Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Akafist k Pánovi za pokoj a vzájemnou lásku mezi lidmi

Akafist k Pánovi za pokoj a vzájemnou lásku mezi lidmi

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a Stvořiteli světa, slyš nás hříšné, kteří se modlíme k tobě, našemu prozřetelnému Stvořiteli. Pohlédni z výšin svého svatého příbytku na naše nenávistí vyprahlá srdce a obnov je milostí svého přesvatého Ducha, abychom k tobě i my jako k Dobrodinci a Vládci našich životů volali: Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Ikos 1

Stvořiteli andělů, náš velký a všemohoucí Bože, který vládneš všem živlům, jediným slovem jsi na Genezaretském jezeře utišil bouři a nastal klid. My pak žasneme nad tvou všemohoucností a jako k Vládci světa k tobě voláme:

Prameni pokoje a lásky, uhas ve svém lidu nenávist a závist;

Prameni pokoje a lásky, oros kapkami milosti svého Svatého Ducha naše zledovatělá a krutá srdce.

Prameni pokoje a lásky, dej v srdcích svého lidu vzrůst ctnostem mírnosti a pokory;

Prameni pokoje a lásky, vykořeň z nás veškerou zlobu a pokrytectví. Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 2

Náš všemohoucí Spasiteli, neponechávej nás sirotky, ale slyš naše modlitby, neboť k tobě s vírou voláme: Aleluja.

Ikos 2

Pán řekl svým učedníkům: „Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako i já miluji vás, a abyste stejně tak milovali i své bližní.“ A my k němu s dojetím voláme:

Prameni  pokoje  a lásky,  sešli  svému  lidu  anděla  pokoje,  který  mu  bude věrným rádcem;

Prameni pokoje a lásky, zahřej naše duše a srdce ohněm své milosrdné lásky a pokoje.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 3

Pane, tví svatí učedníci a apoštolové odešli do světa oděni mocí shůry, kde zvěstovali tvé svaté evangelium lásky a pokoje a s radostí k tobě volali: Aleluja.

Ikos 3

Pane, náš Bože, v tobě je nevýslovné bohatství lásky a milosrdenství, proto od nás, kteří vzýváme tvé svaté jméno, odvrať každý nesvár a svůj lid přiveď k rychlému smíření. Naplň naše srdce teplem své lásky, abychom ti pro slávu tvého svatého jména přinášeli jako svému Spasiteli a našemu Bohu tuto píseň:

Prameni pokoje a lásky, přiveď nás k bratrské lásce a pokoře;

Prameni pokoje a lásky, zbav nás závisti, hněvu a nenávisti k bližním.

Prameni pokoje a lásky, kéž je s námi všemi milost našeho Pána Ježíše Krista a láska našeho Otce;

Prameni pokoje a lásky, sešli nám svůj pokoj a smiluj se nad námi. Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 4

Zažeň od nás bouři hněvu a nenávisti a nauč nás, abychom k tobě jedněmi ústy a jediným srdcem volali: Aleluja.

Ikos 4

Pane, tví svatí učedníci slyšeli slova tvých přečistých úst: „Kdo má má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec.“ A my žasneme nad tvou nevýslovnou láskou a odvažujeme se ti zpívat:

Prameni  pokoje  a  lásky,  očisti  nás  od  našich  hříchů,  které  v nás  ničí upřímnou lásku;

Prameni pokoje a lásky, ty jsi dal vytrysknout na poušti vodě ze skály, proto vylej  do  našich  srdcí  upřímné  pokání  za  naše  hříchy,  lásku  k bližním  a milosrdenství.

Prameni pokoje a lásky, zbav nás všech vášní, které hubí naše duše. Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 5

Ty jsi Bůh pokoje a lásky a svému lidu jsi zanechal svůj pokoj, proto navštiv nás, tvůj lid, pokojem, abychom k tobě z celého srdce vděčně volali: Aleluja.

Ikos 5

Vládce nebe a země, všemohoucí Bože, Stvořiteli všeho viditelného i neviditelného,  Otče  milosrdenství  a  štědrosti,  nevyčerpatelný  prameni  lásky k lidem, který jsi vše moudře stvořil, vše živé udržuješ naživu a poslouchají tě i hvězdy,  pohlédni  jako  Slunce  pokoje  a  lásky  na  svůj  lid,  který  přebývá v hříších, a smiluj se nad svým dědictvím, které z hlubin duší volá:

Prameni pokoje a lásky, daruj nám, abychom se navzájem milovali slovy, skutky i v pravdě;

Prameni pokoje a lásky, pokoř naše neposlušná srdce.

Prameni  pokoje  a  lásky,  daruj  nám,  abychom  tě  z celého  srdce  a  duše milovali;

Prameni pokoje a lásky, daruj nám, abychom všechny dny našeho života prožili v lásce a zbožnosti.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 6

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, kteří tě prosíme o pokoj na celém světě a voláme k tobě: Aleluja.

Ikos 6

Náš všemohoucí Bože, ty jsi tak miloval svět, že jsi dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří a plní jeho vůli, nezahynul, ale měl život věčný. Proto my jsme nehodní doufáme ve tvou nekonečnou lásku a milosrdenství a zpíváme ti:

Prameni pokoje a lásky, zbav nás závisti, pýchy a myšlenek na zlo;

Prameni pokoje a lásky, vykořeň z nás zhoubnou sebelásku, která se v nás zahnízdila a je kořenem mnohého zla, a naplň nás tichým poznáním tvé lásky k lidem.

Prameni pokoje a lásky, daruj nám, abychom vždy viděli své hříchy, které jsme spáchali proti tobě a proti našim bližním, abychom se naučili pokoře a abychom neodsuzovali své bratry, ale milovali je jako sebe sama.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 7

Chvalte, Pánovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo. Pane, přijmi modlitby těch, kdo tě velebí a volají k tobě. Aleluja.

Ikos 7

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, velebíme tvou nevýslovnou lásku k nám a takto k tobě voláme:

Prameni pokoje a lásky, který jsi své apoštoly spojil ve společenství pokoje a lásky, spoj i nás spojením vzájemné nezištné lásky;

Prameni pokoje a lásky, Kriste Bože náš, zahřej naše srdce vroucí láskou k tobě,  abychom  s čistými  srdci,  s požehnanými  myšlenkami  a  celým  svým bytím milovali tebe a své bližní jako sebe samy.

Prameni pokoje a lásky, ve své lásce nás veď ke ctnostnému životu;

Prameni pokoje a lásky, náš láskyplný Bože, daruj nám, abychom tě jednomyslně oslavovali.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Kondak 8

Pane, daruj nám znamení své přízně, ať to vidí ti, kdo nás nenávidí, a zahanbí se,  protože  ty,  Pane,  jsi  nám  pomohl  a  potěšils  nás.  Proto  k tobě,  náš prozřetelný Dárce věčných blah, voláme: Aleluja.

Ikos 8

Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo a mé útočiště, a tobě, mému Bohu a pravému světlu, zpívám:

Prameni pokoje a lásky, skrop nás rosou svého milosrdenství a rozvesel naše srdce;

Prameni pokoje a lásky, probuď svědomí, které v nás spí, a posil jeho hlas. Prameni pokoje a lásky, dej nám poznat sílu tvé lásky k padlému lidstvu; Prameni pokoje a lásky, daruj nám moudrost, abychom byli pro své bližní

hlasateli tvé lásky.

Prameni pokoje a lásky, ozdob nás plody dobrých citů.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 9

Milujme se navzájem, abychom k Pánovi jednomyslně volali: Aleluja.

Ikos 9

Bože, výřeční řečníci jsou jako němé ryby a nejsou schopni postihnout tvá slova: „Budete-li zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem i já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ My pak opěvujeme tvou lásku:

Prameni pokoje a lásky, štědře nám daruj svůj pokoj;

Prameni pokoje a lásky, který nedovoluješ nepřátelství, smiř nás, abychom přebývali ve tvé radosti a pokoji.

Prameni pokoje a lásky, který jsi v pustině nasytil lid pěti chleby, nasyť i nás vytouženým pokojem a svatou láskou;

Prameni pokoje a lásky, který jsi na svatbě v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno, proměň nenávist, která se nachází v našich srdcích, ve svatou lásku.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 10

Spas svůj lid, Bože, a požehnej své dědictví, které k tobě volá: Aleluja.

Ikos 10

Kriste  Ježíši,  Králi  mocností,  čistoty  a  moudrosti,  uhas  nebeskou  rosou plamen našich vášní, abychom ti s čistými srdci a neposkvrněnými ústy zpívali tuto píseň chval:

Prameni  pokoje  a  lásky,  rukou  našeho  anděla  strážného  nás  zbav  ducha pýchy a závisti;

Prameni pokoje a lásky, očisti naše srdce od zlých chtíčů a myšlenek.

Prameni pokoje a lásky, zaštiť nás svými svatými anděly a jejich podivuhodnou mocí;

Prameni pokoje a lásky, odejmi z našich těl naše kamenná a zlá srdce a daruj nám srdce nová – dobrá a hořící láskou k tobě a k našim bližním.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 11

Pane, skloň svůj sluch a slyš nás, když k tobě z hloubi svých srdcí voláme: Aleluja.

Ikos 11

Když ses narodil v Betlémě, andělé zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle.“ Králi pokoje a lásky, spas naše duše, abychom ti zpívali:

Prameni pokoje a lásky, láskyplný Bože, který jsi plamen ochladil na rosu, vylej do našich srdcí rosu své lásky;

Prameni pokoje a lásky, daruj nám pokoj a tichý život.

Prameni pokoje a lásky, který jsi řekl svým učedníkům: „Pokoj vám,“ sešli nám svůj vytoužený a spasitelný pokoj;

Prameni pokoje a lásky, sešli do našich srdcí stále prýštící pramen své lásky. Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Kondak 12

Bože, požehnej pokojem svůj lid, který k tobě volá: Aleluja.

Ikos 12

Bože, za první a největší přikázání jsi označil přikázání milovat tebe, našeho Boha a Stvořitele, celou naší duší, celou naší myslí a naší silou. A druhým, jemu podobným, je milovat bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních je založen celý Zákon a Proroci. My pak celým srdcem přijímáme velkou milost tvých slov a voláme:

Prameni pokoje a lásky, ty jsi nám umožnil poznat největší přikázání lásky, proto nám dej poznat, že nenávist je největším a nejtěžším hříchem;

Prameni pokoje a lásky, uhas plamen naší nenávisti a svárů.

Prameni   pokoje   a   lásky,   očisti   nás   od   malomocenství   vzájemného nepřátelství a uzdrav naše srdce.

Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Kondak 13

Náš všemohoucí Bože, který ve své prozřetelnosti vše moudře řídíš, Prameni pokoje a lásky a Dárce života a požehnání, přijmi tuto naši modlitbu, jíž se k tobě  ze  srdce  obracíme.  Slyš  naše  prosby  a  uhas  mezi  námi  nesváry, nepřátelství, nenávist a závist vůči našim bližním a daruj nám pokoj, klid, lásku a usmíření, abychom k tobě jako k našemu Prameni pokoje radostně volali: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

 

Ikos 1

Stvořiteli andělů, náš velký a všemohoucí Bože, který vládneš všem živlům, jediným slovem jsi na Genezaretském jezeře utišil bouři a nastal klid. My pak žasneme nad tvou všemohoucností a jako k Vládci světa k tobě voláme:

Prameni pokoje a lásky, uhas ve svém lidu nenávist a závist;

Prameni pokoje a lásky, oros kapkami milosti svého Svatého Ducha naše zledovatělá a krutá srdce.

Prameni pokoje a lásky, dej v srdcích svého lidu vzrůst ctnostem mírnosti a pokory;

Prameni pokoje a lásky, vykořeň z nás veškerou zlobu a pokrytectví. Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a Stvořiteli světa, slyš nás hříšné, kteří se modlíme k tobě, našemu prozřetelnému Stvořiteli. Pohlédni z výšin svého svatého příbytku na naše nenávistí vyprahlá srdce a obnov je milostí svého přesvatého Ducha, abychom k tobě i my jako k Dobrodinci a Vládci našich životů volali: Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

 

Modlitba

Vládce nebe a země, milosrdný a štědrý Otče, prameni nezměrné lásky, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti udržuješ existenci veškerého stvoření. Milosrdně slyš naše modlitby, obnov svou láskou naše srdce a naplň naše životy pokojem, radostí a veselím. Osvěť naši mysl, uzdrav ji od zlých a hříšných myšlenek a zbav nás všech našich nepravostí. Přiveď nás na cestu pravé pokory, tichosti a lásky, aby z nás vyvěral pokoj, láska a milosrdenství k bližním. Bože, zachovej našim duším jejich ctnosti. Daruj pokoj našim životům a mír svému světu. Pane, smiluj se nad námi a ve své dobrotě a milosrdenství spas naše duše. Amen.

 

+ Modlitba za toho, kdo tento Akafist přeložil a nám všem ho zdarma a nezištně věnoval!

Tags: Láska, Akafist, Pokoj, Mier, Vojna, Chválospev