Modlitby

Akafist Svätému Veľkomučeníkovi Panteleimonovi

Kondak 1

Vyvolený strasti-trpiteľ Christa a milostivý liečiteľ, ktorý slobodne udeľuje uzdravenie chorým, chválime Ťa v piesňach ako nášho ochrancu. Keď máš odvahu pred Pánom, osloboď od každej ujmy a choroby tých, ktorí k tebe s láskou volajú: Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Ikos 1

Poznáme ťa, slávny Panteleimon, ako pozemského anjela a nebeského muža. Pretože si ozdobený anjelskou čistotou a mučeníctvom prešiel zo zeme do neba, kde sa s anjelmi a všetkými svätými stojacimi pred trónom Pána Slávy modlíš za nás všetkých na zemi, ktorí si ťa uctievame týmito vzývaniami:

Raduj sa, pochodeň zbožnosti!

Raduj sa, najslávnejšia lampa Cirkvi!

Raduj sa, ozdoba ctihodných mučeníkov!

Raduj sa, podpora veriacich v neochvejnej vytrvalosti!

Raduj sa, výnimočná chvála mladosti!

Raduj sa, Christov bojovník nepremožiteľnej odvahy!

Raduj sa, ty, ktorý si vyrastal vo svete, nebol si zo sveta!

Raduj sa, anjel v tele, prevyšujúci smrteľníkov!

Raduj sa, požehnaný obyvateľ Neba!

Raduj sa, nádoba božského poznania!

Raduj sa, ty, ktorým bola viera vyvýšená!

Raduj sa, ty, ktorým bol blud zosadený z trónu!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 2

Keď ťa Pán videl ako vyvolenú nádobu, miloval krásu tvojej duše; lebo opovrhujúc všetkou pozemskou slávou a rozkošou si túžil ozdobiť sa mučeníckou korunou, ranený božskou láskou a spievajúc inšpiratívne: Aleluja!

Ikos 2

Ó statočný bojovník Panteleimon, vlastniac božsky inšpirované vedomosti, ohromil si cisára Maximiána odvahou svojej duše a slovami, ktorými si nebojácne kázal Christa. Preto ti chválime tvoju smelosť:

Raduj sa, pohŕdajúci Maximianovými hrozbami!

Raduj sa, ktorý si sa nepoddal radám bezbožných!

Raduj sa, šíriteľ pravej adorácie!

Raduj sa, vykoreňovač uctievania démonov!

Raduj sa, odhaľovateľ zúrivosti mučiteľov!

Raduj sa, prevŕhač bludu modiel!

Raduj sa, ktorý si rozohnal zhromaždenie bezbožníkov!

Raduj sa, ktorý si vymenil porušiteľné za nebeskú radosť!

Raduj sa, konverzujúci s nehmotnými anjelmi!

Raduj sa, spoluzborník trpezlivých svätých!

Raduj sa, ty, ktorým bol Satan zahanbený!

Raduj sa, ty, ktorým je Christos oslávený!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 3

Mocou Najvyššieho, ktorá ti bola daná, a tvojou silnou trpezlivosťou si zbavil sily mučiteľovu drzosť, ó statočný víťaz, nezastrašený ohňom, divými zvieratami a kolesom. Keď ti sťali hlavu mečom, dostal si od Christa Pána korunu víťazstva a volal si k Nemu: Aleluja!

Ikos 3

Monastier, ktorý má tvoju vzácnu hlavu ako veľký poklad, ó božsky múdry mučeník, je nad ňou naplnený radosťou a chváliac s láskou  blahodať uzdravenia, ktorú ti dal Boh, s vďakou k tebe volá:

Raduj sa, žiarivá lampa Nikomédie!

Raduj sa, nespiaci strážca monastiera, ktorý ťa ctí!

Raduj sa, skrze ktorého bezbožnosť ochladla!

Raduj sa, skrze koho sa poznanie Boha rozmohlo!

Raduj sa, jasná sláva strasti-trpiteľov!

Raduj sa, radostná správa pravoslávnych!

Raduj sa, milostivý zdroj uzdravení!

Raduj sa, nádoba veľkých darov!

Raduj sa, voňavá myrha, ktorá lahodí dušiam!

Raduj sa, lebo pomáhaš tým, ktorí ťa vzývajú!

Raduj sa, ktorý si dal zrak slepým!

Raduj sa, ty, ktorý si spôsobil, že chromí chodia!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 4

Bezbožný cisár, posadnutý búrkou polyteistických myšlienok, bol zmätený, keď sa od lekárov, ktorí na teba žiarlili, dozvedel, že liečiš všetky druhy nevyliečiteľných chorôb v mene Christa. A my, oslavujúc s radosťou nášho úžasného Boha v tebe, voláme k Nemu: Aleluja!

Ikos 4

Keď ľudia v Nikomédii počuli o tvojom veľkom súcite s utrpením a o tvojom slobodnom uzdravovaní všetkých chorôb, všetci sa k tebe ponáhľali s vierou v uzdravujúcu blahodať v tebe a prijatím rýchleho uzdravenia zo všetkých svojich chorôb oslavovali Boha a zvelebovali teba, ich najmilostivejšieho liečiteľa, volajúc k tebe:

Raduj sa, ktorý si pomazaný myrhou Blahodate!

Raduj sa, posvätený chrám Boží!

Raduj sa, veľká sláva zbožných!

Raduj sa, pevná stena utláčaných!

Raduj sa, čo prevyšuješ múdrych v poznaní!

Raduj sa, ktorý osvecuješ myšlienky verných!

Raduj sa, príjemca božských darov a zdroj mnohých Pánových milostí voči nám!

Raduj sa, rýchly pomocník trpiacich!

Raduj sa, búrkou zmietaných prístav!

Raduj sa, ktorý zadarmo uzdravuješ chorých!

Raduj sa, ktorý hojne rozdávaš uzdravenie!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 5

Pán skrze teba urobil slávny zázrak, keď ťa prostredníctvom svojho služobníka Hermolasa povolal do svojho úžasného svetla. Lebo po tvojej modlitbe ku Christovi dieťa, ktoré zomrelo na uštipnutie hadom, hneď ožilo a vstalo uzdravené. Potom, keď si rozpoznal Darcu života ako pravého Boha všetkých, s pevnou vierou si k Nemu volal: Aleluja!

 Ikos 5

Slepec, ktorého si sa dotkol modlitbou v Christovom mene, získal zrak, ó slávny mučeník. Potom, keď si sa vzdal mnohobožstva svojho otca, dal si sa pokrstiť kňazom Hermolausom a prijal si náboženstvo svojej matky, ktorým si osvietil aj svojho otca. Preto k tebe nahlas voláme ako k slávnemu Božiemu služobníkovi a úžasnému liečiteľovi:

Raduj sa, ktorý máš veľkú oddanosť Bohu!

Raduj sa, ty, ktorý vždy horíš ohňom božskej lásky!

Raduj sa, pozorný poslucháč učenia kňaza Hermolausa!

Raduj sa, ty, ktorý si sa riadil radou svojej matky Eubuly!

Raduj sa, ktorý si sa rozdal všetko, aby si získal Christa!

Raduj sa, ktorý si prekonal lásku k svetu láskou k Bohu!

Raduj sa, lebo namiesto rozkoší sveta si prijal pre Christa kruté utrpenia!

Raduj sa, lebo si sa stal účastníkom Christovho Umučenia!

Raduj sa, ktorý si prekonal všetky mučenia!

Raduj sa, ty, ktorý si bol skrze Blahodať ozdobený bezúhonnosťou!

Raduj sa, ktorý naplňuješ radosťou tých, čo sa k tebe ponáhľajú!

Raduj sa, ty, ktorý si všetkých zadarmo uzdravil Christovou Blahodaťou!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 6

Tebou osvietený slepec telom i dušou sa stal hlásateľom pravdy, lebo ako slepý z evanjelia odvážne hlásal všetkým Christa ako pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Ale za karhanie bezbožného cisára a pohanských bohov, bol sťatý a vstal do neubúdajúceho svetla v Nebi, aby spieval Bohu: Aleluja!

Ikos 6

Keď si stál pred cisárskym tribunálom s rozžiarenou tvárou, smelo si pred všetkými vypočul, trikrát blahoslavený mučeník: Mojou všeliečiteľskou silou a slávou je Christos, pravý Boh, Pán všetkých, Ktorý kriesi mŕtvych a uzdravuje všetky slabosti. Pre toto vyznanie ťa žehnáme a hovoríme:

Raduj sa, hromové ústa božstva Christovho!

Raduj sa, múdry rozsievač zbožnosti!

Raduj sa, sladko znejúca flauta viery!

Raduj sa, slávny kazateľ Pravoslávia!

Raduj sa, ty, ktorý si sa ukázal pred smrťou byť úžasným!

Raduj sa, tvorca zázrakov po svojej smrti!

Raduj sa, vidiaci Christovu slávu!

Raduj sa, ktorý vypočúvaš tých, ktorí sa k Tebe modlia!

Raduj sa, darca pomoci tým, ktorí ju potrebujú!

Raduj sa, získavajúci požehnania pre tých, ktorí si ctia tvoju pamiatku!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 7

Myrha bola vyliata na tvoju dušu, božský múdry liečiteľ, od Ducha Utešiteľa, a preto po tvojej smrti tvoje úctyhodné ostatky svojou vôňou zaháňajú pach strastí a dávajú uzdravenie tým, ktorí s vierou volajú k Bohu: Aleluja!

Ikos 7

Keď ctitelia modiel uvideli, ó, svätý, ochrnutého muža, ktorý vstal a kráčal po tvojej modlitbe, mnohí uverili v Christa; ale démonovi kňazi, pohltení žiarlivosťou, podnecovali cisára k hnevu. Preto ku tebe, ktorý si bol nemilosrdne mučený a pálený pre Christa, s nežnosťou voláme:

Raduj sa, ktorý si pohŕdal pozemskými rozkošami!

Raduj sa, ktorý si bol nad materiálnym komfortom!

Raduj sa, lebo všetky krásne veci na tomto svete si považoval za nič!

Raduj sa, lebo si sa otriasol od prchavej slávy!

Raduj sa, ktorý si ostal oslobodený od diablových sietí!

Raduj sa, ktorý si porazil úskoky mučiteľov!

Raduj sa, ktorý si neušetril svoj život pre Christa!

Raduj sa, ktorý si sa ukázal ako nepriateľ tela!

Raduj sa, ktorý si utláčal šírenie polyteizmu!

Raduj sa, ktorý si mocou Božou porazil modly!

Raduj sa, ostrý šíp, ktorým sú zranení nepriatelia!

Raduj sa, prostredník, ktorý brániš veriacich!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Svaty Pantelejmov akafist

 

Kondak 8

Pán sa ti zjavil úžasným spôsobom, povzbudzoval a podporoval ťa v mukách pre svoje meno. Lebo v osobe kňaza Hermolausa ochladil vriace olovo, do ktorého ťa hodili, a v mori ti odviazal veľký kameň z krku a nezraneného ťa priviedol na pevninu. Ale ty, keď si bol opäť privedený pred cisára, si víťazne spieval Christovi, nášmu Bohu: Aleluja!

Ikos 8

Kým noeticky prebývaš úplne v Nebi, neopúšťaš tých dole na zemi, ale zostávaš s nami prostredníctvom ostatkov svojej svätej lebky, ó veľký Christov strasti-trpiteľ, prijímajúc od Pána osvietenie a posvätenie, dávajúc ho tým, ktorí k tebe volajú takto:

Raduj sa, ktorý si naplnený božskou múdrosťou!

Raduj sa, rozoznávač Božej prozreteľnosti!

Raduj sa, potešenie myslí, ktoré Boh urobil múdrymi!

Raduj sa, radosť duší milujúcich Boha!

Raduj sa, jasná perla Christova!

Raduj sa, ty, ktorý si bol posvätený dušou i telom!

Raduj sa, prebývajúci v nádvoriach prvorodených v Nebi!

Raduj sa, obyvateľ večne požehnaných svadobných siení!

Raduj sa, pozorovateľ svetla Trojice!

Raduj sa, vrúcny prostredník vo svojich modlitbách k Bohu!

Raduj sa, dávajúci osvietenie dušiam!

Raduj sa, ktorý posielaš útechu utrápeným!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 9

Celá príroda sa čudovala, Ó Panteleimon, nad žiarou milosti a bohatstvom cností v tebe: tvojou anjelskou čistotou, tvojou veľkou odvahou v krutých utrpeniach, tvojou silnou láskou ku Christovi a veľkým súcitom s ľuďmi, pre ktorých robíš slávne veci, aby oni mohli spievať: Aleluja!

Ikos 9

Výreční rečníci nemôžu dôstojne chváliť tvoje zápasy, ó, slávny víťaz, s nepremožiteľnou mocou Božou, hoci mladý v rokoch si porazil prastarého, prvotného nepriateľa a zahanbil si klam modiel. Ale my, plní úžasu, k tebe voláme:

Raduj sa, radostný pohľad Anjelov!

Raduj sa, úctyhodný zázrak mužov!

Raduj sa, ktorý si vylial svoju krv pre Christa a v smrti prelial mlieko!

Raduj sa, ktorý si pre Neho vydal svoje telo na mučenícku smrť!

Raduj sa, vzor vyznania!

Raduj sa, statočný bojovník Kráľa kráľov!

Raduj sa, ty, ktorý si dobyl vládcu temnoty!

Raduj sa, ktorý si svojím víťazstvom rozveselil nebo a zem!

Raduj sa, požehnaný obyvateľ sveta hore!

Raduj sa, múdry pútnik sveta dole!

Raduj sa, strom ozdobený ovocím darov Blahodate!

Raduj sa, ktorý nosíš palmy víťazstva!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 10

Plný súcitu, ako skutočný napodobňovateľ Pána, Darcu milosrdenstva, ó ctihodný mučeník, si bol premenovaný na Panteleimona, to je preto, všemilosrdný, lebo vylievaš milosrdenstvo na všetkých, ktorí sa k tebe uchýlia; vylej ho hojne aj na nás, ktorí o tebe voláme k Bohu: Aleluja!

Ikos 10

Keď v tebe mučiteľ našiel pevnú stenu nedobytnú pre všetky druhy mučenia, pokúsil sa rozdrviť tvoju silu zubami divej zvery a hrotmi mučiarskeho kolesa, no bezvýsledne. Christova sila totiž podmanila dravosť zvierat a strašné koleso, na ktorom sa otáčalo tvoje telo, sa okamžite rozbilo na kusy. Takže k tebe, nepremožiteľnému strasti-trpiteľovi, voláme:

Raduj sa, vzácny Christov vyvolený!

Raduj sa, nepoškvrnená vôňa Božia!

Raduj sa, pevný diamant Cirkvi!

Raduj sa, neotrasiteľná veža siahajúca do neba!

Raduj sa, krotiteľ viditeľných zvierat!

Raduj sa, drvič neviditeľných drakov!

Raduj sa, sfarbený svojou krvou preliatou za Christa, ktorá sa zmenila na mlieko!

Raduj sa, ktorý si dostal nevädnúce koruny!

Raduj sa, ktorý robíš radosť Anjelom a ľuďom!

Raduj sa, ty, ktorého Boh oslávil v nebi i na zemi!

Raduj sa, obyvateľ neba, ktorý spievaš v zbore s mučeníkmi!

Raduj sa, ktorý si spokojný so sladkým videním Christa!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 11

Pohrebnú pieseň, ktorú obetujeme tvojmu svätému obetovaniu sa za Christa, v ktorom z teba, Veľkomučeníku, vytieklo namiesto krvi mlieko, a olivovník, pod ktorým ti sťali hlavu, bol celý pokrytý liečivým ovocím. Preto vrúcne voláme ku Christovi, Ktorý obdivuhodne oslavuje tých, čo oslavujú Jeho: Aleluja!

Ikos 11

Bol si svetelným lúčom, ó božsky múdry, pre tých, ktorí sedia v temnote mnohobožstva, a viedol ich k Slnku spravodlivosti, Christu Bohu. Úpenlivo Ho prosíme, aby sme my, ktorí ti vzdávame tieto radostné chvály, vždy žili vo svetle Jeho prikázaní:

Raduj sa, jasná hviezda, žiariaca na noetickej nebeskej klenbe!

Raduj sa, lúč svetla žiariaci pre kresťanský ľud!

Raduj sa, ty, ktorý si bol mysticky ožiarený Slnkom, Christom!

Raduj sa, ktorý v duchu blúdiš po zemi!

Raduj sa, krásny stánok Svätého Ducha!

Raduj sa, ctihodná nádoba, ktorá vylieva uzdravenie!

Raduj sa, pokladnica čistoty!

Raduj sa, menovec milosrdenstva!

Raduj sa, dedič Nebeského Kráľovstva!

Raduj sa, účastník večnej slávy!

Raduj sa, patrón tých, ktorí sú v núdzi na mori života!

Raduj sa, nezištný liečiteľ, ktorý s vierou pomáha tým, ktorí ťa vzývajú!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 12

Dostal si hojnosť Blahodate, trikrát požehnaný, podľa veľkosti tvojej lásky ku Christu Bohu, ktorý ťa tiež ukázal ako prameň uzdravenia, lebo bezplatne liečiš choroby duše a tela tých, ktorí k tebe prichádzajú s vierou a volajú k Bohu: Aleluja!

Ikos 12

Ospevujeme tvoju dlhotrvajúcu prácu pre Christa, ó, slávny strasti-trpiteľ, chválime tvoju veľkú trpezlivosť, žehnáme tvoju mučenícku smrť a ctíme tvoju svätú pamiatku, ó, náš obranca a liečiteľ, a na chválu k tebe voláme:

Raduj sa, sladko znejúca trúba zbožnosti!

Raduj sa, meč, ktorý rúbe bezbožnosť!

Raduj sa, ktorý si bol zodretý na strome pre Toho, ktorý vystrel ruky na strom Kríža!

Raduj sa, lebo tým, že si bol pre Neho pálený, uhasil si pec klamu!

Raduj sa, ktorý si svojimi ranami zranil nepriateľov!

Raduj sa, ktorý si svojou krvou vysušil potoky modlárskej krvi!

Raduj sa, ktorý si bol pre Christa uvrhnutý do vriaceho olova!

Raduj sa, ktorý si bol potopený v mori pre Jeho meno!

Raduj sa, ktorý si Božou prozreteľnosťou zostal nezranený pri mučeniach!

Raduj sa, ktorý si prešiel cez mučenie ohňom a vodou do pokoja Neba!

Raduj sa, ktorý si vylial na veriacich neutíchajúce prúdy milosrdenstva!

Raduj sa, milostivý a súcitný lekár, ktorý udeľuje uzdravenie prostredníctvom Blahodate!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

 

Kondak 13

Ó, náš trpezlivý a úžasný Christov strasti-trpiteľ a liečiteľ Panteleimon! Milostivo prijmi od nás túto malú obetu, uzdrav nás z našich mnohých a rôznych neduhov a na svoj príhovor nás ochraňuj pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi, a modli sa k Pánovi, aby sme boli oslobodení od večných múk, že by sme mohli neustále spievať v Jeho Kráľovstve: Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Tento Kondak sa číta trikrát, potom nasleduje znova Ikos 1 a Kondak 1.

 

MODLITBA

k Veľkomučeníkovi a nezištnému Liečiteľovi Panteleimonovi

Svätý veľký mučeník a liečiteľ Panteleimon, napodobňovateľ Božieho milosrdenstva! Vzhliadni dole vo svojej milujúcej láskavosti a vypočuj nás, hriešnikov, ktorí sa zo srdca modlíme pred tvojou svätou ikonou. Vypros nám od Pána Boha, pred ktorým stoja Anjeli v Nebi, odpustenie našich hriechov a prestúpení. Uzdrav neduhy tela a duše Božích služobníkov, ktorých si tu pripomíname, ktorí sú tu prítomní a všetkých Pravoslávnych kresťanov, ktorí hľadajú tvoju pomoc. Lebo hľa, my, ktorí sme pre svoje hriechy posadnutí krutými neduhmi a nemáme pomoci ani útechy, a predsa sa k tebe utiekame, pretože ti bola daná milosť modliť sa za nás a uzdravovať každú nemoc a každú chorobu. Dopraj nám teda všetkým svojimi svätými modlitbami zdravie a silu duše i tela, dobrý rast vo viere a oddanosti a všetko, čo je potrebné pre tento časný život a pre našu spásu: Aby keď nám bude skrze teba udelené veľké a bohaté milosrdenstvo, sme mohli oslavovať teba a Toho, ktorý dáva všetko dobré, nášho Boha, Ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

 

Tropár, Tón 3:

Svätý strasti-trpiteľ a liečiteľ Panteleimon, oroduj u milosrdného Boha, aby udelil našim dušiam odpustenie hriechov.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (trikrát).

Ó, Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nad nami prostredníctvom modlitieb svojej najčistejšej Matky a všetkých svätých. Amen.

 

Tags: Panteleimon, veľkomučeník