Modlitby

Modlitby k sv. Archanjelom a Anjelom ochrancom

MODLITBY K SV. ARCHANJELOM A ANJELOM OCHRANCOM

  /Sviatok nebeských mocností beztelesných oslavujeme 21.novembra./

 1108asynaxisangels

Svätý archanjel Michal, víťaz, premôž všetky vášne moje.

Svätý archanjel Gabriel, zvestovateľu Boží, zjav mi hodinu smrti.

Svätý archanjel Rafael, liečiteľu, vylieč choroby moje telesné i duševné.

Svätý archanjel Uriel, učiteľu, osvieť moje zmysly duševné aj telesné.

Svätý archanjel Jehudiel, velebiteľu, nech nebudem pozbavený účasti slávy Božej v Kráľovstve Jeho a presláv ma dobrými činmi.

Svätý archanjel Salatiel, modlitebníku Boží, pros Boha za mňa hriešneho a vnukni mi blahé myslenie, vynášajúce dušu k Bohu.

Svätý archanjel Barachiel, blahosloviteľu, žehnaj mňa hriešneho, aby som celý život trávil v modlitbe a pokání ku spaseniu.

Svätý archanjel Jeremiel, radca dobrých myšlienok, ktoré pozdvihujú k Bohu, napĺňaj nimi srdcia a mysle naše.

Svätí archanjeli Zafriel, Azriel a Camael, modlite sa k Hospodinu za nás.

Svätí Archanjeli, Anjeli, Serafíni, Cherubíni, Sily, Mocnosti, Panstvá, Tróni, Kniežatstvá modlite sa k Bohu za mňa hriešneho.

 Sv. Anjel Strazny

 

Svätý Anjelu, staraj sa o úbohú dušu moju i život, ktorý je plný vášní. Neopúšťaj mňa hriešneho a neodstupuj odo mňa kvôli nezdržanlivosti mojej. Neuvoľňuj miesto zlému démonovi, aby ma ovládal násilím v mojom smrteľnom tele. Posilni zúboženú a slabú ruku moju a veď ma na cestu spásy. Ó, svätý Anjelu Boží, ochranca a záštita biednej duše mojej i tela, odpusť mi všetko, čím som Ťa zarmútil po všetky dni života môjho, a ak som zhrešil v tejto predošlej noci, zaštíť ma od toho v nadchádzajúcom dni a chráň ma pred každým nepriateľským pokušením, aby som žiadnym hriechom nezarmútil Boha. Modli sa za mňa k Hospodinu, nech upevní ma v bázni Božej a učiní ma svojim sluhom, hodným Jeho dobroty. Amen.

Odožeň odo mňa skľúčenosť s lenivosťou, prázdnotu a nedbalosť, môj bdelý ochranca, nech dobre a bohumilo pracujem s blahými sluhami i vernými, nezbavený mzdy nech vojdem do radosti Hospodina môjho. Beztelesný strážca môj, zbav ma nehanebnosti a telesnej vášne, nech Tvojou záštitou, čistý srdcom, uzriem Boha a chválim Ho na veky. Amen.

Ochranca môj, ďaleko odo mňa odožeň oslepujúceho besa, ktorý sa stále snaží dušu a telo moje poškvrňovať, nech čisto s Tebou Hospodinovi spievam a zahŕňam Ho chválou na veky. Prosím Ťa, Anjelu svätý, pros pokorného a nekonečne trpezlivého Isusa, aby mi ukázal cestu krotkosti a trpezlivosti, aby vykorenil hnev a zúrivosť zo srdca môjho. Amen.

 

Sv. Anjel Strazny 2

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.