Modlitby

Chválospev mučeníkovi a biskupovi Gorazdovi II.

 Kondak 1.

Boží vyvolenec, Christov príkladný sluha! K službe Pravoslávneho biskupa samotným Christom povolaný, skrze Archijerejský zbor Srbskej pravoslávnej Cirkvi, ktorý bol vedený Svätým Duchom, v živote svojom si preukázal vernosť Christu. Svätý otče náš Gorazdu, Tebe prinášame teraz tento náš chválospev; Ty si duchovne vybojoval obdarovanie Blahodaťou od Hospodina, vysloboď nás z každej biedy, volajúcich k Tebe:

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

Ikos 1.

Tvorca a Vládca anjelov, Jemu nie je prirovnania hodné nič na Nebi ani na zemi, pred Ním sa trasú mocnosti pekelné; v dňoch ťažkých skúšok nášho národa prežívajúceho duchovné zmätky, daroval Ťa nám učiteľa a arcipastiera, dnes na Nebi i na zemi Bohom presláveného za dobrý boj, ktorý si bojoval a vieru zachoval. Preto my hriešni s odvahou a vierou k Tebe vzývame:

Raduj sa, lebo si od útleho detstva s láskou pravého Boha poznával.

Raduj sa, keď si už od svojej mladosti svetský spôsob života dobrovoľne z lásky ku Christovi zavrhol.

Raduj sa, lebo si čistotu srdca do konca svojho pozemského života zachoval.

Raduj sa, ktorý si nad nástrahami odvekého Božieho protivníka zvíťazil.

Raduj sa, že si sa diabolskému zvádzaniu vždy protivil.

Raduj sa, veľkým darom duchovného úsudku od Boha obdarovaný.

Raduj sa, milostivý maják spásu ľuďom ukazujúci.

Raduj sa, život svoj Christovi zasvätiaci.

Raduj sa, lebo si podľa príkladu Syna Božieho každému blahom poslúžil.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 2.

Keď videl Hospodin dobrotu, ktorá sa usídlila v Tvojej duši, viedol Ťa Blahodaťou k získavaniu jediného človeku potrebného. Obdivujeme Ťa za to, že si od mladosti svojej z hĺbky duše s nadšením volal k Bohu:

Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 2.

Využil si od Boha veľký dar múdrosti – prehliadal si márnosti tohto sveta. Zriekol si sa svetského myslenia a lákajúcich návnad. Po prekonaných duchovných skúškach si započal Anjelom podobný život a pretrvával v ňom až do smrti. My toto Tvoje rozhodnutie takto ospevujeme:

Raduj sa, nálezca a nositeľu drahocennej perly.

Raduj sa, ktorý si bez obzerania tŕnistou cestou a úzkou bránou víťazne prešiel.

Raduj sa, Gorazdu, s láskou ku Christu a so statočnosťou pravého vojaka Christovho mučenia aj smrť pretrpiaci.

Raduj sa, podľa príkladu Spasiteľa svoju dušu za zverené Ti duchovné ovečky položiaci.

Raduj sa, za nás hriešnych k Bohu neustály prosebníku.

Raduj sa, Ty si bol so súhlasom vôle svojej od Božích nepriateľov prenasledovaný.

Raduj sa, našej Cirkvi pevný stĺp a národa nášho nebeský ochranca.

Raduj sa, lebo si sa od rúhačov Najsvätejšej Trojici včas odvrátil a mnohé ovce zachránil.

Raduj sa, príklad spasiteľnej krotkosti.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 3.

Blahodaťou Božou upevňovaný, otče náš, všetky spasiteľné zákony si poslušne vyplnil, vôľu svoju Božej vôli si pokorne podriadil prijmúc hrivnu archijerejskej služby. Úklady zo strany slepých učiteľov bludov si statočne pretrpel, verným si vydržal byť svätému Pravosláviu. Preto si sa presídlil do Nebeských príbytkov, teraz stojíš pred prestolom Najsvätejšej Trojice vzývajúc: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 3.

Prekonajúc pokušenia, zachoval si si čisté a Bohu milé myslenie, aj dušu bludmi nepoškvrnenú, biskupskej služby si sa stal hodný. Mníšske sľuby si zložil pokorne, v Srbsku si bol učinený hodným služby igumena a archimandritu. Potom privedený k rukopoloženiu na biskupa, ktoré zdráhajúc sa, nakoniec si pokorne prijal a takto vôľu Božiu naplnil. My sa neustále z toho radujeme a k Tebe vzývame:

Raduj sa, vzorný príklad v pokore i poslušnosti.

Raduj sa, ktorý si vystúpil na vysoký stupeň dobročinnosti.

Raduj sa, budúcich duchovných pastierov dobrý učiteľ.

Raduj sa, v zbožnosti príkladný a trpezlivý vychovávateľ.

Raduj sa, za rodnú svoju vlasť neustály príhovorca.

Raduj sa, že po svojej smrti s vierou k Tebe prichádzajúcich prijímaš a pomáhaš im.

Raduj sa, že s nami duchovne prebývaš.

Raduj sa, Ty pomoc prosiacim podľa Božej milosti poskytuješ.

Raduj sa, maják, z tmy hriechu cestu k nezachádzajúcemu Svetlu osvecujúci.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 4.

Nezľakol si sa búrok ľudskej zloby a bludárskeho osočovania proti Bohu a svätému Pravosláviu. Statočne si pravdu bránil a Blahodaťou Božou posilnený, Svätým Duchom vedený, mnohých si k pravej úcte k Najsvätejšej Trojici naučil a priviedol, k Bohu volajúcich: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 4.

Počujúc a vidiac Tvoju horlivosť a dobročinnosť, svätá Srbská pravoslávna Cirkev Ti bola všestranne nápomocná v službe arcipastiera. Prostredníctvom metropolitu Antonija si od ruských bratov duchovnú pomoc dostával. My sa z toho všetkého radujeme a takto voláme:

Raduj sa, v svojom živote mníšske sľuby si až do konca zachoval.

Raduj sa, ktorý si v biskupskej službe dôstojne prebýval.

Raduj sa, statočný strážca učenia Christovho.

Raduj sa, neúnavný vinár na Vinici Christovej.

Raduj sa, nad ľudskými vášňami sa zarmucujúci.

Raduj sa, Bohom zverenej Ti duchovnej pastvy horlivý učiteľu.

Raduj sa, hriechov kárateľ, ale hriešnikom milujúci radca.

Raduj sa, chudobným pomocník a preštedrý darca.

Raduj sa, lebo mnohých si od večnej záhuby už zachránil.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 5.

Životnými búrkami skúšaný, nezľakol si sa ich svätiteľu Gorazdu. Postavil si sa proti neprávosti, kalich utrpenia až do dna si vypil. Po ťažkých mučeniach krvou svojou si pôdu kobyliského popraviska pokropil, neustále volajúc k Bohu: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 5.

Vidiac úsilie bludárskych kazateľov nasledujúcich zavrhnuté bludy Ária, Nestória a ďalších rúhačov, ako sa snažia o rozbitie jednoty Cirkvi Christovej, duša Tvoja nemala pokoj. Od Hospodina si obdržal slovo aj silu, aby si úspešne vzdoroval hanobiteľom Christa a z duchovného zmätku vyviedol tých, ktorých Ti Boh zveril. Tento Tvoj zápas si neustále pripomíname a k Tebe voláme:

Raduj sa, neprestajnou modlitbou za duchovnú pastvu srdce svoje posväcujúci.

Raduj sa, že máš k Nebesám svoje oči stále pozdvihnuté.

Raduj sa, iba v Bohu každú slasť nachádzajúci.

Raduj sa, dobrý Christov vojak a učiteľ na ceste spásy.

Raduj sa, lebo v ťažkých chvíľach nášho národa Tvoj hlas na jeho obranu ku všetkým pravoslávnym Cirkvám doľahol.

Raduj sa, Božej múdrosti ľudí učiaci a od márnivého svetského mudrovania ich odvracajúci.

Raduj sa, svietnik Christovej Cirkvi v tme sveta trvalo žiariaci.

Raduj sa, nezištných obetí a všetkých dobrých skutkov učiteľ.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 6.

Učiteľu pokory a zbožnosti, obidvoch si bol príkladom. Ty si si zamiloval Christa, nezľakol si sa duševných aj telesných utrpení, ktorými si bol na tomto svete obklopený, ale i v týchto ťažkostiach ako spravodlivý Jób si spieval Bohu: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 6.

Svetlo Christovo prebývalo v Tebe a Ty si takto mohol žiariť ako spásonosný maják ľuďom tejto zeme. Nadšene, slovom aj písmom si šíril slávu Božiu, čo svedčilo o tom, že si si duchovnú krásu zamiloval a márnosťami sveta pohrdol. Pod Tvojím vedením mnohé chrámy boli postavené a knihy napísané. Preto k Tebe aj teraz s láskou voláme:

Raduj sa, nadšený bojovník pre slávu Božiu.

Raduj sa, svätých chrámov zakladateľ a svätiteľ.

Raduj sa, pravoslávnych Bohoslužobných poriadkov šíriteľ a ochranca proti ich odporcom.

Raduj sa, v našom národe Pravoslávnej tradície obnoviteľ a upevniteľ.

Raduj sa, o duchovenstvo horlivý opatrovateľ.

Raduj sa, okrasa našej Cirkvi a vlasti.

Raduj sa, rýchly pomocník k Tebe sa s vierou utiekajúcich v modlitbách.

Raduj sa, náš neprestajný príhovorca.

Raduj sa, Christa a zverenú Ti pastvu až do obetovania duše svojej milujúci.

Raduj sa, bez váhania za blížnych život svoj položiaci.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku.

 

Kondak 7.

Ty si so svätým nadšením privádzal na cestu spásy blúdiacich v tme prelestí. S odvahou si povzniesol hlas a zvolal: Prestaňte s rúhaním a obdržíte Blahodať od Boha! Oni však, hluchí a slepí vodcovia, zotrvali v tme bludov, na Teba sa oborili, v rúhaní proti Bohu pokračovali, o Tebe hocijaké klamstvá rozhlasovali a na heretické cesty mnohých priviedli. Ty ale pokorne si trpel, pravdy neopustiac si volal: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 7.

Christos Ťa zjavil ako nového mučeníka, ktorý až do poslednej chvíle duchovným mečom bojoval a na pomoc sveta sa nespoliehal. Zanechal si nám príklad pravej vernosti a duchovnej statočnosti. My v snahe Ťa napodobiť a nasledovať, voláme k Tebe:

Raduj sa, verný Christov služobníku.

Raduj sa, neľstivý Christa nasledovníku.

Raduj sa, pevný kameň Christových zákonov.

Raduj sa, k dočasným mukám a smrti tela od Božích nepriateľov odsúdený.

Raduj sa, od pozemských sluhov kniežaťa priepasti besovskej bez príčiny bitý.

Raduj sa, rukami aj nohami od nepriateľov Božích ponižovaný a kruto mučený.

Raduj sa, od sluhov pekelných temnôt zabitý.

Raduj sa, dušou do Neba povznesený.

Raduj sa, v dobe krutých mučení za Cirkev a národ trpezlivý prosebník.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 8.

Ty si, otče náš Gorazdu, vrúcne plakal nad ponížením nášho národa. Horlivo si sa modlil zaň, aby sa mu dostalo odpustenia mnohých vín pred Hospodinom, ktorých sa ľahko dopúšťal. My si to dnes pripomíname a k Bohu kajúcne voláme: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 8.

Pretože si bol naplnený Christovou láskou, dozrelo v Tebe odhodlanie obetovať dušu svoju za duchovné ovce. Nikdy si nevyhľadával čo by Ti bolo k dočasnému prospechu a dobre si pracoval na vinici Kráľa. Utešoval si zarmútených, prenasledovaných sa ujímal, nevinným si žehnal a zastával sa ich, zlých si s trpezlivosťou na správnu cestu privádzal. Teraz, keď sa raduješ v mieste svetla, kde je pravda a vládne pokoj, my svätú pamiatku Tvoju oslavujúc voláme:

Raduj sa, milostivý svätiteľu usilujúci o spasenie mnohých.

Raduj sa, svoje dočasné výhody prehliadajúci a o blížnych sa starajúci.

Raduj sa, arcipastieru bdejúci nad svojimi ovcami nepretržite.

Raduj sa, ochranca sirôt a príhovorca za nevinne prenasledovaných.

Raduj sa, aj teraz náš rýchly pomocník.

Raduj sa, prosebník za nás ustavičný.

Raduj sa, útecha k Tebe prichádzajúcich.

Raduj sa, v rajských príbytkoch navždy prebývajúci.

Raduj sa, za svoje rodisko zázračný prosebník.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 9.

Na Boha si myslel a k Nemu si sa modlil, keď Ťa bezcitní tyrani a sluhovia pekelných temnôt k poprave privádzali. My túto chvíľu si pripomíname a k Bohu voláme: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 9.

Dôstojnosť Tvoju, svätý Gorazdu, slovami nemožno dokonale opísať. V našej vlasti si zažiaril ako obnoviteľ vyše 1000 rokov pošliapavaného Pravoslávia. Ty si bol učiteľom pravdy, dôsledným bojovníkom proti všetkým bludom. Uprostred prúdov duchovnej neistoty si stál ako pevný diamant pravdy. Preto Ti dnes chválospev prinášame:

Raduj sa, biskup a mučeník, nositeľu moci Christovej.

Raduj sa, darujúci všetkým s vierou Ťa prosiacich rýchlu pomoc.

Raduj sa, zanechajúc nám dobrý príklad života, hodný nasledovania.

Raduj sa, lebo vďaka Tvojim príhovorom sa Pravoslávie u nás znova upevňuje.

Raduj sa, blahodatný pomocník pastierov duchovných oviec.

Raduj sa, mníšstva dobrotivý učiteľ a ochranca.

Raduj sa, za vyčerpaných horlivý príhovorca.

Raduj sa, za chorých, strádajúcich, bez domova, opustených neustávajúci prosebníku.

Raduj sa, nezištný lekár našich duší aj tiel.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 10.

Bohabojným životom si získal miesto v príbytkoch Kráľa slávy. Ako veľmi svetlá hviezda si Blahodaťou Božou zažiaril v našej otčine. Mučenícku smrť si pokorne prijal a vernosť Christovi takto dosvedčil. My, uctievatelia svätej Tvojej pamiatky, k Tebe voláme: Svätiteľu Gorazdu, pros Christa Boha, aby nás vyslobodil od večných múk, spievajúcich Ti: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 10.

Tvojími dobrými skutkami si, otče náš Gorazdu, nad zlom zvíťazil. Pred bezbožných gestapákov si sa ako krotký baránok postavil, vedomý si toho, že tí čo zabíjajú telo nemôžu zabiť dušu. My keďže sme úžasný príklad od Teba prijali, s pokorou a nádejou k Tebe voláme:

Raduj sa, svätiteľu i mučeníku, ktorý si s láskou Christa nasledoval.

Raduj sa, Ty si aj pri mučeniach srdcom i rozumom s Christom prebýval.

Raduj sa, brutálne ponižovania, hlad a mučenia v žalári pretrpiaci.

Raduj sa, na veky medzi svätými vernými vo svetle Božej slávy prebývajúci.

Raduj sa, utrpenie Spasiteľovo počas týrania pred očami mysle pripomínajúci.

Raduj sa, po živote učiteľa Evanjelia, veľkňaza a pastiera mučeníckou korunou od Christa korunovaný.

Raduj sa, neumĺkajúci zvestovateľ cesty spasenia.

Raduj sa, tvorca a vyznávač piesní duchovných.

Raduj sa, pastier obdivuhodný, ktorý si až do domovov duchovných oviec slovo života prinášal.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 11.

Oslavnú pieseň Ti dnes prinášame a prosíme Ťa za bratov a sestry naše, zachvátených ľahostajnosťou a hriešnou zmätenosťou i voláme: Hospodine, daruj blížnym našim odpustenie hriechov na príhovory sluhu Tvojho svätiteľa Gorazda, aby aj oni boli osvietení Blahodaťou Svätého Ducha a obrátiac sa oslavovali Božie milosrdenstvo, spievajúc: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 11.

Aby sme uzreli svetlo večnej Božej slávy, vernosť svätému Pravosláviu zachovali, čo znamená Evanjeliu Isusa Christa, aby sme nepočuli od Kráľa slávy: Odstúpte odo mňa zlorečení, nepoznám vás!

Toto nám vypros, otče náš Gorazdu, k Tebe volajúcim:

Raduj sa, lebo si vieru, nádej a lásku zachoval, až do konca svojho pozemského života nimi si žil.

Raduj sa, svietnik, vydávajúci svetlo pravého poznania Boha a takým svetlom nás ožiaril.

Raduj sa, lúč Slnka pravdy, ktorý nás rozpaľuje ohňom Božej lásky.

Raduj sa, drahocenná perla.

Raduj sa, drahokam, ozdoba našej vlasti.

Raduj sa, v oceáne Božieho milosrdenstva nám vypros zmilovanie.

Raduj sa, mučeníku, našej otčiny spoluochranca.

Raduj sa, spolu s nami sa často modliaci.

Raduj sa, zástanca vdov a útecha opustených.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 12.

Božou Blahodaťou obdarovaný, svätiteľu a mučeníku Gorazdu, pomôž nám zbaviť sa v otázkach viery ľahostajnosti aj ľahkomyseľnosti, nauč nás čo máme konať, aby sme spoločne s Tebou Hospodinovi v pravde spievali: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

Ikos 12.

Ospevujúc Tvoj zbožný život, otče náš Gorazdu, Bohom preslávený, na pomoc a príhovory Tvoje skladáme nádej a voláme k Tebe:

Raduj sa, Ty si počas pozemského života skrze mnohé úskalia, pokušenia a strádania prešiel.

Raduj sa, lebo si pozemskú púť zbožne ukončil.

Raduj sa, vencom mučeníckym od Christa korunovaný.

Raduj sa, keď nastalo nebezpečenstvo, ako dobrý pastier si ovce neopustil.

Raduj sa, ktorý si od Božej pravdy za judášsky groš neodstúpil.

Raduj sa, nádoba Božej Blahodate.

Raduj sa, vzor mníchov a príklad pastierom.

Raduj sa, nová hviezda medzi svätcami našej vlasti oslňujúca.

Raduj sa, Cirkvi našej sláva.

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

 

Kondak 13.

Ó, preslávny Boží vyvolenec, svätiteľu a mučeníku Gorazdu! Prijmi teraz s láskou prinášaný Ti chválospev. Blahodaťou Božou v Tebe a skrze Teba pôsobiacou, vysloboď nás od každej biedy a núdze. Pros za nás nepretržite, aby Vládca Boh v Najsvätejšej Trojici oslávený, daroval nám odpustenie hriechov, aby sme od teraz až na veky boli hodnými spoločne s Tebou Jemu spievať: Aliluja!

Aliluja, aliluja, aliluja!

(Tento kondak sa opakuje 3x)

 

 A opäť sa číta Ikos 1 a Kondak 1

 

Svaty novomuceník Gozard II

Ikona bola napísaná matuškou Mgr. Janou Baudišovou, ktorou touto cestou ďakujeme za jej povolenie ju uverejniť v našej pripravovanej modlitebnej brožúrke, ktorá s pomocou Božou vyjde v roku 2023. Celá brožúrka bude venovaná pamiatke starca Chrysostoma.

 

Modlitba

Ó, posvätená hlava, arcipastier plný zázrakov a Christov mučeníku, vladyko Gorazdu! K Tebe sa utiekame a prosíme Ťa, otca dietky svoje milujúceho, my hriešni:

Zasej do sŕdc našich lásku, ktorou si bol za pozemského života naplnený k Bohu aj ľuďom, čo Ťa priviedlo, že si dušu svoju položil za druhov. Nauč nás nasledovať Boha, našich blížnych milovať, zákony Božie zachovávať, aby sme sa stali skutočnými Božími deťmi a celým našim životom to po celý čas dokazovali.

Vzhliadni milostivo na každú dušu kresťanskú, ktorá prosí o pomoc Božiu a milosť. Buď v chorobách našich lekárom a v zármutku nám utešiteľom, z každej biedy a núdze vysloboditeľom. Vďaka pomoci Tvojich svätých modlitieb nech sa aj nám hriešnym podarí dosiahnuť večnej spásy i prebývania v Kráľovstve Božom.

Svätý otče náš Gorazdu, Christov verný sluha a mučeníku, neodvracaj svoju tvár od modlitieb a nádeje našej, prejav k nám aj teraz blahodatnú pomoc a ochranu, aby sme oslavovali a zvelebovali ľudomilnosť Božiu, úžasne skrze svätých Jeho pôsobiacu, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

 

 Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a ďalších prekladov jihlavskej farnosti. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.

 

Tags: Svätý Gorazd II, Novomučeník Gorazd II, Novomučeník Gorazd Moravský