Modlitby

Ranné a večerné modlitby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na ktorého vytvorení sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.


Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

(sv. Ján Zlatoústy)

    V Mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

    Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (3x)

    Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

    Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

    Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

    Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

    Pane, zmiluj sa. (3x)

    Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

 

Ranná modlitba k Pánovi

(Za odpustenie hriechov, za ochranu a pomoc)

      Ó, môj Pane, do rúk Tvojho veľkého milosrdenstva, odovzdávam svoju dušu a telo, svoje city a reč, rady a myšlienky, prácu a všetky pohyby môjho tela a duše. Môj začiatok a koniec, vieru a život, príbeh a koniec môjho života, deň a čas môjho posledného výdychu, zosnutie duše a tela. Ty, Milosrdný Pane, Ktorý vidíš hriechy celého sveta, Ktorý máš nevýslovnú blahodať a nemáš zloby, prijmi ma, najhriešnejšieho človeka zo všetkých hriešnikov, do Svojich rúk pod Svoju záštitu a zbav ma od každého zla. Očisti veľké množstvo mojich neprávostí, daj napravenie môjmu zlému a hriešnemu životu, a vždy ma ochraňuj od ďalších zlých padnutí do hriechu, aby som nikdy nehneval Tvoju nesmiernu lásku k ľuďom. Ochráň ma, slabého a chorého od besov, pokušení a zlých ľudí. Odožeň odo mňa telesných a duchovných nepriateľov. Riaď ma na ceste ku spáse, doveď ma ku Tebe, môjmu najžiadanejšiemu prístavu. Daruj mi kresťanské zosnutie, bez potupy, mierne a tiché, na Tvojom Poslednom Súde ma zachráň pred zlobou nečistých duchov. Buď milosrdný ku mne, Tvojmu služobníkovi, a pripoj ma ku pravici spolu s Tvojimi požehnanými ovečkami, aby som s nimi velebil Teba, môjho Stvoriteľa po všetky časy. Amen.

Ranná modlitba o ochrane pred diablom

     Tebe, môjmu Bohu a  Stvoriteľovi, Ktorý si velebený vo Svätej Trojici, klaniam sa Otcu, Synu i Svätému Duchu, odovzdávam Ti moju dušu a telo, a modlím sa: Ty ma požehnaj, zmiluj sa nado mnou a zbav ma každej svetskej, diabolskej a telesnej zloby. Daj mi v pokoji, bez hriechu prežiť tento deň, na Tvoju Slávu a na spásu mojej duše. Amen.

     Keď vstávam zobudiac sa zo sna padám pred Tebou Pane a hlasno Ti spievam vznešenú anjelskú pieseň: Svätý, Svätý, Svätý si Bože, skrze Bohorodičku zmiluj sa nado mnou.

     Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu:

Z lôžka a spánku si ma zdvihol Pane, osvieť moje srdce aj rozum, otvor moje ústa, aby mohli Teba oslavovať, Svätá Trojica: Svätý, Svätý, Svätý si Bože, skrze Bohorodičku zmiluj sa nad nami.

     I teraz, i vždy, i na večné veky. Amen:

Nečakane príde Sudca a ukážu sa všetky moje činy. So strachom volám o polnoci: Svätý, Svätý, Svätý si Bože, skrze Bohorodičku zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa. (12 x)

 

     Bože očisti ma hriešneho, lebo som nikdy nespravil dobre pred Tebou, no zbav ma od zlého a nech sa vo mne deje Tvoja vôľa, nech bez odsúdenia otvorím moje nedôstojné ústa a chválim Tvoje sväté Meno Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Zobudiac sa a povstanúc ďakujem Ti Svätá Trojica, lebo zo svojej veľkej dobrotivosti a zhovievavosti si sa nenahnevala na mňa lenivého a hriešneho ani si ma nezahubila s mojimi neprávosťami, ale vo Svojej neustálej ľudomilnosti, si sa zmilovala nado mnou ako zvyčajne. Pozdvihla si ma ležiaceho v nečinnosti, aby som vstal z rána a oslavoval Tvoje veľké Kráľovstvo. I teraz osvieť oči mojej mysle a otvor moje ústa, aby som sa naučil Tvojim slovám, porozumel Tvojim prikázaniam, činil Tvoju vôľu a  zo srdca vyznával a ospevoval Tvoje Sväté Meno: Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

Príďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred Christom, Kráľom a naším Bohom.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred samotným Christom, Kráľom a naším Bohom.

 

Kajúci 50. žalm

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej veľkej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó, Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od Svojej tváre neodvrhni ma a Svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a utvrď ma Vládcovským Duchom! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó, Bože, otvor moje pery, nech moje ústa zvestujú Tvoju chválu. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je skrúšený duch, skrúšené a pokorné srdce Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo Svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

 

Symbol viery

     Verím v jedného Boha, Otca, Všeudržiavateľa, Stvoriteľa neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.

I v jedného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, jednorodeného, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nestvoreného, jednobytného s Otcom, skrze Ktorého všetko povstalo.

Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a stal sa človekom.

Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.

A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písiem.

A vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

A znovu príde so slávou súdiť živých a mŕtvych a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

I v Ducha Svätého, Pána, Darcu života, Ktorý z Otca vychádza, a Ktorému sa s Otcom i Synom vzdáva tá istá poklona i sláva, Ktorý hovoril skrze prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

                                   

     Vstanúc zo sna prinášam Ti, Spasiteľu, polnočnú pieseň, i klaňajúc sa Ti zaspievam: nedaj mi zaspať v smrti hriechov, no zmiluj sa, dobrovoľne ukrižovaný, i  ležiaceho v lenivosti ma skoro podvihni k bedlivosti i k modlitbe, spas ma  po nočnom sne, daj mi prežiť deň bezhriešny, Christe Bože, i spas ma.

     Vstanúc zo sna prichádzam k Tebe Vládca ľudomilný; pripravujem sa Tvojím milosrdenstvom na prácu pre Teba. Modlím sa k Tebe: pomôž mi v každom čase, v každej veci a zbav ma od všetkých svetských, zlých vecí i diablovho pokušenia a spas ma; i uveď ma do Tvojho večného Kráľovstva. Lebo Ty si môj Stvoriteľ, Mysliteľ i Darca všetkého dobra, do Teba vkladám všetku svoju nádej a Tebe vzdávam slávu teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Pane, Ktorý vo Svojej veľkej dobrote si v mnohom štedrý, dal si mne Tvojmu služobníkovi prežiť predošlú noc bez pádu od každého zla a pokušenia. Ty si Vládca všetkého, Tvorca, daj, aby som bol osvietený Tvojím pravdivým svetlom a s osvetleným srdcom plnil Tvoju vôľu teraz i vždy i na veky vekov. Amen.

 

     Všemohúci Pane,  Bože mocností a  každého tela, žijúci na výsostiach a hľadiaci na ponížených, skúmajúci srdcia a vnútra, Ktorý dobre poznáš ľudské tajomstvá, bezpočiatočné a večné Svetlo, u Ktorého niet ani tieňa zmeny alebo premeny. Ty Sám nesmrteľný Kráľ prijmi naše modlitby, ktorými v nasledujúcom čase, smelo dúfajúc, obraciame sa na Tvoju veľkú štedrosť, poškvrnenými ústami prinášame k Tebe modlitby: odpusť nám naše prehrešky, ktorých sme sa dopustili skutkom, slovom, myšlienkou, vedome i nevedome a očisti nás od každej škvrny tela i ducha a daruj nám bdelým srdcom a triezvou mysľou prežiť všetky noci v celom budúcom živote, očakávajúc príchod svetlého a zjaveného dňa Tvojho Jednorodeného Syna Pána a Boha Spasiteľa nášho Isusa Christa, Ktorý so slávou príde súdiť všetkých, každému odplatí podľa jeho skutkov, daj aby sme nepadli a nezleniveli, no boli pripravení a nadchnutí pre skutky, v tom sme obrátení a hotoví vstúpiť do chrámu Božej slávy a radosti, kde znie neprestajne slávnostný hlas, a kde nevysloviteľnú sladkosť pociťujú tí, ktorí pozerajú na Tvoju Tvár a nevysloviteľnú dobrotu. Lebo Ty si pravé Svetlo osvecujúcich a posväcujúcich, a Teba ospevuje všetko stvorenie teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Dobrorečím Ti najvyšší Bože a milostivý Pane, stále tvoriaci s nami veľké a nepochopiteľné, slávne i úžasné diela, ktoré sa nedajú spočítať, dávajúc nám sen na upokojenie našich chorôb, slabostí a námah tela, ktoré je prepracované. Amen.

 

     Ďakujem Ti, že si nás nezahubil s našimi hriechmi, no ako zvyčajne si nás mal rád aj v nečinnosti ležiacich a pozdvihol si nás k oslavovaniu Tvojej moci. Týmto prosíme Tvoju nekonečnú dobrotu, osvieť naše myšlienky, oči, i um od ťažkého sna lenivosti, obnov, otvor naše ústa a náplň ich Tvojou chválou, aby sme mohli nerušene ospevovať a vyznávať sa Tebe zo všetkých i nad všetkých slávnemu Bohu, bezpočiatočnému Bohu Otcu s Jednorodeným Tvojím Synom i s milým život tvoriacim Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Ospevujem Tvoju milosť, Vládkyňa, modlím sa k Tebe, obdaruj milosťou moju myseľ. Moje kroky nastav na cestu Christových prikázaní. Posilni ma, aby som bdel pri spievaní a odožeň odo mňa sen lenivosti. Zviazaného povrazmi hriechu zbav ma ich Božia Nevesta za pomoci Tvojich modlitieb. V noci aj cez deň ma ochraňuj od bojujúcich vrahov. Životodarkyňa Boha, oživ ma umŕtveného vášňami. Ty, ktorá si porodila večné Svetlo, osvieť moju slepú dušu. Ó, Divný Vládcov príbytok, učiň aj mňa príbytkom Ducha Božieho. Rodiaca Lekára, uzdrav moju dušu od mnohoročných vášní. Oslabujúceho v životných búrkach priveď ma na cestu pokánia. Zbav ma večného ohňa, zlého červa i pekelnej priepasti, kde je večná zima. Nech nie som podriadený zlým duchom k ich radosti, vďaka mnohým mojim hriechom. Stvor ma nového, Nepoškvrnená, aby som necítil náklonnosť k hriechu. Nech ma minú všetky muky – upros Vládcu všetkého. Učiň, aby som bol hodný radosti, podobne ako ju pociťujú všetci svätí. Najsvätejšia Panna, vypočuj hlas Tvojho nepotrebného sluhu. Daj mi prúd sĺz, Najčistejšia, aby očistil škvrnu z mojej duše. Neprestajne Ti prinášam stony zo svojho srdca, buď milostivá, Vládkyňa. Prijmi moju modlitebnú službu, prines ju k Bohu, Ktorý je dobrý v mojej podstate. Prevyšujúca Anjelov, stvor ma vyššieho nad všetko pozemské. Svetlo nosiaca – nebeský Príbytok – obnov vo mne duchovnú milosť. Poškvrnené ruky aj ústa si očistím od škvŕn v pochvale Teba, Nepoškvrnená. Zbav ma vecí škodiacich duši, primerane upros Christa: Lebo Jemu vzdávame česť a poklonu teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Veľmi milosrdný a vždy milostivý Bože môj, Pane Isuse Christe, kvôli veľkej láske si zostúpil (z neba) a vtelil si sa, aby si spasil všetkých. A opäť, Spasiteľu, spas ma milosťou, snaživo Ťa prosím, lebo ak ma spasíš kvôli skutkom, vtedy to už nie je milosť, ale skôr dlh. Si veľmi štedrý a sláviteľný v milosti! Kto vo mňa verí, povedal si, ó, Christe môj, bude živý a neuzrie smrť na veky. Keď viera v Teba spasí zúfalých, vtedy verím, spas ma ako môj Boh a Stvoriteľ. Moja viera nech bude zamenená za skutky, Bože môj, lebo nenachádzaš skutky, ktoré by ma ospravedlnili. Táto moja viera nech všetko nahradí, nech ma ospravedlní, a nech ma urobí účastníkom Tvojej večnej slávy. Nech ma neuchytí diabol, aby sa pochválil, Bože, že ma vytrhol z Tvojich rúk – z Tvojej ohrady. Či chcem, alebo nechcem, spas ma, Christe, Záchranca môj, lebo hyniem. Ty si bol stále mojím Bohom – už keď som bol v útrobách mojej matky. Učiň ma, Pane, aby som si teraz zamiloval Teba, tak isto, ako som si niekedy obľúbil hriech. A opäť, aby som pracoval pre Teba bez lenivosti presne tak, ako som predtým pracoval pre ľstivého diabla. Najviac budem pracovať teraz pre Teba, Pána a Boha môjho, Isusa Christa po všetky dni môjho života teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Svätý Anjel stoj nad mojou hriešnou dušou a mojím smutným – vášnivým životom, neopusť ma hriešneho, neodstupuj odo mňa pre moje hriechy. Nedovoľ lživému pokušiteľovi vládnuť nado mnou. Posilni moju chorú a slabú ruku a priveď ma na cestu spasenia. Svätý Anjel Boží, ochranca a strážca mojej úbohej duše i tela, odpusť mi všetko, čím som ťa urazil počas všetkých dní môjho života. A aj keď som zhrešil v predchádzajúcej noci, stráž ma v nasledujúci deň a ochráň ma od každého zlého pokušenia, nech žiadnym hriechom nenahnevám Boha. A modli sa za mňa k Pánovi, aby ma utvrdil vo Svojej bázni a nech ma učiní dôstojným služobníkom Svojej milosti. Amen.

 

    Moja Presvätá Vládkyňa, Bohorodička, svojimi svätými a všemohúcimi prosbami odožeň odo mňa, Tvojho pokorného a hriešneho služobníka, lenivosť, zábudlivosť, nerozumnosť, zúfalosť i všetky špinavé, zlé a rúhavé myšlienky z môjho hriešneho srdca a z môjho zatemneného rozumu. A uhas plameň mojich vášní, pretože som hriešny a nič neznamenám. A zbav ma od mnohých a ukrutných spomienok, od všetkého zlého, čo ešte len chcem urobiť, a osloboď ma od všetkých zlých skutkov. Lebo si všetkými rodmi blahoslavená a Tvoje veľmi čisté meno sa oslavuje na večné veky. Amen.

 

 

VEČERNÉ MODLITBY

 V Mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

 Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. (3x)

 Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen. 

     Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

   Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

 Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

 Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

    Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

   Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

 

Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, lebo inú odpoveď nevieme, iba túto modlitbu, ktorú my, hriešnici, prinášame Pánovi: Zmiluj sa nad nami.

   Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu:

Pane, zmiluj sa nad nami, lebo v Tebe máme nádej, veľmi sa na nás nehnevaj, ani sa nerozpomínaj na naše hriechy, ale ako Milosrdný vzhliadni teraz na nás a zbav nás našich nepriateľov, lebo Ty si náš Boh a my Tvoji ľudia, všetci sme dielom Tvojich rúk a vzývame Tvoje Meno.

   I teraz, i vždy, i na večné veky; Amen:

Blahoslavená Bohorodička, otvor nám bránu milosrdenstva, aby sme my, dúfajúci v Teba, nezahynuli, ale aby sme boli Tebou oslobodení od každého nešťastia, lebo Ty si spasenie všetkých kresťanov.

 

    Večný Bože a Kráľ všetkého stvorenia,  Ktorý si ma uznal za hodného dožiť sa tohto času, odpusť mi moje hriechy, ktorých som sa dopustil počas dnešného dňa – skutkom, slovom, myšlienkou; Pane, očisti moju pokornú dušu od každej škvrny tela a ducha, Pane, daruj mi pokojný sen, aby som vstanúc pokorný z lôžka, robil to, čo sa páči Tebe – Tvojmu najsvätejšiemu Menu po všetky dni môjho života a nech zvíťazím nad telesnými a netelesnými nepriateľmi, ktorí bojujú proti mne: Pane, zbav ma márnivých myšlienok a tých, ktoré ma poškvrňujú, a zlých žiadosti. Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc a sláva; Otca i Syna, i Svätého Ducha; teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

   Všemohúci, Slovo Otcovo, Sám si dokonalý Isuse Christe, kvôli Tvojmu milosrdenstvu ma nikdy neopúšťaj, Svojho služobníka, no vždy vo mne spočívaj – oddychuj; Isuse – dobrý pastier Tvojich oviec, nedopusť na mňa pokušenie hada a chúťky Satana; neopusť ma, lebo semeno porušenosti je vo mne. Ty, Hospodin Bože, Ktorému sa klaniame, Svätý Kráľ, Isuse Christe, spiaceho ma ochráň večne žiariacim svetlom – Tvojím Svätým Duchom, Ktorým si posvätil Svojich učeníkov. Pane, daruj i mne, Tvojmu nehodnému služobníkovi, Tvoje spasenie, nech spočinie na mojom lôžku; môj um ožiar múdrosťou Tvojho svätého Evanjelia; dušu láskou Tvojho kríža; srdce čistotou Tvojho slova; moje telo Tvojím nevysloviteľným utrpením; moju myseľ ochráň Tvojou pokorou a povolaj ma vo vhodnom čase na Tvoje oslavovanie. Lebo nad všetko si slávený s bezpočiatočným Tvojím Otcom a s najsvätejším Duchom na veky. Amen.

 

    Pane, Kráľ Nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, zľutuj a zmiluj sa nad Svojím hriešnym služobníkom, prepáč a odpusť mne, nehodnému, všetko, čím som hrešil dnes ako človek, viac než človek – oveľa viac než dobytok, odpusť mi moje vedomé a nevedomé hriechy, úmyselné a neúmyselné, ktoré som robil v mladosti preto, lebo som sa naučil na zlé, lebo vznikajú z netrpezlivosti a skleslosti. Lebo Tvojím Menom som sa zaprisahával, rúhal som sa; zahrešil som v mysli, hocikoho som ponižoval, alebo ohováral z nenávisti, zarmucoval a hneval sa; alebo som klamal, dlho vyspával, a ak ku mne prišiel chudobný človek, s opovrhnutím som na neho hľadel; svojmu bratovi som spôsobil smútok; navádzal a odsudzoval; namýšľal som si, pýšil som sa a zlostil; môj um, stojac pri modlitbe, blúdil po márnivom svete; alebo som myslel na zvrátené veci; prejedal som sa, opil som sa, nerozumne som sa smial, na zlo som myslel, a ak som videl niekoho učiniť niečo dobré, akoby mi závisť bola urobila ranu do srdca; hovoril som o neslušných veciach; posmieval som sa hriechu svojho brata a urobil som nespočetné množstvo hriechov, nedbalo som vykonával modlitby, a na to, čo som urobil zle, si už nespomínam; to všetko a ešte oveľa viac som robil.

 

   Môj Stvoriteľ a Vládca, zmiluj sa nad mnou, Tvojím lenivým a nehodným služobníkom, prepáč mi a odpusť, lebo si dobrý a ľudomilný, aby som v pokoji ľahol, usnul a odpočinul; ja som zblúdilý smilník, hriešny a zatratený, kajám sa, ospevujem a oslavujem Tvoje najčestnejšie Meno s Otcom a Tvojím Jednorodeným Synom; teraz, i vždy, i na veky. Amen.

 

     Čo Ti mám priniesť? Alebo čo mám pre Teba urobiť – veľký Darca, nesmrteľný Kráľ, štedrý a ľudomilný Pane, lebo sa mi nechce žiť tak, ako sa páči Tebe; nič dobrého som neučinil; Ty si ma priviedol až na koniec tohto dňa, ktorý prešiel – Ty si Strojca môjho obrátenia a pripravuješ spásu mojej duše. Buď milostivý mne, hriešnemu, pretože som obnažený od všetkých dobrých skutkov – pozdvihni moju padnúcu dušu, ktorá sa poškvrnila nesmiernym množstvom hriechov, a zbav ma zlých myšlienok tohto viditeľného života. Odpusť mi moje hriechy – Ty jediný, nemajúci hriech, lebo som zhrešil v tento deň vedome i nevedome, slovom, skutkom, myšlienkou a všetkými mojimi zmyslami.

 

    Ty, Sám, ochraňuj ma od toho protivného stavu Tvojou Božskou mocou, pokrývajúc nevyslovenou ľudomilnosťou a silou. Očisti, Bože, očisti množstvo mojich hriechov. Blahosklonný Bože, zbav ma od siete zlého pokušiteľa a spas moju trpiacu dušu, a osvieť ma svetlom Tvojej tváre, keď prídeš v sláve; a učiň nech teraz usnem snom, za ktorý nebudem odsúdený – bez blúznenia a ochráň myseľ Svojho služobníka od nepokoja a všetko pôsobenie diabla odožeň odo mňa; a osvieť mi rozumné oči srdca, aby som neusnul a nezomrel. Pošli mi Anjela pokoja ochrancu a vychovávateľa môjho tela a duše – nech ma zbaví mojich nepriateľov – aby som Ti, vstanúc z postele, priniesol modlitby vďakyvzdania.

 

    Hej, Pane, vypočuj ma, Tvojho hriešneho a úbohého služobníka, podľa Tvojej vôle a svedomia – daruj mne, vstanúcemu, poučiť sa Tvojím slovom a ďaleko odožeň odo mňa diabolskú lenivosť za pomoci Tvojich Anjelov; aby som chválorečil Tvojmu svätému Menu a oslávil ho, a tiež oslávil najčistejšiu Bohorodičku Máriu, Ktorú si nám, hriešnym, dal ako zastúpenie a vypočuj Ju, modliacu sa za nás. Vieme, že kto nasleduje Tvoju ľudomilnosť, ten sa modliť neprestáva. Týmto zastúpením a znamením čestného Kríža a kvôli všetkým svätým zachovaj moju úbohú dušu, Isusu Christe, Bože náš, lebo si Svätý a nad všetko slávený na veky. Amen.

 

    Hospodin, Bože náš, hrešil som dnes slovom, skutkom, myšlienkou, a odpusť mi, pretože si dobrý a ľudomilný; pokojný sen mi daruj; pošli mi Tvojho Anjela ochrancu, nech ma svojou pomocou  ochraňuje od všetkého zlého. Lebo Ty si ochranca našich duší a tiel a Tebe vzdávame slávu, Otcovi i Synovi, i Svätému Duchu; teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

     Hospodin, Bože náš, v Teba veríme a Tvoje Meno vzývame oveľa viac, ako ostatné, daruj nám, odchádzajúcim spať, odpustenie hriechov duše i tela a ochráň nás od rôznych túžob a  temných slastí; zastav veľké pôsobenie vášní; uhas telesnú rozpálenosť. Daruj nám, aby sme nepoškvrnene žili, a to potvrdili skutkami a slovami, aby sme získali cnostný trvalý pobyt (v nebi) a neodpadli od Tvojich sľúbených bláh, lebo si požehnaný na veky. Amen.

 

    Pane, nezbav ma Tvojich nebeských dobrôt. Pane, zbav ma večných múk. Pane, ak som zhrešil rozumom alebo myšlienkou, slovom alebo skutkom, odpusť mi. Pane, zbav ma od každej nevedomosti a zábudlivosti, malomyseľnosti a kamennej necitlivosti. Pane, zbav ma od každého pokušenia. Pane, osvieť moje srdce a zatemni hriešnu žiadostivosť. Pane, ja som zhrešil ako človek a Ty, pretože si štedrý Boh, zmiluj sa nado mnou, vidiac chorobu mojej duše. Pane, pošli mi na pomoc Tvoju milosť, aby som preslávil Tvoje sväté Meno. Pane Isuse Christe, napíš mňa, Svojho služobníka, do Knihy Života a daruj mi dobrý koniec. Pane, Bože môj, i hoci som neučinil pred Tebou nič dobrého, učiň Tvojou milosťou vo mne dobrý počiatok. Pane, pokrop moje srdce rosou Tvojej milosti. Pane neba a zeme, rozpomeň sa v Tvojom Kráľovstve na mňa, Svojho hriešneho  služobníka, zahanbeného a nečistého. Amen.

 

   Pane, prijmi ma v pokání. Pane, neopusť ma. Pane, neuveď ma do pokušenia. Pane, daruj mi dobrú myseľ. Pane, daruj mi slzy, pamäť na smrť a pohnutie (dojatie). Pane, daruj mi, aby som sa rozpomenul a vyspovedal sa zo svojich hriechov. Pane, daruj mi pokoru, nepoškvrnenosť a poslušnosť. Pane, daruj mi trpezlivosť, veľkodušnosť a skromnosť. Pane, zasaď  do mňa dobrý koreň – bázeň ku Tebe do môjho srdca. Pane, učiň ma hodným, aby som Ťa miloval z celej svojej duše a mysle a vo všetkom činil Tvoju vôľu. Pane, ochráň a zbav ma niektorých ľudí a zlých duchov, vášní a všetkých iných podobných vecí. Pane, znajúc, prečo tak činíš, lebo taká je Tvoja vôľa – ona nech bude vo mne, hriešnom, lebo si požehnaný na veky. Amen.

 

    Pane Isuse Christe – Syn Boží, kvôli najčestnejšej Tvojej Matke, Tvojim netelesným Anjelom, Tvojmu prorokovi a predchodcovi Krstiteľovi, o Bohu kážucim apoštolom, svetlým – žiariacim v dobre zvíťaziacim mučeníkom, ctihodným a bohonosným otcom, a tiež modlitbami všetkých svätých zbav ma terajšieho diabolského obliehania. Hej, Pane a Stvoriteľ môj, nechceš smrť hriešnika, ale chceš, aby sa obrátil a bol živý, daruj i mne, zatratenému a nehodnému obrátenie, vytrhni ma z úst skazonosného hada, ktorý, otvoriac papuľu, ma chce zjesť a ešte živého zviesť do pekla. Hej, môj Pane – moja útecha, kvôli mne hriešnemu si sa obliekol do pominuteľného tela; vytrhni ma zo zatratenia a mojej úbohej duši daruj útechu. Zasaď do môjho srdca Tvoje prikázania, aby som ich dodržiaval – aby som zanechal hriešne skutky a získal Tvoje blahoslovenstvá, lebo v Teba dúfam, spas ma.

 

     Ku Tebe, Presvätej Božej Matke, sa ja hriešny, utiekam modliť: vieš, Kráľovná, ako neprestajne hreším a hnevám Tvojho Syna a môjho Boha, mnohokrát sa ešte kajám, klamstvo pred Tebou nachádzam a kajám sa s chvením: Naozaj? Hospodin ma porazí a po chvíli znova to isté robím; všetko vedieš, Vládkyňa moja, Bohorodička Hospodina, modlím sa, aby si sa nado mnou zmilovala, upevnila a dala, aby som konal dobro. Ty vieš, Vládkyňa moja Bohorodička, že vôbec nemám v nenávisti moje zlé skutky a celou svojou mysľou ľúbim Zákon môjho Boha, ale neviem, Hospodinova Prečistá, odkiaľ nenávidím a aj ľúbim, aj dobro porušujem. Nenechávaj ma, Prečistá, konať moju vôľu, lebo je nehodná, nech bude vôľa Tvojho Syna a môjho Boha: Nech ma spasí a privedie k rozumu a daruje mi blahodať Svätého Ducha. Aby som odteraz prestal žiť hanebne a okrem všetkého, aby sme žili v príkaze Tvojho Syna, Jemu sa podobá všetka sláva, česť a vlasť s bezpočiatočným Jeho Otcom i najsvätejším a dobrým a oživujúcim Jeho Duchom, teraz i vždy, i na veky vekov, amen.

 

     Dobrého Kráľa dobrá Matka, Najčistejšia a požehnaná Bohorodička Mária, vylej milosť Tvojho Syna a nášho Boha na moju vášňami trpiacu dušu a Tvojimi modlitbami ma usmerni na konanie dobra, aby som zvyšný čas svojho života prežil bez hriechu a s Tvojou pomocou dosiahol raj, Bohorodička Panna, Jediná čistá a požehnaná.

 

     Anjel Christov, môj svätý ochranca, záštita mojej duše a tela, odpusť mi všetko, čím som zhrešil v dnešný deň; a zbav ma od každého nepriateľa, ktorý sa mi zlom protiví, aby som žiadnym hriechom nezarmútil môjho Boha; modli sa za mňa hriešneho a nehodného služobníka, aby si ma raz ukázal hodného dobrotivosti a milosti Najsvätejšej Trojice a Matke môjho Isusa Christa a všetkých svätých. Amen.

 

     Odvážna víťazná Vojvodkyňa, ako ochraňuješ od zlého, Vďačná, venujem Ti Tvojich otrokov, Bohorodička, si bohatá ako mocná ríša, Neporaziteľná, zbav nás od každého nešťastia, volám k Tebe: raduj sa, Nevesta neviest.

 

     Preslávená vždy Panna, Matka Christa Boha, prines našu modlitbu Tvojmu Synovi a nášmu Bohu, nech s Tvojou pomocou zachráni naše duše. Všetku svoju nádej vkladám do Teba, Božia Matka, ochráň ma pod Svojím prístreším. Bohorodička Panna neodvracaj sa odo mňa hriešneho, ktorý potrebuje Tvoju pomoc a Tvoju podporu; v Teba dúfa moja duša, zmiluj sa nado mnou. Moja nádej je Otec, moje útočište je Syn a moja záchrana Svätý Duch, Svätá Trojica, sláva Tebe.

 

    Dôstojné je popravde Ťa oslavovať, Bohorodičku, vždy blaženú a najčistejšiu Matku nášho Boha, čestnejšiu ako Cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako Serafíni, bez porušenia porodiacu Boha Slovo, skutočnú Bohorodičku Ťa velebíme.

 

     Vládca ľudomilný či mi azda táto posteľ bude hrobom? Či ešte osvieti deň moju zatratenú dušu? Hrob sa ku mne približuje a smrť stojí predo mnou. Pane, bojím sa Tvojho súdu a nekonečných múk – neprestávam však robiť zlo. Teba, Pána môjho Boha, vždy zarmucujem, Tvoju najčistejšiu Matku a všetky nebeské sily aj svätého Anjela môjho ochrancu. Viem, Pane, že nie som hodný Tvojej ľudomilnosti, ale som hodný hocijakého odsúdenia a múk. Pane, či chcem, alebo nechcem, spas ma. Lebo ak spasíš spravodlivého, nie je to nič veľké; a keď sa zmiluješ nad čistým, nie je to nič divné, lebo sú dôstojní Tvojej milosti. Na mne, hriešnom, nech pôsobí milosť a prejaví sa Tvoja ľudomilnosť. Nech moja zloba nepremôže nevysloviteľnú dobrotu a milosrdenstvo, pretože chceš do mňa vložiť osobnosť.

 

    Osvieť moje oči, Christe Bože, keď zosnem a zomriem,  aby nepovedal môj nepriateľ, že hľadám u neho podporu.

 

Sláva  Otcu, i Synu, i Svätému Duchu:

     Bože, buď zástanca mojej duše, lebo sa pohybujem medzi množstvom sietí; - zbav ma ich a zachráň ma, Dobrý, lebo si ľudomilný.

 

I teraz, i vždy, i na večné veky; Amen:

     Preslávenú Božiu Matku, svätejšiu nad svätých Anjelov, bez prestávky ospevujeme srdcom a ústami, túto Bohorodičku, vyznávajúc, lebo skutočne, porodiac nám vteleného Boha,  neprestajne sa modlí za naše duše.

 

     Nech Boh vstane z mŕtvych a zmiznú jeho nepriatelia, a nech utekajú spred Jeho Tváre tí, ktorí Ho nenávidia; lebo ako sa stráca dym, nech sa i oni stratia, lebo ako sa topí vosk od plameňa, tak isto nech zhynú démoni pri styku s tvárou milujúcou Boha tých, ktorí na seba dávajú znamenie kríža, a s radosťou hovoria: raduj sa najčistejší a životodarný Pánov kríž, odháňaj zlých duchov silou na Tebe ukrižovaného nášho Pána Isusa Christa, do pekla vstúpiaceho a zničiaceho diablovu moc, a darujúceho nám Teba, kríž svoj čestný, na odohnanie hocijakého nepriateľa. Ó, najčestnejší a životodarný Pánov kríž, pomôž mi spolu so Svätou Pannou Bohorodičkou a všetkými svätými na veky. Amen.

 

     Ohraď ma, Hospodin, silou Tvojho Čestného a Životodarného Kríža, a ochráň ma od všetkého zla.

 

    Bože, oslab, prepáč a odpusť naše úmyselné a neúmyselné prehrešky, ktoré sme učinili slovom alebo skutkom, vedome i nevedome, vo dne a v noci, umom a myšlienkou – všetko nám odpusť, lebo si dobrý a ľudomilný.

 

   Tým, ktorí nás nenávidia a urážajú, odpusť, ľudomilný Pane. Dobro konajúcim čiň dobre. Našim bratom, súrodencom a príbuzným, ktorí prosia za spasenie, daruj večný život. Tých, ktorí sú chorí, navštív a vylieč ich. Ty, Ktorý spravuješ moria, s cestujúcimi cestuj spoločne. Pravoslávnym ľuďom pomôž v zápase. Tým, ktorí nám slúžia, a ktorí nás milujú, daruj odpustenie hriechov. Nám nehodným, prikazujúc modliť sa za nich – zmiluj sa pre Tvoju veľkú milosť. Pane, rozpomeň sa na skôr zomrelých otcov a našich bratov, nech spočinú v pokoji tam, kde žiari svetlo Tvojej Tváre. Pane, rozpomeň sa na našich zajatých bratov a zbav ich od takéhoto stavu. Pane, rozpomeň sa na tých, ktorí prinášajú dobro, dary a dobre činia v Tvojich svätých chrámoch, a vyplň ich prosby tykajúce sa spasenia, a daruj im večný život. Pane, rozpomeň sa i na nás, Tvojich pokorných, hriešnych a nehodných služobníkov, osvieť náš um svetlom Tvojho rozumu a nasmeruj nás na cestu Tvojich prikázaní; modlitbami najčistejšej našej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, lebo si požehnaný na veky vekov. Amen.

 

    Do Tvojich rúk, Pane Isuse Christe, Bože môj, odovzdávam môjho ducha: Ty ma požehnaj, zmiluj sa nado mnou a daruj mi večný život. Amen.

 

    Spovedám sa Tebe, Hospodinovi môjmu Bohu a Stvoriteľovi, vo svätej Trojici jedinému, slávnemu, Ktorému sa klaniame Otcovi, Synovi a Svätému Duchu zo všetkých svojich hriechov, ktoré som učinil po všetky dni môjho života, v každom čase, i v terajšom období, i vo dne, i v noci, ktoré už prešli skutkom, slovom, myšlienkou, prejedaním, opilstvom, tajným jedením, prázdno hovorením, nechuťou, lenivosťou, odvrávaním, neposlušnosťou, ohováraním, odsudzovaním, nepozornosťou, samoľúbosťou, chamtivosťou, ziskuchtivosťou s krádežou, klamstvom, nemravnosťou, chtivosťou po mamone, závisťou, hnevom, pomstychtivosťou, nenávisťou, úplatkárstvom a všetkými mojimi zmyslami, zrakom, sluchom, čuchom, chuťou, hmatom a ďalšími mojimi hriechmi duševnými spolu s telesnými, ktorými som Teba, môjho Boha a Stvoriteľa, zarmútil a svojho blížneho falošne obviňoval; - všetko ľutujem, svoje previnenia predkladám Tebe, môjmu Bohu, a chcem učiniť pokánie; Pane Bože môj, pomôž mi, so slzami sa k Tebe pokorne modlím: odpusť mi všetky moje spomenuté hriechy vďaka Tvojmu milosrdenstvu a osloboď ma od nich všetkých, ktoré som pred Tebou povedal, lebo si dobrý a ľudomilný.

 

     Modlitba pred spaním z Veľkého Povečeria:

    A daj nám, Vládca, pred spaním pokoj tela a duše, a ochráň nás od hriešneho zamračeného spánku a od tmavej a nočnej chlípnosti. Skroť úsilie vášní, zahas rozhorené šípy toho Prefíkaného, ktoré sú na nás ľstivo vedené. Naše telá  upokoj a uspi všetko zemské a materiálne naše mudrovanie. A daruj nám, Bože, dobrý rozum, čistú myseľ, triezve srdce, ľahký spánok  a zbav nás od každého diabolského snívania. Postav nás do času modlitby, aby sme utvrdení v Tvojich prikázaniach, mali v sebe samých silnú pamäť na Tvoj Súd. Daruj nám spolu spievať večerné chválospevy, požehnať a oslavovať Najčistejšie a Veľkolepé Tvoje Meno, Otca i Svätého Ducha, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

     Keď odchádzaš spať, povedz:

    Do Tvojich rúk, Hospodine Isuse Christe, môj Bože, odovzdávam svojho Ducha: Ty ma požehnaj, zmiluj sa nado mnou  a daruj mi večný život. Amen.

 

     Pod Tvoju milosť sa utiekame, Bohorodička Panna, neprehliadni naše modlitby v smútku, ale zbav nás od nešťastia, jediná Čistá a Požehnaná. Presvätá Bohorodička spas nás.