Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitby pre čítaním sv. Písma; za cestujúcich; pri útokoch nepriteľov; za úrodu

Modlitby pre čítaním sv. Písma; za cestujúcich; pri útokoch nepriteľov; za úrodu

Modlitba pred čítaním Svätého Písma

Ľudomilný Vládca, rozsvieť v našich srdciach nezhasínajúce svetlo, aby sme Ťa v pravde poznali. Otvor duchovné oči naše k pochopeniu Tvojej evanjeliovej premúdrosti. Naplň nás úctivou bázňou pred spasiteľnými zákonmi Tvojimi, aby sme všetky hriešne žiadosti premohli, duchovný život viedli, mysleli a konali len to, v čom máš zaľúbenie. Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame spolu s bezpočiatočným Otcom Tvojím i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

Modlitby za cestujúcich

Hospodine Isuse Christe, Bože náš, pravdivá a živá Cesta! Ty si ráčil s pestúnom svojím svätým Jozefom a prečistou matkou svojou Pannou Máriou spolucestovať do Egypta a doprevádzať svätých Lukáša a Kleofáša do Emauz, prosíme Teba pokorne, Hospodine presvätý, aby si aj teraz doprevádzal svojou milosťou sluhov Tvojich. A ako kedysi sluhovi svojmu Tobiášovi, tak teraz pošli tiež im Anjela ochrancu a vodcu, aby ich chránil od každého zlého úmyslu, nepriateľov viditeľných i neviditeľných, viedol ich k plneniu zákonov Tvojich, doprevádzal ich v pokoji, šťastí aj zdraví a priviedol ich späť bez ujmy a v pokoji. Daruj, aby to, čo dobrého svojou cestou zamýšľajú vykonať, k zaľúbeniu Tvojmu dokonalo splnili. Lebo Tebe náleží byť milostivým a zachraňovať nás a Tebe chválu vzdávame spolu s bezpočiatočným Otcom Tvojím i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

 

Modlitba za plaviacich sa a letiacich

Vládca, Hospodine Isuse Christe, Bože náš! Ty si kráčal po vode ako po suchej zemi a učeníkov svojich učinil si hodnými, aby boli Tvojimi spolucestujúcimi na lodi. Ty si prikázal búrke a vetrom morským, aby sa utíšili, ráč i teraz chrániť sluhov svojich a utišovať každý protivný vietor a búrku. Prebuď priaznivé vetry, aby plavba (let) bola úspešná. Buď sám ich Kormidelníkom, spásonosným a pokojným Prístavom. A ako si mocnou Pravicou svojou z úzkosti vyslobodil Petra apoštola, zbav aj ich, ó Hospodine, všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov. Daruj, aby sa zdraví, v radosti a bez ujmy navrátili domov po vykonaní práce a splnení svojej úlohy. Stráž ich od stroskotania aj nebezpečenstiev, lebo Ty si Spasiteľ, Ochranca a Darca všetkých pozemských i nebeských darov, Teba oslavujeme s bezpočiatočným Otcom Tvojím i s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

 

Modlitba pri útokoch nepriateľov

Hospodine, Bože zástupov, Bože spasenia nášho! Bože, Ty konáš zázraky, prizri sa milostivo a zhovievavo na pokorných sluhov svojich, vypočuj nás z lásky, ktorú zachovávaš k ľuďom a zmiluj sa nad nami. Hľa, naši nepriatelia zoskupili sa proti nám, aby zničili nás i naše svätyne. Ty všetko poznáš a vieš, že nespravodlivo povstali proti nám a že my nemôžeme odolať ich presile, ak Ty sám nepomôžeš. Preto vo vedomí svojich hriechov i nehodnosti svojej kajúcne plačúc, modlíme sa k Tebe. Pomôž nám, Bože, Spasiteľu náš, a vysloboď nás pre slávu mena Tvojho, aby nemohli hovoriť nepriatelia naši: Hľa, opustil ich Boh a nie je Toho, kto by ich oslobodil a spasil; ale aby poznali všetky národy, že si Ty náš Boh a my deti Tvoje, chránené vždy mocou Tvojou. Ukáž nám, Hospodine, milosť svoju, aby sa splnili na nás slová, ktoré Mojžiš riekol Izraelitom: Buďte statoční, stojte pevne a uzriete spasenie Hospodinovo, pretože Hospodin bude bojovať za nás. Daruj nám blahé znamenie, aby ho uvideli všetci, ktorí nás nenávidia. Ó Hospodine, Bože Spasiteľu, sila i nádej i ochrana naša, nerozpamätávaj sa na priestupky a nespravodlivosti ľudu svojho a neodvracaj sa od nás v hneve spravodlivom, ale milostivo a zhovievavo navštív sluhov svojich, koriacich sa pred Tebou. Príď nám na pomoc a znič ohavné úmysly tých, ktorí zamýšľajú zlo proti nám. Súď ich, ktorí ničiť chcú, a pokor ich, proti nám bojujúcich, obráť ich nešľachetnú opovážlivosť na strach a útek. Odpusť hriechy tým, ktorým si umožnil, aby životy svoje za vieru Pravoslávnu a vlasť položili a korunuj ich v deň spravodlivého Súdu svojho nekonečnou slávou Tvojou. Lebo Ty si ochranou, víťazstvom i spásou tých, ktorí dúfajú v Teba, a Teba oslavujeme, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

 

Modlitba za úrodu

Všemohúci, večný Bože, Otče milosrdný, Teba prosíme, vzhliadni na naše denné potreby a daj nám dobrú a hojnú úrodu. Osláv meno Tvoje sväté a na nás i na polia, vinohrady a záhrady vylej svoje bohaté požehnanie, aby všetky práce sluhov Tvojich, stromy i osivo vydali hojnosť plodov. Odvráť, milosrdný Bože, od našich krajín každé nebezpečné počasie, úmorné sucho, krutú zimu, škodlivé dažde, záplavy i krupobitie a vôbec všetko zlo, ktoré škodí ľudským potrebám k bytiu. Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu na veky. Amen.

 

Tropár svätému Krížu

Spas, Pane, ľud svoj a požehnaj dedičstvu Tvojmu. Víťazstvo daruj nad nepriateľmi kresťanom Pravoslávnym a ochraňuj verných Tvojich Krížom svojím.

 

Modlitby sú preložené s pomocou Božou na základe prekladov sv. novomučeníka Gorazda II.