Modlitby

Akafist k Presvätej Bohorodičke

Kondak 1

Kráľovná Nebeského Hostiteľa, Ochrankyňa duší našich, my,  služobníci tvoji, ti ponúkame piesne víťazstva a vďakyvzdania, lebo ty, ó, Matka Božia, si nás vyslobodila z nebezpečenstiev. Ale ako máš neporaziteľnú moc, osloboď nás od konfliktov všetkého druhu, takže ti môžeme volať:

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

Presvata Panna s Archanjelom Gabrielom

Ikos 1

Archanjel bol poslaný z Nebies, aby povedal Matke Božej, Raduj sa! A keď videl Teba, Pane, berúc si telesnú podobu, bol ohromený, a svojím beztelesným hlasom, stojac, volal na Ňu také veci ako tieto:

Raduj sa, skrze ktorú radosť zablyskne vpred;

Raduj sa, skrze ktorú kliatba prestane!

Raduj sa, oživenie padlého Adama;

Raduj sa, vykúpenie sĺz Evy!

Raduj sa, výška ťažko výstupiteľná pre ľudské myšlienky;

Raduj sa, hĺbka ťažko rozjímateľná aj pre oči Anjelov!

Raduj sa, ktorá si trónom Kráľa;

Raduj sa, ktorá si nosila Toho, Ktorý nesie všetko!

Raduj sa, hviezda, ktorá spôsobila Slnku zjaviť sa;

Raduj sa, lono Božského Vtelenia!

Raduj sa, skrze ktorú sa stvorenie stáva novým;

Raduj sa, skrze ktorú sa Stvoriteľ stáva dieťaťom!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

           

Kondak 2

Vedomá si svojho života v čistote, Svätá Panna odpovedala odvážne Gabrielovi: Tvoja podivná správa je pre moju dušu ťažko prijateľná. Ako to, že hovoríš o narodení z bezsemenného počatia? A zvolala: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 2

Snažiac sa dozvedieť, čo prechádza k poznaniu, Panna volala na slúžiaceho ducha: Povedz mi, ako sa syn môže narodiť z cudného lona? Po tom on hovoril s ňou v strachu, len nahlas volajúc toto:

 

Raduj sa, zasvätenie Božej nevýslovnej vôle;

Raduj sa, uistenie tých, ktorí sa modlia v tichosti!

Raduj sa, prelúdium Christových zázrakov;

Raduj sa, koruna Jeho dogiem!

Raduj sa, nebeský rebrík, ktorým Boh zostúpil dole;

Raduj sa, most, ktorý nás privádza zo zeme do Neba!

Raduj sa, zázrak Anjelov chválený vo svetoch;

Raduj sa, rana démonov nariekajúcich zďaleka!

Raduj sa, ktorá si neodvratne porodila Svetlo;

Raduj sa, ktorá si nikomu neodhalila Tvoje tajomstvo!

Raduj sa, ktorá prevyšuješ poznanie múdrych;

Raduj sa, ktorá dávaš svetlo mysliam veriacim!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 3

Sila Najvyššieho potom zatienila Pannu pre počatie, a ukázala jej plodné lono ako sladkú lúku všetkým, ktorí si prajú zožať spásu spievajúc: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 3

Tehotná s Božským Prebývaním v nej, Panna sa rozbehla k Alžbete, ktorej nenarodené dieťa ju ihneď spoznalo v jej objatí radujúc sa a skokmi radostných piesní zvolalo k Matke Božej:

 

Raduj sa, potomok Nehynúceho Výhonku;

Raduj sa, pole Nepoškvrneného Ovocia!

Raduj sa, ktorá pracuješ pre Toho, ktorého prácou je Láska;

Raduj sa, ktorá si porodila Otca nášho života!

Raduj sa, úroda kukurice, ktorá poskytuje bohatú úrodu milosrdenstiev;

Raduj sa, stôl nesúci bohatstvo odpustenia!

Raduj sa, ktorá oživuješ záhradu potešenia;

Raduj sa, ktorá pripravuješ útočisko pre duše!

Raduj sa, prijateľné kadidlo príhovoru;

Raduj sa, očistenie celého sveta!

Raduj sa, priazeň Boha smrteľníkom;

Raduj sa, prístup smrteľníkov k Bohu!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 4

Udržiavajúci búrku pochybných myšlienok z jeho vnútra, cudný Jozef bol ustarostený. Pretože vedel, že nemala manžela, mal podozrenie na tajný zväzok, ó, Nepoškvrnená. Ale keď sa dozvedel, že Tvoje počatie bolo od Svätého Ducha, zvolal: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 4

Pastieri počuli Anjelov koledujúcich Christovu vtelenú Prítomnosť, a bežali ako ovce k svojmu pastierovi, a vidiac ho ako nevinného Baránka kŕmeného z Maríninho prsníka jej spievali a hovorili:

 

Raduj sa, matka Baránka a Pastiera;

Raduj sa, záhyb duchovnej ovce!

Raduj sa, obrana proti neviditeľným nepriateľom;

Raduj sa, kľúč k bránam raja!

Raduj sa, lebo veci Neba sa radujú zo zeme;

Raduj sa, lebo veci zeme spojili chór s Nebesami!

Raduj sa, nikdy neutíchajúci hlas Apoštolov;

Raduj sa, neporaziteľná odvaha mučeníkov!

Raduj sa, pevná podpora viery;

Raduj sa, žiarivý požiar blahodati!

Raduj sa, ty, skrze ktorú bolo peklo obnažené;

Raduj sa, ty, skrze ktorú sme oblečení slávou!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 5

Vidiac božsky pohybujúcu sa hviezdu, nasledovali Mudrci jej svetlo a držali ju ako lampu, ktorou hľadali mocného kráľa. A keď sa blížili k Nepriblížiteľnému, zaradovali sa a volali na Neho: Aleluja!

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 5

Synovia Chaldejcov videli v rukách Panny Márie Toho, Ktorý svojou rukou stvoril človeka. A keď Ho spoznali ako Pána, hoci vzal podobu služobníka, ponáhľali sa Ho uctiť svojimi darmi a volali k tej, ktorá je blahoslavená:

 

Raduj sa, matka nikdy nezapadajúcej hviezdy;

Raduj sa, úsvit mystického Dňa!

Raduj sa, ktorá si uhasila ohnisko priestupku;

Raduj sa, ktorá si osvietila zasvätencov Trojice!

Raduj sa, ktorá si vyhostila od moci neľudského tyrana;

Raduj sa, ktorá si nám ukázala Christa ako Pána a Človekoľubca!

Raduj sa, vykupiteľka z pohanského uctievania;

Raduj sa, ktorá ťaháš z ťažkostí prác!

Raduj sa, ktorá si zastavila uctievanie ohňa;

Raduj sa, ktorá si uhasila plameň vášní!

Raduj sa, sprievodkyňa veriacich k čistote;

Raduj sa, radosť všetkých generácií!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 6

Stanúc sa bohabojnými ohlasovateľmi, Mudrci sa vrátili do Babylonu. Naplniac Tvoje proroctvo Ťa kázali všetkým ako Christa, i opustili Herodesa ako nie súceho na nič, ktorý nemohol spievať: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 6

Žiariace v Egypte svetlo pravdy, Ty si rozptýlil temnotu neprávosti, Ó, Spasiteľ. Lebo neschopné znášať Tvoju silu padli jej modly; a tí, ktorí boli oslobodení od jej čarov, volali k Matke Božej:

 

Raduj sa, povznášajúca ľudí;

Raduj sa, pád démonov!

Raduj sa, ktorá si šliapala po ilúzii omylu;

Raduj sa, ktorá si odhalila podvod modiel!

Raduj sa, more, ktoré utopilo duchovného faraóna;

Raduj sa, kameň, ktorý osviežil túžiacich po Živote!

Raduj sa, ohnivý stĺp vediaci tých v tme;

Raduj sa, úkryt sveta širší ako oblak!

Raduj sa, potrava nahradiaca Mannu;

Raduj sa, slúžiteľnica svätého potešenia!

Raduj sa, zasľúbená krajina;

Raduj sa, od ktorej tečie mlieko i med!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 7

Keď sa Simeon chystal opustiť tento život sebaklamu, Ty si mu bol prinesený ako Dieťa. Ale on Ťa spoznal tiež ako dokonalého Boha, a žasnúc nad Tvojou nevýslovnou múdrosťou, volal: Aleluja!

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 7

Stvoriteľ nám ukázal nové stvorenie, keď nám zjavil, kto prišiel od Neho. Lebo On pramenil z neosetého lona, a zachoval ho cudným tak ako bolo, takže vidiac tento zázrak môžeme jej spievať a hovoriť:

 

Raduj sa, kvetina neporušenosti;

Raduj sa, koruna zdržanlivosti!

Raduj sa, blýskajúci symbol vzkriesenia;

Raduj sa, zrkadlo života Anjelov!

Raduj sa, strom slávneho ovocia, ktorým sa živia verní;

Raduj sa, krík tienistých listov, ktorými sú chránení mnohí!

Raduj sa, ktorá si nosila Voditeľa blúdiacich;

Raduj sa, ktorá si porodila Vykupiteľa zajatých!

Raduj sa, obhajkyňa pred Spravodlivým Sudcom;

Raduj sa, odpustenie mnohých hriešnikov!

Raduj sa, rúcho slobody pre nahých;

Raduj sa, láska, ktorá premáha všetky túžby!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 8

Vidiac Dieťa Vyhnanstva, nech sme vyhnaní zo sveta a doprav naše mysle do Neba. Lebo Najvyšší Boh sa zjavil na zemi ako prostý človek, pretože On si prijal pritiahnuť k výšinám tých, ktorí k Nemu volajú: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 8

Úplne prítomné bolo nekonečné Slovo medzi tými tu dole, jednak v nijakom prípade nechýbalo tým hore; pretože to bola božská blahosklonnosť a nie zmena miesta. A Jeho narodenie bolo od Bohom-posadnutej Panny, ktorá počula takéto slová:

 

Raduj sa, nádoba neudržateľného Boha;

Raduj sa, dvere velebného tajomstva!

Raduj sa, pochybná správa neveriacich;

Raduj sa, bezpochybná chvála veriacich!

Raduj sa, všesvätý voz Toho, Ktorý jazdí na Cherubínoch;

Raduj sa, všeslávny chrám Toho, Ktorý je nad Serafínmi!

Raduj sa, ktorá si spojila protiklady;

Raduj sa, ktorá si spojila panenstvo a materstvo!

Raduj sa, skrze ktorej sme zbavení od hriechu;

Raduj sa, skrze ktorej je Raj otvorený!

Raduj sa, kľúč ku Kráľovstvu Christa;

Raduj sa, nádej večných požehnaní!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 9

Všetci Anjeli boli ohromení veľkým činom Tvojho vtelenia; lebo videli neprístupného Boha ako človeka prístupného pre všetkých, prebývajúci s nami a počúvajúc od všetkých: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!    

 

Ikos 9

Vidíme výrečných rečníkov nemých ako ryby pred tebou, ó, Matka Božia; lebo sa neodvažujú opýtať: Ako si mohla porodiť Dieťa a predsa zostať Pannou? Ale my sa divíme tomuto tajomstvu a voláme s vierou:

 

Raduj sa, nádoba Božej Múdrosti;

Raduj sa, pokladnica Jeho Prozreteľnosti!

Raduj sa, ktorá ukázala filozofov byť bláznami;

Raduj sa, ktorá obmedzuješ učených k mlčaniu!

Raduj sa, lebo umní kritici urobili zo seba hlupákov;

Raduj sa, lebo pisatelia mýtov vymreli!

Raduj sa, ktorá si prelomila siete Aténčanov;

Raduj sa, ktorá si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, ty nás vyťahuješ z hĺbky nevedomosti;

Raduj sa, ktorá osvietila mnohých poznaním!

Raduj sa, loď tých, ktorí chcú byť spasení;

Raduj sa, útočisko pre námorníkov na mori života!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 10

Prajúc si spasiť svet, Vládca všetkých prišiel do neho spontánne. A hoci ako Boh je On náš Pastier, kvôli nám sa zjavil ako Človek; a povolajúc ľudstvo k spaseniu svojim vlastným Dokonalým Človečenstvom, On ako Boh počuje: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 10

Ty si hradba pre panny a pre všetkých, ktorí bežia k tebe, ó, Panna Matka Božia. Lebo Stvoriteľ neba a zeme pripravil teba, ó, Nepoškvrnená, i prebýval vo tvojom lone a vyučil všetkých takto volať ku tebe:

 

Raduj sa, stĺp panenstva;

Raduj sa, brána spasenia!

Raduj sa, zakladateľka duchovnej reformácie;

Raduj sa, vodkyňa božskej dobroty!

Raduj sa, lebo ty si obnovila tých, ktorí boli počatí v hanbe;

Raduj sa, lebo si dala pochopenie tým, ktorí prišli o svoje zmysly!

Raduj sa, ktorá si zmarila kaziteľa myslí;

Raduj sa, ktorá si porodila Rozsievača cudnosti!

Raduj sa, nevestina komnata panenského manželstva;

Raduj sa, ktorá si oddala veriacich Pánovi!

Raduj sa, spravodlivá matka a kŕmiteľnica panien;

Raduj sa, zasnúbenie svätých duší!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 11

Každý hymnus zaostáva v snažení obsiahnuť množstvo mnohých milosrdenstiev Tvojich. Lebo ak by sme mali ponúknuť Tebe, ó, Svätý Kráľ, piesne tak nespočetné ako je piesku, stále by sme neurobili nič hodné toho, čo si Ty dal nám, volajúcim k Tebe: Aleluja!

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 11

Vidíme Svätú Pannu ako horiacu pochodeň zjavujúcu sa tým v temnote. Za roznietenie Nemateriálneho Svetla vedie všetkých k božskému poznaniu; osvetľuje mysle naše žiarou, a je ctená našimi zvolaniami týchto chvál:

 

Raduj sa, lúč duchovného Slnka;

Raduj sa, záblesk nevädnúcej nádhery!

Raduj sa, blesk rozsvecujúci naše duše;

Raduj sa, hrom omračujúci našich nepriateľov!

Raduj sa, ktorá si spôsobila úsvit Žiariaceho Svetla;

Raduj sa, ktorá si spôsobila vytrysknúť rieku mnohých prúdov!

Raduj sa, žijúci obraz krstiteľnice;

Raduj sa, ktorá odstránila škvrnu hriechu!

Raduj sa, nádoba na očisťovanie, ktorá čistí svedomie;

Raduj sa, misa na miešanie vína radosti!

Raduj sa, aróma Christovej vône;

Raduj sa, život mystickej veselice!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 12

Keď On, Ktorý odpúšťa všetkým ľuďom ich minulé dlhy, si prijal obnoviť nás v obľúbenosti, z Jeho vlastnej vôle prišiel prebývať medzi tými, ktorí odpadli od Jeho milosti; a roztrhajúc záznam ich hriechov, počuje od všetkých: Aleluja!

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Ikos 12

Keď spievame tvojmu Dieťaťu, všetci ťa chválime ako živý chrám, ó, Matka Božia. Lebo Pán, ktorý drží všetko vo Svojej ruke, prebýval v tvojom lone i posvätil ťa, i oslavoval ťa, i učil všetkých takto ti volať:

 

Raduj sa, svätostánok Božieho slova;

Raduj sa, svätica väčšia od svätých!

Raduj sa, archa zlatom vyrobená pomocou Ducha;

Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica Života!

Raduj sa, drahocenný diadém zbožných kráľov;

Raduj sa, rozkošná chvála oddaných kňazov!

Raduj sa, neotrasiteľná veža Cirkvi;

Raduj sa, nedobytná stena Kráľovstva!

Raduj sa, prostredníctvom ktorej získame naše víťazstvá;

Raduj sa, pred ktorou padajú k poklone naši nepriatelia!

Raduj sa, uzdravenie môjho tela;

Raduj sa, spasenie mojej duše!

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

 

Kondak 13

Ó, všechválená Matka, ktorá si porodila Slovo svätejšie od všetkých Svätých, prijmi túto našu obetu, i vysloboď nás zo všetkých priestupkov, i vykúp od budúceho mučenia tých, ktorí k tebe jednohlasne volajú: Aleluja.

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

(Tento kondak sa opakuje 3x)

 

A opäť sa číta Ikos 1 a Kondak 1

 

Pozn. Trocha skrátené, ale inak veľmi zaujímavé podanie tohto akafistu v angličtine, sa nachádza tu: https://www.youtube.com/watch?v=K2IYzQ2Ava4&t=242s