Modlitby

CHVÁLOSPEV K SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

Svati Cyril a Metod

 

Kondak  1.

Akonáhle ste, Cyrilu a Metodu, vstúpili do apoštolského boja, premohli ste tmu nevedomosti a Svetlom božského poznania ste osvietili národy Slovienov. Avšak i teraz nás svojimi príhovormi upevňujete vo viere Pravoslávnej a vyslobodzujete z každého súženia nás, ktorí s láskou k vám voláme: Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí apoštoli!

Ikos  1.

Odvažujeme sa vás, Cyrilu a Metodu, ktorí ste sa vyrovnali apoštolom, ospevovať ako pozemských anjelov a nebeských ľudí. Svetlom božskej náuky ste osvietili národy Slovienov. Ak teda prinášate bez prestania za nás modlitby, po zásluhách počujete tiež tento náš prejav vďaky:

Radujte sa, úrodné ratolesti dobrého koreňa!

Radujte sa, spoluobyvatelia svätého veľkomučeníka Dimitrija!

Radujte sa, ktorí ste sa objavili už od lona matky ako nádoby Ducha!

Radujte sa, ktorí ste sa z lásky ku Christu uberali po úzkej ceste!

Radujte sa, ozdoby byzantské!

Radujte sa, chvály Pravoslávneho mníšstva!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  2.

Keďže Hospodin videl váš bezúhonný život, vybral si vás, dôstojné nádoby, aby ste niesli Jeho meno pred pohanmi. Preto ste opustili svet, vzali Christov Kríž a našli ste živú vodu. Keď už ste sa jej do sýtosti napili, teraz ju hojne vydávate zo svojho vnútra tým, ktorí spievajú: Aliluja!

 

Ikos  2.

Hneď, ako ste dosiahli duchovnú múdrosť, opustili ste všetko krásne v tomto svete, obliekli ste si čisté šaty spravodlivosti a zaodeli ste sa odevom Božského poznania. Odtiaľ ste priniesli Boží zákon slovienským národom, ktorí ho s vďakou prijali a takto k vám volajú:

Radujte sa, ktorí ste hlásali vo všetkých zemiach slovienských Svätú Trojicu!

Radujte sa, ktorí ste s horlivosťou hľadali ľud slovienský ako stratenú drachmu!

Radujte sa, ktorí ste napojili slovanské národy vodami zbožnosti!

Radujte sa, ktorí ste vytrhali zo slovienskej zeme tŕnie mnohobožstva!

Radujte sa, ktorí ste apoštolskou prácou osvietili slovanské národy!

Radujte sa, ktorí ste v pravde nasledovali prvých predných apoštolov!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  3.

Moc Najvyššieho vás zahalila, keď ste obliekli na seba mníšsku podobu a ponáhľali sa do diela Christových zákonov, ako vysmädnuté jelene k prameňom vôd. Dostali ste dar Ducha osvecovať zblúdených a privádzať k Bohu tých, ktorí volajú: Aliluja!

 

Ikos  3.

Pretože ste mali jedinú túžbu zapáčiť sa Hospodinu a Jemu Jedinému slúžiť, neskryli ste sa pred cárom a chrámovým zborom, ale ako miesto, ktoré leží na vrchole hory a ako fakľa postavená na svietniku, boli ste vyzvaní slúžiť Christovej Cirkvi a počuť od všetkých:

Radujte sa, deti, ktoré milovali Boha a ktoré miloval Boh!

Radujte sa, duchovné svetlá, ktoré vyžarovali svetlo ľudu slovienskému!

Radujte sa, horliví naplnitelia Christovho zákona!

Radujte sa, sladkozvučné nástroje Presvätého Ducha!

Radujte sa, ktorí ste ctihodným Krížom premohli starého beliára!

Radujte sa, dôstojní obyvatelia nebeského Jeruzalema!

Radujte sa,Cyrilu a Metodu,slovanskí učitelia!

 

Kondak  4.

Keď už zbožný cár a patriarcha sa dopočuli o búrke potupného šialenstva, ako sa Saracéni vysmievajú Pravoslávnej viere, na rozhovory o zbožnosti vybrali a poslali k nim v pravde premúdreho Cyrila, ktorý, keď sa o tom dozvedel, zavolal k Bohu: Aliluja!

 

Ikos  4.

Akonáhle počul zbožný cár a celý chrámový zbor, že v Bohu múdry Cyril úspešne zahanbil Saracénov a nástrojom Christovej premúdrosti rozváľal ako plevy saracénsku poverčivosť, veľmi sa zaradovali a takto zvolali:

Raduj sa, Bohom nadšený Cyrilu, ústa Presvätého Ducha!

Raduj sa, aj keď si vypil smrtiaci jed, zostal si bez ujmy na zdraví!

Raduj sa, v Bohu múdry Metodu, ktorý si si zamiloval samotu!

Raduj sa, ktorý si v samote sprevádzal brata modlitbami!

Radujte sa, lebo vaše slovo bolo silnejšie než obojstranne ostrý meč!

Radujte sa, lebo vaše učenie nás všetkých osviežuje ako rieka Edenu!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  5.

Vy ste sa, Cyrilu a Metodu, javili všetkým Slovienom ako žiariace hviezdy a ako vzor cnostného života, lebo ste učili tých, čo k vám prichádzali, aby odložili besovské zvyky a s vierou slúžili jedinému Bohu, Ktorému ste spievali: Aliluja!

 

Ikos  5.

Keď už knieža Chazarov poznal, že modly sú predsa len klam a zatúžil prijať Pravoslávnu vieru, napísal byzantskému cárovi, aby mu poslal schopného učiteľa, ktorý by osvietil jeho ľud. Zbožný cár vybral k tomuto dielu Cyrila a Metoda, aby všetci o nich hovorili:

Radujte sa, prví osvecovatelia plemena Chazarov!

Radujte sa, novo zapálené sviečky slovanského východu!

Radujte sa, ktorí ste vytrhali medzi Chazarmi mnohobožstvá!

Radujte sa, ktorí ste do prachu rozmetali lživé učenia hebrejské a samaritánske!

Radujte sa, ktorí ste osvietili svätým Krstom ľud chazarský!

Radujte sa, ktorí ste boli poctení od kniežaťa Chazarov veľkými darmi!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  6.

Bohonosný hlásateľ Andrej Prvopozvaný, chodiac po slovanských zemiach, všade vztyčoval Kríž, zvestoval prorocky, že po určitej dobe znova zažiari toto znamenie v týchto krajinách. Po ňom prišli Cyril a Metod, hneď ako došli do mesta Chersonu a uvideli, že sa uskutočnilo jeho slovo, zvolali Bohu: Aliluja!

 

Ikos  6.

Ak vidíme svetlo Blahodate, ktoré zažiarilo vaším príchodom do mesta Chersonu, a ktoré ožiarilo i chazarské kraje, divíme sa tomuto vyplnenému proroctvu apoštola, chválime vaše úsilie a voláme:

Radujte sa, ktorí ste svojím príchodom rozveselili mesto Cherson!

Radujte sa, ktorí ste sa stali nasledovníkmi apoštola Andreja Prvopozvaného!

Radujte sa, nevyčerpateľné pramene múdrosti!

Radujte sa, ktorí ste sieťou svojho učenia ulovili národy pre Christa!

Radujte sa, lebo ste našli v mori ostatky sv. Klimenta Rímskeho!

Radujte sa, lebo ste tým ohradili svoje dielo pred pápežskou zlobou!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  7.

Aby Hospodin zasadil novú vinicu zbožnosti v slovanských zemiach, vnukol srdcu slovienského kráľa, aby zanechal tmu nevedomosti a požiadal gréckeho cára o slovienských učiteľov Pravoslávnej viery, ktorý, keď to počul, zavolal k Bohu: Aliluja!

 

Ikos  7.

Slovienský kráľ Rastislav sa objavil ako nový Mojžiš tak, že vyviedol svoj ľud z tmy nevedomosti k Svetlu pravdy pomocou Cyrila a Metoda, ktorí sa vyrovnali apoštolom, a ktorým osvietený ľud volal:

Radujte sa počiatky spásy Slovienov!

Radujte sa, ktorí ste vyviedli sloviensky ľud z tmy a tieňa smrti!

Radujte sa, dobrí pastieri, ktorí ste priviedli Slovienov k Vodcovi pastierov!

Radujte sa, slávy Raja, ktorí ste nám spievali na ceste spásy!

Radujte sa, lebo ste previedli svoje deti od západného klamu k Pravosláviu!

Radujte sa, lebo ste napojili sloviensky ľud živou vodou zbožnosti!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  8.

Vzali ste na seba cudzinectvo Abrahámovo, opustili ste svoju domovinu, a s láskou ste sa venovali dielu apoštolského hlásania. Napodobňovali ste Boha vidiaceho Mojžiša a proroka Eliáša, ozbrojili ste sa štyridsaťdenným pôstom a s modlitbou ste zaspievali Hospodinu: Aliluja!

 

Ikos  8.

Celou mysľou ste sa obrátili k Bohu, pracovali ste v pôste a v modlitbe, až ste dostali zjavené slovienské písmená a preložili Sväté Písmo z jazyka gréckeho do jazyka slovienského. Preto chválime vašu prácu a takto vám spievame:

Radujte sa, že ste preložili Písmo a tak ste zmenili Slovienov z planej olivy na úrodnú!

Radujte sa, ktorí ste prvýkrát sloviensky zaburácali slová syna hromu: Od vekov bolo Slovo!

Radujte sa, ktorí ste blahou zvesťou vyučili Slovienskú ríšu!

Radujte sa, ktorí ste ju osvietili Pravoslávnou zbožnosťou!

Radujte sa, ktorí ste naučili chválorečiť Boha jazykom slovienským!

Radujte sa, ktorí ste nasýtili hladných mannou svätého učenia!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  9.

Christos Boh, Ktorý buduje úplnú spásu ľudstva a dáva všetkým to, čo je im k úžitku, daroval Slovienom dve Bohom osvietené fakle, Cyrila a Metoda, ktorí si len Jeho zamilovali, všetkým Ho hlásali, a vo svojom srdci mu stále spievali: Aliluja!

 

Ikos  9.

Mnohovravným rečníkom tohto veku sa zdá byť vaše dielo nerozumným, že ste totiž nenávideli svet a celým srdcom milovali len Christa, lebo len tak sa môžu zrodiť veľké veci. My zasa s láskou vás uctievame a takto ospevujeme:

Radujte sa, dobrí kormidelníci, ktorí ste riadili loď slovienskej Cirkvi do Nebeského prístavu!

Radujte sa, blažení učitelia, ktorí ste nasycovali Slovienov chlebom Blahodate!

Radujte sa, v Bohu múdri Otcovia, ktorí ste Božským ohňom spálili tŕnie bludov!

Radujte sa, vysoko lietajúci orli, ktorí ste premúdrosťou vyleteli do Nebies!

Radujte sa, rozsievači Evanjeliového semena, ktoré sa rozmnožilo stonásobne!

Radujte sa, hlásatelia Božieho slova, ktorí ste svojou láskou získali mnoho učeníkov!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  10.

Kto môže vykresliť vaše spasiteľné úsilie? Lebo ste pretrvávali v práci a starostlivosti o Cirkev, cestovaní, bdeniach a pôstoch, znášali ste nebezpečenstvá od zločincov, bludárov a neúprimných bratov, jasali ste však v Christu a Jemu spievali: Aliluja!

 

Ikos  10.

Vybraní Nebeským Kráľom, osvietili ste slovanské národy. Vytrhávali ste v ľuďoch zlé návyky, vodili ste ovce na zelené pastviny Pravoslávia a chránili ich pred dravým latinským vlkom. Preto k vám takto voláme:

Radujte sa, lebo vás oslavuje na nebesiach Cirkev prvorodených!

Radujte sa, lebo vás s vďakou ospevuje Cirkev na zemi!

Radujte sa, lebo vaše ovce poznali váš hlas a šli za vami!

Radujte sa, za cudzími nešli, pretože neznali cudzieho hlasu!

Radujte sa, lebo ste vyšli z Byzancie a do krajiny bulharskej i srbskej preniklo vaše svetlo!

Radujte sa, lebo i v zemi ruskej bohato rozkvitla žatva zbožnosti!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  11.

Podali latiníci žalobu na týchto osvietených ľudí, ktorí spievali Bohu piesne rodným jazykom, aj na slovienskú reč Bohom prijímanú rovnako, ako všetky jazyky. Prinútili rímskeho patriarchu, aby pozval k sebe Cyrila a Metoda. Tí sa vydali na cestu, všetko zložili na Boha a zaspievali: Aliluja!

 

Ikos  11.

Plní jasne oslnivej Blahodate, ktorá z vás vyžarovala, ste sa dostavili aj s ostatkami svätého Klimenta do Ríma. Keď vás patriarcha vypočul, pobozkal slovienské knihy a vašu prácu požehnal. My znova s radosťou voláme:

Radujte sa, stĺpy Christovej Cirkvi medzi Slovanmi!

Radujte sa, lebo rímsky patriarcha vás nazval apoštolmi!

Radujte sa, lebo ste uprostred Ríma slúžili Liturgiu v slovienskej reči!

Radujte sa, lebo ste v Ríme preslávili Slovienov!

Radujte sa, lebo ako osočovaní a prenasledovaní pre Christa ste blažení!

Radujte sa, lebo Boh vyjavil vašu spravodlivosť ako svetlo!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

Kondak  12.

Rozmnožili ste Blahodať, ktorá vám bola darovaná, zožali ste klasy vašej sejby a onedlho ste dostali veniec spravodlivosti z rúk Všemohúceho, Ktorý vás uviedol do siene svojej radosti. A pretože ste boli verní nad málom, ustanovil vás nad mnohým, aby ste Jemu stále spievali: Aliluja!

 

Ikos  12.

Ak ospevujeme vašu preslávnu pamiatku, svätí Cyrilu a Metodu, chválime vašu prácu, ktorú ste vykonali pri hlásaní Christa, ctíme vaše úsilie, ktoré ste niesli z lásky ku Christu, zvelebujeme vaše spravodlivé skonanie a horlivo voláme:

Radujte sa, ktorí ste zasadili Pravoslávie v slovanských krajinách!

Radujte sa, ktorí ste ozdobili slovanské Cirkvi apoštolskou prácou!

Radujte sa, lebo vás oslavuje Cirkev ruská, ozdobená veľmi početnými svätcami!

Radujte sa, lebo vás chváli Cirkev bulharská i srbská, dobre vybudovaná vašimi učeníkmi!

Radujte sa, lebo vaše mená sú ospevované až k najvzdialenejšiemu severu!

Radujte sa, lebo vám bola daná veľká odmena v Nebesách!

Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí učitelia!

 

Kondak  13. (tento kondak 3-krát)

Všade slávení , Cyrilu a Metodu, ktorí ste sa vyrovnali apoštolom! Prijmite túto nepatrnú prosbu od svojich nehodných detí a vysloboďte nás zo všetkých zlých úkladov, proste Christa, nášho Boha, aby neochabovala v nás Pravoslávna viera, ktorú ste vy zasadili, ale aby rástla a stále mocnela a my sme dospeli k zbožšteniu a s vami spievali Bohu: Aliluja!

 

Nasleduje Ikos 1. a po ňom Kondak 1.

 

 

Modlitba:

Všade slávení, Cyrilu a Metodu, ktorí ste sa vyrovnali apoštolom! Padáme pred vašou ctihodnou ikonou a horlivo vás prosíme: Vzhliadnite milostivo na nás, vy, ktorí ste svojou prácou osvecovatelia. Zahŕňajte nás svojim nepretržitým zástupníctvom pred zlými úkladmi nepriateľov. Hľaďte na svoju vinicu, ktorú ste zasadili a nevydajte ju divokému stádu, aby ju spásalo. Svätí Boží spravodlivci, ochraňujte našu Pravoslávnu Cirkev, ktorú ste postavili na Christovi, uholnom Kameni, aby bola nepohnuteľná, ale aby sa o ten Kameň roztrieštili vlny každej bludnej viery. Posilňujte našich pastierov v každej dobrej práci a v dušpastierskom úsilí, duchovne veďte pasených, aby poslúchali hlas Spasiteľa. Ochraňujte všetky slovanské národy pred každým oslabením, ohňom, vojnou, pred úderom a každým zlom. Vypočujte aj každého človeka, ktorý k vám prichádza s vierou a žiada o vašu milostiplnú pomoc. V strašnú hodinu smrti sa postavte pred nás ako dobrí zástancovia a prenasledovatelia temných démonských pohľadov, aby sme ukončili pozemský boj v pokoji a pokání, dosiahli užívanie večných bláh, a spoločne s vami oslavovali Všesvätú Trojicu, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

 

Modlitby sú preložené s pomocou Božou na základe prekladov sv. novomučeníka Gorazda II.