Modlitby

Prosebné modlitby žien v tehotenstve

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Čítať Ďalej

Modlitba na odpustenie hriechov

180px-Johnkronstadt

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Žalm 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Sv. Ján Kronštadtský

Ranné a večerné modlitby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na ktorého vytvorení sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.


Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

(sv. Ján Zlatoústy)

Čítať Ďalej

Modlitby na rôzne potreby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.
Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.

 

 Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. 

(blažený Augustín)

Čítať Ďalej

Modlitby pred svätým Prijímaním

MODLITBY PRED SVÄTÝM PRIJÍMANÍM

     Modlitbami našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen.

 

     Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Čítať Ďalej

Modlitby po svätom Prijímaní

MODLITBY PO SVÄTOM PRIJÍMANÍ

     Sláva Tebe, Bože. Sláva, Tebe, Bože. Sláva, tebe, Bože.

     Pane Bože môj, ďakujem Ti, že si mňa, hriešneho, neodvrhol, ale uznal  ma hodným byť účastníkom Tvojich Tajín. Ďakujem Ti, že si mne, nehodnému, dal prijať Tvoje najčistejšie a nebeské Dary.  Avšak, Ľudomilný Pane, Ktorý si za nás zomrel i vstal z mŕtvych a daroval nám tieto bázeň vzbudzujúce i životodarne Tajiny pre dobro a posvätenie našich duší i tiel. Daj, aby ony boli aj mne na uzdravenie duše i tela, na odvrátenie každého zla, na osvietenie očí môjho srdca, na uspokojenie mojich duševných síl, aby som bezúhonne veril, úprimne miloval, napĺňal sa múdrosťou, zachovával Tvoje prikázania, rozhojňoval sa Tvojou božskou milosťou a dosiahol Tvoje Kráľovstvo. Nech nimi ochraňovaný stále pamätám na Tvoju milosť, aby som nežil pre seba, ale pre Teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a aby som ukončil tento život s nádejou na večný život. Aby som získal večný život tam, kde neutícha hlas oslavujúcich, a kde sú nekonečne spokojní tí, ktorí vidia nevýslovnú dobrotu Tvojej svätej tváre. Lebo Ty, Christe Bože náš, si pravá túžba a nevýslovná radosť tých, ktorí Ťa milujú, a Teba ospevuje každé stvorenie na veky. Amen.

Čítať Ďalej

Modlitba blaženého Augustína

28St_Augustine_of_Africa_book_cover

„Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná.

Čítať Ďalej