Modlitby

Pravoslávna modlitba za obete potratov

Ó, najmilosrdnejší, všetko milostivý a súcitný Pane Isuse Christe, náš Spasiteľu, Synu Boží, prosíme Ťa, najmilostivejší Vládca: vzhliadni so súcitom na svoje deti, ktoré boli odsúdené na smrť nespravodlivým súdom ľudí. A ako si sľúbil, že udelíš Nebeské Kráľovstvo tým, ktorí sa narodili z vody a z Ducha, a ktorí boli v bezúhonnosti života prenesení k Tebe; a Ktorý povedal: "Nechajte detičky prichádzať ku Mne, lebo takých je Kráľovstvo Nebeské" – pokorne sa modlíme podľa Tvojho neomylného zasľúbenia: Daj dedičstvo svojho Kráľovstva množstvu nepoškvrnených detičiek, ktoré boli kruto zavraždené v potratovňách tejto zeme; lebo Ty si vzkriesenie i život, i pokoj všetkých tvojich služobníkov i týchto nevinných, Ó Christe, Bože náš.

Obráť srdcia tých, ktorí sa snažia zničiť tvojich maličkých. Úpenlivo Ťa prosíme, vylej na nich svoju blahodať uzdravenia, aby boli vo svojich srdciach usvedčení a odvrátili sa od svojich zlých ciest. Pamätaj na všetkých, ktorí zabíjajú naše deti ako na oltároch Molocha, a neodplácaj im podľa ich skutkov, ale podľa svojho veľkého milosrdenstva ich obráť – neveriacich na pravú vieru a zbožnosť, a veriacich, aby sa mohli odvrátiť od zla a konať dobro.

CHristos a deticky

 

Ó, Svätý Vládca, Všemohúci Otec a predvečný Boh, Ktorý jediný stvoril a riadi všetky veci; Ktorý rýchlo povstane proti zlu bezbožných; Ktorý prozreteľnosťou učí Svoj ľud zachovávať spravodlivosť a vyhladzovať zlo na zemi; Ktorý blahosklonne vzbudí bojovníkov na ochranu Božieho ľudu: s výčitkami ťa prosíme, aby si tak, ako si dal Dávidovi moc poraziť Goliáša, a ako si povolil skrze Judáša Makabejského uchvátiť víťazstvo nad arogantnými pohanmi, ktorí nevzývali Tvoje Meno; tak aj nám, Tvojim služobníkom, poskytni ochranu pred nepriateľmi, ktorí povstávajú proti nám, keď ideme duchovne bojovať proti Zlému a tým, ktorí plnia jeho vôľu viac ako Tvoju.

Lebo Ty si milosrdný Boh a miluješ ľudí, i Tebe vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému. teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

http://www.saintgregoryoutreach.org/2010/01/prayer-for-victims-of-abortion.html

 

apt1acg3xtx81