprimných kajúcnikov, osvetľuješ ich a robíš ich účastníkmi svetla a v plnosti ich činíš spoločníkmi Tvojho Božstva, čo je udivujúce pre anjelov a ľudský rozum, a mnohokrát s nimi hovoríš, ako so Svojimi skutočnými priateľmi. Christe môj,  toto mi dodáva odvahu a posmeľuje ma. Posilnený Tvojou bohatou dobrosrdečnosťou sa radujem a chvejem ako tráva, keď prijímam oheň, ale, hľa, čudný zázrak, som spaľovaný nezhorejúc, ako horiaci ker, ktorý nezhorí. Preto teraz s vďačnou mysľou, srdcom a údmi mojej duše i tela sa klaniam, velebím a oslavujem Ťa, Bože môj, ako skutočné požehnanie, teraz i na veky.

 

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 7.

 

     Bože, oslab, odpusť  a prepáč mi moje previnenia, ktorými som zhrešil proti Tebe, slovom, skutkom, myšlienkou, úmyselne i neúmyselne, vedome i nevedome, a ako Dobrotivý a Ľudomil mi všetko odpusť: modlitbami Tvojej Najčistejšej Matky, Tvojich duchovných služobníkov a svätých síl a všetkých svätých, ktorí od vekov žili podľa Tvojej vôle. Dovoľ mi, zhovievavo a bez odsúdenia prijať Tvoje sväté a najčistejšie Telo a čestnú Krv na uzdravenie duše i tela a na očistenie mojich hriešnych myšlienok. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

 

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 8.

 

     Pane Vládca, nie som hodný, aby si vošiel pod strechu mojej duše, ale keď Ty chceš ako Ľudomil žiť vo mne, odvážim sa obrátiť svoju pozornosť k Tebe.: prikazuješ mi otvoriť dvere, ktoré si stvoril jedine Ty, vojdeš s ľudomilnosťou, lebo si taký, vstúpiš a osvietiš môj zamračený rozum. Verím, že to urobíš, lebo si neodohnal ani bludárku, ktorá k Tebe so slzami prišla, neopovrhol si ani mýtnikom, ktorý sa kajal, neodohnal si ani lotra, ktorý spoznal Tvoje Kráľovstvo, ani kajúceho sa prenasledovateľ si nenechal byť tým, čím bol, ale všetkých si prijal v pokání medzi svojich priateľov. jedine Ty si vždy blahoslavený, teraz i v nekonečné veky. Amen.

 

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 9

 

     Pane Isuse Christe, Bože môj, oslab, odpusť, očisti, prepáč mne, Tvojmu hriešnemu, nepotrebnému  a nehodnému služobníkovi, moje hriechy a priestupky i moje sklony ku hriechu, všetko, čím som sa voči Tebe previnil od svojej mladosti: vedome i nevedome, slovom, skutkom, myšlienkou i umom, počínaním i všetkým mojím poznaním: i modlitbami neporočne rodiacej Ťa Najčistejšej a vždy Panny Márie, Tvojej Matky, jedinej mojej nezahanbujúcej nádeje, ochrany a spasenia ma urob hodným bez odsúdenia prijať Tvoje najčistejšie, nesmrteľné, životodarné a strašné Tajiny, na odpustenie hriechov, na vyliečenie a uzdravenie duše i tela, na vymazanie a úplné zničenie mojich zlých myšlienok, zámerov a nočných prízrakov, temných a zlých duchov. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, česť a poklona s Otcom a Tvojím Svätým Duchom, teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

 

MODLITBA SV. JÁNA DAMASKÉHO, 10.

    

     Stojím pred dverami Tvojho chrámu, a nezbavil som sa zlých zmýšľaní, ale Ty, Christe Bože, Ktorý si ospravedlnil mýtnika, zľutoval si sa nad kanaánskou ženou a lotrovi si otvoril dvere do raja, otvor mi vnútro Svojej ľudomilnosti a prijmi ma prichádzajúceho a dotýkajúceho sa Ťa,  ako si prijal bludárku a ženu s krvotokom: jedna sa len dotkla lemu Tvojho rúcha a ľahko sa uzdravila, alebo druhá sa len dotýkala Tvojich Najčistejších nôh a dosiahla odpustenie hriechov. No ja biedny osmeľujem sa prijať Tvoje celé Telo, nedovoľ, aby ma spálilo, ale prijmi ma, ako si prijal oné ženy a osvieť moje duševné zmysly, spaľujúc moje hriešne viny, modlitbami neporočne          Ťa rodiacej a nebeských mocností: lebo blahoslavený si na veky vekov. Amen.

 

 

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 11.

 

     Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si skutočne Christos, Syn Boha živého, Ktorý si prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Verím tiež, že toto je Tvoje vlastné najčistejšie Telo a toto je Tvoja vlastná čestná Krv. Preto sa k Tebe modlím: zmiluj sa nado mnou a odpusť mi úmyselné i neúmyselné hriechy, ktorých som sa dopustil slovom, skutkom, vedome i nevedome a učiň ma hodným bez odsúdenia prijať Tvoje najčistejšie Tajiny na odpustenie hriechov a pre večný život. Amen.

     Synu Boží, prijmi ma dnes, aby som sa zúčastnil na Tvojej tajomnej večeri: lebo neprezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ťa nepobozkám ako Judáš, ale vyznávam sa Ti, Pane, ako lotor, rozpomeň sa na mňa vo Svojom Kráľovstve.

     Pane, aby mi Prijímanie Tvojich svätých Tajín nebolo na súd, alebo na zatratenie, ale na uzdravenie duše i tela.

 

  Keď prichádzaš k svätému Prijímaniu, modli sa verše sv. Metafrasta:  Hľa, pristupujem k božskému Prijímaniu. Stvoriteľ, nespáľ ma Svojím Prijímaním, lebo si oheň, čo spaľuje nehodných, preto ma očisti od každej škvrny.

            Syn Boží, prijmi ma dnes, aby som sa zúčastnil na Tvojej tajomnej večeri: lebo neprezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ťa nepobozkám ako Judáš, ale vyznávam sa Ti, Pane, ako lotor, rozpomeň sa na mňa vo Svojom Kráľovstve.