Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitby sv. Jána Zlatoústeho pre každú hodinu dňa a noci

Modlitby sv. Jána Zlatoústeho pre každú hodinu dňa a noci

POČAS DŇA:

(1) Ó, Pane, prijmi ma v pokání.

(2) Ó, Pane, neopúšťaj ma.

(3) Ó, Pane, nedovoľ, aby som padol do pokušenia.

(4) Ó, Pane, udeľ mi dobré myšlienky.

(5) Ó, Pane, udeľ mi slzy, pamätanie na smrť a pokoru.

(6) Ó, Pane, udeľ mi plnosť mysle, aby som vyznal všetky svoje hriechy.

(7) Ó, Pane, udeľ mi pokoru, čistotu a poslušnosť.

(8) Ó, Pane, udeľ mi trpezlivosť, odvahu a miernosť.

(9) Ó, Pane, vlož do mňa koreň požehnaní – bázeň pred Tebou v mojom srdci.

(10) Pane, udeľ, aby som Ťa mohol milovať celou svojou mysľou a dušou, a aby som mohol konať tvoju vôľu vo všetkých veciach.

(11) Ó, Pane, osloboď ma od zlých mužov, od diabla, od telesných vášní a od všetkých nezákonných vecí.

(12) Ó, Pane, viem, že konáš podľa svojej vôle; nech je tvoja vôľa aj vo mne, hriešnikovi, lebo ty si požehnaný po všetky veky.

POČAS NOCI:

(1) Ó, Pane, nezbav ma tvojich nebeských požehnaní.

(2) Ó, Pane, osloboď ma od večných múk.

(3) Ó, Pane, odpusť mi, ak som zhrešil v mysli, myšlienkou, slovom alebo skutkom.

(4) Ó, Pane, osloboď ma od všetkej nevedomosti, bezohľadnosti, zbabelosti a tvrdej ľahostajnosti.

(5) Ó, Pane, osloboď ma zo všetkého pokušenia.

(6) Ó, Pane, osvieť moje srdce zatemnené žiadostivosťou.

(7) Ó, Pane, zhrešil som ako človek; (ty) súc Bohom, odpusť mi vo svojom súcite, lebo poznáš slabosť mojej duše.

(8) Pane, pošli mi tvoju blahodať pomôžuc mi velebiť tvoje slávne Meno.

(9) Ó, Pane, Isuse Christe, zapíš ma, svojho služobníka, do Knihy Života, a dopraj mi pokojný koniec.

(10) Ó, Pane, hoci som pred tebou neurobil nič dobrého, dopraj mi cez tvoju blahodať teraz urobiť dobrý začiatok.

(11) Ó, Pane, omy moje srdce rosou svojej blahodati.

(12) Ó, Pane nebies a zeme, pamätaj na mňa, svojho hriešneho, hanebného a nečistého služobníka vo svojom Kráľovstve.

Amen.

 

(Svätý Ján Zlatoústy napísal modlitbu za každú hodinu dňa a noci. Každá z nich je jedna veta. Tieto modlitby si zamilovali tí, ktorí milujú asketizmus.)