Modlitby

PANYCHÍDA - Bohoslužba za zosnulých

Bohoslužba za zosnulých

Modlitebník podľa sv. Gorazda II.

Kňaz: Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

    Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše, Vládca, odpusť prestúpenia naše, Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

    Hospodine, zmiluj sa. (3x)

    Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

    Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď  Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého. Amin.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo…

Veriaci: Amin.

     Hospodine, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom našim Bohom. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom a Bohom našim. (+)

 

Žalm 91.

Kto s pomocou Najvyššieho žije pod ochranou Boha nebeského prebýva. Vravím Hospodinu: Ty si zástanca môj a útočisko moje, Boh môj, Tebe dôverujem. Lebo On ťa vyslobodí zo sietí slov skazy a od úmyslov vzbúrencov. Ramenom svojim ťa pokryje, pod Jeho krídlami budeš v bezpečí. Ako štít ťa bude chrániť pravda Jeho. Nebudeš sa báť útoku zla nočného ani strely lietajúcej cez deň, nákazy ani náporu vášní besov. Padne ich po boku tvojom tisíc, desať tisíc po tvojej pravici, k tebe sa však záhuba tá nepriblíži. Očami svojimi to len uzrieš a odplatu hriešnikom uvidíš. Pretože si povedal: Ty si nádej moja, Hospodine. Najvyššieho si učinil svojim útočiskom, takže zlo k tebe nepristúpi, ani sa nepriblíži rana k tvojmu príbytku. Lebo svojim Anjelom prikázal, aby ťa ochraňovali na všetkých cestách tvojich. Na rukách ťa ponesú, aby si si neporanil o kameň svoju nohu. Po zmiji a škorpiónovi šliapať budeš, premôžeš leva i príšeru. Vraví Boh: Pretože vo mňa dúfal, teda ho vyslobodím a ochránim, lebo pozná Meno moje. Vzývať ma bude a vyslyším ho, pri ňom som v súženiach, vyslobodím a oslávim ho. Nasýtim ho Blahodaťou a ukážem mu svoje spasenie.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

 

Veľká ekténia

Kňaz alebo diakon: V pokoji k Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za pokoj z výsosti a spásu duší našich k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za pokoj a blaženú pamiatku pre sluhov Božích, večnej pamiatky hodných (mená) k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za odpustenie ich všetkých hriechov, úmyselných i neúmyselných k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby neboli odsúdení, keď predstúpia pred strašný trón Božej slávy k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za plačúcich a nešťastných, Christovu útechu očakávajúcich k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby vzdialení boli od každej bolesti, zármutku, stonania a uvedení boli tam, kde žiari svetlo tváre Božej, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby Hospodin Boh náš ustálil ich duše v mieste svetla, pokoja, v mieste hojnosti, kde všetci spravodliví prebývajú, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby im bolo dané hľadieť do lona Abraháma, Izáka a Jákoba, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme boli vyslobodení od každého súženia, hnevu a núdze k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Milosť Božiu, Kráľovstvo nebeské a odpustenie hriechov vyprosiac, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Lebo Ty si vzkriesenie i život a pokoj zosnulých sluhov Tvojich (mená), Christe Bože náš a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím a presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Aliluja, aliluja, aliluja. Blažení sú tí, ktorých si vyvolil a prijal Hospodin.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja.

Kňaz: Ich pamiatka bude prechádzať z pokolenia na pokolenie.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja.

Kňaz: Duše ich medzi blahých sa dostanú.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja..

Kňaz: Ty v hĺbke svojej múdrosti ľudomilne všetko riadiš a čo je prospešné, všetkým poskytuješ, jediný Tvorca, odpočinutie daruj dušiam zosnulých svojich sluhov, Hospodine, lebo na Teba nádej svoju zložili.

Veriaci: Tvorcu, Budovateľa a Boha nášho.

Kňaz: V Tebe tvŕdzu a útočisko máme aj ľúbeznú orodovníčku u Boha, ktorého si porodila.

Veriaci: Bohorodička Panna, k spaseniu verných.

 

Kathisma

Blažení tí, ich cesty sú bezúhonné,

ktorí chodia v zákone Hospodinovom.

Blahoslavený si Hospodine,

nauč ma spravodlivostiam svojim.

 

Blažení, ktorí sú pozorní k svedectvám Jeho

a celým srdcom Ho hľadajú.

Blahoslavený si Hospodine,

nauč ma spravodlivostiam svojim.

Za lepší pokladám zákon úst Tvojich,

ako množstvo zlata a striebra.

Blahoslavený si Hospodine,

nauč ma spravodlivostiam svojim.

Malá ekténia s kadidlom

Kňaz: Znova a ešte k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Ešte sa modlíme za pokoj duší zosnulých sluhov Božích (mená),aby im bol prepáčený každý hriech úmyselný i neúmyselný.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby Hospodin Boh umiestnil ich duše tam, kde spravodliví odpočívajú.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

O milosť Božiu, Kráľovstvo nebeské a odpustenie ich hriechov u Christa, nesmrteľného Kráľa a Boha nášho prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz potichu: Bože duchov aj každého tela, Ty si smrť premohol, diabla zmaril a svojmu svetu život daroval. Hospodine, upokoj duše zosnulých sluhov Tvojich (mená) v mieste svetla, v mieste hojnosti, v mieste pokoja, kde pominulo trápenie, nárek a bolesť. Každý hriech, ktorého sa zosnulí dopustili slovom, či skutkom, alebo myšlienkou, odpusť im ako blahý a ľudomilný Boh. Lebo nie je človeka, ktorý by bol živý a nehrešil. Ty jediný si bez hriechu, spravodlivosť Tvoja je spravodlivosť naveky a slovo Tvoje je pravda.

Lebo Ty si vzkriesenie aj život a pokoj zosnulých sluhov Tvojich (mená), Christe Bože náš, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím a presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

 

Kathisma

Zachráň Spasiteľu, duše služobníkov Tvojich.

Svetlom pre nohy moje je zákon Tvoj,

ktorý mi osvecuje chodníky.

Zachráň Spasiteľu, duše služobníkov Tvojich.

Vzhliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou,

ako to činíš s milujúcimi Tvojho mena.

 

Zmiluj sa, Vládca a upokoj stvorenie svoje,

na príhovory Bohorodičky a všetkých svätých.

Zblúdil som ako ovca stratená,

vyhľadaj sluhu Tvojho,

lebo zákonov Tvojich si pripomínam.

Zmiluj sa, Vládca a upokoj stvorenie svoje,

na príhovory Bohorodičky a všetkých svätých.

Zhromaždenie svätých našlo prameň života a bránu rajskú,

nech nájdem aj ja cestu pokánia,

stratená som ovečka.

Povolaj ma, Spasiteľu, a spas mňa.

 

Blahoslavený si Hospodine,

nauč nás zákonom Tvojim.

Vy, ktorí ste po úzkej ceste útrap chodili,

všetci ste na seba kríž ako jarmo vzali

a Christa skrze vieru nasledovali,

pristúpte i prijmite sladkosť

Nebeských odmien a vencov,

ktoré vám Boh pripravil.

 

Blahoslavený si Hospodine,

nauč nás zákonom Tvojim.

Odpočinutie daj, Bože, sluhom svojim

a do Raja ich uveď,

kde chóry svätých, ó Kráľu,

a spravodliví Tvoji žiaria ako svetlá!

Upokoj sluhov svojich,

k ich všetkým hriechom buď zhovievavý.

 

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu

Tri svetlá jediného Božstva

zbožne ospevujeme a voláme:

Svätý si, bezpočiatočný Otče,

spolubezpočiatočný Synu i Božský Duchu.

Presvieť vierou nás, ktorí Ti slúžime,

a z večného ohňa vytrhni nás.

 

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Raduj sa, Najčistejšia,

Ty si Boha telesne porodila k spaseniu všetkých,

takže Tebou ľudstvo

spasenie našlo.

Tebou nech nájdeme Raj,

Bohorodička prečistá, blahoslavená!

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

Sedálen

Kňaz: Daj spočinúť so spravodlivými, Spasiteľu náš, sluhom svojim, daruj im prebývať v príbytkoch Tvojich, ako písané je, v dobrotivosti svojej dopraj prepáčenie pokleskov ich úmyselných i neúmyselných.

Veriaci: A všetkých vedomých i nevedomých, Ľudomilu!

Kňaz: Ty si zo života Panny vysvitol svetu, Christe Bože.

Veriaci: A skrze ňu si nás synmi Svetla učinil, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Upokoj, Hospodine, duše zosnulých služobníkov svojich.

Veriaci: opakujú

Kňaz: Obdivuhodný je Boh vo svätých Jeho.

           Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Veriaci: I teraz i navždy až na veky vekov. Amin.

 

Irmos

Vidím, áno zmietané je búrkou nástrah more života,

a keď som priplával k tichému Tvojmu prístavu,

volám k Tebe: Vyveď zo skazy život môj, Mnohomilostivý!

 

Kondak

So svätými upokoj, Christe, duše služobníkov svojich tam, kde nie je bolesti ani náreku ani vzdychu, ale život je nekonečný.

Nad hrobom, kam ako všetci ľudia pôjdeme, plačúc spievame: Aliluja, aliluja, aliluja.

Hlas 7.

Boha ľuďom nemožno vidieť,

na Neho ani chóry anjelské neodvážia sa nazerať.

Tebou však Najčistejšia,

zjavené je ľuďom Slovo vtelené, Jeho zvelebujeme,

s nebeskými zástupmi

blahoslavíme Teba.

 

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým. Premúdrosť!

Žalmista: Prokimen

Blahoslavená cesta, na ktorú dnes vstupuješ duša,

pretože pripravené je tebe miesto odpočinutia.

 

K Tebe, Hospodine, volať budem: Bože môj, nebuď ku mne mlčanlivý.

Aliluja, aliluja, aliluja.

Kňaz: Premúdrosť! Povznesme sa a počúvajme pozorne sväté Evanjelium! Pokoj všetkým!

Veriaci: I duchu Tvojmu.

Kňaz: Evanjeliové čítanie podľa sv. Jána.

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe!

Kňaz: Vnímajme!   Ján 5, 24-30

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe!

Hlas 6. stichirový

Sluha i pán, obaja stoja pred Sudcom,

kráľ aj boháč i jednoduchý úbožiak sú si pred Ním rovní,

každý podľa skutkov svojich

bude buď preslávený alebo zahanbený.

Nuž, s prosbou obraciam sa k vám,

neustále modlite sa za mňa ku Christu Bohu,

aby som podľa hriechov svojich nebol odsúdený k mučeniu,

ale aby mi darované bolo prebývať tam, kde je svetlo života.

 

Tropáre, hlas 4. pri hrobe

S duchmi zosnulých spravodlivých, Spasiteľu,

upokoj duše sluhov Tvojich,

dopraj im blaženého žitia,

ktoré u Teba je, Ľudomilu.

V mieste Tvojho pokoja, Hospodine,

kde všetci svätí Tvoji odpočívajú,

upokoj i duše sluhov Tvojich,

lebo Ty jediný si Ľudomil.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Ty si Boh, ktorý do podsvetia zostúpil,

okovy spútancov rozlámal,

Ty udeľ pokoj aj dušiam

služobníkov Tvojich.

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Jediná prečistá a nepoškvrnená Panna,

ktorá si Boha bez účasti muža porodila,

za spásu ich duší sa prihováraj.

 

Ekténia vrúcna

Kňaz alebo diakon: Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje, prosíme Ťa, vyslyš nás a zmiluj sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za pokoj duší zosnulých sluhov Božích(mená),aby im bol prepáčený každý hriech úmyselný i neúmyselný.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Aby Hospodin Boh umiestnil ich duše tam, kde spravodliví odpočívajú.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

O milosť Božiu, Kráľovstvo nebeské a odpustenie ich hriechov u Christa, nesmrteľného Kráľa a Boha nášho prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz nahlas: Bože duchov aj každého tela, Ty si smrť premohol, diabla zmaril a svetu svojmu život daroval: Ty sám, Hospodine, upokoj duše zosnulých sluhov Tvojich (mená) v mieste svetla, v mieste hojnosti, v mieste pokoja, kde pominulo trápenie, nárek a bolesť. Každý hriech, ktorého sa zosnulí dopustili slovom, či skutkom, alebo myšlienkou, odpusť im ako dobrotivý a ľudomilný Boh. Lebo nie je človeka, ktorý by bol živý a nehrešil, Ty jediný si bez hriechu, spravodlivosť Tvoja je spravodlivosť naveky a slovo Tvoje je pravda.

Lebo Ty si vzkriesenie aj život a pokoj zosnulých sluhov Tvojich (mená), Christe Bože náš a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím a presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Premúdrosť! Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Veriaci: Teba nad cherubínov ctenejšiu a nad serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku velebíme.

Sláva Tebe, Christe Bože, nádej naša, sláva Tebe!

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)    Požehnaj

Kňaz: Vzkriesený Christos, pravý Boh náš na príhovory prečistej Matky svojej, svätých slávnych všade chválených Apoštolov, ctihodných a bohonosných Otcov našich a všetkých svätých, nech duše odoberajúcich sa od nás sluhov Jeho (mená) do sídla spravodlivých uvedie, v lone Abrahámovom upokojí, k spravodlivým pripočíta a nad nami sa zmiluje ako blahý a Ľudomil.

Veriaci: Amin.

V blahom zosnutí večný pokoj udeľ, Hospodine, zosnulým sluhom Tvojim (mená) a učiň pamiatku ich večnú.

Veriaci: Večná pamiatka. (3x)

Nech im Boh dá blaženosť a upokojí ich, a nad nami sa zmiluje ako blahý a Ľudomil.

Veriaci: Ich duše medzi blahých sa dostanú. Pamiatka ich prechádzať bude z pokolenia na pokolenie.

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a ďalších prekladov jihlavskej farnosti. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.