Modlitby

Božská Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Služebník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Liturgia katechumenov

Kráľovské dvere sú zatvorené a záves odkrytý. Kňaz s odhalenou hlavou zoberie sv. Evanjelium oboma rukami a pozdvihne ho mierne do výšky a zvolá silným hlasom úvodné požehnanie, súčasne robí znamenie sv. Kríža nad sv. antiminsom.

Kňaz: Požehnané je Kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Potom položí sv. Evanjelium na sv. prestol, bozkáva Evanjelium aj prestol a ďalej stojí chrbtom k ľudu.

Veriaci: Amin.

Veľká ekténia

Kňaz alebo diakon: V pokoji k Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za pokoj z výsosti a spásu duší našich k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za mier celého sveta, za blaho svätých Božích cirkví a zjednotenie všetkých k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za svätý chrám tento a za vchádzajúcich doň s vierou, zbožnosťou a bázňou Božou k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za metropolitu nášho vladyku (meno) a za biskupa nášho vladyku (meno), za dôstojné kňazstvo, diakonstvo v Christu, za celé duchovenstvo a ľud k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za vlasť našu a jej predstaviteľov k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za toto miesto (za túto obec, za tento svätý monastier), za všetky miesta a krajiny, aj za tých, ktorí podľa viery v nich žijú, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za priaznivé počasie, za hojnosť plodov zeme a pokojné časy k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za cestujúcich po zemi, vode aj vzduchom, za chorých, trpiacich, zajatých a za ich spásu k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme boli vyslobodení od zármutku, hnevu a núdze k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Antifóna 1. Predobrazujúca

Modlitba 1. antifóny

Hospodine, Bože náš, Tvoja vláda je nevýslovná a sláva nevýstižná, Tvoja milosť je nezmerateľná a ľudomilnosť nevypovedateľná: Ty sám, Vládca, vzhliadni na nás a na svätý chrám tento podľa milosrdenstva svojho a preukáž nám i všetkým, ktorí sa s nami modlia, hojné milosti a zľutovania svoje.

Veriaci:

Dobroreč, duša moja, Hospodinu. Blahoslavený si, Pane.

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé vnútro moje svätému menu Jeho.

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na všetky dobrodenia Jeho.

Boh odpúšťa tebe všetky neprávosti a uzdravuje všetky neduhy tvoje.

Boh vyslobodzuje od zahynutia život tvoj, obklopuje ťa milosrdenstvom a zľutovaním.

Dobrorečte Hospodinu, všetky mocnosti Jeho, služobníci, ktorí konáte vôľu Jeho.

Štedrý a milostivý je Hospodin, dlho zhovievavý a premilosrdný.

 

Malá ekténia

Kňaz alebo diakon: Znova a ešte v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Tvoja je vláda a Kráľovstvo, moc a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Antifóna 2.  Predobrazujúca

Modlitba 2. antifóny

Hospodine, Bože náš, spas ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu, zachovaj plnosť Cirkvi svojej, posväť tých, ktorí milujú krásu domu Tvojho, osláv ich Božskou mocou svojou a neopúšťaj nás, dúfajúcich v Teba.

Veriaci:

Chváľ, duša moja, Hospodina!

Ospevovať budem Hospodina po celý život svoj.

Spievať budem žalmy svojmu Bohu, dokiaľ živý budem.

Nespoliehajte sa na kniežatá ani na synov ľudských vôbec, u nich záchrany nieto.

Duch človeka odchádza, on sa do zeme navráti a v ten deň zahynú všetky úmysly jeho.

Blažený, kto má Boha Jákobovho pomocníkom, kto má nádej v Hospodinovi, Bohu svojom.

On stvoril Nebesia aj zem, more a všetko, čo je v nich.

Zachováva pravdu na veky, utláčaným dojedná súd spravodlivý.

Pokrm dáva hladným, Hospodin oslobodzuje spútancov.

Hospodin otvára oči slepým, Hospodin pozdvihuje klesajúcich.

Hospodin miluje spravodlivých, Hospodin ochraňuje ľudí bez domova.

Sirôtku a vdovu podporuje, ale cesty hriešnikov zmarí.

Kraľovať bude Hospodin na veky, Boh tvoj, Sionu, z pokolenia na pokolenie!

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i navždy, až na veky vekov. Amin.

Jednorodený Synu a Slovo Božie,

nesmrteľný a predsa si pre spasenie naše

prijal na seba Telo od svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie

a stal sa bez premeny človekom.

Bol si ukrižovaný, Christe Bože náš a smrťou smrť si premohol.

Jeden zo Svätej Trojice, s Otcom i Svätým Duchom spolu-slávený, spas nás!

 

Malá ekténia

Kňaz alebo diakon: Znova a ešte v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo blahý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame

Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Antifóna 3.  Predobrazujúca

Kňaz otvára kráľovské dvere.

Modlitba 3. antifóny

Ty, ktorý si nám tieto spoločné a jednomyseľné modlitby daroval a sľúbil si, že splníš prosby ,ak sa zhodnú na niečom dvaja či traja v mene Tvojom, sám aj teraz prosby sluhov svojich k úžitku splň tak, že udelíš nám v terajšom veku poznanie pravdy Tvojej, v budúcom potom daruješ nám život večný.

Pred sv. prestolom sa vykonajú tri poklony (+). Kňaz berie sv. Evanjelium, obchádza z pravej strany okolo sv. prestolu, vychádza severnými dverami za svetlonosičom so sviečkou a postaví sa pred kráľovské dvere. So sklonenou hlavou hovorí modlitbu vchodu.

Veriaci:

V Kráľovstve Tvojom rozpomeň sa na nás, Pane, keď prídeš do Kráľovstva svojho.

Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské.

Blažení plačúci, lebo oni potešení budú.

Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

Blažení milosrdní, lebo oni k zmilovaniu dôjdu.

Blažení čistého srdca, lebo oni Boha vidieť budú.

Blažení pokojní, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blažení, ktorí protivenstvá trpia pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo nebeské.

Blažení ste, keď vás budú potupovať a prenasledovať a lživo hovoriť všetko zlé o vás kvôli mne. Radujte sa a jasajte, lebo odmena vaša hojná je v Nebesiach.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i navždy, až na veky vekov. Amin.

Modlitba malého vchodu

Vládca, Hospodine, Bože náš, Ty si ustanovil na Nebesiach zbory a zástupy Anjelov a Archanjelov k službe slávy Tvojej, s vchodom naším spoj aj príchod svätých Anjelov, ktorí by Tebe s nami spolu-slúžili a spolu-oslavovali dobrotu Tvoju.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Požehnaný je vchod svätých Tvojich, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Kňaz pobozká sv. Evanjelium.

Malý vchod

Kňaz alebo diakon: Premúdrosť, povznesme sa! (Stojme úctivo a pevne)

Kňaz sa pokloní, prekrižuje a pobozká ikonu Spasiteľa, obráti sa k ľudu, požehná svetlonosiča. Obráti sa k ikone Bohorodičky, pokloní sa a pobozká ju. Vojde do oltára a položí sv. Evanjelium na sv. prestol, bozká ich a ukloní sa.

Veriaci: Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom!

Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, spas nás, spievajúcich Tebe:

Aliluja, aliluja, aliluja.

Veriaci spievajú tropáre a kondaky (nedeľné, chrámové, sviatkové...)

Modlitba trojsvätej piesne

Svätý Bože, ktorý vo svätých spočívaš, Ty si trojsvätým hlasom Serafínov ospevovaný, Cherubínmi oslavovaný a všetkými mocnosťami Nebeskými uctievaný. Ty si z nebytia do bytia stvorenstvo priviedol, človeka podľa obrazu a podoby svojej stvoril a ozdobil ho rôznorodými darmi svojimi, Ktorý prosiacemu dávaš múdrosť a poznanie, nepohŕdaš hriešnikom, ale ukladáš mu pokánie ku spáse. Ty si nás, ponížených a nehodných sluhov svojich, učinil hodnými, aby sme aj v túto hodinu stáli pred slávou svätého obetného Tvojho stolu a náležité uctievanie a slávoslovie Tebe prinášali: Ty sám, Vládca, prijmi aj z úst nás, hriešnych, trojsvätú pieseň a navštív nás svojou dobrotou, odpusť nám všetky naše hriechy, úmyselné i neúmyselné. Posväť duše aj telá naše a dopraj nám, aby sme v svätosti slúžili Tebe po všetky dni nášho života, na príhovory svätej Bohorodičky i všetkých svätých, Tebe po všetky veky sa páčiacich.

Kňaz: Lebo svätý si, Bože náš, a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy.

Diakon: Až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Trojsvätá pieseň

Kňaz spolu s veriacimi spieva trisagion konajúc pred sv. prestolom poklony. Po Sláva Otcu… sa odoberie k hornému miestu, cestou vraví:

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Ukloní sa pred žertveníkom, potom k ľudu a postaví sa vedľa zadného južného rohu sv. prestolu.

Požehnaný si na tróne Kráľovstva svojho, spočívajúci na Cherubínoch, stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Veriaci:

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Diakon: Vnímajme!

Kňaz: Pokoj všetkým.

Žalmista: I duchu tvojmu.

Diakon alebo kňaz: Premúdrosť!

Žalmista: Prokimen  (verše zo žalmov)

Diakon alebo kňaz: Premúdrosť!

Žalmista: Čítanie z listu svätého apoštola…

Diakon alebo kňaz: Vnímajme!

Žalmista číta Sv. Písmo

Kňaz zoberie kadidelnicu a okiadza sv. prestol, celý oltár, kráľovské dvere, sv. ikony, veriacich.

Kňaz: Pokoj tebe.

Žalmista: I duchu tvojmu.

Kňaz sa modlí pred sv. prestolom modlitbu:

Ľudomilný Vládca, rozsvieť v našich srdciach nezhasínajúce svetlo, aby sme Ťa v pravde poznali. Otvor duchovné oči naše k pochopeniu Tvojej evanjeliovej premúdrosti. Naplň nás úctivou bázňou pred spasiteľnými Tvojimi zákonmi, aby sme všetky hriešne žiadosti premohli, duchovný život viedli, mysleli a konali len to, v čom máš zaľúbenie. Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojim i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojim, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Diakon: Premúdrosť!

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja!

Žalmista číta verš zo žalmu.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja!

Žalmista číta verš zo žalmu.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja!

Kňaz alebo diakon: Premúdrosť! Povznesme sa a počúvajme pozorne sväté Evanjelium! Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Kňaz alebo diakon: Evanjeliové čítanie podľa svätého (meno).

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe!

Evanjelium sa položí na analoj na ambone.

Kňaz alebo diakon: Vnímajme!       Číta sa sväté Evanjelium.

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe!

Kňaz pobozká sv. Evanjelium a položí ho za antimins. Po kázni zatvorí kráľovské dvere.

Vrúcna ekténia

Kňaz (diakon): Volajme všetci z celej duše a z celej mysle svojej volajme!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Hospodine, Vševládca, Bože otcov našich, prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje, prosíme Ťa, vyslyš nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz číta potichu modlitbu vrúcnej ekténie:

Hospodine, Bože náš, túto snaživú prosbu prijmi od sluhov svojich a zmiluj sa nad nami podľa množstva milosrdenstva svojho, zošli zľutovania svoje na nás, aj na všetok ľud svoj, ktorý očakáva od Teba hojné milosti.

Potom rozprestiera spodný a oba bočné diely antiminsu.

Ešte sa modlíme za metropolitu nášho vladyku (meno) a za biskupa nášho vladyku (meno).

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za našich kňazov, mníšske duchovenstvo a všetkých našich bratov v Christu.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za vlasť našu a jej predstaviteľov, aby sme životy svoje pokojne prežili v čistote a zbožnosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za blažených a večnej pamäti hodných svätejších pravoslávnych patriarchov, za zakladateľov tohto svätého chrámu (tohto svätého monastiera) a za všetkých skôr zosnulých pravoslávnych otcov i bratov, tu a všade inde odpočívajúcich.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za (chorých, trpiacich, cestujúcich a podobne... aj mená), aj za tých, ktorí prinášajú dary, a ktorí v tomto svätom a vznešenom chráme preukazujú dobrodenie, za prisluhujúcich, spievajúcich a prítomných ľudí, očakávajúcich od Teba veľké a hojné milosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe slávu vzdávame,

Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Zádušná ekténia (počas Bohoslužby za zosnulých)

Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa veľkého milosrdenstva svojho, prosíme Teba, vyslyš nás a zmiluj sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za pokoj duší zosnulých Božích sluhov (mená), aby aj im prepáčený bol každý hriech úmyselný i neúmyselný.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Aby Hospodin Boh umiestnil ich duše tam, kde spravodliví odpočívajú.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

O milosť Božiu, Kráľovstvo nebeské a odpustenie ich hriechov u Christa, nesmrteľného Kráľa a Boha nášho prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Diakon: K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Modlitba zádušnej ekténie

Bože duchov aj každého tela, ktorý si premohol smrť, diabla prekonal a svojmu svetu život daroval: Ty sám, Hospodine, upokoj duše zosnulých svojich sluhov (mená) v mieste svetla, v mieste hojnosti, v mieste pokoja, kde pominula bolesť, zármutok a stonanie. Každý hriech, ktorého sa zosnulí dopustili či už slovom, či skutkom, alebo myšlienkou, odpusť im ako dobrotivý a ľudomilný Boh. Lebo nie je človeka, ktorý by živý bol a nezhrešil. Ty jediný si bez hriechu, spravodlivosť Tvoja je spravodlivosťou na veky a slovo Tvoje je pravda.

Lebo Ty si vzkriesenie aj život a pokoj zosnulých svojich sluhov (mená), Christe Bože náš, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Tvojim Otcom a presvätým i blahým a oživujúcim Tvojim Duchom, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Ekténia za katechumenov

Kňaz (diakon): Katechumeni, pomodlite sa k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Verní, modlíme sa za katechumenov, aby sa nad nimi Hospodin zmiloval.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby ich poučil slovom pravdy, zjavil im Evanjelium spravodlivosti a zjednotil ich so svojou svätou, všeobecnou – pravoslávnou a apoštolskou Cirkvou.

Pritom kňaz rozprestrie aj vrchný diel antiminsu.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Spas ich, zmiluj sa, zastaň sa a ochraňuj ich, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Katechumeni, skloňte hlavy svoje pred Hospodinom!

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Modlitba sv. Jána Zlatoústeho za katechumenov pri sklonení ich hláv

Hospodine, Bože náš, ktorý na výsostiach prebývaš a k poníženým vzhliadaš. Ty si k spáse pokolenia ľudského zoslal jednorodeného svojho Syna a Boha, Pána nášho Isusa Christa: vzhliadni na svojich sluhov katechumenov, ktorí pred Tebou skláňajú svoje hlavy, a učiň ich v pravý čas hodnými kúpeľa znovuzrodenia, prepáčenia hriechov a rúcha neporušiteľnosti, zjednoť ich so svätou, všeobecnou – pravoslávnou a apoštolskou svojou Cirkvou a pripočítaj ich k vernému svojmu stádu.

Kňaz urobí hubkou nad sv. antiminsom kríž.

Aby aj oni s nami zvelebovali najctenejšie a veľkolepé meno Tvoje,

Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Pobozká hubku a odloží ju na okraj sv. antiminsu.

Veriaci: Amin.

Zaradení medzi katechumenov, vzdiaľte sa! Katechumeni, vyjdite!

Všetci katechumeni, vzdiaľte sa! Nik z katechumenov nech nezostáva. Verní, znova a opäť v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

 

Liturgia verných

1.Modlitba za verných

Ďakujeme Tebe, Hospodine, Bože mocností, ktorý si nás uznal hodnými postaviť sa pred svätým obetným Tvojim oltárom a hlboko sa klaňať Tvojej zľutovnosti nad hriechmi našimi a nevedomosťou ľudskou. Prijmi, Bože, modlitbu našu a učiň nás za hodných prinášať Tebe modlitby, prosby a nekrvavé obete za všetok Tvoj ľud. Mocou Svätého Ducha svojho uspôsob nás, ktorých si pre túto službu ustanovil, aby sme bez odsúdenia a pochybenia s čistým svedectvom svedomia svojho vzývali Teba v každom čase a na každom mieste. Nech nás vyslyšíš a budeš k nám milostivý v hojnej svojej dobrote.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Diakon: Premúdrosť!

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Ešte a znova v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

2.Modlitba za verných

Znova a mnohokrát sa pred Tebou hlboko klaniame a prosíme Teba, Blahý a Ľudomilu, aby si vzhliadol na naše modlitby, očistil naše duše i telá od každej poškvrny telesnej aj duchovnej a dovolil nám bez viny a odsúdenia slúžiť svätému obetnému Tvojmu oltáru. Daruj, Bože, aby aj modliaci sa s nami prospievali v živote, i vo viere a v duchovnom poznaní. Daruj tým, ktorí Ti slúžia vždy s bázňou a láskou, aby bez previnenia a odsúdenia prijali účasť na svätých Tajinách Tvojich a stali sa hodnými nebeského Tvojho Kráľovstva.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Diakon: Premúdrosť!

Aby sme pod vládou Tvojou navždy chránení, Tebe slávu vzdávali,

Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz otvára kráľovské dvere. Počas cherubínskej piesne číta so sklonenou hlavou pred sv. prestolom modlitbu:

Nikto z tých, kto je spútaný telesnými žiadosťami a slasťami, nie je hodný pristupovať alebo približovať sa k Tebe, či slúžiť Tebe, Kráľovi slávy. Veď Tebe slúžiť je veľké a strašné aj samotným mocnostiam Nebeským. Avšak Ty z nevýslovnej a nezmerateľnej ľudomilnosti svojej stal si sa bez premeny a bez zmeny človekom, stal si sa našim veľkňazom a ako Vládca všetkých, odovzdal si nám posvätnú službu tejto liturgickej a nekrvavej obete, lebo Ty sám jediný, Hospodine, Bože náš, vládneš nad všetkým Nebeským i pozemským. Ty si nesený na tróne Cherubínmi, si Vládca Serafínov a Kráľ izraelský, ako jediný Svätý vo svätých spočívaš. Jedine Ty ma vyslyšíš, Teba jediného dobrého teda prosím: vzhliadni na mňa, hriešneho a neužitočného svojho sluhu, a očisť moju dušu i srdce moje od svedomia zlého a učiň ma spôsobilým mocou svojho Svätého Ducha, aby súc odený do Blahodate kňazstva, poslúžil tomuto svätému stolovaniu Tvojmu a vykonal posvätný obrad Tvojho svätého a prečistého Tela, i drahocennej Krvi, lebo k Tebe prichádzam so sklonenou svojou šijou a modlím sa k Tebe: neodvracaj svoju tvár odo mňa, ani ma nevylučuj od svojich sluhov, ale učiň ma hodným, aby obetované  Tebe boli mnou, hriešnym a nehodným Tvojim sluhom tieto dary. Lebo Ty sám si ten, ktorý obetuje a obetovaný je, prijíma a je rozdeľovaný, Christe, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Tvojim Otcom a presvätým i blahým a oživujúcim Tvojim Duchom, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Potom zoberie kadidelnicu a okiadza sv. prestol dokola aj celý oltár, ikonostas a ľud.

Po skončení pred sv. prestolom kňaz so zdvihnutými rukami hovorí trikrát cherubínsku pieseň, po každom zakončení sa prekrižuje a pokloní.

Cherubínov tajomne predstavujeme a oživujúcej Trojici trojsvätú pieseň spievame, všetky svetské teraz odložme starosti!

Aby sme prijali Kráľa všetkých, Anjelskými zbormi neviditeľne so slávou doprevádzaného. Aliluja, aliluja, aliluja.

 

Cherubínska pieseň

Cherubínov tajomne predstavujeme

a oživujúcej Trojici trojsvätú pieseň spievame,

všetky svetské teraz, odložme starosti.

Potom sa pokloní a bozká sv. antimins a sv. prestol, ukloní sa ľudu. Ide k žertveníku, kde okiadza predložené dary a pritom vraví:

Bože, očisť mňa hriešneho. (3x)

Kňaz berie z darov veľké pokrývadlo, zaviaže si ho na plecia, alebo dá na hlavu a vraví: Pozdvihnite svoje ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinu.

Potom zoberie sv. diskos a sv. kalich a vychádza za svetlonosičom severnými dverami a postaví sa tvárou k ľudu pred kráľovské dvere.

Veľký vchod

Diakon: Na metropolitu nášho vladyku (meno) a biskupa nášho vladyku (meno) na kňazstvo, diakonstvo, mníšstvo v Christu a služobníctvo cirkevné nech sa rozpomenie Hospodin Boh v Kráľovstve svojom, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Kňaz: Na zakladateľov, dobrodincov a cirkevnú obec svätého tohto chrámu, na našich chorých aj na zosnulých bratov našich, na vás a všetkých pravoslávnych kresťanov, nech sa rozpomenie Hospodin Boh v Kráľovstve svojom, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz žehná veriacich kalichom, položí ho s diskosom na sv. prestol, požehná svetlonosičovi, zavrie kráľovské dvere a zatiahne oponu. Potom sa modlí:

Šľachetný Jozef, z dreva sňal prečisté Tvoje telo, plátnom čistým ho ovinul a voňavým balzamom ho pokryl, do hrobu nového ho položil.

V hrobe telom, v pekle s dušou ako Boh, v raji potom s lotrom bol si, Christe a na tróne s Otcom i Duchom, všetko nepostihnuteľne napĺňaš!

Ako životonosec, krásnejší než Raj, vpravde skvelejší ako každá kráľovská komnata, ukázal sa, Christe, Tvoj hrob, prameň nášho vzkriesenia.

Veriaci: Aby sme prijali Kráľa všetkých, Anjelskými zbormi neviditeľne so slávou doprevádzaného, v sláve neseného. Aliluja, aliluja, aliluja.

Potom vezme pokrývadlo zo sv. diskosu, položí ho na ľavú stranu sv. prestolu, následne zoberie pokrývadlo zo sv. kalicha a položí ho na pravú stranu sv. prestolu. Vezme z pliec veľký pokrov (aer),okiadza ho a pokryje ním diskos aj kalich, pričom povie:

Šľachetný Jozef, z dreva sňal prečisté Tvoje telo, plátnom čistým ho ovinul a voňavým balzamom ho pokryl, do hrobu nového ho položil.

Kňaz berie kadidelnicu, okiadza trikrát sv. dary a vraví:

Preukáž dobrodenie Sionu, Hospodine, v zaľúbení svojom, nech vybudované sú múry jeruzalemské. Potom si zaľúbiš obeť spravodlivosti, žertvu a celopaly, takto junce na oltár Tvoj klásť budú.

 

Prosebná ekténia

Diakon (kňaz): Doplňme modlitbu našu k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za predložené čestné Dary k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za tento svätý chrám a za vchádzajúcich doň s vierou, zbožnosťou a bázňou Božou k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby  sme vyslobodení boli od všetkého súženia, hnevu a núdze, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme celý deň dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine. (dlho)

Modlitba prinášania čestných darov Bohu, po ich uložení na sv. prestol

Hospodine, Bože, Vševládca, jediný svätý, ktorý prijímaš obeť chvály od vzývajúcich Teba celým srdcom, prijmi aj modlitbu nás hriešnych, prines ju na svätý oltár svoj a učiň nás spôsobilými, aby sme prinášali Tebe dary a obete duchovné za svoje hriechy a nevedomosť ľudskú. Učiň nás hodnými, aby sme našli Blahodať pred Tebou, aby bola Tebe príjemná obeť naša a dobrý Duch blahodate Tvojej aby usídlil sa v nás, zostúpil na predložené dary a na všetok ľud Tvoj. Štedrosťou jednorodeného Syna Tvojho, s ktorým si zvelebovaný, spolu s Tvojim presvätým, blahým a oživujúcim Duchom, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Diakon: Milujme druh druha, aby sme jednomyseľne vyznávali.

Veriaci: Otca i Syna, i Svätého Ducha, Trojicu jednobytnú a nedeliteľnú.

Kňaz sa trikrát klania a ticho hovorí:

Milovať budem Teba, Hospodine, sila moja, Hospodin je hradba moja a útočisko moje. (3x)

A bozkáva pokryté posväcované dary: aer nad sv. diskosom, potom nad sv. kalichom a okraj sv. prestolu.

Diakon: Dvere, dvere, vnímajme k premúdrosti!

Kňaz berie z posväcovaných darov aer a máva (chveje) ním nad nimi. Spolu s veriacimi ticho hovorí Vyznanie viery (Niceo-carihradský symbol viery)

Žalmista + veriaci:

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa Neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.

I v jedného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, jednorodeného a z Otca zrodeného pred všetkými vekmi. Svetlo zo Svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nestvoreného, jednobytného s Otcom, skrze neho všetko stvorené bolo. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z Nebies, vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a človekom sa stal. Za nás ukrižovaný bol pod Pontským Pilátom, trpel a pochovaný bol. A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem. I vystúpil na Nebesá a sedí po pravici Otca. A znova príde so slávou súdiť živých a mŕtvych, jeho Kráľovstvu nebude konca.

I v Ducha Svätého, Pána oživujúceho, ktorý z Otca vychádza a s Otcom i Synom je spolu uctievaný a spolu oslavovaný, hovoril skrze prorokov.

V jednu svätú, všeobecnú-pravoslávnu a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden Krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amin.

 

Kňaz bozká aer a kladie ho zložený na sv. prestol za diskos a kalich.

Diakon: Stojme pevne, stojme s bázňou, vnímajme a v pokoji prinesme svätú obeť!

Veriaci: Milosť pokoja, obeť chvály.

Blahodať Pána nášho Isusa Christa a láska Boha Otca a prítomnosť Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

Veriaci: I s duchom tvojím.

Kňaz so zdvihnutými rukami.

Povznesme srdcia.

Prekrižuje sa a pokloní.

Veriaci: Máme ich u Pána.

Kňaz so zdvihnutými rukami.

Vzdávajme vďaku Hospodinovi.

Prekrižuje sa a pokloní.

Veriaci: Dôstojné a spravodlivé je klaňať sa Otcu i Synu, i Svätému Duchu, Trojici jednobytnej a nedeliteľnej.

 

Kňaz prináša modlitbu svätej anafory

Dôstojné a spravodlivé je Teba ospevovať, Tebe dobrorečiť, Teba chváliť, Tebe ďakovať, Tebe sa klaňať na každom mieste vlády Tvojej. Lebo Ty si Boh nevýslovný, nevyspytateľný, neviditeľný, nevýstižný, večne existujúci, večne rovnaký, Ty a jednorodený Syn Tvoj a Duch Tvoj Svätý. Ty z nebytia k bytiu priviedol si nás a upadnutých pozdvihol si nás znova a neopustil nás, konal si všetko, až si nás do Neba povzniesol a Kráľovstvo svoje budúce nám daroval. Za to všetko ďakujeme Tebe i jednorodenému Tvojmu Synovi i Duchu Tvojmu Svätému, za všetko, známe aj neznáme, zjavené i nezjavené dobrodenia preukázané nám. Ďakujeme Tebe aj za túto službu, ktorú si z rúk našich ráčil prijať, aj keď Ťa obsluhujú tisíce Archanjelov, zástupy Anjelov, Cherubíni a Serafíni, šesťkrídli i mnohookí, na výsostiach na krídlach sa vznášajúci.

Víťaznú pieseň spievajúc, volajúc, hlásajúc a hovoriac.

 

Kňaz berie zo sv. diskosu sv. hviezdicu (asterikus) a robí ňou znamenie kríža nad ním. Potom ju obtrie o sv. antimins, bozká, zloží a položí na aer.

Serafínsky chválospev

Veriaci: Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov,

plné sú Nebesá i zem slávy Tvojej.

Hosanna na výsostiach!

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Hosanna na výsostiach!

Kňaz sa počas spevu modlí:

S týmito blaženými mocnosťami aj my, Vládca ľudomilný, voláme a vravíme: Svätý si a presvätý, Ty aj jednorodený Syn Tvoj i Duch Tvoj Svätý. Svätý si a presvätý a veľkolepá je sláva Tvoja, tak si si zamiloval svoj svet, že si Syna svojho jednorodeného dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život večný. On prišiel a naplnil všetky zámery Tvoje s nami, v noci, v ktorej vydaný bol či skôr sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svätých, prečistých a nepoškvrnených svojich Rúk a vďaku vzdal, požehnal, posvätil, rozlomil a dal svätým svojim učeníkom a apoštolom, hovoriac:

Kňaz: Vezmite, jedzte, toto je Telo moje, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov.

Pri týchto slovách ukazujúc na diskos sa potom prekrižuje a hlboko pokloní.

Veriaci: Amin.

Podobne i kalich po večeri, hovoriac:

Kňaz: Pite z neho všetci, toto je Krv moja Nového Zákona, ktorá sa za vás

a za mnohých vylieva na odpustenie hriechov.

Pri týchto slovách ukazujúc na kalich sa potom prekrižuje a hlboko pokloní.

Veriaci: Amin, amin, amin.

Kňaz sa modlí:

Pamätajúc teda na toto spasiteľné prikázanie a na všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob, tretieho dňa zmŕtvychvstanie, na Nebo vystúpenie, po pravici usadnutie, druhý a slávny príchod.

Kňaz si prekríži ruky, uchopí ľavou rukou sv. kalich a pravou sv. diskos, pozdvihuje ich a robí nimi nad sv. antiminsom znamenie kríža, skloniac pri tom hlavu.

Tvoje z Tvojho Tebe prinášame za všetkých a pre všetko.

Veriaci: Teba ospevujeme, Tebe dobrorečíme, Tebe ďakujeme, ó Pane, a modlíme sa k Tebe, Bože náš. (2-3x)

Kňaz sa potichu modlí:

Ešte prinášame Tebe túto liturgickú a nekrvavú službu i prosíme, modlíme sa a usilovne žiadame: Zošli Ducha svojho Svätého na nás a na predložené tieto dary.

Potom sa trikrát prekrižuje a pokloní pred prestolom, pritom šepká:

Bože, očisť mňa hriešneho a zmiluj sa nado mnou. (3x)

Kňaz sa modlí so zdvihnutými rukami:

Hospodine, Ty si presvätého Ducha o tretej hodine svojim Apoštolom zoslal, toho istého Ducha, Blahý, neodnímaj od nás, ale obnov nás, modliacich sa k Tebe.

Diakon: Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a ducha pravého obnov v útrobách mojich.

Prekrižujú sa a poklonia. (rovnako aj ďalej)

Kňaz so zdvihnutými rukami: Hospodine, Ty si presvätého…

Diakon: Neodvrhuj ma od tváre svojej a Ducha svojho Svätého neodnímaj odo mňa.

Kňaz so zdvihnutými rukami: Hospodine, Ty si presvätého…

Diakon: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kňaz sklonený prekrižuje najprv sv. chlieb a hovorí:

A učiň chlieb tento drahocenným Telom Christa Tvojho.

Diakon: Amin.

Potom prekrižuje sv. kalich a hovorí:

A čo v kalichu tomto je, učiň drahocennou Krvou Christa Tvojho.

Diakon: Amin.

Nakoniec prekrižuje oboje sv. predloženia a vraví:

Premeniac ich Duchom svojim Svätým.

Diakon: Amin. Amin. Amin. Hneď sa trikrát prekrižujú a hlboko klaňajú.

Kňaz sa modlí:

Aby toto bolo prijímajúcim k triezvosti duše, k odpusteniu hriechov, k prítomnosti Svätého Ducha Tvojho, k naplneniu Kráľovstva nebeského, k smelosti pred Tebou, nie na súd alebo k odsúdeniu. Ešte prinášame Tebe liturgickú túto službu za tých, ktorí vo viere zosnuli, za praotcov, otcov, patriarchov, prorokov, apoštolov, kazateľov, evanjelistov, mučeníkov, vyznávačov, zdržanlivcov aj za každú dušu spravodlivú, vo viere skončiacu.

Kňaz berie kadidelnicu, prekrižuje ňou a okiadza pred sv. prestolom, zvolajúc:

Zvlášť za najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.

Veriaci: Je vpravde dôstojné, blahoslaviť Teba Bohorodičku, vždy blahoslavenú a prečistú Matku Boha nášho. Teba nad Cherubínov ctenejšiu a nad Serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku zvelebujeme.

Kňaz sa modlí:

Za svätého proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všade chválených Apoštolov, svätého (meno), ktorého pamiatku slávime, aj za všetkých Tvojich svätých, na ich príhovory navštív nás, Bože.

A pamätaj na všetkých zosnulých v nádeji vzkriesenia k životu večnému. (mená zosnulých, ktoré chce)

A upokoj ich tam, kde svieti svetlo tváre Tvojej.

Ešte prosíme Teba, rozpomeň sa, Hospodine, na všetkých pravoslávnych biskupov, riadne hlásajúcich slovo pravdy Tvojej, všetko kňazstvo, diakonstvo v Christu a celé duchovenstvo aj mníšstvo.

Ešte prinášame Tebe liturgickú túto službu za celý svet, za svätú, všeobecnú – pravoslávnu a apoštolskú Cirkev, za tých, ktorí v čistote a počestnom živote prebývajú.

Za veriaci a Christa milujúci pravoslávny rod náš. Daruj mu, Hospodine, pokojnú vládu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom, v celej zbožnosti a čistote.

Kňaz: Predovšetkým pamätaj, Hospodine, na metropolitu nášho vladyku (meno) a na biskupa nášho vladyku (meno) a zachovaj ich pre sväté Cirkvi svoje v pokoji, neporušených, počestných, zdravých, dlho žijúcich a správne hlásajúcich slovo pravdy Tvojej.

Veriaci: I na všetkých I na všetkých a na všetko.

Kňaz sa modlí za ostatných živých:

Pamätaj, Hospodine, na toto miesto (túto obec, tento sv. monastier), kde žijeme a na každé miesto i krajinu a s vierou žijúcich v nich. Pamätaj, Hospodine, na plaviacich sa i cestujúcich, na chorých, trpiacich, zajatých a na ich záchranu. Pamätaj, Hospodine, na tých, ktorí prinášajú dary a na všetkých dobrodincov v svätých Tvojich chrámoch, aj na tých, ktorí pamätajú na chudobných a zošli na nás všetkých svoju milosť (mená živých, ktorých chce).

A daj nám jednými ústami a jedným srdcom sláviť a ospevovať najuctievanejšie a veľkolepé meno Tvoje, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Nech sú milosti veľkého Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa s vami všetkými.

Veriaci: I s duchom tvojím.

Prosebná ekténia

Pamätajúc na všetkých svätých, ešte a znova v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za prinesené a posvätené drahocenné Dary k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby ľudomilný Boh náš, prijal ich na svätý, Nadnebeský a duchovný svoj oltár ako príjemnú vôňu duchovnú, zoslal nám Božskú blahodať a dar Svätého Ducha, modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme vyslobodení boli od všetkého trápenia, hnevu a núdze, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme celý deň dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Vyprosiac si zjednotenie vo viere a prítomnosť Svätého Ducha, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine. (dlho)

Kňaz sa modlí:

Tebe oddávame celý náš život aj nádej, Vládca ľudomilný, i prosíme, modlíme sa a usilovne žiadame: Učiň nás hodnými spoluúčasti s čistým svedomím nebeských Tvojich a strašných Tajín, tohto posvätného a duchovného stolovania, na odpustenie hriechov a prepáčenie pokleskov, k prítomnosti Ducha Svätého, k dedičstvu Kráľovstva nebeského, k smelosti pred Tebou, nie na súd či odsúdenie.

Kňaz sa modlí so zdvihnutými rukami:

A učiň nás hodnými, Vládca, aby sme s odvahou a neodsúdene smeli vzývať Teba, nebeského Boha Otca a vravieť:

Veriaci: Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi, chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Diakon: Skloňte hlavy svoje pred Hospodinom.

Kňaz sa modlí:

Ďakujeme Tebe, Kráľu neviditeľný, ktorý si nepredstaviteľnou mocou svojou všetko vytvoril a podľa hojnej svojej milosti z ničoho k bytiu priviedol. Sám Vládca, vzhliadni z Nebies na tých, ktorí sklonili svoje hlavy pred Tebou, lebo nesklonili sa pred človekom, ale pred Tebou, Bohom strašným. Ty, Vládca, predkladané naše záležitosti teda k dobrému všetkým spravuj, ako komu treba: plav sa s plaviacimi, spolucestuj s cestujúcimi a chorých uzdrav, Lekáru duší aj tiel.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Blahodaťou a štedrosťou i ľudomilnosťou jednorodeného Syna svojho, s ktorým si zvelebovaný, spolu s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom svojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Kňaz zaťahuje oponu kráľovských dvier.

Veriaci: Amin, amin, amin.

Kňaz sa modlí:

Počúvaj nás, Hospodine Isuse Christe, Bože náš, vo svätom svojom sídle a na prestole slávy svojho Kráľovstva a príď nás posvätiť Ty, ktorý na výsostiach s Otcom na tróne sedíš a tu s nami neviditeľne spolu-prebývaš, ráč milostivo vladárskou svojou rukou podať prečisté svoje Telo a drahocennú Krv nám a skrze nás všetkému ľudu.

Potom sa 3x prekrižuje a pokloní, hovoriac:

Bože, očisť mňa hriešneho a zmiluj sa nado mnou. (3x)

Diakon: Vnímajme!

Kňaz zbožne pozdvihuje sv. chlieb, robí ním znamenie kríža, volajúc:

Sväté svätým!

Veriaci: Jeden svätý, jeden Pán, Isus Christos k sláve Boha Otca. Amin.

Kňaz opatrne rozlamuje sv. chlieb na štyri časti a vraví:

Drobí a rozdeľuje sa Baránok Boží, ktorý sa drobí a  nedelí, navždy sa požíva a nikdy neubúda, ale prijímajúcich posväcuje.

Časti rozkladá do kríža na sv. diskos písmenami dolu.

Pieseň k sv. prijímaniu

Chváľte Hospodina všetky stvorenia Nebeské,

chváľte Ho na výsostiach!

Chváľte Ho všetci Anjeli jeho,

chváľte Ho všetky zástupy jeho!

Chváľte Ho slnko aj mesiac,

chváľte Ho všetky hviezdy vyžarujúce svetlo!

Nech všetko stvorenie chváli meno Hospodina,

lebo On prehovoril a všetko vzniklo.

Chváľte Hospodina všetci na zemi,

zvieratá, ryby a okrídlené vtáctvo,

králi zeme a všetky národy,

vladári a všetci sudcovia pozemskí,

mládenci a panny, starci s dietkami,

nech chvália meno Hospodina,

lebo najvyššie je meno jeho Jediného,

oslavovanie jeho koná sa na Nebi aj na zemi! Aliluja, aliluja, aliluja.

 

Kňaz berie časť IC, robí ňou znamenie kríža nad sv. kalichom, hovoriac:

Plnosť Ducha Svätého.

A vloží ju do sv. kalicha.

Potom berie horúcu vodu a žehná ju:

Nech je požehnaná vrúcnosť svätých Tvojich stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

A vlieva ju na spôsob kríža do sv. kalicha, hovoriac:

Vrúcnosť viery plná Ducha Svätého. Amin.

Kňaz sa pokloní a vraví:

Hľa, pristupujem k nesmrteľnému Kráľovi a Bohu nášmu.

Berie jeden diel z časti XC sv. chleba, vloží si ho do pravej dlane a hovorí:

Drahocenné a presväté Telo Hospodina a Boha i Spasiteľa nášho Isusa Christa podáva sa mne, kňazovi (meno), na odpustenie hriechov mojich a k životu večnému.

Kňaz si položí ruky s Telom Christovým na sv. prestol, skloní hlavu a modlí sa s ostatnými duchovnými:

Verím, Pane, a vyznávam, že si Ty vpravde Christos, Syn Boha živého, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov, z nich prvý som ja. Verím tiež, že toto je Tvoje vlastné prečisté Telo a toto je vlastná drahocenná Krv Tvoja. Modlím sa preto k Tebe: zmiluj sa nado mnou a odpusť mi hriechy moje úmyselné i neúmyselné, ktorých som sa dopustil slovom či skutkom, vedome i nevedomky, a učiň ma hodným bez odsúdenia prijať Tvoje prečisté Tajiny na odpustenie hriechov a k životu večnému.

Za účastníka tajomnej večere svojej, Synu Boží, prijmi ma dnes, lebo neprezradím tajomstvo nepriateľom Tvojim, ani Ťa nepobozkám ako Judáš, ale ako lotor sa vyznávam Tebe: Pane, rozpomeň sa na mňa v Kráľovstve svojom. Aby mi nebolo na súd alebo zatratenie prijímanie Tvojich svätých Tajín, Hospodine, ale na uzdravenie duše a tela.

A prijíma Telo s bázňou a pevnou vierou.

Sláva Tebe, Bože! (3x)

Potom sa vzpriami, vezme iliton (obrus), oboma rukami uchopí sv. kalich a prijíma z neho trikrát so slovami:

Drahocennú a svätú Krv Hospodina a Boha i Spasiteľa nášho Isusa Christa prijímam ja, sluha Boží, kňaz (meno), na odpustenie hriechov svojich a k životu večnému. Amin.

Hneď osuší svoje ústa a okraj sv. kalichu ilitonom, bozká sv. kalich a povie:

Hľa, dotkol sa úst mojich, sníma neprávosti moje a očisťuje od hriechov mojich.

Kňaz rozdrobí častice NI a KA do sv. kalicha, aby stačilo pre všetkých prijímajúcich. Kalich prikryje ilitonom a na to položí sv. lyžičku. Modlí sa:

Ďakujeme Tebe, ľudomilný Vládca, dobrodinec našich duší, že si aj dnes uznal nás hodnými Nebeských a nesmrteľných Tajín. Spravuj cestu našu, upevni nás všetkých v svojej bázni, zachovaj život náš a upevni naše kroky na príhovory a prosby slávnej Bohorodičky a vždy Panny Márie i všetkých Tvojich svätých.

 

Po skončení spevu sa odostrie opona a otvárajú sa kráľovské dvere.

Kňaz: S bázňou Božou, s láskou a vo viere pristúpte!

Veriaci: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Boh je Hospodin a zjavil sa nám.

Žalmista + veriaci: Verím, Pane, a vyznávam, že si Ty vpravde Christos...

Veriaci: Telo Christovo prijmite, z Prameňa nesmrteľnosti sa napite.

(počas sv. prijímania)

Kňaz: Drahocenné a sväté Telo a Krv Hospodina a Boha i Spasiteľa nášho Isusa Christa prijíma sluha Boží (meno) na odpustenie hriechov a k životu večnému.

Veriaci: Aliluja, aliluja, aliluja.

(ukončenie sv. prijímania)

Po prijímaní postaví sv. kalich na sv. prestol a stiera sv. hubkou dôkladne do neho všetky čiastočky z diskosa.

Povie: Zmy, Hospodine, hriechy tu spomenutých svojou drahocennou Krvou na príhovory svojich svätých.

Veriaci: Vzkriesenie Christovo uzrúc, pokloňme sa svätému Pánovi Isusovi,

jedinému bezhriešnemu. Krížu Tvojmu klaniame sa, Christe a sväté vzkriesenie Tvoje ospevujeme a slávime, lebo Ty si Boh náš, okrem Teba iného nepoznáme a meno Tvoje vyznávame. Pristúpte všetci verní, pokloňme sa svätému Christovmu vzkrieseniu, lebo hľa, skrze Kríž prišla radosť celému svetu. Navždy dobrorečiac Pánovi, ospevujeme vzkriesenie Jeho, lebo ukrižovanie pretrpel a svojou smrťou smrť zničil.

Skvej sa, skvej sa, nový Jeruzalemu, lebo žiari na tebe sláva Hospodinova.

Plesaj teraz a veseľ sa, Sionu! A Ty prečistá Bohorodička ozdob sa slávou zo vzkriesenia Toho, ktorého si porodila!

Ó, Pascha veľká a najposvätnejšia, Christe! Ó, Múdrosť a Slovo Božie a Sila! Daruj nám pravdivo Teba prijímať v bezvečernom dni Kráľovstva Tvojho.

Pokryje sv. kalich pokrývadlom, na sv. diskos uloží pokrovy, sv. hviezdicu a sv. lyžičku.

Kňaz žehná z kráľovských dvier: Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu.

Vezme kadidelnicu a trikrát okiadza sv. Dary na oltári a hovorí: Povzniesol si sa na Nebesá, Bože, a po celej zemi sa rozšírila sláva Tvoja.

Veriaci: Videli sme Svetlo pravé, prijali sme Ducha nebeského a našli sme vieru pravú, nedeliteľnej Trojici klaniame sa, lebo Tá spasila nás, lebo Tá spasila nás.

Kňaz sa pokloní, vezme sv. kalich a robí ním kríž nad antiminsom, hovoriac: Požehnaný je Boh náš.

Potom sa postaví do kráľovských dvier a žehnajúc sv. kalichom zvolá: Stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Odnáša sv. kalich a sv. diskos na žertveník a 3x ich okiadza.

Veriaci: Amin. Nech naplnia sa ústa naše, ospevovaním slávy Tvojej a chválením Teba, Hospodine, že si uznal nás hodnými prijať sväté Tvoje Božské, nesmrteľné a oživujúce Tajiny. Ochraňuj nás v posvätení svojom, aby sme celé dni učili sa pravde Tvojej. Aliluja, aliluja, aliluja.

Kňaz skladá sv. antimins.

Ekténia po sv. prijímaní

Diakon: Povznesme sa! Dôstojne ďakujme Hospodinovi, že sme prijali Božské, sväté, prečisté, nesmrteľné, Nebeské a oživujúce, úžasné Tajiny Christove.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Vyprosiac si celý deň dokonalý, svätý, pokojný a bezhriešny, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Kňaz robí sv. Evanjeliom nad sv. antiminsom znamenie kríža, pričom volá:

Lebo Ty si posvätenie naše a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Položí ho na sv. antimins a bozká ho.

Veriaci: Amin.

Kňaz vychádza kráľovskými dvermi za ambon a vraví: Rozíďme sa v pokoji.

Veriaci: V mene Hospodina.

Diakon: K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

 

Postaví sa čelom k ikonostasu.

Hospodine, žehnáš tých, ktorí dobrorečia Tebe a posväcuješ tých, ktorí dúfajú v Teba, spas ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu, zachovaj plnosť svojej Cirkvi, posväť tých, ktorí milujú krásu domu Tvojho. Presláv ich Božskou mocou svojou a neopúšťaj nás, dúfajúcich v Teba. Udeľ pokoj svetu svojmu, Cirkvám svojim, kňazom, vlasti našej a všetkému ľudu svojmu. Lebo každé dianie dobré a každý dar dokonalý je zhora, zostupujúci od Teba, Otca svetiel a Tebe chválu, vďaku a úctu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz vchádza do oltára cez kráľovské dvere a modlí sa:

Ty jediný si naplnením zákona a prorokov, Christe Bože náš, splnil si každý úmysel Otcov, naplň radosťou a veselím naše srdce, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

 

Môže sa tu vložiť posvätenie niečoho, pobožnosť, panychída…

 

Veriaci: Nech je meno Hospodinovo blahoslavené naveky. (3x)

Požehnanie Hospodinovo na vás, Blahodaťou a ľudomilnosťou Jeho, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz sa otočí k oltáru: Sláva Tebe, Christe Bože, nádej naša, sláva Tebe!

Berie naprestolný (žehnací) kríž, vychádza pred kráľovské dvere a hovorí prepustenie.

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. Hospodine, zmiluj sa. Hospodine, zmiluj sa. Požehnaj!

(Vzkriesený z mŕtvych) Christos, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej, svätých slávnych a oslavovaných Apoštolov, svätého otca nášho Jána Zlatoústeho, arcibiskupa carihradského, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme) a svätých (mená) i všetkých svätých, nech zmiluje sa nad nami a spasí nás ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.      

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnok - antifóny

Antifóna 1.  Každodenná

Dobré je vyznávať sa Hospodinovi

a ospevovať meno Tvoje, Najvyšší.

Na príhovory Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás!

Zvestovať zrána milosť Tvoju

a pravdu Tvoju po celú noc.

Na príhovory Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás!

Veď spravodlivý je Hospodin, Boh náš

a neprávosti v Ňom niet.

Na príhovory Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás!

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Na príhovory Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás!

 

Antifóna 2.  Každodenná

Hospodin kraľuje, priodel sa velebou,

vzdajte Mu vďaku a chválu.

Na príhovory svätých Tvojich, Spasiteľu, spas nás!

Na trón usadol Hospodin, zaodel sa velebou,

priodel sa Hospodin silou a prepásal sa.

Na príhovory svätých Tvojich, Spasiteľu, spas nás!

Lebo upevnil tak vesmír, že sa nezachveje.

Na príhovory svätých Tvojich, Spasiteľu, spas nás!

Svedectvá Tvoje sú veľmi vierohodné,

domu Tvojmu patrí svätosť, Hospodine, naveky.

Na príhovory svätých Tvojich, Spasiteľu, spas nás!

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Na príhovory svätých Tvojich, Spasiteľu, spas nás!

Jednorodený Synu a Slovo Božie,

nesmrteľný a predsa si pre spasenie naše

prijal na seba Telo od svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie

a stal sa bez premeny človekom.

Bol si ukrižovaný, Christe Bože náš a smrťou smrť si premohol.

Jeden zo Svätej Trojice, s Otcom i Svätým Duchom spolu-slávený, spas nás!

 

Antifóna 3.  Každodenná

Poďte, plesajme v Hospodinovi,

zvoláme radostne k nášmu Bohu Spasiteľovi.

Vo svätých obdivuhodný, Synu Boží, spas nás,

spievajúcich Ti: Aliluja!

Predstúpme pred tvár Jeho s chválospevom,

v žalmoch Ho ospevujme zborovo.

Vo svätých obdivuhodný, Synu Boží, spas nás,

spievajúcich Ti: Aliluja!

Veď Bohom veľkým je Hospodin

a Kráľom veľkým po celej zemi.

Vo svätých obdivuhodný, Synu Boží, spas nás,

spievajúcich Ti: Aliluja!

Lebo v rukách Jeho sú všetky končiny zeme

a Jeho sú aj výšiny horské.

Vo svätých obdivuhodný, Synu Boží, spas nás,

spievajúcich Ti: Aliluja!

Veď Jeho je more, ktoré On stvoril,

aj pevninu ruky Jeho vytvorili.

Vo svätých obdivuhodný, Synu Boží, spas nás,

spievajúcich Ti: Aliluja!

 

Malý vchod počas všedných dní

Kňaz alebo diakon: Premúdrosť, povznesme sa!

Veriaci: Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom!

Synu Boží, vo svätých obdivuhodný, spas nás,

spievajúcich Tebe: Aliluja, aliluja, aliluja.

 

(na sviatok Bohorodičky)

Synu Boží, na príhovory Bohorodičky, spas nás,

spievajúcich Tebe: Aliluja, aliluja, aliluja.

 

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a ďalších prekladov pravoslávnej Cirkvi na Morave. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.