Nepravoslávne náboženstvá

Hnutie NEW AGE

Zdá sa nám, že spojenie “Nový vek" pribudlo do nášho slovníka iba nedávno, no hnutie Nový vek v takej či onakej forme jestvovalo dávno predtým, ako dostalo svoje meno. Vlastne tu bolo už od nepamäti. Dojem, že je nové a že sa zjavilo celkom nečakane, vytvorili masovokomunikačné prostriedky, ktoré sa často sústreďujú na jeho bizarné alebo senzačné prejavy a prehliadajú jeho filozofickú a náboženskú stránku.

Hnutie Nový vek je hnutie, nejde o jedinú organizáciu, patrí k nemu mnoho organizácií. Vďaka populárnym spisovateľom ako Constance Cumbeyová, Dave Hunt a T. A. MacMahon, a dokonca aj sociologička Nového veku Marilyn Fergusonová, hnutie Nový vek vyzerá oveľa monolitickejšie, ako aj skutočnosti. Na druhej strane, hoci jeho prívrženci píšu a vyjadrujú sa úplne nezávisle, je medzi nimi dosť veľká zhoda, aby sme toto hnutie mohli identifikovať ako špecifický a jasne vymedzený systém viery.

Hnutie Nový vek možno stručne definovať ako sústredené úsilie rozdielnych ľudí úplne opustiť Boha ako zjavnú skutočnosť a nahradiť ho ľudstvom.

Toto hnutie sa nám môže javiť ako masa chaotických a protirečivých presvedčení a praktík, pokiaľ si plne neuvedomíme, že jestvujú dva výrazné prejavy hnutia, okultný a humanistický.

K okultným prejavom patrí viera v reinkarnáciu, v moc kryštálov, vo vedenie duchmi prostredníctvom médií, v UFO, v mimozemšťanov, ako aj uctievanie seba samého. Do druhej kategórie možno zaradiť humanistické prejavy, ktoré si kladú za cieľ rozvinutie neobmedzeného ľudského potenciálu a etického systému zameraného na zodpovednosť jednotlivca iba voči sebe samému.

Okultné hnutie Nový vek  je módnou novinkou, a preto sa často odmieta ako triviálne. Triviálne však nie je, pretože hoci sa môže pominúť, ako sa pominuli iné módne záležitosti, zanecháva za sebou strasť duchovnej smrti!

Humanistické hnutie Nový vek  nezanikne, hoci časom môže zmeniť farby ako chameleón, aby splynulo s novým prostredím: Podporuje satanov najhorší a najhroznejší klam – že ľudské bytosti sú rovné Bohu alebo sú vyššími bytosťami – a usiluje sa do tohto klamu zatiahnuť každý spoločenský, kultúrny a náboženský aspekt života. Keďže humanizmus Nového veku je synonymom pádu človeka, nezanikne, kým mu sám Pán neučiní koniec svojím návratom a sám ničí obranný a imunitný systém, schopnosť ľudí konať sa súžiť.

Hnutie Nový vek je zmesou sekularizmu, východného náboženstva, humanistickej psychológie, povier, dávneho a stredovekého čarodejníctva a pohanského panteizmu.

Je povinnosťou kresťanov spoznať, že hnutie Nový vek popieraním Boha v jeho pravej existencií, ktorého nahrádza ľudskými bytosťami, má náboženskú podstatu a je od základu nepriateľské voči každej kresťanskej viere. Úlohou kresťanskej cirkvi však nie je iba nariekať a zavrhovať toto hnutie, ale zaplniť prázdnotu v ľudskom živote, na ktorú sa hnutie Nový vek uchytilo.Princípy hnutia Nový vek

Prívrženci hnutia Nový vek z okultného a humanistického tábora uznávajú šesť hlavných princípov:


1. Boh je neosobný a nie je oddelený alebo odlišný od tvorstva. Tento princíp sa dlho spájal s východnými náboženstvami. Z Boha sa stalo “ To”, energia, Sila, alebo ako to formulujú mnohí príslušníci hnutia “spojené vedomie všetkých živých bytostí”. Svet nemá cieľ. Možnosti sú bezhraničné. Dobro sa zlo sú jedno a to isté – takisto ako život a smrť. Rozdiel je len v tom, ako človek vníma určité veci.
2. Ľudstvo, ako všetko tvorstvo, sa zúčastňuje na základnom jestvovaní Boha, a preto je božské. Ľudské bytosti vždy majú pred sebou otvorené možnosti. Jedinou bariérou ich ďalšieho vývinu je neuvedomovanie si vlastnej božskosti, no nevedomosť možno odstrániť “osvietením”. Akákoľvek ľudská bytosť môže povedať “som Boh” v tom istom zmysle, ako to povedal “muž z Nazaretu”. Keďže ľudia majú božskú podstatu, nepodliehajú nijakým zákonom a nemusia sa zodpovedať nikomu iba sami sebe. Sú vždy oslobodení od akejkoľvek viny.
3. Všetky ľudské krízy pramenia z ignorovania božskosti a jednoty so všetkými vecami. Jediná realita je pre vyznávačov hnutia taká, aká by mala byť podľa rozhodnutia každého jednotlivca. Zlo, nespravodlivosť, hlad, násilie a hlad premôžeme tým, že ich odmietneme vnímať. Ľudstvo dosiahne dokonalosť, všemocnosť a nesmrteľnosť prostredníctvom vývojového procesu, čiže procesu “prebudenia”.
4. Jedinou potrebou ľudstva je preto transformácia – vedomie božskosti. Ako takí sme zodpovední za všetko, čo sa deje s nami a okolo nás. Kľúčový element je, že si musíme múdro zvoliť smer svojho budúceho vývoja Naša božská vznešenosť sa rozšíri a svoj budúci vývoj usmerníme k zlepšeniu ľudskosti.

5. Transformácia sa dá dosiahnuť z ktoroukoľvek z nespočetných techník, ktorými možno pôsobiť na telo, myseľ alebo dušu. Predmetom každej z týchto techník je premena vnímania skutočnosti u danej osoby a vytvorenie novej sústavy vnemov, čo sa zakladá na viere, že ľudstvo je svojím vlastným stvoriteľom. Na zmene vnímania určitej osoby sa u nej navodí zmenený stav vedomia ako sú nasledujúce “psychotechniky”: indukovaná zmyslová izolácia alebo zmyslové preťaženie, biologická spätná väzba, autogénny tréning, monotónny spev, psychodráma, hypnóza, samohypnóza, meditácie každého druhu, horúčkovitá aktivita, frenetický tanec, šamanské alebo magické rituály, semináre (ako Silvova metóda ovládania vedomia, Prameň života a iné), denníky snov, prvotná terapia, “prerodenia”, synkretistické náboženstvá (napr. teozofia), telesné disciplíny, samoliečenie (Náboženská veda alebo Veda mysle), Výučba zázrakom a iné. Iní vyznávači hnutia by k tomuto zoznamu pridali usmernenú predstavivosť a vizualizáciu, “výcvikové tábory” konfrontačnej terapie, hĺbkovú masáž, diétu, drogy, akupunktúru, spánkovú depriváciu, záťažové testy, chodenie po žeravom uhlí, pyramídológiu, používanie kryštálov, astrológiu a vedenie duchmi prostredníctvom médií.
   6. Osobná transformácia je základom globálnej transformácie, ktorej charakteristickými črtami bude masové osvietenie a spoločenská jednota. Podľa vyznávačov hnutia Nový vek sa ďalší vývoj ľudstva sa v konečnom a nevyhnutnom dôsledku stane univerzálny a vyvrcholí zlatým vekom, v ktorom nebudú vojny, násilie, rasizmus, choroby, hlad a smrť. Niektorí veria, že ľudstvo bude vskutku “jedno”, s jedným jazykom, jedným peňažným systémom, jednou svetovou vládou, ako aj s jednou mysľou ajednou vôľou. Podaktorí dokonca predpokladali, že všetci budú mať odrazu rovnaké myšlienky.

       
Okultné prvky

Viera v karmu  a reinkarnáciu  je najdôležitejšou súčasťou okultného hnutia Nový vek. Bez viery v reinkarnáciu by mali milióny príslušníkov hnutia pocit, že môžu zomrieť pred príchodom zlatého veku. Viera v reinkarnáciu im dáva nádej, že v onom čase dokonalosti budú opäť žiť, ak aj budú musieť prejsť tisícami životov, kým dosiahnu tento cieľ.

Karma rovnováha dobra a zla je kontrolujúcim činiteľom každej nasledovnej inkarnácie. Podľa nich, človek, ktorý sa chce odrazu zbaviť veľkého množstva negatívnej karmy, si môže zvoliť, aby ho potratili, alebo aby sa narodil handicapovaný, mal rakovinu atď.

Učenie hnutia Nový vek o karme a reinkarnácií zjavne upiera zmysel akejkoľvek sociálnej práci. Kto by sa odvážil narušovať zákon karmy tým, že by prinášal ľuďom, ktorí si zámerne zvolili svoje terajšie položenie, a odsúdil by ich na jeho opakovanie, aby splnili dané podmienky? V karme nejestvuje pojem odpustenie

Viera v reinkarnáciu vedie k jednej z najbizarnejších praktík okultnej vedy hnutia Nový vek, vedenie duchmi prostredníctvom médií. O vedúcich duchoch sa predpokladá, že sú to ľudia z minulosti alebo z budúcnosti, ktorí v súčasnosti nemajú fyzickú existenciu “na povrchu Zeme”. Hovorí sa o nich, že sú veľmi inteligentní a informovaní a pôsobia prostredníctvom “médií” tak, že dočasne nadobudnú kontrolu na d ich telami. Odohráva sa to vtedy, keď sú v tranze. Médium zavrie oči, šklbe mu telom, zhlboka dýcha a potom začne afektovaným hlasom dávať informácie. Pozor, v dôsledku rád niektorých médií sa stali už aj tragédie.

Identifikačnou črtou okultnej vetvy Nového veku je používanie kryštálov. “Kryštálová móda” sa zameriava na prírodné kamene s mocnými atribútmi, čo nápadne pripomína dávne pohanské praktiky, ktoré pripisovali magickú moc nezvyčajným alebo pekným kameňom. Kryštály sa dávajú do karburátorov, aby sa upravila spotreba benzínu, dávajú sa do pitnej vody, aby pomáhali uzdravovať, nosia sa na krku, čím sa má zvýšiť energia a duševné schopnosti. V myslení okultnej vetvy Nového veku hrajú dôležitú úlohu aj mimozemšťania a UFO. Jej vyznávači veria, že planéty a hviezdy sú obývané bytosťami na vysokej úrovni, ktoré sú z duchovného i vedeckého hľadiska milióny rokov pred pozemšťanmi.

alt

Prostriedky okultného Nového veku

Podujatia hnutia Nový vek umožňujú svojim účastníkom živú sociálnu skúsenosť– príležitosť rýchlo vstúpiť do intímneho vzťahu bez zodpovednosti, ktorú so sebou prinášajú dlhodobé vzťahy. Príkladom takýchto podujatí sú Festivaly mysle, tela a duše, Prvý obeh okolo Zeme, Svetový okamih spolupráce a Harmonická konvergencia. Hviezdne vojny boli iba prvým z mnohých filmov, čo sa zmieňujú o panteistickej “Sile”, ktorá predstavuje božstvo, o intuitívnej komunikácií s “druhou stranou”.

U okultných prívržencoch hnutia sa v dôsledku popretia Boha ako Stvoriteľa vytvoril špecifický druh feminizmu. Po odstránení Boha zostala iba “Matky Príroda”– termín, ktorý je pre hnutie Nový vek viac ako len sémantická záležitosť. Záujem o Veľkú bohyňu Matku z tohto obdobia ožíva – a jeho kňažkou je žena. Kresťanom sa kladie za vinu vytvorenie mužského atribútu božskosti – pričom muži nachádzajú potešenie vo vojnách, útlaku, vykorisťovaním žien a prírodných zdrojov.

S okultnou vetvou hnutia Nový vek sa spájajú mnohé mená ako napr. Shirley MacLaineová, J. Z. Knightová, Richarda Sutpena (“BOH SI TY. Každý živý a netelesný jedinec je Boh. Spoločne tvoríme zoskupenie energie, ktoré sa nazýva Boh.”). Ďalej psychiatrička Elizabeth Kubler-Rossová, hovorkyňa hnutia Nový vek Barbara Marx Hubbardová, Benjamin Creme (jeho známy výrok je, že “Lord Maitreya”, Kristus, chodí teraz po Zemi a verejne sa odhalí v roku 1982, čo sa, samozrejme, nestalo), tiež bývalý astronaut Edger Mitchell,...

Hnutie Nový vek viedlo k zrodu nových organizácií, z ktorých treba spomenúť aspoň Vedu mysle alebo náboženskú vedu, Urantské bratstvo, Univerzálnu a triumfujúcu cirkev, Transcendentálnu meditáciu a Hnutie mieru.

Časový plán


Vodcovia hnutia Nový vek sa zhodujú v tom, že “nový stav”( t. j. éra Vodnára), nastane vtedy, keď “kritická masa” jednotlivcov dosiahne “osobnú transformáciu”. Zrejme sa nikto nepodujme definovať, čo je to kritická masa, ale teória je príbuzná príslovečnej “ slamke, čo zlomila ťave chrbát”.

V krátkosti, svetonázor okultnej vetvy hnutia nový vek predpokladá, že ľudstvo je na pokraji všemocnosti. Dokonalé bytosti, ktoré dosiahlo božstvo, sú už medzi nami, i keď ich nevidíme. Ich moc a rady sú v súčasnosti dostupné “osvieteným”, ktorí sú ochotní odvrhnúť všetku objektívnu pravdu a realitu a vstúpiť do tieňového sveta, kde dosiahnu svoju vlastnú božskosť.

HUMANIZMUS NOVÉHO VEKU

PODOBNOSTI SEKULÁRNEHO HUMANIZMU A HUMANIZMU HNUTIA NOVÝ VEK


Princípy sekulárneho humanizmu sú najjasnejšie sformulované v Humanistickom manifeste z roku 1933 a v Humanistickom manifeste II z roku 1973. Excerpty z nich možno porovnať so šiestimi princípmi hnutia Nový vek.

Zatiaľ, čo hnutie Nový vek pokladá Boha za neodlíšiteľného a neoddeliteľného od tvorstva, Manifest I hlása: “Na svet pozeráme ako na samoexistujúci a nestvorený...Človek sa objavil ako výsledok nepretržitého procesu.”

“Ľudstvo je božské,” hovoria princípy Nového veku a Manifest II tvrdí: “Nijaké božstvo nás nezachráni, musíme sa zachrániť sami.”

“Ľudstvo potrebuje transformáciu” je heslom hnutia Nový vek. Manifest I používa na opísanie toho istého cieľa: “kompletná realizácia ľudskej osobnosti sa považuje za koniec života človeka.”

Hnutie Nový vek očakáva, že transformácia dostatočného množstva jednotlivcov vyústi do “globálnej transformácie” s vzniku perfektného poriadku sveta. Sekulárny humanizmus nemá o nič menšie ambície: “Človek si konečne začína uvedomovať, že len on sám je zodpovedný za realizáciu tohto sveta svojich snov, že má v sebe moc dosiahnuť tento cieľ(I). “Nasledujúce storočie môže a malo by byť storočím humanistickým” (II).

ROZDIELY MEDZI SEKULÁRNYM HUMANIZMOM A HUMANIZMOM NOVÉHO VEKU

Napriek ,mnohým podobnostiam sú medzi nimi priepastné rozdiely. Sekulárny humanizmus otvorene nepopiera existenciu Boha, ale hlása, že viera v Boha je irelevantná voči ľudským potrebám v spoločnosti. Dosahuje sa maximálneho vývinu ľudského potenciálu, ale netvrdí, že ľudský potenciál je neobmedzený, alebo že ľudské bytosti dosiahnu božskosť, nesmrteľnosť, všemohúcnosť a vševedúcnosť.

Nič z toho však nemá byť obranou sekulárneho humanizmu, pretože je militantným útokom na osobu Boha, Jeho láskavú Prozreteľnosť, Jeho láskavé skutky v histórií, Jeho morálne zásady, pri dodržiavaní ktorých môže spoločnosť prosperovať, a nadovšetko Jeho lásku, s akou vyšiel v ústrety najväčšej potrebe ľudstva obnoviť vzťah s Bohom, ktorý jestvoval v čase stvorenia – prostredníctvom odpustenia skrze Ježiša Christa.

PROSTRIEDKY HUMANIZMU NOVÉHO VEKU

Marilyn Fergusonová, sociologička a autorka najúplnejšej publikácie o hnutí Nový vek, Sprisahanie Vodnára, uvádza, že najviac prívržencov hnutia – desaťtisíce – sa väčšmi ako ktoroukoľvek inou činnosťou zaoberá verejným vzdelávaním. “Sú hrdinami vzdelávania.”

Známe príslovie hovorí, že “polovičná pravda je nebezpečnejšia ako lož.” Toto vyjadrenie možno vzťahovať na väčšinu toho, čo hlása humanizmus Nového veku. Platí to aj o učení o “vyjasnení hodnôt”. Samo vyjasňovanie hodnôt je potrebná súčasť každodennej existencie. Svoje hodnoty si vyjasňujeme zakaždým, keď sa pre niečo rozhodujeme. Znamená to, že zvažujeme pre a proti, zvažujeme cenu viacerých alternatív, porovnávame výhody a nevýhody viacerých možností. Bez tohto procesu nemôžeme dospieť k rozumnému rozhodovaniu. No naše rozhodnutie môže mať nejakú hodnotu, len keď ho porovnávame s určitými kritériami, či už náboženskými, morálnymi, etickými, alebo kultúrnymi. Vyjasňovanie hodnôt bez kritérií, podľa ktorých ich môžeme merať, by mohlo rýchlo viesť k anarchii.

V súčastnej psychológii Nového veku patrí najpoprednejšie miesto dvom osobám: Dr. Jean Houstonová a Marilyn Fergusonová . Obidve majú veľkolepé odporúčania a sú známe ako mimoriadne fascinujúce a pôsobivé rečníčky. Dr Houstonová má dar modifikovať svoje posolstvá tak, aby vyšla v ústrety očakávaniam svojich poslucháčov.

Národná a medzinárodná politika sú oblasti, do ktorých vstúpilo hnutie Nový vek s veľkým nadšením. Opäť sa vynárajú polopravdy. Príslušníci hnutia si často robia zásluhy, že upozornili na problémy, na aké už predtým upozornili kresťania a iní ľudia, ktorí nie sú príslušníkmi hnutia – ekologické znečisťovanie, vyčerpávanie energie, ekonomická nespravodlivosť, stupňujúcu sa nukleárnu hrozbu, vykorisťovanie ľudí atď.

PRACOVNÉ SEMINÁRE NOVÉHO VEKU

Podnikatelia Nového veku našli v Amerike lukratívny trh na odbyt svojho tovaru. Ponúkajú motivačné semináre na zvládnutie stresu, množstvo inštitúcií si sľubuje osobnú transformáciu zamestnancov – duchovné “prebudenie”, ktoré im umožní pri plnení úloh využívať “odpútanú energiu”(duševná energia ľudských bytostí možno využiť pre dobro spoločnosti a zároveň umožniť, aby zamestnanci žili bez zábran, pocitu viny a lebo ľútosti). O duchovnom zavádzaní sa však dá hovoriť len vtedy, keď program hlása, že ľudský potenciál je neobmedzený (čo je len vlastnosť samého Boha), že človek sa má zodpovedať len sám sebe, že realita sa tvorí tým, že si vizualizujeme alebo vnímame, že neplatia nijaké kritériá okrem tých, čo si ľudia sami zvolia, atď. Podľa takéhoto duchovného zavádzania možno spoznať okultné alebo humanistické semináre Nového veku.

Podľa filozofie Nového veku je zlo iba to, čo spôsobuje stres alebo napätie. “Zlo” je to, čo je “mimo oblasti nášho vnútorného komfortu.”

Jednou z najrozšírenejších techník na “vyvinutie neobmedzeného potenciálu” je “vizualizácia”:, ktorú príslušníci hnutia opisujú ako tvorbu mentálnych obrazov, čo sa stanú realitou, pretože realita jestvuje len v našich vnemoch. Treba si opakovať želaný výsledok, kým sa úspešne zvizualizuje – a tým sa stane realitou. A z polopravdy sa tu opäť vyvinula lož.

Humanizmus Nového veku možno zhrnúť niekoľkými vetami: Niet inej božskosti okrem ľudstva. Ľudstvo je dobré. Jednotlivec má vrodené správne hodnoty. Vývoj ľudstva speje k väčšiemu dobru. Zlo je nesprávne chápaná skutočnosť. Všetky hodnotové úsudky sú nesprávne, pretože všetko je relatívne. Zmena je vždy dobrá a uvedomenie si nevyhnutne vyrieši problémy samo.

Vybraté z časopisu Zmena