Nepravoslávne náboženstvá

Porušovanie posvätných kánonov

Tento úryvok je použitý z českého pravoslávneho diskusného fóra. Verím, že má čo povedať aj mnohým duchovným predstaviteľom a veriacim u nás na Slovensku, kde sa ešte stále na mnohých farnostich bez mihnutia oka porušujú kánony Svätej Christovej Cirkvi.

alt


Zamyšlení nad současnou duchovně-církevní a jurisdikční situací naší církve; v naší místní církvi jsou běžně porušovány kánony (citace posvátných kánonů, které pro naši pravosl. církev asi neplatí)

Výňatek z dopisu přátelům:
... Ekumenické společné modlitby a jiné ekumenické akty přísně zakázané posvátnými pravidly svatých Otců a posvátnou Tradicí Církve se staly běžnou součástí života místní pravoslavné církve. Liberalismus a protestantské tendence se staly směrem, kterým se ubírá vývoj této církve, který trvale směřuje směrem od svatého Pravoslaví (výjimky zde potvrzují pravidlo).
... (tolerance hereze je pravoslavným učením považována za souhlas s herezí)
Velice málo se vyřešilo v otázce nepravoslavné paschálie. ...
Tento vývoj a nastalou výše nastíněnou situaci, v níž se ocitla Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, vidíme jako dlouhodobé a porušování posvátné svatootcovské Tradice a posvátných kánonů (všeobecných a místních sněmů, jakož i pravidel svatých Otců).
Abych to, co jsem nastínil výše, doložil nejen obecným poukazováním na posvátné kánony, ale konkrétně vše doložil přesnými citacemi, následuje ... citace ze sbírky kánonů.
jer. Jan

P.S.
Praxe konaná dlouhodobě a oficiálně v naší místní církvi ve světle posvátných kánonů a svaté Tradice
Současnou církevně-duchovní situaci, v níž se ocitla Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, je nutno vyhodnotit jako dlouhodobé a systematické porušování prvního paragrafu ústavy Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Posvátné kánony jsou beztrestně a libovolně porušovány a to s vědomím biskupů nebo i samotnými biskupy.

V současné době běžně praktikovaný způsob účasti našich duchovních osob místní pravoslavné církve na ekumenismu je zakázán mnoha kánony:
Pravidlo 45.
Biskup nebo kněz nebo jáhen, který se s kacíři třeba jen modlí, budiž zbaven úřadu. Dovolí-li jim vykonávati služby náležející duchovním, budiž zbaven hodnosti.
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 46.
Nařizujeme, aby byl zbaven hodnosti biskup nebo kněz, který uzná křest nebo oběť kacířů. "Jaké srovnání Krista s Beliálem?" Aneb jaký díl věrnému z nevěrným, (2.Korint. 6,15). Výklad: Toto apoštolské pravidlo se vztahuje na kacíře z dob apoštolů kteří zlehčovali hlavní dogmata o Bohu Otci a Synu a svatém Duchu a o vtělení Syna Božího. O jiných kacířích mluví další ustanovení v následujících pravidlech: viz Druhý všeobecný sněm pravidlo 1 , Laodik. prav. 7. a 8. , Šestý všeobecný sněm 95. , Basil Veliký 47 .
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 10.
Bude-li se někdo modliti spolu s osobou vyloučeného ze svatého přijímání, třeba jen doma, budiž i sám vyloučen.
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 11.
Bude-li se někdo z příslušníků kleru modliti s osobou z kleru vyvrženou, budiž i sám zbaven hodnosti.
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 33.
Nesmí se modliti s bludařem nebo odštěpencem.
Pravidla svatého místního sněmu laodicejského. (r.343)

Otázka 9.
Smí se kněz modliti v přítomnosti ariánů nebo jiných bludařů? Či ani pramálo mu to neuškodí, když při nich vykoná svou modlitbu nebo posvátný úkon?
Odpověď.
V božské liturgii volá jáhen před dobou líbání: Vyjděte, kdož nejste přijati v obecenství. Proto takoví nemají býti přítomni, neslíbili-li, že učiní pokání a zanechají bludu.
Kanonické odpovědi sv. Timoteje, biskupa alexandrijsk...

Navštěvování nepravoslavných chrámů a modliteben k ekumenickým bohoslužbám či modlitbám:
Pravidlo 65.

Vejde-li duchovní nebo laik do synagogy židovské nebo kacířské, aby se modlil: budiž zbaven duchovní hodnosti a laik vyloučen ze svatého přijímání.
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 71.
Donese-li někdo z věřících olej do pohanské modlitebny nebo do židovské synagogy v době jejich svátků, nebo rozsvítí-li svíci, budiž vyloučen s církevního obecenství.
Pravidla svatých apoštolů.


Pravidlo 7.
Po přečtení tohoto svatý sněm rozhodl: Zakazuje se, aby kdokoli pronášel, sepisoval nebo skládal jiné vyznání víry než to, které přijali svatí otcové, kteří se sešli v svatém Duchu v městě Nicei. Kdo se odváží složiti jiné vyznání víry, je hlásati nebo vnucovati těm, kteří si přejí obrátiti se k poznání víry od pohanství, židovství nebo kacířství jakéhokoliv směru, buďtež, jsou-li biskupy, zbaveni biskupské hodnosti, a jsou-li duchovními, vyloučeni ze stavu duchovního; jsou-li laiky, buďtež dáni do klatby. ...
Pravidla třetího svatého všeobecného sněmu, efezského.


3. Otázka:
Je-li zapotřebí vcházeti k modlitbě a zpívání posvátných písní do chrámů, které byly poskvrněny od kněží, majících účast v bludu?
Odpověď:
Nelze pro zmíněné důvody vcházeti do takových chrámů, neboť jest napsáno: "Aj, zanecháváť se vám dům váš pustý" (Mat. 23,38), a jakmile byl uveden blud, ihned odešel anděl, stojící na tom místě, podle slov velikého Basila (Poselství 191), a chrám takový proměnil se v obyčejný dům, a "s bezbožnými se neusazuji" (Žalm 26,5) a "jaké spolčení chrámu Božího s modlami", táže se apoštol (2.Kor. 6,15).
List Theodora Studity mnichu Methoději, který je napsán...


Pravidlo 46.
Připomínáme, že do chrámu, který založili bludaři, může se vejít jenom z nutnosti a to jako do obyčejného domu a jenom, když se položí doprostřed kříž, může se tu i zpívati; avšak do oltáře nesmí se vcházeti, ani okuřování, ani modliti, ani zapalovati lampy nebo svíci.
Pravidla Nicefora Vyznavače.


Pravidlo 32.
Nesmí se bráti od bludařů požehnání, jež je více prázdnoslovím než požehnáním.
Pravidla svatého místního sněmu laodicejského. (r.343)

Zvaní zástupců nepravoslavných církví do našich chrámů (příp. dokonce katedrál) (ať už k ekumenickým modlitbám anebo k účasti na našich bohoslužbách či dokonce k projevům z ambonu - viz případ pohřbu vladyky Doroteje - i o tom je publikován článek zde v Pravoslavné besedě):
Pravidlo 6.
Nepovolovati bludařům, setrvávajícím v bludu, vcházeti do domu Božího.
Pravidla svatého místního sněmu laodicejského. (r.343)

Uznávání křtu provedených nepravoslavnými:
Pravidlo 47.
Biskup nebo kněz, který znovu pokřtí pokřtěného již pravým křtem nebo který nepokřtí zneuctěného křtem od nevěrných; budiž zbaven hodnosti, neboť se posmíval křtu a smrti Páně a nerozlišoval kněze pravé od nepravých.
Pravidla svatých apoštolů.

Doposavad se v naší místní pravoslavné církvi vyskytují církevní obce s nepravoslavnou paschálií. V oficiální kalendářní ročence, vydávané místní pravoslavnou církví, je obsaženo kalendárium pro římsko-katolickou paschálii. Neomezené používání římsko-katolické paschálie v jakékoliv autokefální pravoslavné církvi je neslučitelné s pravoslavím. Naše místní pravoslavná církev slíbila zachovávání posvátných kánonů a odstranění římsko-katolické paschálie Moskevskému patriarchátu, když od něj přijímala autokefalitu.

Pravidlo 7.
Bude-li biskup nebo kněz nebo jáhen oslavovati svatý den Paschy před jarní rovnodenností t.j. současně se Židy, budiž zbaven duchovenské hodnosti.
(Pravidla svatých apoštolů.)


Pravidlo 1.
Všichni, kdož se odvažují porušovati rozhodnutí svatého a velikého sněmu, který byl v Nicei za přítomnosti zbožného a bohumilého císaře Konstantina na posvátný svátek spasitelné Paschy, buďtež odloučeni z obecenství a vyvrženi z církve, kdyby pokračovali v hádavém protivení proti dobrým ustanovením. Toto je řečeno o laicích. Jestliže někdo z představených církve, biskup nebo kněz nebo jáhen, po tomto rozhodnutí se odváží k rozvracení lidí a k znepokojování církví se oddělovati a s židy slaviti Paschu, toho svatý sněm do budoucna již odsuzuje na vypuzení z církve, poněvadž nestal se příčinou hříchu pouze pro sebe, nýbrž se provinil rozkladem a rozvratem mnohých. A nejen tyto sněm zbavuje duchovní služby, nýbrž i všechny, kdož se odváží býti v obecenství s nimi po jejich vyvržení z kněžství. Vyvržení se zbavují i vnějších poct, jichž se jim dostávalo dle svatého pravidla a Božího kněžství.
Pravidla svatého místního sněmu antiochijského.