Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitebné pravidlo svätého Serafíma na každodenné použitie

Modlitebné pravidlo svätého Serafíma na každodenné použitie

Toto je veľmi krátke modlitebné pravidlo od svätého Serafima zo Sarova (+1833), určené pre tých, ktorých tlačí práca alebo iné svetské bremená. Dá sa pomerne ľahko zapamätať.

Vlastnými slovami svätého Serafíma:

„Nech sa každý kresťan, keď vstane zo spánku, postaví pred sväté ikony a prečíta:

  • • Modlitba Pána „Otče náš“ trikrát na počesť Najsvätejšej Trojice:

Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

  • • Potom trikrát chválospev k Matke Božej „Bohorodička Panna, raduj sa...“:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

  • • A nakoniec, jedenkrát symbol našej viery.

     Verím v jedného Boha, Otca, Všeudržiavateľa, Stvoriteľa neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.

     I v jedného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, jednorodeného, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nestvoreného, jednobytného s Otcom, skrze Ktorého všetko povstalo.

Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a stal sa človekom.

Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.

A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písiem.

A vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

A znovu príde so slávou súdiť živých a mŕtvych a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

     I v Ducha Svätého, Pána, Darcu života, Ktorý z Otca vychádza, a Ktorému sa s Otcom i Synom vzdáva tá istá poklona i sláva, Ktorý hovoril skrze prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Po splnení tohto pravidla nech sa každý venuje úlohám, na ktoré bol ustanovený alebo ku ktorým je povolaný.

 

Svaty Serafim Sarovsky 7

 

„Počas práce doma alebo keď niekam cestuje, nech si potichu prečíta ‚Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym‘ Ak sú v jeho blízkosti iní, keď pracuje, nech ticho opakuje ‚Pane, zmiluj sa‘... až do večere.

„Po večeri, keď dokončí svoje úlohy, nechaj ho potichu prečítať ‚Presvätá Bohorodička, zachráň ma hriešneho‘ a nech to opakuje, kým nezaspí.

„Ideme spať, nech si každý kresťan znovu prečíta vyššie uvedené ranné pravidlo. Potom ho nechajte spať, chrániac sa znamením Kríža.

„Dodržiavaním tohto pravidla je možné dosiahnuť kresťanskú dokonalosť, pretože tri uvedené modlitby sú základom kresťanstva. Prvá, ako platiteľ, ktorý nám [nám] dal sám Christos, je vzorom pre všetky modlitby. Druhú priniesol z neba Archanjel, aby pozdravil Pannu Máriu, Matku nášho Pána. Krédo v skratke obsahuje všetky spásonosné dogmy kresťanskej (pravoslávnej) viery.

Tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemohli dokončiť toto malé pravidlo, svätý Serafím odporučil čítať ju za akýchkoľvek okolností: počas vyučovania, pri chôdzi a dokonca aj v posteli. Túto radu založil na slovách Písma „ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude spasený...“

Pravidlo svätého Serafína na ráno a večer bolo dané najmä tým, ktorí sa cez deň venujú svetskej práci, a preto je dnes vhodné pre kresťanov dnešných časov.