Modlitby

Žalmy pre ťažké životné situácie

Voda nepotopí, oheň nespáli, náboj nezabije, bomba nezničí, keď ku svojmu modlitebnému pravidlu pripojíte ráno, na obed, večer či na ceste, trikrát "Bohorodička Panna, raduj sa", a prečítate žalmy 26, 50 a 90.

 

Tieto tri žalmy treba čítať v ťažkých životných situáciách aj niekoľkokrát denne + 3 x doplniť:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

Žalm 26

Hospodin je moje osvietenie i ochranca môj, koho sa mám báť? Hospodin je ochranca života môjho, koho sa mám báť? Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji stratia silu a padnú. Keď zaútočí na mňa pluk, nevystraší sa moje srdce, a keď na mňa vstane zlo, v Neho dúfam. Jediné, čo prosím od Hospodina, to dostanem: aby som býval v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som videl nádheru Hospodinovu i navštevoval Jeho svätý chrám. Lebo ma skryje vo svojom príbytku v ten deň, keď na mňa príde zlo, pokryje ma v tajine príbytku svojho, na kameň povznesie ma. I teraz povýši moju hlavu nad mojich nepriateľov; a aj obídem a zjem obetu v príbytku jeho, žertvu chválospevu a nadšenia, spievam i spievať budem Hospodinovi. Vypočuj, Hospodine, môj hlas, ktorým ja k Tebe volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma. Tebe rečie srdce moje, Hospodina nájdem. Nájde Teba moja tvár, Tvoju tvár Hospodine nájdem. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, i neodvráť sa s hnevom od svojho služobníka: Buď mi pomocníkom, nezavrhni i nenechaj ma, Bože Spasiteľu môj. Keď ma otec môj a matka moja zanechali, Hospodin ma prijal. Daj mi svoj zákon, Hospodine, na Tvojej ceste, a naveď ma na pravú cestu kvôli mojím nepriateľom. Nevydávaj ma pažravosti mojich protivníkov, lebo povstali proti mne falošní svedkovia a klamú sami seba. Verím, že uvidím blahá Hospodinove v krajine živých. Očakávaj na Hospodina! Buď mužný! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Žalm 50

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej veľkej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó, Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od Svojej tváre neodvrhni ma a Svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a utvrď ma Vládcovským Duchom! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó, Bože, otvor moje pery, nech moje ústa zvestujú Tvoju chválu. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je skrúšený duch, skrúšené a pokorné srdce Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo Svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

 

Žalm 90

Kto s pomocou Najvyššieho žije pod ochranou Boha nebeského prebýva. Vravím Hospodinu: Ty si zástanca môj a útočisko moje, Boh môj, Tebe dôverujem. Lebo On ťa vyslobodí zo sietí slov skazy a od úmyslov vzbúrencov. Ramenom svojim ťa pokryje, pod Jeho krídlami budeš v bezpečí. Ako štít ťa bude chrániť pravda Jeho. Nebudeš sa báť útoku zla nočného ani strely lietajúcej cez deň, nákazy ani náporu vášní besovských. Padne ich po boku tvojom tisíc, desať tisíc po tvojej pravici, k tebe sa však záhuba tá nepriblíži. Očami svojimi to len uzrieš a odplatu hriešnikom uvidíš. Pretože si povedal: Ty si nádej moja, Hospodine. Najvyššieho si učinil svojim útočiskom, takže zlo k tebe nepristúpi, ani sa nepriblíži rana k tvojmu príbytku. Lebo svojim Anjelom prikázal, aby ťa ochraňovali na všetkých cestách tvojich. Na rukách ťa ponesú, aby si si neporanil o kameň svoju nohu. Po zmiji a škorpiónovi šliapať budeš, premôžeš leva i príšeru. Vraví Boh: Pretože vo mňa dúfal, teda ho vyslobodím a ochránim, lebo pozná Meno moje. Vzývať ma bude a vyslyším ho, pri ňom som v súženiach, vyslobodím a oslávim ho. Nasýtim ho Blahodaťou a ukážem mu svoje spasenie.